Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 april 2009
gepubliceerd op 20 mei 2009

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 juni 2008 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202159
pub.
20/05/2009
prom.
23/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 juni 2008 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op artikel 36, 2°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 juni 2008 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées";

Gelet op het voorstel van de "CGSLB" van 19 februari 2009 om door Mevr. Eugénie Ledoux vertegenwoordigd te worden binnen genoemde Raad, ter vervanging van de heer Etienne Habay;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 26 juni 2008 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" wordt de naam "Etienne Habay" vervangen door de naam "Eugénie Ledoux".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT

^