Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 februari 2023
gepubliceerd op 24 mei 2023

Besluit van de Waalse Regering betreffende de steun voor agromilieu- en klimaatmaatregelen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2023042307
pub.
24/05/2023
prom.
23/02/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de steun voor agromilieu- en klimaatmaatregelen


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013;

Gelet op Verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013;

Gelet op Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/126 van de Commissie van 7 december 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad met aanvullende eisen voor bepaalde interventietypes die de lidstaten in het kader van die verordening in hun strategisch GLB-plan voor de periode 2023-2027 uitwerken, alsmede regels voor het aandeel in het kader van norm 1 inzake een goede landbouw- en milieuconditie (GLMC);

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op de artikelen D.4, D.17, § 3, lid 2, D. 241, D.242, lid 1 en lid 2, D.243, lid 1, D.249, lid 1 en lid 2, 3°, en D.251;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun;

Gelet op het verslag van 18 november 2022 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 november 2022;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 1 december 2022;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 15 december 2022;

Gelet op het verzoek om advies binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 22 december 2022, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het uitblijven van advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Begripsomschrijvingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder : 1° administratie: de administratie in de zin van artikel D.3, 3°, van het Waalse Landbouwwetboek; 2° landbouwers: de landbouwers in de zin van artikel D.3, 4°, van het Waals Landbouwwetboek; 3° besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023: het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 betreffende de gemeenschappelijke begrippen voor de interventies en steunmaatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de conditionaliteit;4° specificatie: de gezamenlijke eisen en verbodsbepalingen eigen aan elke agromilieu- en klimaatmaatregel;5° steunaanvraag: de steunaanvraag in de zin van artikel 2, § 1, lid 1, 16°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023;6° betalingsaanvraag: de betalingsaanvraag in de zin van artikel 2, § 1, lid 1, 17°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023;7° ecoregelingen: de ecoregelingen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 betreffende de ecoregelingen;8° verbintenis: de verbintenis van een landbouwer tot het uitvoeren van de specificatie voor een gegeven agromilieu- en klimaatmaatregel;9° verzamelaanvraagformulier: het formulier als bedoeld in artikel 3, § 1, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023;10° basislijn: de gezamenlijke relevante verbintenissen als bedoeld in artikel 70, § 3, a) tot c), van Verordening (EU) nr.2021/2115 van 2 december 2021; 11° betaalorgaan: het betaalorgaan in de zin van artikel D.3, 25°, van het Waals Landbouwwetboek; 12° Verordening (EU) 2021/2115 van 2 december 2021: Verordening (EU) nr.2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013; 13° Natura 2000-locaties: de Natura 2000-locaties in de zin van artikel 1bis, 18°, van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud ;14° landbouwarealen: de landbouwarealen in de zin van artikel 2, § 1, lid 1, 44°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 15° ecologische compensatiearealen: landbouwarealen waar een specifieke beperking geldt en waarvoor een landbouwer financiële steun ontvangt op basis van een overeenkomst met een private derde;16° beslagen: de beslagen in de zin van artikel 2, § 2, 12°, van het koninklijk besluit van 20 mei 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2022 pub. 10/06/2022 numac 2022041385 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels sluiten betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels. HOOFDSTUK 2. - Algemene bepalingen

Art. 2.Overeenkomstig artikel 70 van Verordening (EU) nr. 2021/2115 van 2 december 2021 wordt jaarlijks steun verleend aan landbouwers die zich ertoe verbinden de specificaties van één of meerdere agromilieu- en klimaatmaatregelen toe te passen op landbouwarealen of voor dieren van beslagen die op het grondgebied van het Waalse Gewest zijn gelegen.

