Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 22 juni 2006
gepubliceerd op 05 juli 2006

Besluit van de Waalse Regering betreffende de kiesverrichtingen voor de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202122
pub.
05/07/2006
prom.
22/06/2006
ELI
eli/besluit/2006/06/22/2006202122/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 JUNI 2006. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de kiesverrichtingen voor de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen


De Waalse Regering, Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, inzonderheid op artikelen L4122-5, L4123-1, L4124-1, L4125-5, L4132-1 en 2, L4133-1 en 2, L4135-1 tot en met 4, L4142-37, L4143-3 en 7, L4231-1 en L4151-2;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 84, § 1, lid 1, 2° waarbij de dringende noodzakelijkheid als volgt gemotiveerd wordt : "De dringende noodzakelijkheid is gemotiveerd door het tijdsschema en door de noodzaak om de vlotte organisatie van de verkiezingen van oktober 2006 niet in gevaar te brengen en de operatoren bij de verkiezingen alle onderrichtingen te verstrekken vóór de zomervakantie.

De ontwerp-besluiten die voor advies voorgelegd zijn aan de afdeling wetgeving komen tegemoet aan de doelstelling die bij de opstelling van het decreet vooropstond, namelijk : - de coördinatie verzorgen van de besluiten die de federale overheid her en der aangenomen heeft door ze per thema samen te brengen aan de hand van de leidraad gevormd door het verloop van de kiesverrichtingen en er de wijzigingen in aan te brengendie voortvloeien uit het ontwerp-decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. Die coördinatie moet de doorzichtigheid van het geheel dienstig zijn en voorkomen dat degenen voor wie die verschillende maatregelen bestemd zijn, in verwarring worden gebracht; - de aldus gecoördineerde teksten aanpassen aan de institutionele realiteit";

Gelet op advies nr. 11/2006 van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest) van 4 mei 2006;

Gelet op advies nr. 40.637/4 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2006;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit : Hoofdstuk I. - De kiescolleges Afdeling 1. - Bijeenroeping van de kiescolleges met het oog de

gemeente- en provincieraadsverkiezingen Artikel. 1. Openings- en sluitingsuren van de stemlokalen met een geautomatiseerde stemming.

In de gemeenten die voor de geautomatiseerde stemming aangewezen zijn zijn de stemlokalen overeenkomstig artikel 12 van dit besluit voor de geautomatiseerde stemming geopend van acht tot vijftien uur.

De kiezers die nog in de wachtrij staan op het sluitingsuur van de lokalen, worden nog tot de stemming toegelaten.

Art. 2.Aantal kiezers toegelaten in het stemlokaal.

In de kieskantons en de gemeenten die aangewezen zijn voor de geautomatiseerde stemming overeenkomstig artikel 12, is het aantal kiezers die toegelaten worden te stemmen, gelijk aan 900, wat overeenkomt met vijf stemmachines per stemafdeling en met 180 kiezers per stemmachine.

Art. 3.Onderrichtingen voor de kiezers.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de lokalen waar manueel gestemd wordt, is opgenomen in model 1 in bijlage.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de lokalen waar de stemming geautomatiseerd verloopt, is opgenomen in model 2 in bijlage. Afdeling 2. - Model van oproepingsbrief voor de kiezers

Art 4. De oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers worden op wit papier gedrukt.

Voor de buitenlandse kiezers, al dan niet onderdanen uit een andere lidstaat van de Europese Unie, ingeschreven in het register van de kiezers, ontvangen een blauwe oproepingsbrief.

Art. 5.De oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers worden opgesteld overeenkomstig bijgaand model 3.

Art. 6.§ 1. Voor de buitenlandse kiezers, al dan niet onderdanen uit een andere lidstaat van de Europese Unie, worden de oproepingsbrieven voor de verkiezing van de gemeenteraden opgesteld overeenkomstig bijgaand model 4. § 2. De oproepingsbrieven van de kiezers, onderdanen van een andere lidstaat van de Europese Unie, dragen de letter "C".

De oproepingsbrieven van de kiezers, niet-onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie, dragen de letter "E".

Art 7. In de gemeente Komen-Waasten worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers opgesteld overeenkomstig bijgaand model 5.

De oproepingsbrieven van de onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie en van de onderdanen van derde staten worden opgesteld overeenkomstig bijgaand model 6 met de meldingen bedoeld in artikel 6, § 2.

Art. 8.§ 1. Bij buitengewone verkiezing van een gemeente-, provincie- of sectorraad worden de oproepingsbrieven opgesteld overeenkomstig bijgaand model 7. § 2. Het model bepaald in § 1 geldt voor de Belgische kiezers, de kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie en de kiezers die onderdaan zijn van derde staten, met dien verstande dat de onderdanen van een andere lidstaat van de Europese Unie en van derde staten niet kunnen stemmen voor de provincieraadsverkiezing.

Art. 9.§ 1. Overeenkomstig artikel L4124-1, § 6, van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie worden de tekst van de onderrichtingen voor de kiezers alsook de tekst, zoals bepaald in artikel L4132-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, op de keerzijde van de oproepingsbrieven afgedrukt. § 2. Voor de gemeenten waar manueel gestemd wordt zijn die teksten vermeld op bijgaand model 8. § 3. Voor de gemeenten waar de stemming geautomatiseerd verloopt zijn die teksten vermeld op bijgaand model 9. Afdeling 3. - Stemming bij volmacht

Art. 10.§ 1. Het volmachtformulier dat moet worden gebruikt bij de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen stemt overeen met het model 10 in bijlage. § 2. Het certificaat dat door de burgemeester afgegeven moet worden aan de kiezers die gemachtigd zijn om bij volmacht te stemmen, overeenkomstig artikel L4132-1, § 1; 7°, van genoemd Wetboek, wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland dat niet gewettigd is door beroeps- of dienstredenen, stemt overeen met model 11 in bijlage.

Dat attest wordt afgeleverd indien er geen er geen bewijs van de reisorganisatie voorhanden is. Afdeling 4. - Bijstand bij de stemming

Art. 11.De verklaring bedoeld in artikel L4133-2, § 3, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, met betrekking tot de bijstand bij de stemming, wordt afgelegd aan de hand van een formulier overeenkomstig model 12 als bijlage bij dit besluit.

Dat formulier wordt kosteloos verstrekt door de gemeentesecretarie.

In de verklaring worden enerzijds de verkiezingen vermeld waarvoor die verklaring geldt, en anderzijds de naam, de voornamen, de geboortedatum, het adres van de kiezer en de begeleider, en het identificatienummer van de kiezer in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Het formulier wordt ondertekend door de kiezer en de begeleider.

Hoofdstuk II. - Aanwijzing van de kantons voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem

Art. 12.§ 1. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot vervanging van het koninklijk besluit van 18 april 1994 houdende aanwijzing van de kieskantons voor het gebruik van een geautomatiseerd kiessysteem gebruiken de hiernavermelde kieskantons een geautomatiseerd stemsysteem voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 : 1° provincie Henegouwen : kieskantons Lens en Frasnes-lez-Anvaing;2° provincie Luik : kieskantons Luik, Visé, Bitsingen, Fléron, Herstal, Grâce-Hollogne, Aywaille, Saint-Nicolas, Seraing, Verlaine, Eupen en Sankt-Vith;3° provincie Luxemburg : kieskanton Durbuy. § 2. Bij de hernieuwing van de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen moeten de stemmen, overeenkomstig het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen, worden uitgebracht in deze volgorde : de provincie- en dan de gemeenteraad.

Bij gelijktijdige verkiezingen voor de vernieuwing van de provincie- en gemeenteraden en voor de verkiezing van de sectorraden, moeten de stemmen worden uitgebracht in deze volgorde : de provincieraad, de pemeenteraad en dan de sectorraad.

Hoofdstuk III. - Afgeven van het register van de kiezers

Art. 13.§ 1. Overeenkomstig artikel L4122-5, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie hebben de door een politieke partij gemachtigde personen het recht exemplaren of afschriften van het register van de kiezers te verkrijgen zodra dat register opgesteld is en voor zover ze zich er schriftelijk en in een gemeenschappelijk document toe verbinden een kandidatenlijst voor te dragen voor de gemeenteraadsverkiezing en de democratische beginselen na te leven, meer bepaald uitgevaardigd bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, bij de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden of op grond van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, waarbij die onverkiesbaarheid verstrijkt achttien jaar na de veroordeling, alsmede de bij de Grondwet gewaarborgde wetten en vrijheden na te leven.

De aanvraag wordt verricht bij aangetekend schrijven gericht aan de burgemeester. § 2. Overeenkomstig artikel L4122-5, § 3, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie kan elke kandidaat tegen betaling van de kostprijs exemplaren of afschriften van het register van de kiezers verkrijgen op papier of op een gangbare elektronische informatiedrager zodra hij zijn kandidatuur indient en voor zover hij zich ertoe verbindt een kandidatenlijst voor te dragen voor de gemeenteraadsverkiezing en de democratische beginselen na te leven, meer bepaald uitgevaardigd bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, bij de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden of op grond van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, waarbij die onverkiesbaarheid verstrijkt achttien jaar na de veroordeling, alsmede de bij de Grondwet gewaarborgde wetten en vrijheden na te leven.

Die aanvraag wordt bij aangetekend schrijven aan de burgemeester gericht.

De aanvraag wordt opgesteld overeenkomstig bijgaand model 14.

Art. 14.Voor de afgifte van de exemplaren van het register van de kiezers bedoeld in artikel L4122-5, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie dient het gemeentecollege een bestandsformaat te gebruiken dat de rechtstreekse overdracht van de gegevens ervan mogelijk maakt naar een toepassing voor gegevensverwerking, meer bepaald de opstelling van kiezerslijsten die aan bepaalde selectiecriteria beantwoorden.

Hoofdstuk IV. - Stembiljetten

Art. 15.Meldingen betreffende de kandidaat overeenkomstig artikel L4142-4, § 5, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. § 1. In zijn voordrachtsakte vermeldt de kandidaat, naast zijn volledige identiteit, de naam waaronder hij wenst vermeld te worden op het aanplakbiljet bedoeld in artikel L4142-37, § 2, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie en op het stembiljet. Het kieskringbureau zal die meldingen gebruiken ter vaststelling van de op het biljet opgenomen meldingen. § 2. Eén enkele voornaam mag worden vermeld; een samengestelde voornaam wordt beschouwd als één enkele voornaam.

De gekozen voornaam moet worden vermeld in de opsomming van de voornamen in de geboorteakte. § 3. Voor zover de vermelding van die verschillende voornaam niet leidt tot verwarring met een andere kandidaat of een persoon bekend in de kieskring, mag het kieskringbureau een kandidaat toelaten om een andere voornaam te gebruiken op het aanplak- en stembiljet, met naleving van de volgende regels : 1° de voornaam waaronder de kandidaat daadwerkelijk bekend is, is niet zijn eerste voornaam maar een andere, vermeld op zijn geboorteakte : in dat geval vermeldt hij de volledige voornaam op zijn voordrachtsakte en wijst hij erop dat hij de gekozen melding wenst gebruikt te zien op het stembiljet;2° de kandidaat is bekend onder de afkorting van één van zijn voornamen zoals ze staan vermeld op de geboorteakte : bijvoorbeeld, Danny voor Daniël;hij handelt als in punt 1°; 3° de voornaam die hij wenst gebruikt te zien op het stembiljet maakt geen deel uit van de opsomming van de voornamen op zijn geboorteakte : die melding wordt aanvaard door het kieskringbureau tegen voorlegging van een akte van bekendheid afgegeven door een vrederechter, een notaris of een burgemeester;de geboortevoornaam van de kandidaat staat vermeld op het stembiljet, gevolgd door zijn gebruikelijke voornaam. § 4. De identiteit van de kandidaat (de kandidate), getrouwd of weduwnaar (weduwe), kan worden voorafgegaan of gevolgd door de naam van de echtgenote (echtgenoot) of overleden echtgenote (echtgenoot).

Art. 16.Opmaken van het stembiljet § 1. Voor de toepassing van artikel L4142-37, § 1, maakt het kieskringbureau het stembiljet op overeenkomstig de hiernavermelde nadere regels. § 2. Het stembiljet draagt in die volgorde volgende vermeldingen : 1° "Verkiezing", gevolgd door "van de gemeenteraad" of "van de provincieraad";2° "Kieskring van" gevolgd door de naam van het district of de gemeente;3° "8 oktober 2006";4° "Verkiezing van", gevolgd door het aantal te begeven mandaten, gevolgd door "raadsleden";5° een lijn met letters van hoogstens 10 mm die het nummer vermeldt van elke lijst van kandidaten die zich voordragen, in de door de opeenvolgende lotingen vastgestelde volgorde;6° een lijn, hoogstens 10 mm hoog en 30 mm breed, die de letterwoorden of logo's vermeldt van de met de nummers overeenstemmende kandidatenlijsten;7° een lijn met het stemvak bovenaan de lijst waar de kiezer kan instemmen met de volgorde van die lijst of, in het geval van een alleenstaande kandidatuur, met de kandidaat wiens naam onder dat vak vermeld staat;8° voor elke lijst, het aantal lijnen noodzakelijk om alle kandidaten te vermelden in de volgorde waarin ze voorkomen op de voordrachtsakte, met volgende meldingen : de naam en voornaam overeenkomstig artikel 15, gevolgd door het volgnummer en het vakje dat de kiezer zal aanstippen.De hoogte van het vakje mag niet hoger zijn dan drie tekstlijnen en 20 mm.

