Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 06 september 2011

Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de regulatie van de soorten vos en wild zwijn in de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204441
pub.
06/09/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/25/2011204441/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de regulatie van de soorten vos en wild zwijn in de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 28 februari 1882, artikel 7, vervangen door het decreet van 14 juli 1994 en gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001;

Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, en artikel 41, vervangen door het decreet van 6 december 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, artikel 2 en artikel 5, gewijzigd bij het besluit van 18 juli 1991;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000027260 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen sluiten houdende oprichting van de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen;

Gelet op het advies van de Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud, gegeven op 8 maart 2011;

Gelet op het advies van de Waalse Hoge Jachtraad, gegeven op 6 juni 2011;

Gelet op de zorgwekkende daling van de bevolking van korhoenen die volgens de telling van 2010 op zijn laagste peil ooit stond;

Overwegende dat tot de vaststelling werd gekomen dat het roven door de vos en het wild zwijn bepalende factoren zijn voor de daling van de korhoenbestanden;

Overwegende dat de controle van deze roofdieren door ingrepen aan de rand van het reservaat ondoeltreffend bleek;

Overwegende dat de inkrimping van de korhoenbestanden dringend tegengegaan moet worden;

Overwegende dat er geen andere heilzame oplossing bestaat om het krimpen van de korhoenbestanden tegen te gaan en dat de toegestane afwijking noch het overleven van de vos- en wild zwijnbestanden in het algemeen noch de gunstige staat van instandhouding van de door de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen beschermde milieus schade zullen toebrengen;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud wordt de vernietiging van de soorten vos en wild zwijn toegestaan op de gezamenlijke gronden bedoeld bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000027260 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen sluiten houdende oprichting van de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen, mits inachtneming van de voorwaarden vastgesteld bij dit besluit.

Art. 2.§ 1. De vernietiging van het wild zwijn kan enkel door middel van vuurwapens geschieden.

Het gebruik van de vuurwapens en de bijhorende munitie in het kader van die vernietiging wordt geregeld onder dezelfde bepalingen als die bepaald voor de uitoefening van de jacht.

De inzet van de aan de leiband gehouden hond wordt te allen tijde toegelaten met het oog op het zoeken naar een gewond wild zwijn. De hond mag vrijgelaten worden om het gewonde wild onbeweeglijk te maken. § 2. De vernietiging van de vos kan enkel geschieden door middel of met behulp van : - 1° vuurwapens. Het gebruik van vuurwapens en munitie in het kader van de vernietiging wordt geregeld door dezelfde bepalingen bedoeld voor de uitoefening van de jacht. - 2° kastvallen en iedere andere val met als doel het gevangenzetten van het dier door opsluiting in een gesloten ruimte zonder het rechtstreeks in bedwang te houden via een lichaamsdeel en zonder het te verwonden; - 3° niet-vergiftigde en niet-levende lokazen; - 4° strikken die in beweging gezet worden door een palet of door elk ander trekkersysteem, en die tot doel hebben het dier te vangen bij één van zijn leden, zonder het te verwonden; - 5° vallen voorzien van een stuitnok; - 6° honden.

De kastvallen voor roofdieren en andere strikken moeten een cirkelvormige vrije opening van minstens 3 cm diameter hebben.

De stuitnok van de vallen moet onverwijderbaar zijn en gezet zodat de lus een minimale cirkel vormt van 21 cm om de wurging van dieren te voorkomen. De val, nadat die gezet werd, moet een maximale opening hebben van 20 cm diameter.

De band van de strikken en van de vallen met een stuitnok die deze verbindt met een vast of beweeglijk punt, moet minstens één wartel bevatten die dezelfde bewegingen uitvoert als het gevangen dier, zonder verdraaiing van de val of van de strik.

De toestellen moeten dagelijks bezocht worden door de strikkenzetter, 's ochtends. Het doden van de vossen moet onmiddellijk en zonder lijden geschieden. Bij toevallige vangst van een ander dier moet het onmiddellijk vrijgelaten worden.

Art. 3.De personen gemachtigd om de vernietiging uit te voeren zijn de personeelsleden in de zin van artikel 3, lid 1, 1°, van het Boswetboek van 15 juli 2008. De vernietiging wordt uitgevoerd op bevel van de inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen van de Waalse Overheidsdienst of diens gemachtigde.

Art. 4.De vernietiging kan het hele jaar door uitgevoerd worden, te allen tijde en op elk uur van de dag. Wanneer de vernietiging evenwel uitgevoerd wordt door middel van een vuurwapen, kan ze enkel plaatsvinden vanaf één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang.

Art. 5.De verbodsbepalingen opgenomen in de artikelen 2 en 5, d en m, van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, worden opgeheven voor de toepassing van dit besluit.

Art. 6.De wilde zwijnen die vernietigd worden bij toepassing van dit besluit worden ter beschikking gesteld van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een VZW wier maatschappelijk doel er hoofdzakelijk in bestaat de minstbedeelden te steunen.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en houdt op in werking te zijn zesendertig maanden daarna.

Art. 8.De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 augustus 2011.

De Minister-President R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

^