Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 22 september 2016
gepubliceerd op 05 oktober 2016

Besluit van de Waalse Regering betreffende de ambtstoelage van de personeelsleden die het beroep van mijnwerkershoofd , werkplaatshoofd in steengroeve (73ter) en steenhouwer (80bis) uitoefenen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016204923
pub.
05/10/2016
prom.
22/09/2016
ELI
eli/besluit/2016/09/22/2016204923/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de ambtstoelage van de personeelsleden die het beroep van mijnwerkershoofd (73bis), werkplaatshoofd in steengroeve (73ter) en steenhouwer (80bis) uitoefenen


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juni 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 23 juni 2016;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 706 van Sectorcomité nr. XVI, gesloten op 15 juli 2016;

Gelet op het rapport van 23 juni 2016, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 59.907/2/V van de Raad van State, gegeven op 7 september 2016 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het mijnwerkershoofd : het statutaire of contractuele personeelslid van niveau C dat het beroep mijnwerkershoofd (nr.73bis) uitoefent, opgenomen in bijlage II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode; 2° het werkplaatshoofd in steengroeve : het statutaire of contractuele personeelslid van niveau C dat het beroep werkplaatshoofd in steengroeve (nr.73ter) uitoefent, opgenomen in dezelfde bijlage; 3° de steenhouwer : het statutaire of contractuele personeelslid van niveau D dat het beroep steenhouwer (nr.80bis) uitoefent, opgenomen in dezelfde bijlage.

Art. 2.Dit besluit betreft de mijnwerkershoofden, werkplaatshoofden in steengroeve en de steenhouwers die personeelslid zijn van de steengroeve "de Gore" van het Waalse Gewest, gelegen te Sclayn, met uitzondering van de contractuele personeelsleden in dienst die een arbeidsovereenkomst hebben met een bijzondere weddeschaal.

Art. 3.Een ambtstoelage wordt toegekend : 1° aan het mijnwerkershoofd en aan het werkplaatshoofd in steengroeve die minder dan vijfentwintig jaar geldelijke anciënniteit tellen;2° aan de steenhouwer die minder dan vijfentwintig jaar geldelijke anciënniteit telt. De ambtstoelage bedoeld in het eerste lid wordt evenwel niet toegekend aan het personeelslid erkend als vaste afgevaardigde zoals bedoeld in artikel 77, § 1, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 17 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Art. 4.§ 1. Het brutobedrag van de ambtstoelage bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, is gelijk aan : 1° vijfentwintig procent van de bruttowedde van het mijnwerkershoofd of van het werkplaatshoofd tot vijftien jaar geldelijke anciënniteit;2° vijf procent van de brutowedde na vijftien jaar geldelijke anciënniteit. Het brutobedrag van de ambtstoelage bedoeld in artikel 3, eerste lid, 2°, is gelijk aan : 1° vijfentwintig procent van de brutowedde van de steenhouwer tot tien jaar geldelijke anciënniteit;2° vijf procent van de brutowedde na tien jaar geldelijke anciënniteit. § 2. Het bedrag van de ambtstoelage bedoeld in artikel 3 wordt per niet-gewerkte werkdag met een twintigste verminderd, met uitzondering van de jaarlijkse vakantieverlofdagen, de recuperatieverlofdagen, de verlofdagen toegekend ter compensatie van een feestdag, de vakbondsverlofdagen alsmede de dagen waarvoor een dienstvrijstelling wordt toegekend.

Art. 5.De ambtstoelage bedoeld in artikel 3 wordt per maandelijkse twaalfden betaald met de wedde van de tweede maand volgend op de maand waarop ze betrekking heeft.

Art. 6.De minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 september 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX

^