De stemvakjes zijn zwart, met in het midden een kleine schijf met een diameter van 4 meter die dezelfde kleur als het papier heeft; 9° een identificatienummer met de in cijfers uitgedrukte datum van de verkiezing en, voor de gemeenteraadsverkiezing, het NIS-nummer van de gemeente en, voor de provincieraadsverkiezing, het NIS-nummer van de provincie, gevolg door het volgnummer van het district. § 3. De vermeldingen van het stembiljet worden opgesteld in het Frans, overeenkomstig bijgaand model 15, behalve voor de volgende gemeenten : 1° in Malmedy en in Weismes wordt het stembiljet opgesteld overeenkomstig bijgaand model 16 in het Frans en in het Duits, met voorrang voor het Frans;2° in Amel, Bullingen, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt-Vith wordt het stembiljet opgesteld overeenkomstig bijgaand model 17, in het Duits en in het Frans, met voorrang voor het Duits.

Art. 17.Vormen van het stembiljet ter uitvoering van artikel L4142-37, § 2, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. § 1. Voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen worden de afmetingen van de stembiljetten vastgesteld als volgt : 1° de breedte van het stembiljet is gelijk aan 6 cm voor een lijst, plus 4 cm per bijkomende lijst;2° de hoogte van het stembiljet is gelijk aan 18 cm voor negen mandaten, plus 2 cm per twee bijkomende mandaten. § 2. De stembiljetten hebben enkelvoudige bladen. De hoeveelheid kiespapier noodzakelijk voor de behoeften van de verkiezing wordt door de regering ter beschikking gesteld van de voorzitter van elk kieskringbureau. § 3. Het papier is wit voor de gemeenteraadsverkiezingen, groen voor de provincieraadsverkiezingen, roze voor de sectorverkiezingen. § 4. Stembiljetten met verschillende afmetingen mogen niet worden gebruikt in éénzelfde kieskring. In ieder geval moeten de stembiljetten die voor eenzelfde stemming gebezigd worden, volkomen gelijk zijn.

Art. 18.Model.

Ter uitvoering van artikel L4143-7, § 3, ontvangt elk stembureau, tevens als de daartoe bestemde stembiljetten, een maagdelijk kiesblad met dezelfde afmeting als het met hun kieskring overeenstemmende stembiljet, waarop de plaats waar het zal worden gemerkt wordt vastgesteld alvorens te worden overhandigd aan de kiezer.

Hoofdstuk V. - Verkiezingsuitgaven

Art. 19.§ 1. De provincies sluiten de contracten af voor de betaling van de verkiezingskosten bedoeld in artikel L4135-2, § 2, en betalen de schuldvorderingen. Daarna vorderen ze bij de gemeenten van hun ambtsgebied de gepaste terug naar rata van de ingeschreven kiezers.

Wanneer gemeenten in de provincie evenwel een geautomatiseerd stemsysteem gebruiken, worden zij van de verdeling uitgesloten voor wat betreft de terugvordering van de kosten die voortvloeien uit de betaling van het presentiegeld aan de leden van de provinciale en gemeentelijke stemopnemingsbureaus die een manueel stemsysteem gebruiken. § 2. De presentiegelden worden uitbetaald op grond van de lijst van de aanwezige leden van het kiesbureau gericht aan de voorzitter van het betrokken kiesbureau. Die lijst wordt opgesteld overeenkomstig model 18 als bijlage bij dit besluit gevoegd. § 3. Voor de betaling van het presentiegeld aan de leden van de kiesbureaus in de provincie sluit elke provincie met de Post een contract, op grond van de overeenkomst gesloten tussen het Waalse Gewest en deze, houdende uitvoering van de betaling van het presentiegeld door middel van overschrijvingen op de financiële rekeningen van de leden van de kiesbureaus. § 4. De leden van de kiesbureaus die recht hebben op een reisvergoeding, sturen hun aangifte van schuldvordering naar de provincie. Die aangifte van schuldvordering wordt opgesteld overeenkomstig model 19 als bijlage bij dit besluit gevoegd en vermeldt het adres van de provincie. § 5. De kiezers bedoeld in artikel 21 van dit besluit die de terugbetaling van hun reiskosten aanvragen, stellen hun aangifte van schuldvordering op door middel van model 20 als bijlage bij dit besluit gevoegd, en vermeldt het adres van de provincie.

Op grond van een overeenkomst gesloten tussen elke provincie en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen factureert deze aan de betrokken provincie de kosten die voortvloeien uit de verplaatsingen van de betrokken kiezers die recht hadden op een gratis vervoersbewijs. Zij vermeldt op haar facturen de N.M.B.S.-provinciecode die op de oproepingsbrieven staat vermeld. § 6. Elke provincie neemt bij een verzekeringsmaatschappij een polis om de schade te dekken die voortvloeit uit ongevallen die de leden van de kiesbureaus zijn overkomen en verrekent de betrokken uitgaven. Afdeling 2. - Terugbetaling van reiskosten aan sommige kiezers

Art. 20.§ 2. De in artikel L4135-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bedoelde kiezer kan binnen drie maanden na de verkiezing een aanvraag indienen bij het Ministerie van het Waalse Gewest voor de terugbetaling van zijn reiskosten.

De aanvraag wordt opgesteld overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde model 20 waarbij de volgende documenten worden gevoegd : - de door het stembureau afgestempelde oproepingsbrief; - een certificaat van inschrijving in de bevolkingsregisters als het kiezers betreft die niet meer in de gemeente verblijven waar ze moeten stemmen; - één van de volgende documenten : 1° een attest van de werkgever waaruit blijkt dat zij door hem bezoldigd worden, als het bezoldigde kiezers betreft die op zending naar het buitenland zijn of hun beroep uitoefenen in een andere gemeente dan die waar ze moeten stemmen;2° een attest van de directie van de onderwijsinrichting waaruit blijkt dat ze er regelmatig zijn ingeschreven, als het kiezers betreft die op grond van hun studies in een andere gemeente verblijven dan die waar ze moeten stemmen;3° een getuigschrift van de directie van het opvangcentrum, de verplegingsinrichting of de gezondheidsinstelling waaruit blijkt dat ze opgenomen zijn of zich in behandeling bevinden, als het kiezers betreft die, om medische of gezondheidsredenen, in een andere gemeente verblijven dan die waar ze moeten stemmen; - in voorkomend geval, het openbaar vervoerbewijs waarvan gebruik werd gemaakt. § 2. De kosten worden terugbetaald op grond van het tarief van het reizigersvervoer in tweede klasse, zoals het toegepast wordt door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen op de verkiezingsdag. § 3. De kiezers die voor hun verplaatsing de lijnen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gebruiken, kunnen, in plaats van de terugbetaling van hun kosten te vragen, een vrijbiljet tweede klasse krijgen door in het station van vertrek hun oproepingsbrief voor de verkiezing, hun identiteitskaart alsook één van de in § 1 bedoelde documenten voor te leggen.

Het afgegeven vervoerbewijs is geldig van de vrijdag vóór de dag van de verkiezing tot de zondag daarop. Het mag enkel voor de terugreis dienen op overlegging van de door het stembureau behoorlijk afgestempelde oproepingsbrief. Afdeling 3. - Presentiegeld en vergoedingen ten behoeve van de leden

van de bureaus

Art. 21.Presentiegeld - Basisbedrag ter uitvoering van artikel L4135-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. § 1. Het basisbedrag van het presentiegeld dat de leden van de kiesbureaus krijgen voor elke zitting waarin is voorzien bij het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, wordt vastgesteld op 12,50 euro. § 2. Rekening houdend met het ambt en de verantwoordelijkheden uitgeoefend door de Voorzitters en de leden van de kieskrings- en kantonbureaus, wordt het bedrag van het presentiegeld aangepast als volgt : - voor de voorzitters van de kieskrings- en kantonbureaus wordt het basisbedrag van het presentiegeld vermenigvuldigd met zes; - voor de leden van de kieskrings- en kantonbureaus wordt het basisbedrag van het presentiegeld vermenigvuldigd met vier. § 3. Het basisbedrag van het presentiegeld voor de voorzitters, leden, secretarissen en adjunct-secretarissen van de stembureaus die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem wordt vermenigvuldigd met 1 1/2.

Art. 22.Door het presentiegeld gedekte zittingen. § 1. De door de leden van de kiesbureaus ontvangen presentiegelden zijn bestemd voor de vervulling van hun burgerplicht en dekken het geheel van de vergaderingen die deze bureaus moeten houden overeenkomstig het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. § 2. Wat betreft de stembureaus gaat het om de zitting bestemd om de kiezers te ontvangen die komen stemmen.

Wat betreft de stemopnemingsbureaus gaat het om de zitting bestemd om de inhoud van de stembussen waarmee ze belast zijn, te onderzoeken.

Wat betreft de geautomatiseerde stembureaus worden de stem- en stemopnemingstaken uitgevoerd in één enkele zitting. § 3. Wat betreft de kieskringbureaus gaat het om zittingen betreffende de kandidaatstellingen, de toetsing van de ontvankelijkheid van die kandidaatstellingen, het voorlopig afsluiten, de ontvangst van bezwaren tegen kandidaatstellingen en beroepen tegen de verwijdering van sommige kandidatenlijsten, de indiening van de verbeteringsakten, het definitief vaststellen van de kandidatenlijsten, de provincie- en gemeenteloting, het opmaken, de aanmaak van en het toezicht op het drukken van de stembiljetten, het toezicht op de aanmaak van de stemschermen, de verklaringen van lijstenverbinding, de vorming en de eedaflegging van de voorzitters van stem- en stemopnemingsbureaus, de verdeling van de zetels onder de lijsten op de stemmingsdag, de aanwijzing van de verkozenen en de plaatsvervangers en de apparentering. § 4. Voor de kantonbureaus betreft het de zittingen met betrekking op de opleiding van de stembureau- en de stemopnemingsbureauvoorzitters en de zitting betreffende de telling van de stemmen.

Art. 23.Vergoedingen wegens uitzonderlijke prestaties. § 1. Buiten de in artikel 22 van dit besluit opgesomde zittingen waarvoor enkel het presentiegeld kan worden vereist, is het mogelijk dat de leden van de kieskring- en kantonbureaus taken moeten uitvoeren teneinde een vlot verloop van de verkiezingen te verzekeren maar die verder reiken dan één vergadering. Die taken betreffen meer bepaald de zending van de bij het decreet vereiste brieven, overzichten en tabellen, met inbegrip van de zendingen van de processen-verbaal, de aanwijzingsprocedure van de bureauleden, de onderzoeken naar de verkiesbaarheid van de kandidaten, de digitale invoering van de lijsten en het overmaken daarvan, de verbeteringen die volgen op de verificatie door de Regering van dubbele kandidaatstellingen, het opstellen en zenden van het drukverslag naar de kieskringbureaus waar manueel wordt gestemd, het updaten van de stemschermen in de kieskringbureaus met een geautomatiseerde stemming, de mededeling van de officiële kandidatenlijst aan de kandidaten en aan de indieners die het aanvragen, de organisatie door de voorzitter van het kieskringbureau van de levering van de stembiljetten, de mededeling van de uittreksels van het proces-verbaal van de telling aan de verkozenen.

Om die taken uit te voeren stelt de gemeenteraad, op aanvraag van de voorzitter van het kieskringbureau, ter uitvoering van artikel L4145-5, § 4, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, het personeel en het materieel noodzakelijk voor de vervulling van de opdracht van genoemde voorzitter ter beschikking van laatstgenoemde.

Het gemeentecollege bepaalt ook de vergoeding die door de gemeente aan de aangewezen personen, waaronder de rekenaars, zal worden betaald.

Die rekenaars treden op zowel in het kader van de manuele als van de geautomatiseerde stemming. § 2. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, hebben de ambtenaren onder werkovereenkomst het recht afwezig te blijven van het werk met behoud van hun gewone bezoldiging voor de vervulling van de burgerplichten voor maximum vijf dagen. De statutaire ambtenaren van de federale, gewestelijke, Gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke openbare diensten genieten gelijkaardige bepalingen krachtens hun respectieve statuten.

