Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 juli 2015
gepubliceerd op 05 augustus 2015

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203612
pub.
05/08/2015
prom.
23/07/2015
ELI
eli/besluit/2015/07/23/2015203612/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JULI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten


De Waalse Regering, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het rapport van 4 mei 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Op de voordracht van de Minister-President, de Vice-Minister-President en de Minister van Openbare Werken, Sociale Actie en Erfgoed en de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten wordt een 20° toegevoegd, luidend als volgt : « 20° de gerechtelijke procedure die bijzonder van toepassing is in geval van onteigening ten algemenen nutte, zoals bedoeld in artikel 6quater van de wet. »

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit : - vervalt 10°; - worden 11°, 12° en 13° respectievelijk 10°, 11° en 12°.

Art. 3.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 juli 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

^