HOOFSTUK 3. - Verbintenissen Afdeling 1. - Agromilieu- en klimaatmaatregelen

Art. 3.In het kader van dit besluit wordt steun verleend voor de uitvoering van de volgende agromilieu- en klimaatmaatregelen: 1° maatregel nr.2 "natuurweiden"; 2° maatregel nr.4 "weide met een hoge biologische waarde"; 3° maatregel nr.5 "met gras bezaaide perceelsranden"; 4° "maatregel nr.7 "ingerichte perceelstroken"; 5° maatregel nr.10 "actieplan voor een milieuvriendelijke landbouw"; 6° maatregel nr.11 "bedreigde plaatselijke rassen"; 7° maatregel nr.12 "percelen graan op het veld"; 8° maatregel nr.13 "voederautonomie"; 9° maatregel nr.14 "bodems".

De in het eerste lid, 5°, bedoelde maatregel omvat verschillende submaatregelen die zijn vastgesteld naar gelang van de veebezetting die de landbouwer op zijn bedrijf houdt.

Voor de toepassing van dit besluit en zijn uitvoeringsbesluiten worden de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, 2°, 4° en 5°, aangeduid als gerichte maatregelen.

Art. 4.De minister bepaalt de inhoud van de specificaties van de agromilieu- en klimaatmaatregelen.

Voor de toepassing van het eerste lid bepaalt de Minister: 1° de soorten landbouwarealen waarop een bepaalde maatregel kan worden uitgevoerd ;2° de ligging, de omvang en de samenstelling van de bedekking van de percelen waarvoor een verbintenis wordt aangegaan;3° de interventies en werkzaamheden die zijn toegestaan of voorgeschreven op de percelen waarvoor een verbintenis is aangegaan;4° de wijze van uitvoering en de periodes waarin interventies of werkzaamheden zijn toegestaan op de percelen waarvoor een verbintenis is aangegaan;5° de eisen met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen en de toediening van diervoeders;6° de toegang voor gemotoriseerde voertuigen tot de percelen waarvoor een verbintenis is aangegaan;7° de minimale en maximale veebezetting, wat betreft de submaatregelen van maatregel 13 "voederautonomie";8° de lijst van bedreigde plaatselijke rassen, de criteria voor het in aanmerking komen van dieren en hun registratieprocedures, wat betreft maatregel 11 "bedreigde plaatselijke rassen";9° de samenstelling van het actieplan voor maatregel 10 "milieuactieplan" en de modaliteiten voor de evaluatie van de uitvoering ervan in het licht van de oorspronkelijk vastgestelde doelstellingen;10° wat betreft maatregel 14 "bodems", de voorwaarden voor toegang tot de steun, de modaliteiten voor het uitvoeren van de beoordelingen met betrekking tot de samenstelling van de bodem, alsmede de criteria voor het aanwijzen van de laboratoria die daarmee belast zijn. Afdeling 2. - Deskundigenadvies

Art. 5.§ 1. Overeenkomstig artikel 70, § 9, van Verordening (EU) nr. 2021/2115 van 2 december 2021 vraagt de landbouwer voorafgaand aan de uitvoering van de gerichte maatregelen een advies aan een deskundige die wordt aangewezen op basis van de criteria en de procedure die door de Minister worden vastgesteld.

De deskundige brengt uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan de steunaanvraag advies uit.

De landbouwer houdt zich gedurende de hele looptijd van de verbintenis aan de inhoud van het deskundigenadvies. § 2. De deskundige kan zijn advies in de loop van de verbintenis wijzigen bij een met redenen omklede beslissing, rekening houdend met de ontwikkeling van het landbouwareaal uit agromilieu- en klimaatoogpunt.

De deskundige stelt de landbouwer en het betaalorgaan onverwijld in kennis van de wijziging van zijn advies.

Indien de landbouwer de wijziging van het advies aanvaardt, moet hij deze vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving in acht nemen.

Indien de landbouwer de wijziging van het advies weigert, trekt de deskundige zijn advies overeenkomstig § 3 in. § 3. De deskundige kan zijn advies in de loop van de verbintenis intrekken bij een naar behoren gemotiveerde beslissing, rekening houdend met de negatieve ontwikkeling van het landbouwgebied uit agromilieu- en klimaatoogpunt.

De deskundige stelt de landbouwer en het betaalorgaan onverwijld in kennis van de intrekking van zijn advies.

