Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 juli 2010

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/07/2010 numac 2010054844 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, weduwe van **** ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der Brandweerlieden van België » type koninklijk besluit prom. 25/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot vaststelling van sommige regels betreffende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 25/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010014148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2009 tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 25/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat, de indienststelling van rollend materieel en het jaarlijks veiligheidsverslag en van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende veiligheidsvereisten en -procedures van toepassing op de spoorweginfrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen type koninklijk besluit prom. 25/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat betreft gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren en gemeenschappelijke methoden voor de berekening van de kosten van ongevallen type koninklijk besluit prom. 17/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, met het oog op de dekking van de kosten van het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen en van het algemeen veiligheidsniveau type koninklijk besluit prom. 25/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010203162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010021070 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010203587 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij delegatie van handtekening wordt verleend voor de vereffeningen van betaling op grond van het Europees Visserijfonds

overeenkomst

type overeenkomst prom. 29/03/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2010 numac 2010003390 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Centrale Diensten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2009, nr. 3, worden de hierna- volgende ambtenaren, met ingang van 1 maart 2009, benoemd tot de graad van eerste attaché van financiën Vakrichting « overheidsbegroting en overheidsfinanciën » : - de heer DE MEETER, Jean-Pierre. (...)
^