De in § 1 bedoelde taken komen enkel in aanmerking voor een vergoeding voor zover ze worden uitgevoerd buiten de normale werkuren van de betrokken bureauleden in de uitoefening van hun beroep. § 3. De schuldvordering betreffende de overeenkomstig § 1 uitgevoerde taken wordt overgemaakt aan het provinciaal bestuur van het ambtsgebied van het kieskring- of kantonbureau, met als bijlage de staat van de gepresteerde uren en de eventuele bewijsstukken. Die aangifte wordt opgesteld overeenkomstig model 21 als bijlage bij dit besluit gevoegd. § 4. Elke vergoedingsaanvraag, overeenkomstig § 2, voor een taak die niet uitdrukkelijk staat vermeld in de lijst opgenomen in § 1 van dit artikel, moet het voorwerp uitmaken van een attest op grond van bij dit besluit gevoegd model 22 waaruit blijkt dat die taak noodzakelijk is in de kiesprocedure en dat zij niet kan worden uitgevoerd binnen de normale werkuren.

De vergoeding van de taken wordt verricht op grond van die aangifte van schuldvordering.

Art. 24.Terugbetaling van de kosten van de kieskring- en kantonbureaus.

De werkelijke kosten van de kieskring- en kantonbureaus in de uitoefening van hun opdracht maken het voorwerp uit van een terugbetaling op grond van een aangifte van schuldvordering volgens model 23 als bijlage, met als bijlage bewijsstukken, gericht aan het provinciebestuur van hun ambtsgebied. Die kosten omvatten de reproducties van documenten, mededelingen per fax, telefoongesprekkosten, papierkosten, vervoer van toebehoren en andere gelijkaardige kosten. Afdeling 4. - Reiskosten ter uitvoering van artikel L4135-3, § § 4 en

5, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

Art. 26.§ 1. De vergoedingaan de leden van de kiesbureaus voor de terugbetaling van hun verplaatsingsonkosten is vastgesteld op 0,15 euro per afgelegde kilometer. § 2. De aangifte van schuldvordering opgesteld overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde model 20 wordt gericht aan het provinciebestuur van het ambtsgebied binnen drie maanden na de verkiezing. Afdeling 5. - Dekking van de risico's die voortvloeien uit ongevallen

die de leden van de kiesbureaus kunnen overkomen - uitvoering van artikel L4135-2, § 2, 4°.

Art. 26.Afsluiten van een verzekeringspolis. § 1. Elke provincie neemt bij een verzekeringsmaatschappij een polis om de lichamelijke schade te dekken die voortvloeit uit ongevallen die de leden van de kiesbureaus bij de verkiezingen kunnen overkomen zowel in de uitoefening van hun ambt als op de heen- of terugweg van hun woonplaats naar de vergaderplaats van hun bureau. § 2. De afgesloten verzekeringspolis dekt de lichamelijke schade die voortvloeit uit ongevallen die de leden van de kiesbureaus zijn overkomen tijdens de uitoefening van hun opdracht of op de heen- en terugweg van hun woonplaats naar de vergaderplaats van hun bureau. § 3. Ze dekt ook de burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de schade die door hun toedoen of schuld werd toegebracht aan derden in de uitoefening van hun opdracht of op de heen- en terugweg van hun woonplaats naar de vergaderplaats van hun bureau.

Ten opzichte van elkaar worden de verzekerden als derden beschouwd. § 4. Het begrip heen- en terugweg van de woonplaats van de verzekerde naar de vergaderplaats van zijn bureau wordt bepaald met verwijzing naar artikel 8 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1991.

Art. 27.Door de verzekeringspolis gedekte personen. § 1. Onder verzekerden moet worden verstaan : 1° de leden van de centrale arrondissementsbureaus, de provinciale hoofdbureaus, de districthoofdbureaus, de kantonhoofdbureaus en gemeentelijke hoofdbureaus alsook de stem- en de stemopnemingsbureaus, met uitsluiting van de getuigen maar met inbegrip van de plaatsvervangende bijzitters die speciaal zijn opgeroepen door de voorzitter van het bureau waarvoor ze zijn aangewezen;2° voor de dekking van het risico bedoeld in artikel 28, § 2, de personen bedoeld in 1° hierboven alsook de ambtenaren van het Waalse Gewest die aangewezen zijn door de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden om de verkiezingen mede te organiseren. § 2. De leden van de kiesbureaus die onderworpen zijn aan het stelsel ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, worden uitgesloten van de dekking bedoeld in § 1.

In geval van het bestaan van één of meerdere verzekeringen die geheel of gedeeltelijk dezelfde risico's dekken als degene die bij dit artikel gedekt worden, vormt de in § 2 bedoelde verzekeringspolis slechts een aanvulling, na uitputting van deze verzekeringen.

Art. 28.Door de verzekeringspolis gedekte periode. § 1. De verzekeringspolis begint te lopen, naar gelang van de categorieën van kiesbureaus die samengesteld moeten worden, op de data die het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie vastlegt voor hun eerste vergadering.

Ze eindigt wanneer de bureaus het geheel van hun verrichtingen hebben uitgevoerd. § 2. De premie die aan de verzekeraar wordt gestort met toepassing van de verzekeringsovereenkomst maakt het voorwerp uit van een terugbetaling die de helft bedraagt van het verschil van vijfentachtig procent van het bedrag van de premie en het bedrag van de uitgaven.

Onder uitgaven moeten de bedragen worden verstaan die betaald worden ingeval van schade en de reserves voor schade die eventueel nog vergoed moet worden.

Hoofdstuk VI. - De prijs van de afschriften van de lijst met vermelding van de samenstelling van de stem- en stemopnemingsbureaus

Art. 29.§ 1. Overeenkomstig artikel L4125-5, § 7, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie maakt de voorzitter van het gemeentelijk bureau een tabel met de samenstelling van hun bureau, opgesteld overeenkomstig bijgaand model 24, over aan de voorzitters van de stembureaus en de gemeentelijke stemopnemingsbureaus, de voorzitter van het districtbureau en van het kantonbureau, alsook aan het gemeentecollege.

Op de inzagemogelijkheid wordt gewezen door het gemeentecollege bij openbare aanplakking van de tabel die het ontvangen heeft. § 2. De afgifte van die afschriften gebeurt tegen betaling van : 1° het bedrag van 1,50 euro per exemplaar, in de gemeenten of kantons die minder dan 25.000 ingeschreven kiezers tellen; 2° het bedrag van 2 euro per exemplaar, in de gemeenten of kantons die van 25.001 tot 100.000 ingeschreven kiezers tellen; 3° het bedrag van 2,48 euro per exemplaar, in de gemeenten of kantons die meer dan 100.000 ingeschreven kiezers tellen;

Als het aantal kiezers die in de gemeente ingeschreven zijn bij de indiening van de aanvraag niet gekend is, wordt het aantal kiezers die bij de vorige verkiezingen ingeschreven waren, als basis genomen.

Hoofdstuk VII. - Stemhokje en -materieel

Art. 31.Stemhokjes. § 1. In elk stemlokaal worden de stemhokjes zodanig ingericht en geplaatst dat elke kiezer aan het oog onttrokken is en zijn stembiljet kan aankruisen zonder inmenging noch onderbreking. § 2. De principes waaraan de stemhokjes moeten voldoen zijn de volgende : 1° het stemhokje moet voldoende hoog zijn zodat de kiezers die zich in aangrenzende stemhokjes bevinden, het biljet van de persoon naast hem niet kunnen zien, 2° de binnenplaat moet voldoende breed en diep zijn zodat de kiezer er zijn biljet op kan leggen zonder het te vouwen;3° de voor de stemming gebruikte pen of het potlood moet kunnen worden vastgemaakt aan het stemhokje. § 3. Het ontwerp van het stemhokje voldoet aan het ministerieel besluit van 10 augustus 1894 betreffende het kiesmaterieel, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 mei 1963 en 6 mei 1980.

Art. 31.Aangepaste stemhokjes. § 1. Het ontwerp van het stemhokje voldoet aan het ministerieel besluit van 10 augustus 1894 betreffende het kiesmaterieel, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 mei 1963 en 6 mei 1980, lid H. § 2. Het aangepaste stemhokje moet ingericht zijn op de gelijkgrondse verdieping in een stemlokaal of vlakbij en zodanig dat het verkeer van bijgestane kiezers die het wensen te gebruiken, vrij gemakkelijk is.

Alle niveauverschillen op de gelijkvloerse verdieping zijn voorzien van een al dan niet voorlopig hellend vlak waarbij het gemakkelijke verkeer en de veiligheid van voorbijgangers gewaarborgd is. § 3. De gemeentecolleges zorgen ervoor dat de bijgestane kiezers worden opgeroepen in de gebouwen van hun gemeente die het best aangepast zijn aan hun behoeften.

Art. 32.Stembussen. § 1. De principes waaraan de stembussen moeten voldoen zijn de volgende : 1° de capaciteit van de stembus moet zodanig zijn dat het betrokken aantal biljetten met de nodige hoogte erin kunnen worden gestoken;2° ze moet zodanig ontworpen zijn dat een stembiljet erin kan worden gestoken maar niet eruit worden gehaald zonder dat het klaarblijkelijk is dat de stembus werd geopend en beschadigd;3° ze is voorzien van één enkele opening waarbij de stembiljetten erin kunnen worden gestoken. § 2. De stembus is ontworpen in overeenstemming met de normen vastgelegd bij het koninklijk besluit van 9 augustus 1894 betreffende het kiesmaterieel, artikelen 1 tot 6. § 3. Voor elke verkiezing wordt op de stembus een uniek identificatienummer aangeplakt dat in het proces-verbaal opgenomen wordt. § 4. Na het afsluiten van de stemming worden de stembussen verzegeld voor het vervoer naar het stemopnemingscentrum.

Art. 33.Dit besluit treedt in werking de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 35.De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 juni 2006 De Minister-President van de Waalse Regering, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Bijlagen Model 1. Tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de lokalen waar manueel gestemd wordt.

Model 2. Tekst van de onderrichtingen door de kiezers in de lokalen waar de stemming gautomatiseerd verloopt.

Model 3. Oproepingsbrief te gebruiken voor de verkiezingen van de provincie- en gemeenteraden en bestemd voor de Belgische kiezers.

Model 4. Oproepingsbrief te gebruiken voor de verkiezingen van de provincie- en gemeenteraden bestemd voor de Europese en buiten-Europese kiezers.

Model 5. Oproepingsbrief te gebruiken voor de gelijktijdige verkiezingen van de provincie- en gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeente Komen-Waasten.

Model 6. Oproepingsbrief te gebruiken voor de verkiezing van de gemeenteraad van Komen-Waasten en bestemd voor de Europese en buiten-Europese onderdanen.

Model 7. Oproepingsbrief te gebruiken voor de buitengewone verkiezing van een gemeente-, provincie- of sectorraad.

Model 8. Tekst af te drukken op de keerzijde van de oproepingsbrieven in de gemeenten waar op traditionele wijze wordt gestemd.

Model 9. Tekst af te drukken op de keerzijde van de oproepingsbrieven in de gemeenten waar de stemming geautomatiseerd verloopt.

Model 10. Volmachtformulier.

Model 11. Attest van de burgemeester - volmachtgeving bij verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenen.

Model 12. Verklaring - bijgestane kiezer.

Model 13. Aanvraag om afgeven van exemplaren of afschriften van het register van de kiezers aan een politieke partij.

Model 14. Aanvraag om afgeven van exemplaren of afschriften van het register van de kiezers aan een kandidaat.

Model 15. Stembiljet in het Frans.

Model 16. Stembiljet voor de gemeenten Malmedy en Weismes.

Model 17. Stembiljet voor de gemeenten Amel, Bullingen, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt-Vith.

Model 18. Lijst van de leden van het kiesbureau met het oog op de betaling van presentiegeld.

Model 19. Terugbetaling van de reiskosten aan de leden van het kiesbureau.

Model 20. Terugbetaling van reiskosten aan de kiezers.

Model 21. Schulvordering betreffende de vergoedingen wegens uitzonderlijke prestaties van de leden van kieskrings- en kantonbureaus.

Model 22. Attest waaruit blijkt dat een bepaalde taak noodzakelijk is in de kiesprocedure.

Model 23. Schuldvordering betreffende de werkelijke kosten van de leden van de kiesbureaus Model 24. Samenstelling van kiesbureaus.

MODEL 1. - Tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de lokalen waar manueel gestemd wordt De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 uur tot 13 uur.

Kiezers die zich echter om 13 uur in het lokaal of de wachtzaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten.

De Belgische kiezers worden toegelaten te stemmen om de gemeente- en provincieraadsleden en de sectorraadsleden te kiezen.

In Komen-Waasten worden ze ook toegelaten te stemmen om de leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn te kiezen.

De onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie en die van derde staten genieten het stemrecht uitsluitend voor de gemeenteraadsverkiezingen, voor de verkiezingen van de leden van de sectorraden indien ze voorzien zijn van hun oproepingsbrief.