Indien de deskundige zijn advies tijdens de looptijd van de verbintenis intrekt, eindigt de verbintenis. Aan de landbouwer wordt geen steun toegekend voor het jaar waarin het advies wordt ingetrokken.

Indien de intrekking van het advies is gebaseerd op een aan de landbouwer te wijten tekortkoming, past het betaalorgaan een verlaging van de steun toe met inachtneming van de ernst, het permanente karakter en de omvang van de tekortkoming. § 4. De landbouwer kan overeenkomstig de artikelen D.17, D.18 en D.257 van het Waalse Landbouwwetboek bij het betaalorgaan in beroep gaan tegen beslissingen betreffende een deskundigenadvies. Het beroep wordt ingesteld binnen 45 dagen na de beslissing. Afdeling 3. - Naleving van de eisen

Art. 6.§ 1. Om steun te genieten in het kader van dit besluit moet de landbouwer voor elke agromilieu- en klimaatmaatregel die hij onderschrijft, voldoen aan de desbetreffende eisen van de basislijn, de inhoud van de specificatie van de betrokken maatregel en, in voorkomend geval, de bepalingen van het advies van de deskundige. § 2. De landbouwer houdt een bedrijfsregister bij dat wordt ingevuld overeenkomstig artikel 33 van het besluit van de Waalse regering van 23 februari 2023 en waaruit blijkt dat de in paragraaf 1 bedoelde eisen en voorschriften zijn nageleefd.

De Minister kan de lijst vaststellen van de bewijsstukken die nodig zijn om de in paragraaf 1 bedoelde eisen en voorschriften te controleren en die in het bedrijfsregister moeten worden opgenomen. Afdeling 4. - Duur van de verbintenis

Art. 7.De verbintenis van een landbouwer om de specificaties van een agromilieu- en klimaatmaatregel uit te voeren, loopt gedurende een periode van vijf jaar die ingaat op 1 januari van het jaar waarin de steunaanvraag wordt ingediend.

Indien de landbouwer zijn verbintenis aan het einde van de eerste periode van vijf jaar wenst te verlengen, dient hij een nieuwe steunaanvraag in de vorm en op de wijze bepaald in artikel 17 in. De verlengde verbintenis geldt voor een periode van vijf jaar. Afdeling 5. - Reikwijdte van de verbintenis

Art. 8.Voor de toepassing van dit besluit wordt de uitvoering door een landbouwer van elke agromilieu- en klimaatmaatregel of, in het geval van maatregel nr. 13 "voederautonomie", van elke submaatregel beschouwd als een afzonderlijke verbintenis.

Art. 9.Onverminderd de artikelen 20 en 22 heeft de verbintenis gedurende de gehele looptijd betrekking op een oppervlakte landbouwareaal of een aantal dieren die identiek is aan die welke de landbouwer in zijn steunaanvraag als het voorwerp van de verbintenis heeft aangewezen.

In afwijking van het eerste lid kan in het kader van een verbintenis tot uitvoering van maatregel 12 "percelen met nog staande graangewassen" de jaarlijks aangegeven oppervlakte 20% afwijken van de oppervlakte die in de steunaanvraag is aangegeven als het voorwerp van de verbintenis.

Art. 10.Onverminderd de artikelen 20 en 22 heeft de verbintenis gedurende de gehele looptijd ervan betrekking op de percelen die de landbouwer in zijn steunaanvraag als onder de verbintenis vallende percelen heeft aangewezen.

In afwijking van lid 1 mag een verbintenis tot uitvoering van maatregel nr. 12 "percelen met nog staande graangewassen" elk jaar op andere percelen betrekking hebben.

Wat maatregel nr. 11 "bedreigde plaatselijke rassen" betreft, kan de verbintenis elk jaar op verschillende dieren betrekking hebben.

Art. 11.§ 1. De steun voor de maatregelen nr. 5 "met gras bezaaide perceelsranden" en nr. 7 "ingerichte perceelstroken" wordt niet toegekend voor percelen bouwland die van blijvend grasland zijn omgeschakeld in de vijf jaar die voorafgaan aan het jaar waarin de steunaanvraag of, in geval van verlenging van de verbintenis overeenkomstig artikel 22, de betalingsaanvraag wordt ingediend.

