Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 24 juni 2010
gepubliceerd op 05 juli 2010

Besluit van de Waalse Regering waarbij delegatie van handtekening wordt verleend voor de vereffeningen van betaling op grond van het Europees Visserijfonds

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010203587
pub.
05/07/2010
prom.
24/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/24/2010203587/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JUNI 2010. - Besluit van de Waalse Regering waarbij delegatie van handtekening wordt verleend voor de vereffeningen van betaling op grond van het Europees Visserijfonds


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds;

Gelet op Verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad inzake het Europees Visserijfonds;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, laatst gewijzigd bij de bijzondere wet van 21 februari 2010, tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming "Grondwettelijk Hof";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010;

Overwegende dat, bij haar beslissing van 3 december 2009, de Waalse Regering de modaliteiten tot uitvoering van het operationeel programma van het Europees Visserijfonds goedkeurde;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bos en Patrimonium;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De leidend ambtenaar van het Operationeel Directoraat-generaal "Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu" of in geval van afwezigheid, verhindering of op bevel van de leidend ambtenaar, de ambtenaar die hem vervangt, is gemachtigd om de vereffening van de uitgaven betreffende het Europees Visserijfonds goed te keuren.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 24 juni 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

^