Met respectievelijke de letter "C" of "E".

De kiezers melden zich aan bij de ingang van het lokaal, voorzien van hun oproepingsbrief en hun identiteitskaart.

De kiezer die een hoofddeksel draagt om een onbetwistbare religieuze of medische reden moet ervoor zorgen, zoals op zijn identiteitskaart, dat zijn gezicht volkomen zichtbaar is, met name : het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin.

De kiezer die meent dat hij er behoefte aan heeft om zich te laten begeleiden tot in het stemhokje om zijn stemrecht uit te oefenen kan dienaangaand een verklaring indienen bij de burgemeester van zijn woonplaats, uiterlijk 23 september 2006.

De betrokken kiezer kiest zijn begeleider; laatstgenoemde moet evenwel zelf kiezer zijn.

Een kandidaat kan de functie van begeleider uitoefenen voor zijn echtgenoot (-genote) of wettelijk samenwonende of een bloed- of aanverwant wiens hoofdverblijfplaats in de woonplaats van eerstgenoemde gevestigd is, op voorwaarde dat hijzelf kiezer is.

Een kandidaat kan eveneens die functie uitoefenen bij een bloed- of aanverwant die zijn hoofdverblijfplaats niet gevestigd heeft in de woonplaats van eerstgenoemde voor zover de verwantschap tot in de derde graad vastgesteld is.

De verklaring wordt afgelegd op een formulier waarvan het model vastgesteld is door de Regering en die kosteloos afgeleverd wordt op de gemeentesecretarie. De verklaring vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldt, en de namen, voornamen, geboortedatum, adres van de kiezer en de begeleider, en het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen van de kiezer.

Het formulier wordt ondertekend door de kiezer en de begeleider. De kiezer legt het formulier aan de voorzitter van het stembureau voor, samen met zijn oproepingsbrief.

De secretaris houdt aantekening van hun naam op een kopie van het register van de stemmers.

De voorzitter of een door hem aangewezen bijzitter vergewist zich dat de opgaven van de tweede kopie van het register van de stemmers overeenstemmen met de vermeldingen van de oproepingsbrief en van de identiteitskaart.

Indien een kiezer tot de stemming wordt toegelaten, wordt ook op die kopie aantekening gehouden van zijn naam.

De kiezer die niet voorzien is van zijn oproepingsbrief kan tot de stemming toegelaten worden, indien zijn identiteit en zijn kiesbevoegdheid door het bureau worden erkend.

Hij die niet ingeschreven is in het register van de stemmers wordt niet tot de stemming toegelaten dan na overlegging, hetzij van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen of van een uittreksel uit een arrest van het hof van beroep waarbij zijn inschrijving wordt bevolen, hetzij van een attest van het college van burgemeester en schepenen waarbij bevestigd wordt dat de betrokkene de hoedanigheid van kiezer bezit.

De naam van kiezers die nog niet ingeschreven zijn in het register van de kiezers maar die toegelaten worden tot de stemming door het bureau, wordt vermeld op beide kopieën van het register van de stemmers.

De personen die het bewijs voorleggen van hun Belgische nationaliteit en die bovendien aan de andere kiesbevoegdheidsvoorwaarden voldoen, worden toegelaten tot alle stemmingen na vertoon van de bewijsstukken.

Ondanks de inschrijving in het register van de kiezers mag het stembureau niet tot de stemming toelaten degenen van wie het college van burgemeester en schepenen of het hof van beroep de schrapping heeft uitgesproken bij een beslissing of een arrest waaruit een uittreksel is overgelegd.

Op dezelfde wijze mag het bureau de kiezers toelaten die van het kiesrecht zijn uitgesloten of wier kiesrecht geschorst is en waarvan de onbekwaamheid wordt bewezen uit een stuk waarvan de wet de afgifte voorschrijft.

Tenslotte geldt hetzelfde ook voor degenen van wie bewezen is hetzij door stukken, hetzij door eigen bekentenis, dat zij op de dag van de verkiezing de stemgerechtigde leeftijd niet hebben bereikt of dezelfde dag reeds in een andere afdeling of een andere gemeente hebben gestemd.

Nadat de voorzitter de identiteitskaart en de oproepingsbrief van de kiezer heeft gecontroleerd, overhandigt hij hem een stembiljet in ruil voor die documenten.

Voor elke stemming waartoe hij opgeroepen wordt, krijgt de kiezer een biljet.

Het stembiljet is respectievelijk wit, groen of roze voor de gemeenteraadsverkiezingen, de provincie- of sectorraadsverkiezingen.

Het is blauw voor de rechtstreekse verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeente Komen-Waasten.

De kiezer begeeft zich onmiddellijk naar één van de stemhokjes en mag er niet langer in blijven dan nodig is om zijn stem uit te brengen.

De kiezer bedoeld in artikel L4133-2 kan zich laten begeleiden door een begeleider. Beider naam wordt in het proces-verbaald vermeld.

Indien er geen begeleider van zijn keuze is, kan hij zich laten begeleiden door de voorzitter van het stembureau.

De kiezer die niet beantwoordt aan de voorwaarden van artikel L4133-2 en die wenst zich te laten begeleiden kan een beroep doen op de bijstand van de voorzitter van het stembureau voor zover die noodzaak bij laatstgenoemde verantwoord wordt. Daarvan wordt melding gedaan in het proces-verbaald. Indien de aanvraag ondersteund wordt door een medisch getuigschrift, wordt dat bij het proces-verbaal gevoegd.

De kiezer brengt zijn stem uit.

De kandidatenlijsten worden op het stembiljet naast elkaar geplaatst en overeenkomstig hun volgnummer.

Met het kiespotlood kruist hij het gekozen vakje aan. 1° hetzij bovenaan de lijst, indien hij zich kan verenigen met de volgorde van voordracht van de gekozen lijst;2° wil hij die volgorde wijzigen, in het stemvak naast de naam van de kandida(a)t(en) van die lijst aan wie hij bij voorkeur zijn stem wil geven. De kiezer mag evenveel stemmen uitbrengen als er mandaten te begeven zijn.

Indien de kiezer tegelijk bovenaan een lijst en naast de naam van een of meer kandidaten gestemd heeft, wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.

Het stemmerk, zelfs op onvolmaakte wijze aangebracht, is geldig, tenzij het voornemen om het stembiljet herkenbaar te maken duidelijk blijkt.

De kiezer die door onoplettendheid het hem overhandigde stembiljet beschadigt, kan aan de voorzitter een ander vragen, tegen teruggave van het eerste, dat onmiddellijk onbruikbaar gemaakt wordt.

De kiezer verlaat het stemhokje en toont aan de voorzitter het rechthoekig in vieren gevouwen stembiljet met het stempel aan de buitenzijde.

Hij steekt het groene biljet in de stembus bestemd voor provincieraadsverkiezingen, het witte in de stembus bestemd voor gemeenteraadsverkiezingen en het roze in de stembus bestemd voor de sectorraadsverkiezingen.

De oproepingsbrief wordt hem teruggegeven nadat de voorzitter of de door hem gemachtigde bijzitter hem heeft afgestempel. De voorzitter geeft hem eveneens zijn identiteitskaart terug.

Ongeldig zijn : 1° alle andere stembiljetten dan die welke volgens de wet mogen worden gebruikt;2° de stembiljetten waarop meer dan één lijststem voorkomt of die waarop naamstemmen voor kandidaten van verschillende lijsten zijn uitgebracht;3° de stembiljetten waarop een kiezer een stem heeft uitgebracht bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van één of meer kandidaten van een andere lijst;4° de stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn, die binnenin een papier of enig voorwerp bevatten of die de kiezer herkenbaar maken door een teken, een doorhaling of een bij dit Wetboek niet geoorloofd merk.5° de stembiljetten die door de voorzitter zijn teruggenomen indien de kiezer door onoplettendheid zijn biljet heeft beschadigd en een ander heeft ontvangen om geldig te stemmen.6° de door de voorzitter teruggenomen stembiljetten als de kiezer zijn stembiljet bij het verlaten van het stemhokje op zodanige wijze open heeft gevouwd dat de door hem uitgebrachte stem bekend wordt.Doet hij zulks, dan neemt de voorzitter het opengevouwen biljet terug, dat onmiddellijk ongeldig wordt verklaard, en hij verplicht de kiezer opnieuw te stemmen.

De voorzitter schrijft op de biljetten die ter uitvoering van 5° en 6° zijn teruggenomen, de vermelding : "Teruggenomen stembiljet" en parafeert ze.

Kiezers die onmogelijk aan de stemming kunnen deelnemen, mogen de redenen van hun onthouding, met de nodige verantwoording, aan de vrederechter doen kennen.

Zij die op de dag van de stemming krachtens een rechterlijke of administratieve beslissing van hun vrijheid beroofd zijn, worden geacht onmogelijk aan de stemming te kunnen deelnemen.

Er wordt geen vervolging ingesteld wanneer deze verschoning gegrond wordt geacht door de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings.

Binnen acht dagen na de afkondiging van de namen van de gekozenen maakt de procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en wier verschoning niet is aangenomen.

Deze kiezers verschijnen op een eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die, het openbaar ministerie gehoord, beslist zonder mogelijkheid van hoger beroep.

Een eerste, niet gewettigde onthouding wordt naar gelang van de omstandigheden gestraft met berisping of met een geldboete van vijf tot tien euro.

Bij herhaling is de geldboete tien tot vijfentwintig euro.

Vervangende gevangenisstraf wordt niet uitgesproken.

Onverminderd de voormelde strafbepalingen wordt de kiezer, indien de niet-gewettigde onthouding ten minste vier maal voorkomt binnen vijftien jaar, voor tien jaar van de register van de stemmers geschrapt en kan hij gedurende die tijd geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid.

Het afwezig zijn van een verkiezing volgend op het afwezig zijn van een andere verkiezing en andersom is geen herhaling van de overtreding.

Geen uitstel van de tenuitvoering van de straf kan worden verleend.

Tegen een veroordeling bij verstek staat verzet open gedurende zes maanden na de betekening van het vonnis. Het verzet kan worden gedaan bij eenvoudige verklaring, zonder kosten, op het gemeentehuis.

Vallen onder het bedrog tot verkrijging van stemmen, de volgende feiten die door een kiezer begaan zijn : 1° stemmen of zich ter stemming aanmelden onder naam van een andere kiezer, uitgezonderd in geval van stemming bij volmacht;2° verstoren of één of meerdere stembiljetten inhouden. Iedere andere persoon die schuldig is aan deze vergrijpen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot duizend euro.

Vallen eveneens onder het bedrog tot verkrijging van stemmen, de volgende feiten die door een kiezer begaan zijn : 1° volmacht geven ter uitvoering van artikel L4132-1, § 1, bij gebrek aan de daartoe vereiste voorwaarden;2° nadat volmacht is gegeven, zijn of haar gemachtigde laten stemmen ondanks het gebrek op het ogenblik van de stemming van de voorwaarden die vereist zijn voor de uitoefening van de stemming bij volmacht;3° wetens in naam van zijn lastgever stemmen terwijl deze overleden was of zijn stemrecht zelf kon uitoefenen;4° verschillende machtigingen aanvaarden of geven ter uitvoering van de stemming bij volmacht. Iedere persoon die schuldig is aan deze vergrijpen, wordt gestraft met een geldboete van zesentwintig tot duizend euro.

Vallen onder het bedrog tot verkrijging van stemmen, de volgende feiten die door een kiezer begaan zijn : 1° in een stemlokaal stemmen in overtreding van artikelen L4121-2 en 3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie;2° op dezelfde dag achtereenvolgens in twee of meer stemlokalen van dezelfde gemeente of in verschillende gemeenten stemmen, ook al is hij ingeschreven in het register van de stemmers van die verschillende gemeenten of lokalen. Iedere persoon die schuldig is aan deze vergrijpen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen of met een geldboete van zesentwintig tot tweehonderd euro.

MODEL 2. - Tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de lokalen waar geautomatiseerd wordt gestemd De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 uur tot 15 uur.

Kiezers die zich echter om 15 uur in het lokaal of de wachtzaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten.

De Belgische kiezers worden toegelaten te stemmen om de gemeente- en provincieraadsleden alsook de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn te kiezen.

In Komen-Waasten worden ze ook toegelaten te stemmen om de leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn te kiezen.

De onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie en die van derde staten genieten het stemrecht uitsluitend voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor de verkiezingen van de leden van de sectorraden indien ze voorzien zijn van hun oproepingsbrief met respectievelijke de letter "C" of "E".

De kiezers melden zich aan bij de ingang van het lokaal, voorzien van hun oproepingsbrief en hun identiteitskaart.

De kiezer die een hoofddeksel draagt om een onbetwistbare religieuze of medische reden moet ervoor zorgen, zoals op zijn identiteitskaart, dat zijn gezicht volkomen zichtbaar is, met name : het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin.