In afwijking van artikel 28, § 1, geldt de in het eerste lid gestelde eis alleen voor verbintenissen die vóór 1 januari 2023 zijn aangegaan voor methode nr. 5 "met gras bezaaide perceelsranden", methode nr. 7 "ingerichte perceelstroken" en methode nr. 8 "ingerichte stroken" als bedoeld in het besluit van de Waalse regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, indien daarvoor een aanvraag tot uitbreiding vanaf 1 januari 2023 is ingediend en alleen voor de percelen waarvoor de aanvraag tot uitbreiding is ingediend. § 2. De steun voor de maatregelen nr. 12 "percelen met nog staande graangewassen" en nr. 14 "bodems" wordt niet toegekend voor percelen bouwland die van blijvend grasland zijn omgeschakeld in de vijf jaar voorafgaand aan het jaar waarin de betalingsaanvraag wordt ingediend. § 3. De Minister kan andere soorten arealen vaststellen waarvoor de steun voor een bepaalde agromilieu- en klimaatmaatregel niet wordt toegekend of wordt verlaagd. HOOFDSTUK 4. - Bedrag van de steun

Art. 12.De Minister bepaalt het bedrag of de berekeningswijze van de steun voor elke agromilieu- en klimaatmaatregel. HOOFDSTUK 5. - Cumulaties

Art. 13.Op hetzelfde perceel zijn de volgende cumulaties verboden: 1° de cumulatie van verbintenissen voor de maatregelen nr.2 "natuurweiden" en nr.4 "weide met een hoge biologische waarde"; 2° de cumulatie van verbintenissen voor de maatregelen nr.7 "met gras bezaaide perceelsranden" en nr. 12 "percelen met nog staande graangewassen"; 3° de cumulatie van verbintenissen voor submaatregelen van maatregel nr.13 "voederautonomie".

Art. 14.De gecumuleerde oppervlakte bouwland van een bedrijf waarvoor de maatregelen nr. 5 "met gras bezaaide perceelsranden", nr. 7 "ingerichte perceelstroken" en nr. 12 "percelen met nog staande graangewassen" worden toegepast, mag niet meer dan 25% van de totale oppervlakte bouwland van het bedrijf zoals bepaald door het betaalorgaan in de verzamelaanvraag die de landbouwer indient voor het jaar waarin hij de eerste aanvraag tot betaling van de betrokken steun indient, of voor het jaar waarin hij een nieuwe aanvraag tot het aangaan van een verbintenis indient of een aanvraag tot verlenging van een verbintenis voor de betrokken maatregelen.

Art. 15.De cumulatie van twee verbintenissen betreffende dezelfde agromilieu- en klimaatmaatregel of dezelfde submaatregel is verboden.

Art. 16.In het kader van dit besluit wordt geen steun verleend voor ecologische compensatiearealen. HOOFDSTUK 6. - Steunaanvraag en betalingsaanvraag

Art. 17.§ 1. De steunaanvraag en de jaarlijkse betalingsaanvragen worden ingediend door middel van het verzamelaanvraagformulier bedoeld in de artikelen 3, 4 en 9 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023.

De steunaanvraag is ontvankelijk wanneer zij voldoet aan de vereisten van artikel 11, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023.

Op straffe van onontvankelijkheid voegt een landbouwer die zich ertoe verbindt een gerichte maatregel uit te voeren, bij zijn steunaanvraag het overeenkomstig artikel 5 verkregen deskundigenadvies. § 2. De wijziging van de steun- of betalingsaanvraag gebeurt overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023. HOOFDSTUK 7. - Berekening van de steun

Art. 18.§ 1. Het krachtens dit besluit aan een landbouwer toegekende steunbedrag wordt berekend op basis van de oppervlakte landbouwarealen of het aantal dieren waarvoor de landbouwer in de steunaanvraag een verbintenis is aangegaan en die door de Commissie is vastgesteld.

