Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 05 september 2011

Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering van de nieuwe gebouwen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204440
pub.
05/09/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/25/2011204440/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering van de nieuwe gebouwen


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, inzonderheid op de artikelen 237/27, 237/28, § 1, eerste lid, 237/29 en 237/31, tweede en derde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 mei 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 26 mei 2011;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 29 juni 2011;

Gelet op het advies nr. 49.787/4 van de Raad van State, gegeven op 29 juni 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit strekt tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2002/91/E.G. van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 inzake de energieprestatie van de gebouwen, overeenkomstig artikel 15, § 1, tweede lid, ervan.

Art. 2.In Titel IV, Boek V, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie worden de volgende bepalingen na artikel 604 ingevoegd : « HOOFDSTUK VII. - Certificering van de nieuwe gebouwen

Art. 605.Dit hoofdstuk regelt het opmaken van de attesten bedoeld in artikel 237/28, § 1, eerste lid, voor de nieuwe gebouwen of delen van nieuwe gebouwen in de zin van artikel 237/10, waarvoor voorschriften betreffende het EW-peil worden opgelegd.

Deze bepalingen zijn nochtans niet van toepassing op de gebouwen of delen van gebouwen bedoeld in artikel 543, die het voorwerp uitmaken van heropbouw- of uitbreidingswerken of handelingen onderworpen aan vergunning, en die bestaan uit het creëren van een beschermd volume groter dan 800 kubieke meter.

Art. 606.Het EPB-attest voor een nieuw gebouw wordt door de administratie op grond van de EPB-slotaangifte opgemaakt.

Art. 607.Het EPB-attest voor een nieuw gebouw wordt in de vorm en modaliteiten bepaald door de Minister aan de EPB-aangever betekend binnen zestig dagen na de zending of de indiening, door de aangever, van de slotaangifte bij het gemeentecollege.

Art. 608.Een EPB-attest voor een nieuw gebouw wordt voor elke EPB-eenheid opgemaakt.

Onder de voorwaarden bepaald in artikel 541, § 3, worden de delen van gebouwen die voorbehouden zijn voor kantoren of diensten binnen een nieuw woongebouw, voor de certificering gelijkgesteld met een wooneenheid.

Onder de voorwaarden bepaald in artikel 541, § 4, worden de delen van gebouwen die voorbehouden zijn voor kantoren of diensten binnen een nieuw industrieel gebouw of gebouw met een andere bestemming, voor de certificering gelijkgesteld met de hoofdbestemming.

Art. 609.Naast de in artikel 237/27 bedoelde elementen bevat het EPB-attest voor een nieuw gebouw de volgende gegevens : 1° het adres van het gebouw of van de EPB-eenheid;2° de toekenningsdatum van de vergunning die de bouw van het gebouw machtigt en haar referentienummer;3° een buitenfoto van het gebouw, waarbij de betrokken EPB-eenheid wordt geïdentificeerd;4° de versie van de gebruikte EPB-software;5° het referentienummer van het attest;6° de datum van afgifte van het attest;7° de identificatie van de EPB-verantwoordelijke. De Minister kan de inhoud van het EPB-attest voor nieuwe gebouwen aanvullen om er de indicatoren van de energieprestatie van het gebouw en de aanbevelingen voortvloeiend uit de EPB-software in te voegen.

Hij maakt de modellen van de EPB-attesten voor nieuwe gebouwen op naar gelang van de bestemming van de EPB-eenheden.

Art. 610.Het EPB-attest voor een nieuw gebouw heeft een geldigheidsduur van tien jaar.