De kiezers melden zich aan bij de ingang van het lokaal, voorzien van hun oproepingsbrief en hun identiteitskaart.

De kiezer die een hoofddeksel draagt om een onbetwistbare religieuze of medische reden moet ervoor zorgen, zoals op zijn identiteitskaart, dat zijn gezicht volkomen zichtbaar is, met name : het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin.

De kiezer die meent dat hij er behoefte aan heeft om zich te laten begeleiden tot in het stemhokje om zijn stemrecht uit te oefenen kan dienaangaand een verklaring indienen bij de burgemeester van zijn woonplaats, uiterlijk op 23 september 2006.

De betrokken kiezer kiest zijn begeleider; laatstgenoemde moet evenwel zelf kiezer zijn.

Een kandidaat kan de functie van begeleider uitoefenen voor zijn echtgenoot (-genote) of wettelijk samenwonende of een bloed- of aanverwant wiens hoofdverblijfplaats in de woonplaats van eerstgenoemde gevestigd is, op voorwaarde dat hijzelf kiezer is.

Een kandidaat kan eveneens die functie uitoefenen bij een bloed- of aanverwant die zijn hoofdverblijfplaats niet gevestigd heeft in de woonplaats van eerstgenoemde voor zover de verwantschap tot in de derde graad vastgesteld is.

De verklaring wordt afgelegd op een formulier waarvan het model vastgesteld is door de Regering en die kosteloos afgeleverd wordt op de gemeentesecretarie. De verklaring vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldt, en de namen, voornamen, geboortedatum, adres van de kiezer en de begeleider, en het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen van de kiezer.

Het formulier wordt ondertekend door de kiezer en de begeleider. De kiezer legt het formulier aan de voorzitter van het stembureau voor, samen met zijn oproepingsbrief.

De secretaris houdt aantekening van hun naam op een kopie van het register van de stemmers.

De voorzitter of een door hem aangewezen bijzitter vergewist zich dat de opgaven van de tweede kopie van het register van de stemmers overeenstemmen met de vermeldingen van de oproepingsbrief en van de identiteitskaart.

Indien een kiezer tot de stemming wordt toegelaten, wordt ook op die kopie aantekening gehouden van zijn naam.

De kiezer die niet voorzien is van zijn oproepingsbrief kan tot de stemming toegelaten worden, indien zijn identiteit en zijn kiesbevoegdheid door het bureau worden erkend.

Hij die niet ingeschreven is in het register van de stemmers wordt niet tot de stemming toegelaten dan na overlegging, hetzij van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen of van een uittreksel uit een arrest van het hof van beroep waarbij zijn inschrijving wordt bevolen, hetzij van een getuigschrift van het college van burgemeester en schepenen waarbij bevestigd wordt dat de betrokkene de hoedanigheid van kiezer bezit.

De naam van kiezers die nog niet ingeschreven zijn op het kiesregister maar die toegelaten worden tot de stemming door het bureau, wordt vermeld op beide kopieën van het register.

De personen die het bewijs voorleggen van hun Belgische nationaliteit en die bovendien aan de andere kiesbevoegdheidsvoorwaarden voldoen, worden toegelaten tot alle stemmingen na vertoon van bewijsstukken.

Ondanks de inschrijving in het register van de kiezers mag het stembureau niet tot de stemming toelaten degenen van wie het college van burgemeester en schepenen of het hof van beroep de schrapping heeft uitgesproken bij een beslissing of een arrest waaruit een uittreksel is overgelegd.

Op dezelfde wijze mag het bureau de kiezers toelaten die van het kiesrecht zijn uitgesloten of wier kiesrecht geschorst is en waarvan de onbekwaamheid wordt bewezen uit een stuk waarvan de wet de afgifte voorschrijft.

Tenslotte geldt hetzelfde ook voor degenen van wie bewezen is hetzij door stukken, hetzij door eigen bekentenis, dat zij op de dag van de verkiezing de stemgerechtigde leeftijd niet hebben bereikt of dezelfde dag reeds in een andere afdeling of een andere gemeente hebben gestemd.

Nadat de voorzitter de identiteitskaart en de oproepingsbrief van de kiezer heeft gecontroleerd, overhandigt de voorzitter in ruil voor die documenten aan de kiezer een magneetkaart voor de stemming.

De kiezers die enkel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangen een aangepaste gevalideerde magneetkaart waarmee ze uitsluitend kunnen stemmen voor de verkiezing van de gemeenteraad.

De kiezer begeeft zich onmiddellijk naar één van de stemhokjes en mag er niet langer in blijven dan nodig is om zijn stem uit te brengen.

De kiezer bedoeld in artikel L4133-2 kan zich laten begeleiden door een begeleider. Beider naam wordt in het proces-verbaald vermeld.

Indien er geen begeleider van zijn keuze is, kan hij zich laten begeleiden door de voorzitter van het stembureau.

De kiezer die niet beantwoordt aan de voorwaarden van artikel L4133-2 en die wenst zich te laten begeleiden kan een beroep doen op de bijstand van de voorzitter van stembureau voor zover die noodzaak bij laatstgenoemde verantwoord wordt. Daarvan wordt melding gedaan in het proces-verbaald. Indien de aanvraag ondersteund wordt door een medisch getuigschrift, wordt dat bij het proces-verbaal gevoegd.

De bijgestane kiezer, als dusdanig erkend bij het gemeentebestuur en voorzien van zijn oproepingsbrief waarop de letter "A" staat vermeld, kan op aanvraag vergezeld worden tot en binnen het stemhokje door een geleider of een bijstandverlener van zijn keuze.

Elke kiezer kan zich laten bijstaan door de bureauvoorzitter voor zover hij het bewijs van die noodzaak kan aanbrengen bij het bureau.

Om zijn stem uit te brengen, steekt de kiezer eerst de magneetkaart in de gleuf die daartoe is voorzien in de kaartenlees- en registreereenheid van de stemmachine.

De Belgische kiezer brengt eerst zijn stem uit voor de verkiezing van de provincieraad en, nadat hij die bevestigd heeft, brengt hij zijn stem uit voor de verkiezing van de gemeenteraad, die hij eveneens bevestigt.

De kiezers die enkel stemmen voor de gemeente- en sectorraadsverkiezingen, brengen hun stem uit voor de verkiezing van de gemeenteraad en, nadat zij die bevestigd hebben, brengen zij hun stem uit voor de verkiezing van de sectorraad, die zij eveneens bevestigen.

Voor iedere verkiezing geldt het volgende : - de kiezer duidt de lijst aan waarvoor hij wil stemmen door met de lichtpen loodrecht in de zone van de gekozen lijst te drukken. Nadat de kiezer een lijst gekozen heeft, worden van die lijst de naam en de voornamen van de kandidaten, voorafgegaan door hun volgnummer, op het beeldscherm vertoond; - indien de kiezer akkoord is met de volgorde waarin de kandidaten voorkomen op de lijst, die hij steunt, plaatst hij de leespen loodrecht op het lichtstipje in het stemvak bovenaan de lijst, linksboven op het scherm; - anders geeft de kiezer een naamstem voor één of meer kandidaten van die lijst door de leespen loodrecht achtereenvolgens op het stemvak naast de naam van die kandidaat of kandidaten te plaatsen.

Nadat de kiezer zijn stem voor één of meerdere verkiezingen heeft bevestigd, neemt hij zijn magneetkaart terug. De kiezer kan al dan niet opteren voor de visualisatie van zijn uitgebrachte stemmen. De kiezer steekt hiervoor zijn magneetkaart terug in de gleuf; er kan echter niets meer worden gewijzigd aan de uitgebrachte stemmen. De kiezer geeft nadien zijn magneetkaart terug aan de voorzitter.

Nadat de voorzitter ze heeft gecontroleerd, verzoekt de voorzitter de kiezer ze in de stembus te steken. De kiezer krijgt zijn identiteitskaart terug, alsook zijn oproepingsbrief, afgestempeld door de voorzitter of de daartoe gemachtigde bijzitter.

De magneetkaart wordt geannuleerd : 1. indien bij de in vorige paragraaf bedoelde controle blijkt dat een merkteken of opschrift op de kaart werd gemaakt dat de kiezer herkenbaar kan maken;2. indien de kiezer door een verkeerde manipulatie of door enige andere onvrijwillige beweging de hem overhandigde kaart heeft beschadigd of indien hij verklaart dat de visualisatie van zijn keuze niet overeenstemt met de uitgedrukte stemmingen;3. indien de registratie van de kaart door de elektronische stembus om welke technische reden ook onmogelijk blijkt. In de in het vorige lid bedoelde gevallen wordt de kiezer erom verzocht opnieuw te stemmen met een andere kaart. Indien de kaart bij een tweede poging opnieuw wordt geannuleerd krachtens het vorige lid, a), wordt de kiezer niet meer toegelaten tot de stemming, aangezien zijn stem ongeldig wordt verklaard.

Kiezers die onmogelijk aan de stemming kunnen deelnemen, mogen de redenen van hun onthouding, met de nodige verantwoording, aan de vrederechter doen kennen.

Zij die op de dag van de stemming krachtens een rechterlijke of administratieve beslissing van hun vrijheid beroofd zijn, worden geacht onmogelijk aan de stemming te kunnen deelnemen.

Er wordt geen vervolging ingesteld wanneer deze verschoning gegrond wordt geacht door de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings.

Binnen acht dagen na de afkondiging van de namen van de gekozenen maakt de procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en wier verschoning niet is aangenomen.

Deze kiezers verschijnen op een eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die, het openbaar ministerie gehoord, beslist zonder mogelijkheid van hoger beroep.

Een eerste, niet gewettigde onthouding wordt naar gelang van de omstandigheden gestraft met een berisping of met een geldboete van vijf tot tien euro.

Bij herhaling is de geldboete tien tot vijfentwintig euro.

Vervangende gevangenisstraf wordt niet uitgesproken.

Onverminderd de voormelde strafbepalingen wordt de kiezer, indien de niet-gewettigde onthouding ten minste vier maal voorkomt binnen vijftien jaar, voor tien jaar van de register van de stemmerss geschrapt en kan hij gedurende die tijd geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid.

Het afwezig zijn van een verkiezing volgend op het afwezig zijn van een andere verkiezing en andersom is geen herhaling van de overtreding.

Geen uitstel van de tenuitvoering van de straf kan worden verleend.

Tegen een veroordeling bij verstek staat verzet open gedurende zes maanden na de betekening van het vonnis. Het verzet kan worden gedaan bij eenvoudige verklaring, zonder kosten, op het gemeentehuis.

Vallen onder het bedrog tot verkrijging van stemmen, de volgende feiten die door een kiezer begaan zijn : 1° stemmen of zich ter stemming aanmelden onder naam van een andere kiezer, uitgezonderd in geval van stemming bij volmacht.2° verstoren of één of meerdere stembiljetten inhouden. Iedere andere persoon die schuldig is aan deze vergrijpen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot duizend euro.

Vallen eveneens onder het bedrog tot verkrijging van stemmen, de volgende feiten die door een kiezer begaan zijn : 1° volmacht geven ter uitvoering van artikel L4132-1, § 1, bij gebrek aan de daartoe vereiste voorwaarden;2° nadat volmacht is gegeven, zijn of haar gemachtigde laten stemmen ondanks het gebrek op het ogenblik van de stemming van de voorwaarden die vereist zijn voor de uitoefening van de stemming bij volmacht.3. wetens in naam van zijn lastgever stemmen terwijl deze overleden was of zijn stemrecht zelf kon uitoefenen;4. verschillende machtigingen aanvaarden of geven ter uitvoering van de stemming bij volmacht; Iedere persoon die schuldig is aan deze vergrijpen, wordt gestraft met een geldboete van zesentwintig tot duizend euro.

Vallen onder het bedrog tot verkrijging van stemmen, de volgende feiten die door een kiezer begaan zijn : 1° In een stemlokaal stemmen in overtreding van artikelen L4121-2 en 3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie;2° op dezelfde dag achtereenvolgens in twee of meer stemlokalen van dezelfde gemeente of in verschillende gemeenten stemmen, ook al is hij ingeschreven op de register van de stemmerss van die verschillende gemeenten of lokalen. Iedere persoon die schuldig is aan deze vergrijpen, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen of met geldboete van zesentwintig tot tweehonderd euro.

MODEL 3. - Oproepingsbrief te gebruiken voor de verkiezingen van de provincie- en gemeenteraden en bestemd voor de Belgische kiezers ...........................................................................................................................................................................