De Minister bepaalt op welke soorten landbouwarealen het steunbedrag wordt berekend. § 2. Onverminderd artikel 22 leidt een vergroting van de oppervlakte van het bedrijf of van het aantal dieren op het bedrijf niet automatisch tot een verhoging van het steunbedrag. HOOFDSTUK 8. - Betalingen

Art. 19.§ 1. De krachtens dit besluit toegekende steun wordt in jaarlijkse schijven over een periode van vijf jaar betaald. De periode waarop een jaarlijkse schijf betrekking heeft, loopt van 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarop zij betrekking heeft.

Elke jaarlijkse schijf wordt betaald aan een landbouwer die overeenkomstig artikel 17 een aanvraag voor een jaarbetaling heeft ingediend en die gedurende de gehele door de betrokken jaarlijkse schijf bestreken periode de aan zijn verbintenis verbonden voorwaarden in acht neemt. HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van de verbintenis Afdeling 1. - Overdracht van bedrijven of landbouwarealen

Art. 20.§ 1. In afwijking van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 vindt de overdracht van een volledig onder een verbintenis vallend bedrijf plaats tussen de overnemer en de overdragende landbouwer via het door de administratie ter beschikking gestelde geïnformatiseerde loket voor interventies en steunmaatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of schriftelijk door middel van een document met een vaste datum overeenkomstig artikel D.15 van het Waalse landbouwwetboek.

Het eerste lid is van toepassing in geval van overdracht van percelen waarvoor een verbintenis is aangegaan. § 2. In het in § 1 bedoelde geval kan de overnemer de verbintenissen voor de resterende verbintenisperiode geheel of gedeeltelijk voortzetten onder de in dit artikel vastgestelde voorwaarden.

Het betaalorgaan wordt van de overdracht en, in voorkomend geval, van de overname van de verbintenissen in kennis gesteld uiterlijk op de uiterste datum voor de indiening van de verzamelaanvraag als bedoeld in artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023.

Voor de toepassing van dit besluit wordt de overname van de verbintenissen geacht plaats te vinden op 1 januari van het jaar van de kennisgeving van de overdracht van het bedrijf of de percelen. § 3. Landbouwarealen waarvoor een verbintenis voor maatregel 14 "bodems" is aangegaan, kunnen slechts worden overgenomen in geval van volledige overdracht van het bedrijf. § 4. In geval van overname van de verbintenis treedt de overnemer vanaf de in § 2, derde lid, bedoelde datum in de plaats van de overdrager voor de rechten en verplichtingen die aan de verbintenis verbonden zijn.

Mits de verbintenis in de betrokken periode is nagekomen, ontvangt de overdrager de steun voor de periode vóór de in § 2, derde lid, bedoelde datum en de overnemer de steun voor de periode na die datum.

Indien de verbintenis na de overname ervan wordt beëindigd, betaalt de overnemer alle steun terug die hem voor de betrokken verbintenis is betaald. De overdrager behoeft de in het kader van de verbintenis ontvangen steun niet terug te betalen. § 5. De naleving van de voorschriften van een overgenomen verbintenis wordt gecontroleerd zonder rekening te houden met de verbintenissen die de overnemende landbouwer reeds vóór de overdracht is aangegaan. Afdeling 2. - Omzetting van de verbintenis

Art. 21.§ 1. De omzetting van een lopende verbintenis in een verbintenis tot uitvoering van een andere maatregel wordt door het betaalorgaan toegestaan onder de volgende voorwaarden: 1° de omzettingsaanvraag wordt ingediend door middel van een nieuwe steunaanvraag overeenkomstig artikel 17;2° de aanvraag bestaat uit één van de omzettingen bedoeld in paragraaf 2;3° de subsidiabiliteitsvoorwaarden van de nieuwe verbintenis zijn vervuld;4° indien de nieuwe verbintenis een gerichte maatregel betreft, wordt bij de omzettingsaanvraag een deskundigenadvies overeenkomstig artikel 5 gevoegd. Indien de omzetting wordt aanvaard, gaat een nieuwe verbintenis voor vijf jaar in op 1 januari van het jaar waarin de omzettingsaanvraag wordt ingediend, ongeacht de duur van de oorspronkelijke verbintenis.

