Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 april 2009
gepubliceerd op 28 mei 2009

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheersmodaliteiten van de inzameling van huishoudelijk textielafval

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202296
pub.
28/05/2009
prom.
23/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/23/2009202296/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheersmodaliteiten van de inzameling van huishoudelijk textielafval


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 8 en 21, § 6;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 betreffende de registratie van de ophalers en vervoerders van andere afval dan gevaarlijke afval;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving, inzonderheid op artikel 2, § 1, i ;

Gelet op het advies van de Afvalcommissie, gegeven op 1 februari 2008;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 31 januari 2008;

Gelet op het advies 45.720/4 van de Raad van State, gegeven op 14 januari 2009, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de doelstelling om de selectieve inzameling van textielafval te ontwikkelen om zijn hergebruik en valorisatie te maximaliseren;

Gelet op de doelstelling om een algemeen kader vast te leggen voor de inzameling van textiel huis aan huis en in de vrijwillige aanvoerpunten, met uitzondering van de containerparken, om een wanordelijke ontwikkeling van de inzamelingen te voorkomen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 betreffende de registratie van de ophalers en vervoerders van andere afval dan gevaarlijke afval wordt aangevuld met een hoofdstuk IIIbis, luidend als volgt : « HOOFDSTUK IIIbis. - Uitvoeringsvoorwaarden voor de inzameling van textielafval

Art. 14bis.§ 1. De inzameling van gebruikt textiel huis aan huis of via vrijwillige aanvoerpunten, met uitzondering van de containerparken, wordt onderworpen aan het voorafgaandelijk afsluiten van een overeenkomst tussen de ophaler en de gemeente op het grondgebied waarvan de inzameling plaatsvindt.

De overeenkomst bevat minstens de bepalingen opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

De ophaler richt een ondertekend exemplaar van de overeenkomst aan de "Office wallon des déchets" (Waalse Dienst voor Afvalstoffen). § 2. De ophaler van gebruikt textiel voegt bij de verklaring bedoeld in artikel 12 de hoeveelheden textiel die per gemeente worden ingezameld. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking zes maanden nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Bijlage I Overeenkomst voor de inzameling van huishoudelijk textielafval Tussen : De gemeente . . . . . vertegenwoordigd door : . . . . . hierna "de gemeente" genoemd enerzijds, en : volledige naam en adres van de persoon die instaat voor de inzameling van gebruikt textiel en geregistreerd is door de "Office wallon des déchets" vertegenwoordigd door : . . . . . geregistreerd onder nummer . . . . . als ophaler van ongevaarlijke afvalstoffen in het Waalse Gewest; hierna "de operator" genoemd, anderzijds, wordt overeengekomen wat volgt :

Artikel 1.Toepassingsgebied.

Deze overeenkomst regelt de modaliteiten voor de inzameling van gebruikt textiel op het grondgebied van de gemeente als de inzameling plaatsvindt via vrijwillige aanvoerpunten, hierna textielcontainers of huis aan huis genoemd.

Ze ligt in de lijn van de volgende bepalingen : ? artikel 21 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen; ? de maatregelen 532, 533 en 535 van het Waalse Afvalplan "Horizon 2010"; ? het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 betreffende de registratie van de ophalers en vervoerders van andere afval dan gevaarlijke afval; ? artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving; ? het besluit van de Waalse Regering van . . . . . tot bepaling van de beheersmodaliteiten van de inzameling van huishoudelijke textielafval.

Deze overeenkomst heeft betrekking op het geheel van de textielcontainers en/of huis-aan-huis-inzamelingen die door de operator op het grondgebied van de gemeente tot stand worden gebracht, met uitzondering van de containerparken.

Art. 2.Doelstellingen.

De operator zamelt huishoudelijk textielafval in op het grondgebied van de gemeente om deze afval eerst en vooral te hergebruiken of te recycleren.

Onder huishoudelijke textielafval wordt verstaan de kleding (textiel en leer), de lederwaren (schoenen, tassen), het beddengoed, het linnengoed (gordijnen, overgordijnen, tafellakens, servetten) en de andere textielmaterialen waarvan de gezinnen zich willen ontdoen.