NMBS-CODE (1) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor het college van burgemeester en schepenen : De secretaris, De burgemeester N.B. : 1. De kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezers zijn ingeschreven, komen in aanmerking voor de terugbetaling van hun reiskosten onder de voorwaarden bepaald door de regering. Opnieuw te vermelden op de keerzijde van de oproepingsbrief : - de onderrichtingen voor de kiezer; - de tekst van artikel L4132-1 van het wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van .... (1) De NMBS-code hier vermelden met alle nummers met het oog op de terugbetaling aan die maatschappij van de kosten die voortvloeien uit de verplaatsingen die werden gedaan door sub 1 bovenbedoelde kiezers die gebruik maken van de lijnen van genoemde maatschappij om zich naar de gemeente te begeven waar ze als kiezer ingeschreven zijn. Provincie Waals Brabant : NMBS-Code : 098 Instellingsnummer : 099020 Vorderingsnummer : E000001 Provincie Henegouwen : NMBS-Code : 098 Instellingsnummer : 099021 Vorderingsnummer : E000001 Provincie Luik : NMBS-Code : 098 Instellingsnummer : 099022 Vorderingsnummer : E000001 Provincie Luxemburg : NMBS-Code : 098 Instellingsnummer : 099024 Vorderingsnummer : E000001 Provincie Namen : NMBS-Code : 098 Instellingsnummer : 099025 Vorderingsnummer : E000001 (2) In de gemeenten waar de sectorraad rechtstreeks verkozen is, toevoegen : « EN VAN DE SECTORRAAD »; het te kiezen aantal leden van die raad toevoegen. (3) De naam laten voorafgaan door "M" voor een mannelijke kiezer en door "Mevr.» voor een vrouwelijke kiezer. (4) 13 of 15 vermelden naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van een traditioneel of geautomatiseerd stemsysteem.(5) Het aantal te verkiezen leden vermelden. MODEL 4. - Oproepingsbrief te gebruiken voor de verkiezingen van de provincie- en gemeenteraden bestemd voor de Europese en buiten-Europese kiezers ...........................................................................................................................................................................

NMBS-CODE (1) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor het college van burgemeester en schepenen : De secretaris, De burgemeester, N.B. : 1. De kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezers zijn ingeschreven, komen in aanmerking voor de terugbetaling van hun reiskosten onder de voorwaarden bepaald door de Regering. Opnieuw te vermelden op de keerzijde van de oproepingsbrief : - de onderrichtingen voor de kiezer; - de tekst van artikel L4133-1 van het wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van .... (1) De NMBS-code hier vermelden met alle nummers met het oog op de terugbetaling aan die maatschappij van de kosten die voortvloeien uit de verplaatsingen die werden gedaan door sub 1 bovenbedoelde kiezers die gebruik maken van de lijnen van genoemde maatschappij om zich naar de gemeente te begeven waar ze als kiezer ingeschreven zijn. Provincie Waals Brabant : NMBS-Code : 098 Instellingsnummer : 099020 Vorderingsnummer : E000001 Provincie Henegouwen : NMBS-Code : 098 Instellingsnummer : 099021 Vorderingsnummer : E000001 Provincie Luik : NMBS-Code : 098 Instellingsnummer : 099022 Vorderingsnummer : E000001 Provincie Luxemburg : NMBS-Code : 098 Instellingsnummer : 099024 Vorderingsnummer : E000001 Provincie Namen : NMBS-Code : 098 Instellingsnummer : 099025 Vorderingsnummer : E000001 (2) In de gemeenten waar de sectorraad rechtstreeks verkozen is, toevoegen : « EN VAN DE SECTORRAAD »; het te kiezen aantal leden van die raad toevoegen. (3) De naam laten voorafgaan door "M" voor een mannelijke kiezer en door "Mevr.» voor een vrouwelijke kiezer. (4) 13 of 15 vermelden naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van een traditioneel of geautomatiseerd stemsysteem.(5) Het aantal te verkiezen leden vermelden. MODEL 5. - Oproepingsbrief te gebruiken voor de gelijktijdige verkiezingen van de provincie- en gemeenteraden en de rechtstreekse verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Komen-Waasten ..........................................................................................................................................................................

NMBS-CODE (1) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN DE 8 OKTOBER 2006 VOOR DE VERNIEUWING VAN DE PROVINCIE- EN GEMEENTERAAD EN VOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN KIESWET OPROEPINGSBRIEF Registernr. van de kiezers : ..........

Gelieve op ZONDAG 8 oktober 2006 tussen 8 uur en 13 uur in het bezit van deze oproepingsbrief en van uw identiteitskaart, zich te begeven naar het vermelde lokaal waar uw stembureau ligt om over te gaan tot de verkiezing van :.........................provincieraadsleden (3)..............gemeenteraadsleden (3) en........leden van de raad van maatschappelijk welzijn.

NAAM, VOORNAMEN, GESLACHTEN (2), IN VOORKOMEND GEVAL, NAAM VAN DE ECHTGENO(O)T(E), HOOFDVERBLIJFPLAATS, NATIONAAL REGISTER-Nr. (3).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor het college van burgemeester en schepenen : De secretaris, De burgemeester N.B. : 1. De kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezers zijn ingeschreven, komen in aanmerking voor de terugbetaling van hun reiskosten onder de voorwaarden bepaald door de regering. Opnieuw te vermelden op de keerzijde van de oproepingsbrief : - de onderrichtingen voor de kiezer; - de tekst van artikel L4132-1 van het wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van .... (1) De NMBS-code hier vermelden met alle nummers met het oog op de terugbetaling aan die maatschappij van de kosten die voortvloeien uit de verplaatsingen die werden gedaan door sub 1 bovenbedoelde kiezers die gebruik maken van de lijnen van genoemde maatschappij om zich naar de gemeente te begeven waar ze als kiezer ingeschreven zijn. Provincie Henegouwen : NMBS-Code : 098 Instellingsnummer : 099121 Vorderingsnummer : E000001 (2) De naam laten voorafgaan door "M" voor een mannelijke kiezer en door "Mevr.» voor een vrouwelijke kiezer. (3) Het aantal te verkiezen leden vermelden. MODEL 6. - Oproepingsbrief te gebruiken voor de verkiezing van de gemeenteraad van Komen-Waasten en bestemd voor de Europese en buiten-Europese onderdanen ..........................................................................................................................................................................

NMBS-CODE (1) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld VERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 VOOR DE VERNIEUWING VAN DE GEMEENTERAAD KIESWET OPROEPINGSBRIEF Registernr. van de kiezers : ..........

Gelieve op ZONDAG 8 oktober 2006 tussen 8 uur en 13 uur in het bezit van deze oproepingsbrief en van uw identiteitskaart, zich te begeven naar het vermelde lokaal waar uw stembureau ligt om over te gaan tot de verkiezing van :..............gemeenteraadsleden (3) NAAM, VOORNAMEN, GESLACHTEN (2), IN VOORKOMEND GEVAL, NAAM VAN DE ECHTGENO(O)T(E), HOOFDVERBLIJFPLAATS, NATIONAAL REGISTER-Nr.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor het college van burgemeester en schepenen : De secretaris, De burgemeester N.B. : 1. De kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezers zijn ingeschreven, komen in aanmerking voor de terugbetaling van hun reiskosten onder de voorwaarden bepaald door de regering. Opnieuw te vermelden op de keerzijde van de oproepingsbrief : - de onderrichtingen voor de kiezer; - de tekst van artikel L4132-1 van het wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van .... (1) De NMBS-code hier vermelden met alle nummers met het oog op de terugbetaling aan die maatschappij van de kosten die voortvloeien uit de verplaatsingen die werden gedaan door sub 1 bovenbedoelde kiezers die gebruik maken van de lijnen van genoemde maatschappij om zich naar de gemeente te begeven waar ze als kiezer ingeschreven zijn. Provincie Henegouwen : NMBS-Code : 098 Instellingsnummer : 099121 Vorderingsnummer : E000001 (2) De naam laten voorafgaan door "M" voor een mannelijke kiezer en door "Mevr.» voor een vrouwelijke kiezer. (3) Het aantal te verkiezen leden vermelden. MODEL 7. - Oproepingsbrief te gebruiken voor de buitengewone verkiezing van een gemeente-, provincie- of sectorraad. (*) ...........................................................................................................................................................................

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld VERKIEZING VAN .........VOOR DE VERNIEUWING VAN DE GEMEENTE- PROVINCIE- OF SECTORRAAD (*) KIESWET OPROEPINGSBRIEF Registernr. van de kiezers : ..........

Gelieve op ZONDAG...............................tussen 8 uur en...................uur, in het bezit van deze oproepingsbrief en van uw identiteiskaart, zich te begeven naar het vermelde lokaal waar uw stembureau ligt om over te gaan tot de verkiezing van .........................gemeenteraadsleden (2), .....................provincieraadsleden (2) en .....................sectorraadsleden (2) (*).

NAAM, VOORNAMEN, GESLACHTEN (1), IN VOORKOMEND GEVAL, NAAM VAN DE ECHTGENO(O)T(E), HOOFDVERBLIJFPLAATS, NATIONAAL REGISTER-Nr.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor het college van burgemeester en schepenen : De secretaris, De burgemeester, N.B. : 1. De kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezers zijn ingeschreven, komen in aanmerking voor de terugbetaling van hun reiskosten onder de voorwaarden bepaald door de regering. Opnieuw te vermelden op de keerzijde van de oproepingsbrief : - de onderrichtingen voor de kiezer; - de tekst van artikel L4131-1 van het wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie (*) Schrappen wat niet past 1. De naam laten voorafgaan door "M" voor een mannelijke kiezer en door "Mevr.» voor een vrouwelijke kiezer. 2. Het aantal te verkiezen leden vermelden.3. 13 of 15 uur al naar gelang manueel dan wel geautomatiseerd wordt gestemd. Model 8. - Tekst af te drukken op de keerzijde van de oproepingsbrieven in de gemeenten waar op traditionele wijze wordt gestemd ONDERRICHTINGEN VOOR DE KIEZER 1. De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 uur tot 13 uur. Kiezers die zich echter om 13 uur in het lokaal of de wachtzaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten. 2. De kiezer die meent dat hij er behoefte aan heeft om zich te laten begeleiden tot in het stemhokje om zijn stemrecht uit te oefenen kan dienaangaand een verklaring indienen bij de burgemeester van zijn woonplaats, uiterlijk 23 september 2006. De betrokken kiezer kiest zijn begeleider; laatstgenoemde moet evenwel zelf kiezer zijn.

Een kandidaat kan de functie van begeleider uitoefenen voor zijn echtgenoot (-genote) of wettelijk samenwonende of een bloed- of aanverwant wiens hoofdverblijfplaats in de woonplaats van eerstgenoemde gevestigd is, op voorwaarde dat hijzelf kiezer is.

Een kandidaat kan eveneens die functie uitoefenen bij een bloed- of aanverwant die zijn hoofdverblijfplaats niet gevestigd heeft in de woonplaats van eerstgenoemde voor zover de verwantschap tot in de derde graad vastgesteld is. 3. Nadat de voorzitter de identiteitskaart en de oproepingsbrief van de kiezer heeft gecontroleerd, overhandigt hij hem een stembiljet in ruil voor die documenten. Voor elke stemming waartoe hij opgeroepen wordt, krijgt de kiezer een biljet.

Het stembiljet is respectievelijk wit, groen of roze voor de gemeenteraadsverkiezingen, de provincie- of sectorraadsverkiezingen.

Het is blauw voor de rechtstreekse verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeente Komen-Waasten. 4. De kiezer begeeft zich onmiddellijk naar één van de stemhokjes en mag er niet langer in blijven dan nodig is om zijn stem uit te brengen.5. De kandidatenlijsten worden op het stembiljet naast elkaar geplaatst en overeenkomstig hun volgnummer. Met het kiespotlood kruist hij het gekozen vakje aan. 1° hetzij bovenaan de lijst, indien hij zich kan verenigen met de volgorde van voordracht van de gekozen lijst;2° wil hij die volgorde wijzigen, in het stemvak naast de naam van de kandida(a)t(en) van die lijst aan wie hij bij voorkeur zijn stem wil geven.6. Ongeldig zijn : 1° alle andere stembiljetten dan die welke volgens de wet mogen worden gebruikt;2° de stembiljetten waarop meer dan één lijststem voorkomt of die waarop naamstemmen voor kandidaten van verschillende lijsten zijn uitgebracht;3° de stembiljetten waarop een kiezer een stem heeft uitgebracht bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van één of meer kandidaten van een andere lijst;4° de stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn, die binnenin een papier of enig voorwerp bevatten of die de kiezer herkenbaar maken door een teken, een doorhaling of een bij dit Wetboek niet geoorloofd merk.5° de stembiljetten die door de voorzitter zijn teruggenomen indien de kiezer door onoplettendheid zijn biljet heeft beschadigd en een ander heeft ontvangen om geldig te stemmen.6° de door de voorzitter teruggenomen stembiljetten als de kiezer zijn stembiljet bij het verlaten van het stemhokje op zodanige wijze open heeft gevouwd dat de door hem uitgebrachte stem bekend wordt.Doet hij zulks, dan neemt de voorzitter het opengevouwen biljet terug, dat onmiddellijk ongeldig wordt verklaard, en hij verplicht de kiezer opnieuw te stemmen.