Terugbetaling van de reeds in het kader van de oorspronkelijke verbintenis ontvangen betalingen is niet vereist. § 2. De toegestane omzettingen zijn de volgende: 1° de omzetting van een verbintenis voor één of meerdere maatregelen, met uitzondering van maatregel nr.14 "bodems", in een verbintenis voor maatregel nr. 10 "actieplan voor een milieuvriendelijke landbouw"; 2° de omzetting van een verbintenis voor maatregel nr.2 "natuurweiden" in een verbintenis voor maatregel nr. 4 "weiden met een hoge biologische waarde"; 3° de omzetting van een verbintenis voor maatregel nr.5 "met gras bezaaide perceelsranden" in een verbintenis voor maatregel nr. 7 "ingerichte perceelstroken"; 4° de omzetting van een verbintenis voor een submaatregel van maatregel nr.13 "voederautonomie" in een verbintenis voor een andere submaatregel, gekenmerkt door een lagere veebezetting. Afdeling 3. - Uitbreiding van de verbintenis

Art. 22.§ 1. Met uitzondering van maatregel nr. 14 "bodems" wordt de uitbreiding van een lopende verbintenis tot extra landbouwarealen of dieren toegestaan onder de volgende voorwaarden: 1° de uitbreiding dient de milieudoelstelling van de verbintenis;2° de uitbreiding betreft een oppervlakte of een aantal dieren gelijk aan of kleiner dan 50% van dat van de oorspronkelijke verbintenis;3° het verzoek tot uitbreiding wordt ingediend door middel van een betalingsaanvraag overeenkomstig artikel 17;4° indien de uitbreiding betrekking heeft op een verbintenis voor een gerichte maatregel, wordt bij de aanvraag tot uitbreiding een aangepast deskundigenadvies overeenkomstig artikel 5 gevoegd. Voor de toepassing van lid 1, 2°, is een oppervlakte of aantal dieren gelijk aan of minder dan 50% van dat waarop de oorspronkelijke verbintenis betrekking heeft, indien de oppervlakte of het aantal dieren waarop de aanvraag tot uitbreiding betrekking heeft, vermeerderd met de landbouwarealen of dieren waarvoor eerder in dezelfde verbintenisperiode een aanvraag tot uitbreiding is ingediend, gelijk is aan of minder dan 50% van dat waarop de oorspronkelijke verbintenis betrekking heeft. § 2. In afwijking van § 1, eerste lid, 2°, en tweede lid, heeft de aanvraag tot uitbreiding van een verbintenis voor maatregel nr. 12 "percelen met nog staande graangewassen" betrekking op een oppervlakte van meer dan 20% en minder dan 50% van die van de oorspronkelijke verbintenis.

Voor de toepassing van lid 1 is een oppervlakte meer dan 20% en minder dan 50% van de oppervlakte waarop de oorspronkelijke verbintenis betrekking heeft, wanneer de oppervlakte waarvoor de uitbreiding wordt aangevraagd, vermeerderd met de landbouwarealen waarvoor eerder in dezelfde verbintenisperiode een uitbreidingsaanvraag is ingediend, meer dan 20% en minder dan 50% van de oppervlakte van de oorspronkelijke verbintenis bedraagt. § 3. Indien de uitbreiding wordt aanvaard, gaat deze in op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag tot verlenging is ingediend. De landbouwer komt de verlengde verbintenis na voor de resterende looptijd van de oorspronkelijke verbintenis. Afdeling 4. - Vervanging van de verbintenis