Art. 3.Inzameling van huishoudelijke textielafval. § 1. De inzameling van de huishoudelijke textielafval kan volgens de volgende methoden plaatsvinden : a. textielcontainers (met inbegrip van de speciale textielcontainers voor schoenen) geplaatst op het grondgebied van de gemeente;b. textielcontainers (met inbegrip van de speciale textielcontainers voor schoenen) geplaatst op de privégronden;c. huis aan huis inzameling van textiel. § 2. Als de inzameling plaatsvindt via textielcontainers geplaatst op het gemeentelijk grondgebied moet de operator de volgende bepalingen naleven : a. de locatie van de textielcontainers wordt in gezamenlijk overleg met de gemeente bepaald;b. de omschrijving van de textielcontainer (afmetingen, structuur en kleur - een foto als voorbeeld bijvoegen) wordt in bijlage verduidelijkt;c. de textielcontainers mogen niet worden voorzien van commerciële reclame;d. de gemeente weigert om enige aansprakelijkheid te dragen inzake diefstal, vandalisme en andere schaden aan de textielcontainer of aan de ingezamelde textielafval;e. de operator is wettelijk aasprakelijk voor de schaden die door of wegens de textielcontainers worden veroorzaakt tijdens hun installatie of lediging;f. de gemeente wordt tegen alle aanspraken van derden gevrijwaard voor de schaden bedoeld in artikel 3, § 2, i ;g. de operator doet bij de gemeente jaarlijks aangifte van de hoeveelheden ingezamelde huishoudelijk textielafval, alsook van zijn bestemming en de verrichte behandeling;h. de operator moet elke verwijdering van textielcontainer aan de gemeente meedelen;i. de operator zorgt ervoor dat de textielcontainers minstens één keer per week worden geledigd.Als een textielcontainer vóór deze termijn vol is, moet de operator de container leegmaken binnen 48 uur na melding door de gemeente; j. de operator zorgt voor de goede werking, het onderhoud en de netheid van de textielcontainer.Het geheel van de textielcontainer, met inbegrip van de in- en uitgang, de parkeerruimten en de omgeving van de textielcontainer worden regelmatig gereinigd. § 3. Als de inzameling gebeurt via textielcontainers op privégronden moet de gemeente aan de operator de bepalingen meedelen die van toepassing zijn inzake stedenbouw en gezondheid alsook de bepalingen betreffende de controle van de toepassing ervan.

De operator moet de bepalingen van § 2, b tot j, in acht nemen.

Art. 4.Huis-aan-huis-inzameling. § 1. De operator zamelt huishoudelijk textielafval huis aan huis in op het gemeentelijk grondgebied naar rato van . . . . . keer per jaar (te bepalen tussen de operator en de gemeente). § 2. De frequentie van de inzamelingen wordt vastgelegd als volgt : ............... (te bepalen tussen de operator en de gemeente). § 3. De inzameling huis aan huis betreft : 1 - het geheel van de gemeente ** 2 - de gemeente van . . . . . ** ** = schrappen wat niet past. § 4. De operator kan recipiënten en/of pamfletten uitdelen voor de huis-aan-huis-inzameling vermeld in § 1.

De recipiënten en pamfletten vermelden de datum en het aanvanguur van de inzameling alsook de naam, het volledig adres en de telefoonnummer van de operator.

Het gebruik van recipiënten en/of pamfletten die een andere operator dan de operator die deze overeenkomst heeft ondertekend, vermelden, is streng verboden. § 5. De recipiënten en/of pamfletten worden vóór elk gebruik aan de goedkeuring van de gemeente onderworpen. § 6. De operator doet bij de gemeente aangifte van de ingezamelde hoeveelheden overeenkomstig artikel 3, § 2, k. § 7. Voor elke wijziging van de §§ 1 tot 3 is een geschreven toelating van de gemeente vereist.

Art. 5.Sensibilisering en informatie.

De operator verspreidt regelmatig informatie over de inzameling van textielafval. Met toestemming van de gemeente kan hij de sensibiliserings- en informatiekanalen van de gemeente gebruiken.