UITTREKSEL UIT HET WETBOEK VAN DE PLAATSELIJKE DEMOCRATIE EN DE DECENTRALISATIE Art. L4132-1. - § 1. De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam en opdracht te stemmen : 1° de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid van zichzelf, een bloed- of aanverwant of een samenwonende niet in staat is om zich naar het stemcentrum te begeven of er naartoe gevoerd te worden.Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest. Geneesheren, die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven; 2° de kiezer die om beroeps- of dienstredenen : a.in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of van zijn gevolg, die met hem aldaar verblijven; b. zich de dag van de stemming in het rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stemcentrum te melden. Van de onder a. en b. bedoelde onmogelijkheid moet blijken door een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever onder wie de betrokkene ressorteert.

Als de betrokkene een zelfstandige is, moet van de onder a. en b. bedoelde onmogelijkheid blijken door een verklaring op erewoord die vooraf wordt gedaan bij het gemeentebestuur; 3° de kiezer, die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. Van de uitoefening van het beroep moet blijken door een attest van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven; 4° de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkenen zich bevindt; 5° de kiezer die om redenen in verband met zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stemcentrum te melden. Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is afgegeven door de religieuze overheid; 6° de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stemcentrum te melden, op voorwaarde dat hij een attest overlegt van de directie van de instelling waar hij studeert;7° de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden. Het verblijf in het buitenland om een dergelijke reden kan blijken uit een attest van de reisorganisatie. In dat document wordt de naam van de kiezer vermeld die een andere kiezer wenst te machtigen om in zijn naam te stemmen.

Als de kiezer niet in staat is om zich een dergelijk document te laten verstrekken, kan de onmogelijkheid waarin hij verkeert om zich in het stembureau te melden de dag van de stemming, blijken uit een attest afgegeven door de burgemeester van de gemeente van zijn woonplaats na overlegging van andere verantwoordingsstukken of een geschreven verklaring op erewoord. De Regering bepaalt het model van het door de burgemeester af te geven attest.

De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk de dag vóór de dag van de verkiezingen. § 2. Elke kiezer kan als volmachthouder aangewezen worden.

Een kandidaat kan eveneens aangewezen worden als volmachthouder bij een bloed- of aanverwant wiens hoofdverblijfplaats niet in zijn woonplaats gevestigd is voor zover de band tot in de derde graad bewezen is.

Als de volmachtgever en de volmachthouder allebei ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van dezelfde gemeente, bevestigt de burgemeester van die gemeente op het volmachtformulier de verwantschapsband.

Indien ze niet in dezelfde gemeente ingeschreven zijn, bevestigt de burgemeester van de gemeente waar de volmachthouder ingeschreven is de verwantschapsband na overlegging van een akte van bekendheid. De akte van bekendheid wordt bij het volmachtformulier gevoegd.

Elke gemachtigde kan slechts over één volmacht beschikken.

In afwijking van vorige leden wordt de volmachthouder vrij door de volmachtgever aangewezen voor wat betreft de kiezer die wegens zijn religieuze overtuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stemcentrum te melden. § 3. De volmacht wordt gesteld op een formulier waarvan het model door de Regering wordt bepaald; het wordt kosteloos afgegeven op de gemeentesecretarie.

De volmacht vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldig is, de naam, de voornamen, de geboortedatum en het adres van de volmachtgever en van de volmachthouder, en het identificatienummer van de volmachtgever in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachthouder ondertekend.

Model 9. - Tekst af te drukken op de keerzijde van de oproepingsbrieven in de gemeenten waar de stemming geautomatiseerd verloopt 1. De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 uur tot 13 uur. Kiezers die zich echter om 13 uur in het lokaal of de wachtzaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten. 2. De kiezer die meent dat hij er behoefte aan heeft om zich te laten begeleiden tot in het stemhokje om zijn stemrecht uit te oefenen kan dienaangaand een verklaring indienen bij de burgemeester van zijn woonplaats, uiterlijk 23 september 2006. De betrokken kiezer kiest zijn begeleider; laatstgenoemde moet evenwel zelf kiezer zijn.

Een kandidaat kan de functie van begeleider uitoefenen voor zijn echtgenoot (-genote) of wettelijk samenwonende of een bloed- of aanverwant wiens hoofdverblijfplaats in de woonplaats van eerstgenoemde gevestigd is, op voorwaarde dat hijzelf kiezer is.

Een kandidaat kan eveneens die functie uitoefenen bij een bloed- of aanverwant die zijn hoofdverblijfplaats niet gevestigd heeft in de woonplaats van eerstgenoemde voor zover de verwantschap tot in de derde graad vastgesteld is. 3. Nadat de voorzitter de identiteitskaart en de oproepingsbrief van de kiezer heeft gecontroleerd, overhandigt de voorzitter in ruil voor die documenten aan de kiezer een magneetkaart voor de stemming. De kiezers die enkel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangen een aangepaste gevalideerde magneetkaart waarmee ze uitsluitend kunnen stemmen voor de verkiezing van de gemeenteraad. 4. De kiezer begeeft zich onmiddellijk naar één van de stemhokjes en mag er niet langer in blijven dan nodig is om zijn stem uit te brengen.Om zijn stem uit te brengen, steekt de kiezer eerst de magneetkaart in de gleuf die daartoe is voorzien in de kaartenlees- en registreereenheid van de stemmachine.

De Belgische kiezer brengt eerst zijn stem uit voor de verkiezing van de provincieraad en, nadat hij die bevestigd heeft, brengt hij zijn stem uit voor de verkiezing van de gemeenteraad, die hij eveneens bevestigt.

De kiezers die enkel stemmen voor de gemeente- en sectorraadsverkiezingen, brengen hun stem uit voor de verkiezing van de gemeenteraad en, nadat zij die bevestigd hebben, brengen zij hun stem uit voor de verkiezing van de sectorraad, die zij eveneens bevestigen. 5. Voor iedere verkiezing geldt het volgende : - de kiezer duidt de lijst aan waarvoor hij wil stemmen door met de lichtpen loodrecht in de zone van de gekozen lijst te drukken; - indien de kiezer akkoord is met de volgorde waarin de kandidaten voorkomen op de lijst, die hij steunt, plaatst hij de leespen loodrecht op het lichtstipje in het stemvak bovenaan de lijst, linksboven op het scherm; - anders geeft de kiezer een naamstem voor één of meer kandidaten van die lijst door de leespen loodrecht achtereenvolgens op het stemvak naast de naam van die kandidaat of kandidaten te plaatsen. 6. Nadat de kiezer zijn stem voor één of meerdere verkiezingen heeft bevestigd, neemt hij zijn magneetkaart terug.De kiezer kan al dan niet opteren voor de visualisatie van zijn uitgebrachte stemmen. De kiezer steekt hiervoor zijn magneetkaart terug in de gleuf; er kan echter niets meer worden gewijzigd aan de uitgebrachte stemmen. De kiezer geeft nadien zijn magneetkaart terug aan de voorzitter.

Nadat de voorzitter ze heeft gecontroleerd, verzoekt de voorzitter de kiezer ze in de stembus te steken. De kiezer krijgt zijn identiteitskaart terug, alsook zijn oproepingsbrief, afgestempeld door de voorzitter of de daartoe gemachtigde bijzitter. 7. De magneetkaart wordt geannuleerd : 1.indien bij de in vorige paragraaf bedoelde controle blijkt dat een merkteken of opschrift op de kaart werd gemaakt dat de kiezer herkenbaar kan maken; 2. indien de kiezer door een verkeerde manipulatie of door enige andere onvrijwillige beweging de hem overhandigde kaart heeft beschadigd of indien hij verklaart dat de visualisatie van zijn keuze niet overeenstemt met de uitgedrukte stemmingen;3. indien de registratie van de kaart door de elektronische stembus om welke technische reden ook onmogelijk blijkt. In de in het vorige lid bedoelde gevallen wordt de kiezer erom verzocht opnieuw te stemmen met een andere kaart. Indien de kaart bij een tweede poging opnieuw wordt geannuleerd krachtens het vorige lid, a), wordt de kiezer niet meer toegelaten tot de stemming, aangezien zijn stem ongeldig wordt verklaard.

UITTREKSEL UIT HET WETBOEK VAN DE PLAATSELIJKE DEMOCRATIE EN DE DECENTRALISATIE Art. L4132-1. - § 1. De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam en opdracht te stemmen : 1° de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid van zichzelf, een bloed- of aanverwant of een samenwonende niet in staat is om zich naar het stemcentrum te begeven of er naartoe gevoerd te worden.Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest. Geneesheren, die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven; 2° de kiezer die om beroeps- of dienstredenen : a.in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of van zijn gevolg, die met hem aldaar verblijven; b. zich de dag van de stemming in het rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stemcentrum te melden. Van de onder a. en b. bedoelde onmogelijkheid moet blijken door een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever onder wie de betrokkene ressorteert.

Als de betrokkene een zelfstandige is, moet van de onder a. en b. bedoelde onmogelijkheid blijken door een verklaring op erewoord die vooraf wordt gedaan bij het gemeentebestuur; 3° de kiezer, die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. Van de uitoefening van het beroep moet blijken door een attest van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven; 4° de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkenen zich bevindt; 5° de kiezer die om redenen in verband met zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stemcentrum te melden. Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is afgegeven door de religieuze overheid; 6° de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stemcentrum te melden, op voorwaarde dat hij een attest overlegt van de directie van de instelling waar hij studeert;7° de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden. Het verblijf in het buitenland om een dergelijke reden kan blijken uit een attest van de reisorganisatie. In dat document wordt de naam van de kiezer vermeld die een andere kiezer wenst te machtigen om in zijn naam te stemmen.

Als de kiezer niet in staat is om zich een dergelijk document te laten verstrekken, kan de onmogelijkheid waarin hij verkeert om zich in het stembureau te melden de dag van de stemming, blijken uit een attest afgegeven door de burgemeester van de gemeente van zijn woonplaats na overlegging van andere verantwoordingsstukken of een geschreven verklaring op erewoord. De Regering bepaalt het model van het door de burgemeester af te geven attest.

De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk de dag vóór de dag van de verkiezingen. § 2. Elke kiezer kan als volmachthouder aangewezen worden.

Een kandidaat kan eveneens aangewezen worden als volmachthouder bij een bloed- of aanverwant wiens hoofdverblijfplaats niet in zijn woonplaats gevestigd is voor zover de band tot in de derde graad bewezen is.

Als de volmachtgever en de volmachthouder allebei ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van dezelfde gemeente, bevestigt de burgemeester van die gemeente op het volmachtformulier de verwantschapsband.

Indien ze niet in dezelfde gemeente ingeschreven zijn, bevestigt de burgemeester van de gemeente waar de volmachthouder ingeschreven is de verwantschapsband na overlegging van een akte van bekendheid. De akte van bekendheid wordt bij het volmachtformulier gevoegd.

Elke gemachtigde kan slechts over één volmacht beschikken.

In afwijking van vorige leden wordt de volmachthouder vrij door de volmachtgever aangewezen voor wat betreft de kiezer die wegens zijn religieuze overtuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stemcentrum te melden. § 3. De volmacht wordt gesteld op een formulier waarvan het model door de Regering wordt bepaald; het wordt kosteloos afgegeven op de gemeentesecretarie.

De volmacht vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldig is, de naam, de voornamen, de geboortedatum en het adres van de volmachtgever en van de volmachthouder, en het identificatienummer van de volmachtgever in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachthouder ondertekend.

Model 10. - volmachtformulier .... 2006 (Datum) Bijlage : een attest Eventueel een akte van bekendheid Ondergetekende . . . . . (naam en voornaam) Geboren op . . . . .

Verblijvende te . . . . ., straat : ..., nr. ..., bus ...

Identificatienummer in het Rijksregister der natuurlijke personen : ...........

Ingeschreven als kiezer in de gemeente . . . . .

Geeft volmacht aan . . . . . (naam en voornaam) Geboren op . . . . .

Verblijvende te . . . . . straat : ..., nr. ..., bus : ...

Om in mijn naam en opdracht te stemmen bij de verkiezingen van 8 oktober 2006.

Om volgende reden : (1) 0 Ik verkeer wegens ziekte of gebrekkigheid van mezelf, van een bloed- of aanverwant of een samenwonende in de onmogelijkheid om me naar het stembureau te begeven of ernaar vervoerd te worden. Hierbij voeg ik een medisch getuigschrift. 0 Om beroeps- of dienstredenen ben ik : 1. in het buitenland opgehouden, evenals de kiezers, familieleden of leden van mijn gevolg, die met mij verblijven;2. in het Rijk op de dag van de stemming, maar in de onmogelijkheid om me naar het stemcentrum te begeven. Hierbij voeg ik een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever waarvan ik afhang. 0 Ik ben een zelfstandige en de onmogelijkheid, zoals bedoeld onder a) en b), wordt bewezen aan de hand van een verklaring op erewoord die ik voorafgaandelijk afgeef bij mijn gemeentebestuur. 0 Ik ben werkzaam als schipper, marktkramer of kermisreiziger (mijn familieleden die met mij samenwonen kunnen insgelijks volmacht geven).