Art. 23.Met uitzondering van de verbintenissen voor de maatregelen nr. 10 "actieplan voor een milieuvriendelijke landbouw" en nr. 14 "bodems" wordt de vervanging van een lopende verbintenis door een nieuwe verbintenis toegestaan onder de volgende voorwaarden: 1° alle landbouwarealen en dieren waarop de oorspronkelijke verbintenis betrekking heeft, vallen onder de nieuwe verbintenis;2° de nieuwe verbintenis heeft betrekking op een oppervlakte of een aantal dieren dat 50% groter is dan dat van de oorspronkelijke verbintenis;3° de nieuwe verbintenis betreft een maatregel die identiek is aan de maatregel waarop de oorspronkelijke verbintenis betrekking heeft;4° de vervangingsaanvraag wordt ingediend door middel van een nieuwe steunaanvraag overeenkomstig artikel 17;5° indien de vervanging betrekking heeft op een verbintenis voor een gerichte maatregel, wordt bij de vervangingsaanvraag een deskundigenadvies overeenkomstig artikel 5 gevoegd dat betrekking heeft op de percelen waarvoor de vervanging wordt aangevraagd;6° de subsidiabiliteitsvoorwaarden van de nieuwe verbintenis zijn vervuld. Voor de toepassing van het eerste lid, 2°, is een oppervlakte of het aantal dieren 50% groter dan dat waarop de oorspronkelijke verbintenis betrekking heeft, indien de oppervlakte of het aantal dieren waarop de vervangingsaanvraag betrekking heeft, vermeerderd met de landbouwarealen of dieren waarvoor eerder in dezelfde verbintenisperiode een aanvraag tot uitbreiding is ingediend, 50% groter is dan dat van de oorspronkelijke verbintenis.

Indien de vervanging wordt aanvaard, gaat een nieuwe verbintenis voor vijf jaar in op 1 januari van het jaar waarin de vervangingsaanvraag wordt ingediend, ongeacht de duur van de oorspronkelijke verbintenis.

Terugbetaling van de reeds in het kader van de oorspronkelijke verbintenis ontvangen betalingen is niet vereist. Afdeling 5. - Herziening van de verbintenis

Art. 24.§ 1. Overeenkomstig artikel 70, § 7, van Verordening (EU) nr. 2021/2115 van 2 december 2021 herziet de Minister bij een wijziging van de basislijn van een agromilieu- en klimaatveranderingsmaatregel of van de eisen van een ecoregeling de specificatie of het steunbedrag voor de betrokken maatregel. § 2. Overeenkomstig artikel 70, § 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 2021/2115 van 2 december 2021 herziet de Minister, indien een verbintenis zich uitstrekt tot na de periode waarop het strategisch GLB-planbetrekking heeft, de specificatie of het steunbedrag voor de betrokken maatregel om deze aan te passen aan het rechtskader voor de volgende periode.

De herziening wordt van kracht op de eerste dag van de volgende periode. § 3. Indien een herziening in werking treedt vóór de uiterste datum voor de indiening van de steunaanvraag of de betalingsaanvraag, wordt zij geacht in werking te treden op 1 januari van het betrokken jaar.

Indien de herziening in werking treedt na de uiterste datum voor de indiening van de steunaanvraag of de betalingsaanvraag, treedt zij in werking op 1 januari van het volgende jaar. § 4. Indien de herziening door de landbouwer niet wordt aanvaard, eindigt de verbintenis. Reeds ontvangen betalingen in het kader van de betrokken verbintenis hoeven niet te worden terugbetaald. § 5. Het betaalorgaan stelt de betrokken landbouwers onverwijld in kennis van de toepassing van de paragrafen 1 en 2. Afdeling 6. - Aanpassing van de verbintenis

Art. 25.In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Minister, rekening houdend met de agromilieu- en klimaatdoelstellingen van de maatregel, de verbintenissen tijdens de uitvoering aanpassen door de specificatie of het steunbedrag voor de maatregel waarop de verbintenissen betrekking hebben, te wijzigen.

Indien een aanpassing in werking treedt vóór de uiterste datum voor de indiening van de steunaanvraag of de betalingsaanvraag, wordt zij geacht in werking te treden op 1 januari van het betrokken jaar.

Indien de herziening in werking treedt na de uiterste datum voor de indiening van de steunaanvraag of de betalingsaanvraag, treedt zij in werking op 1 januari van het volgende jaar.

De landbouwer houdt zich aan de aangepaste verbintenis voor de resterende looptijd van de oorspronkelijke verbintenis.