Art. 611.Wanneer de administratie een EPB-attest voor een nieuw gebouw aan de EPB-aangever heeft betekend en wanneer de afgevaardigd ambtenaar, de ambtenaar of het personeelslid aangewezen door de Regering of de burgemeester of zijn afgevaardigde overeenkomstig artikel 561bis de nietigheid van de EPB-slotaangifte op grond waarvan het attest voor een nieuw gebouw is opgemaakt, vaststelt, stelt hij ook de nietigheid van het attest vast. » HOOFDSTUK II. - Diverse en slotbepalingen

Art. 3.In artikel 530 van hetzelfde wetboek wordt een punt 21 ingevoegd, luidend als volgt : « 21° EPB-eenheid : deel van gebouw dat in de bijlagen I en II opgenomen is als volume PER of volume PEN. »

Art. 4.In hetzelfde wetboek wordt een nieuw artikel 561bis ingevoegd, luidend als volgt : « In geval van tekortkoming bepaald in artikel 237/36, § 1, 3°, stelt de afgevaardigd ambtenaar, de ambtenaar of het personeelslid aangewezen door de Regering, de burgemeester of zijn afgevaardigde die de sanctie uitspreekt, de nietigheid van de EPB-slotaangifte vast. »

Art. 5.Artikel 566 van het Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 566.§ 1. Op straffe van niet-ontvankelijkheid worden de EPB-verplichting, de initiële EPB-aangifte en de EPB-slotaangifte bedoeld in de eerste afdeling opgemaakt aan de hand van de formulieren die door de administratie worden opgesteld.

De formulieren worden ingevuld aan de hand van de onderliggende software die de berekeningswijze voor de energieprestatie van de gebouwen inhoudt, en worden gratis door de administratie ter beschikking van de EPB-verantwoordelijken gesteld.

De EPB-verplichting, de initiële EPB-aangifte en de EPB-slotaangifte gaan in voorkomend geval vergezeld van de bewijsstukken die nodig zijn voor de toepassing van de EPB-software. § 2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid wordt het formulier bedoeld in de tweede afdeling ingevuld op grond van de formulieren die door de administratie ter beschikking van het publiek worden gesteld. »

Art. 6.Artikel 582 wordt vervangen als volgt : «

Art. 582.De administratie wordt ertoe gemachtigd om de EPB-attesten voor een bestaand woongebouw alsmede de gedeeltelijke verslagen te controleren.

Daartoe mag ze eisen dat de erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw haar alle bewijsdocumenten die hij heeft bewaard, overmaakt.

De controle wordt ofwel op grond van die documenten, ofwel op grond van de gegevens die de administratie zelf in het gebouw of op de installaties heeft vastgesteld, ofwel op grond van de informatie opgenomen in de databank overeenkomstig de artikelen 597 en 598, uitgeoefend. »

Art. 7.In artikel 583, § 2, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « De in een andere Staat gekregen kwalificaties worden gerechtvaardigd op grond van diploma's en garanties die gelijkwaardig zijn met die bedoeld in het eerste lid. »

Art. 8.Het in artikel 237/28, § 1, eerste lid, bedoelde attest wordt opgemaakt op grond van de bepalingen van dit besluit voor de gebouwen gebouwd op de dag van inwerkingtreding van dit besluit, waarvan de eerste vergunningsaanvraag na 30 april 2010 is ingediend en waarvoor voorschriften betreffende het EW-peil worden opgelegd.

Het attest wordt aan de aangever betekend binnen zestig dagen na de zending of de indiening, door de aangever, van de slotaangifte bij het gemeentecollege of, wanneer de slotaangifte reeds is verzonden of ingediend bij het gemeentecollege, binnen zestig dagen na de inwerkingtreding van dit besluit. »

Art. 9.Voor wat betreft de attesten bedoeld in artikel 237/28, § 1, eerste lid, treedt Titel V van Boek IV, sub artikel 10, van het kader decreet van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007201675 bron ministerie van het waalse gewest Kaderdecreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen sluiten tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium voor de gebouwen bedoeld in artikel 605, sub artikel 2 van dit besluit, en voor de gebouwen bedoeld in artikel 8 van dit besluit in werking de dag waarop dit besluit in werking treedt.

Art. 10.De Minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 augustus 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^