Voor de toepassing van het vorig lid kan de gemeente een deel of het geheel van de volgende communicatiekanalen waarover zij beschikt ter beschikking stellen van de operator : ? het informatieblad van de gemeente met een frequentie van . . . . . keer per jaar (te bepalen tussen de organisatie en de gemeente) ; ? het blad en de kalender betreffende de afval met een frequentie van . . . . . keer per jaar (te bepalen tussen de organisatie en de gemeente); ? de informatiestands en aanplakruimten op plaatsen die zichtbaar en toegankelijk zijn voor het publiek; ? de ruimten voorbehouden aan de gemeente in de plaatselijke huis-aan-huis-informatiefolders met een frequentie van . . . . . keer per jaar (te bepalen tussen de organisatie en de gemeente); ? de teletekst in de rubriek van de gemeente; ? de internetsite van de gemeente; ? andere eventuele informatiekanalen.

Art. 6.Residuaire fractie van de ingezamelde huishoudelijke textielafval.

De operator sensibiliseert de gezinnen voor een aangepaste sortering van de afval om de residuaire fractie en de onzuiverheden in de ingezamelde textielafval zoveel mogelijk te beperken.

Hij is aansprakelijk voor de verwijdering van de residuaire fractie en, behalve andersluidende overeenkomst, neemt de kosten die eruit voortvloeien ten laste.

Onder residuaire fractie wordt verstaan de huishoudelijke textielafval die door de organisatie niet kan worden hergebruikt of gerecycleerd na de sortering van de ingezamelde afval.

Art. 7.Beheer van de huishoudelijke textielafval.

Elke activiteit van beheer van huishoudelijke textielafval ingezameld overeenkomstig deze overeenkomst, met inbegrip van de uitvoer, wordt uitgevoerd met inachtneming van de vigerende wetgeving.

De operator zorgt ervoor dat de verwerking van de afval uitsluitend aan behoorlijk vergunde verwerkingsoperatoren wordt toegewezen.

De operator doet bij de gemeente jaarlijks aangifte van de bestemming van de ingezamelde huishoudelijke textielafval.

Art. 8.Controle.

De hiernavermelde dienst(en) van de gemeente oefent (oefenen) toezicht uit op de naleving van deze overeenkomst : ? de milieudienst ** ? de reinigingsdienst ** ? de volgende dienst : . . . . . (invullen) ** = schrappen wat niet past.

Op hun gewoon verzoek worden alle nuttige inlichtingen aan hen verstrekt en worden de gegevens in verband met deze overeenkomst ter inzage gelegd.

Art. 9.Duur van de overeenkomst en opzeggingsclausule. § 1. Deze overeenkomst gaat in op . . . . . voor een periode van . . . . . (maximum twee jaar).

Behalve andersluidende wilsuiting uit hoofde van één van de partijen wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een periode die gelijk is aan de oorspronkelijke duur van de overeenkomst.

De partijen kunnen de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen mits een vooropzeg van drie maanden. § 2. Wanneer de operator zijn registratie als ophaler van ongevaarlijke afval verliest, wordt de overeenkomst van rechtswege onmiddellijk beëindigd en moet de operator zijn activiteiten van textielinzameling onmiddellijk stopzetten. Hij verwijdert de textielcontainers die hij heeft geplaatst binnen de week. Bij ontstentenis, en als hij geen gevolg geeft aan de bevelen van de gemeente, kan laatstgenoemde de textielcontainers ambtshalve verwijderen of laten verwijderen op kosten van de in gebreke gebleven operator.

Art. 10.Bevoegde rechtbanken.

Elk geschil over deze overeenkomst behoort tot de bevoegdheid van de voor het grondgebied bevoegde rechtbanken van de Rechterlijke Macht.

Art. 11.Slotbepaling. § 1. Deze overeenkomst wordt in drievoud opgemaakt, elke partij heeft het zijne ontvangen. § 2. De operator stuurt ter informatie een ondertekend exemplaar naar het "Département Sols et Déchets" (Departement Bodems en Afvalstoffen) van de "DGARNE", "Direction de la Politique des déchets" (Directie Afvalstoffenbeleid), op het volgend adres : avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.

Voor de Gemeente, Voor de geregistreerde operator van textielinzameling, Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 tot bepaling van de beheersmodaliteiten van de inzameling van huishoudelijk textielafval.

Namen, 23 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^