Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 juni 2000
gepubliceerd op 11 juli 2000

Besluit van de Waalse Regering tot stijving van artikel 08.03, afdeling 01 van sector II, op de ontvangstenbegroting voor het begrotingsjaar 2000

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027281
pub.
11/07/2000
prom.
23/06/2000
ELI
eli/besluit/2000/06/23/2000027281/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2000. - Besluit van de Waalse Regering tot stijving van artikel 08.03, afdeling 01 van sector II, op de ontvangstenbegroting voor het begrotingsjaar 2000


De Waalse Regering, Gelet op artikel 9 van het beschikkende gedeelte van het decreet van 16 december 1998 houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 24 maart 2000;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 20 juni 2000;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare werken;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 23 juni 2000, Besluit :

Artikel 1.De op 31 december 1999 niet vastgelegde bedragen op basisallocaties van de aangepaste begroting 1999 die betrekking hebben op niet gesplitste kredieten, de niet geordonnanceerde bedragen op basisallocaties van de aangepaste begroting 1999 die betrekking hebben op ordonnanceringskredieten, de niet geordonnanceerde bedragen op de basisallocaties die betrekking hebben op niet gesplitste kredieten overgedragen van de aangepaste begroting 1998, vermeerderd met het overschot in de ontvangsten zoals het blijkt uit de vergelijking tussen de aangepaste ontvangstenbegroting 1999 en de op 31 december 1999 vastgestelde uitvoering ervan, bedragen 15 825 418 464 frank, zoals verdeeld in de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2.Het in artikel 1 van dit besluit bedoelde bedrag wordt aangerekend op artikel 08.03, afdeling 01, sector II van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000.

Art. 3.Een afschrift van dit besluit wordt doorgezonden naar het Rekenhof, de Inspectie van Financiën en de Afdelingen Begroting en Thesaurie van het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare werken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 juni 2000.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN

Bijlage Stijving van artikel 08.03, afdeling 01, sector II, van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 De op 31 december 1999 niet vastgelegde bedragen op basisallocaties van de aangepaste begroting 1999 die betrekking hebben op niet gesplitste kredieten, 2 448 509 489 frank de niet geordonnanceerde bedragen op basisallocaties van de aangepaste begroting 1999 die betrekking hebben op ordonnanceringskredieten, 9 436 092 064 frank de niet geordonnanceerde bedragen op de basisallocaties die betrekking hebben op niet gesplitste kredieten overgedragen van de aangepaste begroting 1998, 1 215 260 340 frank vermeerderd met het overschot in de ontvangsten zoals het blijkt uit de vergelijking tussen de aangepaste ontvangstenbegroting 1999 en de op 31 december 1999 vastgestelde uitvoering ervan, 2 725 556 571 frank bedragen 15 825 418 464 frank Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2000 tot stijving van artikel 08.03, afdeling 01 van sector II, op de ontvangstenbegroting voor het begrotingsjaar 2000.

Namen, 23 juni 2000.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.'s, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

^