Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/06/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000000517 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 345 van de nieuwe gemeentewet en artikel 86 van de gemeentekieswet type wet prom. 09/06/1999 pub. 11/07/2000 numac 1999015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 11 maart 1996, houdende wijziging van het Akkoord over de Sociale zekerheid tussen België en Canada, ondertekend te Brussel op 10 mei 1984

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000053882 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000000409 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000009633 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 april 2000 is de aanwijzing van de heer Dujardin, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termij Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2000 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000009632 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 juni 2000 is het aantal notarissen van het gerechtelijk arrondissement Leuven teruggebracht op negenenveertig. type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000012212 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000012235 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000012234 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000012239 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000012240 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 20 juni 2000 is de N.V. G +H Montage, Antwerpse Baan 26, te 2040 Antwerpen, erkend geworden in kl(...) Bij ministerieel besluit van 20 juni 2000 is de N.V. Lacollonge Finauxa, steenweg op Bergen 26,(...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 05/07/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000003408 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, tot wijziging van de lijst van de belegginsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/06/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000027280 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een terugvorderbaar voorschot aan de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" om de kosten verbonden aan het vervullen van haar opdrachten tijdens het eerste halfjaar van 2000 te dekken type besluit van de waalse regering prom. 15/06/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000027279 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 66 van het decreet van 16 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000027281 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot stijving van artikel 08.03, afdeling 01 van sector II, op de ontvangstenbegroting voor het begrotingsjaar 2000

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2000, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking gemaakt door Me Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2000, wordt het Belgische Ro(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 april 2000, wordt op 1 april 2000 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Pierre Stevens, eerstaanwezend attaché. Vanaf deze datum wordt de betrokkene ert (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2000, wordt de heer Barbiot, Jacky, eerstaanwezend inspecteur voor cultuur, rang 11, benoemd in de graad van eerstaanwezend inspecteur, categorie van de graad : inspec Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2000, wordt de heer Braet, Eu(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 maart 2000, wordt de heer Henry Bosseler benoemd tot voorzitter van het provinciaal comité van Luxemburg, bij het Franstalig Bestuurscomité van Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 maart 2000, wordt de heer Pierre W(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000021351 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 21 juni 2000 een vordering tot schorsing van de te Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 92.869/X-9620. Verzoekende partijen : - Va(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000012540 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 20 juni 2000 is het laboratorium van TRANSLAB Asbestlaboratorium, Meerstraat 8, te 9270 Laarne, er(...) - Meting van asbestvezels in lucht volgens referentiemethode NBN T96-102 (membraanfiltermethode en (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000009631 bron ministerie van justitie Wet tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen. - Erratum type erratum prom. 30/05/1999 pub. 11/07/2000 numac 2000012571 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden. - Erratum type erratum prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Arbeidsgeneeskundige diensten Erkenningen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2000, blz. 14109, moet men het uittreksel betreffende de v.z.w. Agathos vervangen door volgende tekst : Bij besluit van de Regering van de Franse Ge (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/07/2000 numac 2000014168 bron ministerie van verkeer en infrastructuur **** van een adviseur Met het oog op het **** voorzitterschap van **** van de **** **** is het Belgisch **** voor Postdiensten en **** (****) op zoek naar een adviseur (****/****) rang 12 op contractuele basis.
^