Het betaalorgaan stelt de betrokken landbouwers onverwijld in kennis van de toepassing van het eerste lid. Afdeling 7. - Landinrichting en openbare interventies

Art. 26.De begunstigde die een verbintenis geheel of gedeeltelijk niet meer kan nakomen omdat zijn bedrijf of een deel ervan het voorwerp uitmaakt van een landinrichting of een andere soortgelijke openbare interventie, stelt het betaalorgaan daarvan schriftelijk in kennis vóór de datum van ingebruikneming.

Het betaalorgaan past de verbintenis aan in het licht van wijzigingen in het bedrijf, zo nodig in overleg met de deskundige, wanneer de verbintenis betrekking heeft op een gerichte maatregel.

Indien de aanpassing onmogelijk blijkt, wordt de verbintenis beëindigd. De reeds ontvangen betalingen worden terugbetaald, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de jaarlijkse schijven gedurende welke de verbintenis van kracht was.

Het betaalorgaan stelt de landbouwer in kennis van de wijze van aanpassing of, in voorkomend geval, van de beëindiging van de verbintenis. HOOFDSTUK 1 0. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 27.Opgeheven worden: 1° het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 2 februari 2017, 21 december 2017 en 4 maart 2021;1° het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 juni 2018 en bij de ministeriële besluiten van 2 februari 2017, 22 maart 2018 en 6 maart 2019. In afwijking van lid 1 blijven tot 31 december 2024 de voorschriften van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun en de uitvoeringsbesluiten ervan van toepassing op de verbintenissen die vóór 1 januari 2023 zijn aangegaan voor de methoden nr. 1 "vermazingselementen" en nr. 3 "overstroombare weiden", met uitzondering van artikel 21, § 2, van genoemd besluit.

Er wordt geen betaling toegekend in het kader van methode nr. 1 "vermazingselementen" als bedoeld in artikel 3, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun voor de jaarlijkse schijven die overeenstemmen met de jaren 2023 of 2024 indien de landbouwer zich in datzelfde jaar verbindt tot de ecoregeling "ecologische vermazing" overeenkomstig artikel 3, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 betreffende de ecoregelingen.

Art. 28.§ 1. Dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn van toepassing op verbintenissen die vóór 1 januari 2023 zijn aangegaan voor de volgende methoden in toepassing van het besluit van de Waalse regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun: 1° methode nr.2 "natuurweiden"; 2° methode 4 : weide met een hoge biologische waarde; 3° methode nr.5 "met gras bezaaide perceelsranden"; 4° methode nr.7 "ingerichte perceelstroken"; 5° methode nr.10 "actieplan voor een milieuvriendelijke landbouw"; 6° maatregel nr.11 "bedreigde plaatselijke rassen".

De verbintenissen die vóór 1 januari 2023 zijn aangegaan voor methode nr. 8 "ingerichte stroken" als bedoeld in het besluit van de Waalse regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, worden voortgezet onder de voorwaarden met betrekking tot maatregel nr. 7 "ingerichte perceelstroken" als voorgeschreven door dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan. § 2. De Minister kan de omstandigheden bepalen waarin de regels van dit besluit of zijn uitvoeringsbesluiten niet van toepassing zijn op verbintenissen die vóór 1 januari 2023 zijn aangegaan voor de volgende methoden in toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun.

Art. 29.Landbouwers die zich vóór 1 januari 2023 hebben verbonden tot de methoden nr. 6 "milieuvriendelijke gewassen" of nr. 9 "voederautonomie" als bedoeld in het besluit van de Waalse regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, hebben de keuze hun verbintenis voort te zetten of deze op 31 december 2022 te beëindigen. Indien zij ervoor kiezen de verbintenis voort te zetten, zijn de voorschriften met betrekking tot respectievelijk de maatregelen nr. 12 "percelen met nog staande graangewassen" en nr. 13 "voederautonomie" van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan van toepassing.

De onder lid 1 vallende landbouwers stellen het betaalorgaan via het verzamelaanvraagformulier in kennis van hun keuze.

Art. 30.De Minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 februari 2023.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS

^