Hierbij voeg ik een attest van de burgemeester van de gemeente waar ik in het bevolkingsregister ingeschreven ben. 0 Op de dag van de stemming bevind ik mij in een vrijheidsberovende toestand wegens een rechterlijke maatregel. Daarvan wordt akte gegeven door de directie van de inrichting waar betrokkene verblijft. 0 Wegens mijn religieuze overtuiging verkeer ik in de onmogelijkheid mij in het stemcentrum aan te melden. Hierbij voeg ik een attest van de religieuze overheid. 0 Ik ben student(e) en wegens mijn studies verkeer ik in de onmogelijkheid mij in het stemcentrum aan te melden. Hierbij voeg ik een attest van de instelling waar ik de lessen volg. 0 Om andere redenen dan die, welke hierboven aangegeven zijn, zal ik van mijn woonplaats afwezig zijn op de dag van de stemming wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en verkeer ik bijgevolg in de onmogelijkheid mij naar het stemcentrum te begeven. Hierbij voeg ik een attest van de reisorganisatie of een attest van de burgemeester van mijn woonplaats.

De volmachthouder verklaart op erewoord, indien hij kandidaat is (2) : 0 ofwel dat hij als begeleider optreedt voor zijn echtgenoot (-genote) of wettelijk samenwonende, een bloed- of aanverwant wiens verblijfplaats in mijn woonplaats gevestigd is; 0 ofwel dat hij als begeleider optreedt voor een bloed- of aanverwant wiens verblijfplaats niet in de woonplaats van de volmachthouder gevestigd is maar waarvan de verwantschapsband tot in de derde graad vastgesteld is.

Opgemaakt te ..., op ... 2006 De volmachtgever (handtekening), De volmachthouder (handtekening), 3. De ondergetekende burgemeester van de gemeente ... bevestigt hierbij dat volmachtgever zowel als volmachthouder als voornoemd allebei ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en dat M. . . . . . (naam van de volmachthouder) de . . . . . (bloed- of aanverwantschapsband hier opgeven) van M. . . . . . (naam van de volmachtgever) is.

Zegel van de gemeente (handtekening van de burgemeester) 3. De ondergetekende burgemeester van de gemeente .. . . . bevestigt hierbij dat M. . . . . . (naam van de volmachtgever) er ingeschreven is in het bevolkingsregister en bevestigt op zicht van de akte van bekendheid die mij voorgelegd is dat voornoemde persoon . . . . . (bloed- of aanverwantschapsband) van M. . . . . . (naam van de volmachtgever) is.

Zegel van de gemeente (handtekening van de burgemeester) Deze rubriek (3) moet worden ingevuld door de burgemeester van de gemeente waar volmachtgever en volmachthouder in het bevolkingsregister ingeschreven zijn.

Deze rubriek (4) moet worden ingevuld door de burgemeester van de gemeente waar de volmachthouder in het bevolkingsregister ingeschreven is indien de hoofdverblijfplaats van de volmachtgever in een andere gemeente gelegen is.

Opmerking : geen enkele rubriek (3 noch 4) moet worden ingevuld indien de volmachtgever in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden wegens zijn/haar religieuze overtuiging en bij machte is om daartoe een attest af te geven van de religieuze overheid waaronder hij/zij ressorteert.

UITTREKSEL UIT HET WETBOEK VAN DE PLAATSELIJKE DEMOCRATIE EN DE DECENTRALISATIE Art. L4132-1. - § 1. De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam en opdracht te stemmen : 1° de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid van zichzelf, een bloed- of aanverwant of een samenwonende niet in staat is om zich naar het stemcentrum te begeven of er naartoe gevoerd te worden.Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest. Geneesheren, die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven; 2° de kiezer die om beroeps- of dienstredenen : a.in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of van zijn gevolg, die met hem aldaar verblijven; b. zich de dag van de stemming in het rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stemcentrum te melden. Van de onder a. en b. bedoelde onmogelijkheid moet blijken door een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever onder wie de betrokkene ressorteert.

Als de betrokkene een zelfstandige is, moet van de onder a. en b. bedoelde onmogelijkheid blijken door een verklaring op erewoord die vooraf wordt gedaan bij het gemeentebestuur; 3° de kiezer, die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. Van de uitoefening van het beroep moet blijken door een attest van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven; 4° de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkenen zich bevindt; 5° de kiezer die om redenen in verband met zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stemcentrum te melden. Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is afgegeven door de religieuze overheid; 6° de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stemcentrum te melden, op voorwaarde dat hij een attest overlegt van de directie van de instelling waar hij studeert;7° de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden. Het verblijf in het buitenland om een dergelijke reden kan blijken uit een attest van de reisorganisatie. In dat document wordt de naam van de kiezer vermeld die een andere kiezer wenst te machtigen om in zijn naam te stemmen.

Als de kiezer niet in staat is om zich een dergelijk document te laten verstrekken, kan de onmogelijkheid waarin hij verkeert om zich in het stembureau te melden de dag van de stemming, blijken uit een attest afgegeven door de burgemeester van de gemeente van zijn woonplaats na overlegging van andere verantwoordingsstukken of een geschreven verklaring op erewoord. De Regering bepaalt het model van het door de burgemeester af te geven attest.

De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk de dag vóór de dag van de verkiezingen. § 2. Elke kiezer kan als volmachthouder aangewezen worden.

Een kandidaat kan eveneens aangewezen worden als volmachthouder bij een bloed- of aanverwant wiens hoofdverblijfplaats niet in zijn woonplaats gevestigd is voor zover de band tot in de derde graad bewezen is.

Als de volmachtgever en de volmachthouder allebei ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van dezelfde gemeente, bevestigt de burgemeester van die gemeente op het volmachtformulier de verwantschapsband.

Indien ze niet in dezelfde gemeente ingeschreven zijn, bevestigt de burgemeester van de gemeente waar de volmachthouder ingeschreven is de verwantschapsband na overlegging van een akte van bekendheid. De akte van bekendheid wordt bij het volmachtformulier gevoegd.

Elke gemachtigde kan slechts over één volmacht beschikken.

In afwijking van vorige leden wordt de volmachthouder vrij door de volmachtgever aangewezen voor wat betreft de kiezer die wegens zijn religieuze overtuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stemcentrum te melden. § 3. De volmacht wordt gesteld op een formulier waarvan het model door de Regering wordt bepaald; het wordt kosteloos afgegeven op de gemeentesecretarie.

De volmacht vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldig is, de naam, de voornamen, de geboortedatum en het adres van de volmachtgever en van de volmachthouder, en het identificatienummer van de volmachtgever in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachthouder ondertekend.

Art. L4143-20. § 6. De kiezers mogen zich niet doen vervangen dan op grond van artikel L4132-1.

Teneinde tot de stemming te worden toegelaten, overhandigt de volmachthouder aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen, de volmacht en één van de in artikel L4132-1, § 1, vermelde attesten en vertoont hij hem zijn identiteitskaart en zijn oproepingsbrief waarop de voorzitter vermeldt : "heeft bij volmacht gestemd".

De volmachten worden bij de in artikel L4143-25, lid 1, 2° van dit Wetboek bedoelde staat gevoegd.

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 123.O10.E5.4 Model 11. - Attest van de burgemeester - volmachtgeving bij verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenenbij verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenen. (Datum) .............................. 2006 Gemeente : . . . . .

Ik, ondergetekende, . . . . . burgemeester van de gemeente . . . . ., bevestig hierbij, na kennis te hebben genomen van de mij voorgelegde bewijsstukken, dat de heer/mevr . . . . . (naam en voornamen) (1), met verblijfplaats te . . . . . straat ...... nr. . bus..., identificatienummer ........... in het Rijskregister der natuurlijke personen, ingeschreven als kiezer onder het nummer ............, in de onmogelijkheid verkeert zich naar het stembureau te begeven wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, namelijk............................ (2)dat niet ingegeven is door beroeps- of dienstredenen. Betrokkene, die zijn verzoek indiende vóór .......................... (3), bijgevolg de voorwaarden bepaald in artikel L4132-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisering vervult, om een andere kiezer volmacht te geven om in zijn naam en opdracht te stemmen.

Afgegeven te....................... op..........................

Burgemeester Stempel van de gemeente (handtekening)

UITTREKSELS UIT HET WETBOEK VAN DE PLAATSELIJKE DEMOCRATIE EN DE DECENTRALISERING Art. L4132-1. - § 1. De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam en opdracht te stemmen : 7° de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden. Het verblijf in het buitenland om een dergelijke reden kan blijken uit een attest van de reisorganisatie. In dat document wordt de naam van de kiezer vermeld die een andere kiezer wenst te machtigen om in zijn naam te stemmen.

Als de kiezer niet in staat is om zich een dergelijk document te laten verstrekken, kan de onmogelijkheid waarin hij verkeert om zich in het stembureau te melden de dag van de stemming, blijken uit een attest afgegeven door de burgemeester van de gemeente van zijn woonplaats na overlegging van andere verantwoordingsstukken of een geschreven verklaring op erewoord. De Regering bepaalt het model van het door de burgemeester af te geven attest.

De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk de dag vóór de dag van de verkiezingen.

123.010.E5.1 Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 123.O10.E5.1 Model 12. - Verklaring bijgestane kiezeriezer Op ........................................2006.

Ik ondergetekende . . . . . (naam en voornamen), Geboren op . . . . .

Woonachtig te . . . . ., straat....................nr......................bus.............

Ingeschreven als kiezer in de gemeente . . . . .

Verklaar gebruik te willen maken van de mij toegekende hoedanigheid om erkend te zijn als bijgestane kiezer met het oog op de gemeente-, provincie- en sectorraadsverkiezingen alsook die van de raad van maatschappelijk welzijn van Komen-Waasten van 8 oktober 2006 om de volgende reden(en) : ? Ik ben in mijn bewegingen gehinderd wegens mijn grootte, mijn gezondheidstoestand, mijn leeftijd of wegens de apparaten of instrumenten die ik nodig heb om mij te verplaatsen. ? Ik lijd aan instrumentale stoornissen. ? Mijn moedertaal is niet één van de landstalen, waardoor ik leesproblemen heb. ? Ik lijd onder een permanente handicap die een invaliditeit van 66 % of meer verantwoordt.

Bij dit formulier voeg ik de bewijsstukken waarover ik beschik.

Handtekening

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 123.O10.E5.1 Uittreksel uit het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie Artikel L4133-2. § 1. De kiezer die meent dat hij er behoefte aan heeft om tot in het stemhokje begeleid te worden om zijn stemrecht uit te oefenen, kan een dienovereenkomstige verklaring indienen bij de burgemeester van zijn woonplaats, uiterlijk de vijftiende dag vóór de dag van de verkiezing.

Een behoefte aan begeleiding is verantwoord bij : 1° personen die moeilijkheden ondervinden in hun verstandelijk functioneren of bij het leren;2° personen die moeilijkheden ondervinden in hun lichamelijk functioneren;3° personen die moeilijkheden ondervinden in hun zintuiglijk functioneren;4° personen die moeilijkheden van psychische aard ondervinden;5° personen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van een hronische of degeneratieve aandoening;6° personen wier moedertaal niet één van de talen bepaald in artikel 4 van de Grondwet is, wanneer zulks tot moeilijkheden bij het lezen leidt. § 2. De betrokken kiezer kiest zijn begeleider; die moet evenwel zelf kiezer zijn.

Een kandidaat kan enkel als begeleider optreden van zijn (haar) echtgenoot (-genote) of wettelijk samenwonende, of van een bloes- of aanverwant wiens hoofdverblijfplaats in de woonplaats van eerstgenoemde gevestigd is. § 3. De verklaring wordt afgelegd op een formulier waarvan het model vastgesteld is door de Regering en dat kosteloos verstrekt wordt door de gemeentesecretarie.

In de verklaring worden de verkiezingen vermeld waarvoor ze geldt, evenals de namen, voornamen, geboortedatum, adres van de kiezer en de begeleider en het identificatienummer van de kiezer in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Het formulier wordt ondertekend door de kiezer en de begeleider. De kiezer legt het aan de stembureauvoorzitter voor, samen met zijn oproepingsbrief. § 4. De stembureauvoorzitter verwijdert de begeleider die het bepaalde van vorige leden overtreedt.

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.C5.O10.1 Provincie : Kiesdistrict : . . . . .

Kieskanton : Gemeente : . . . . .

Model 13. - Aanvraag om afgeven van exemplaren of afschriften van het register van de kiezers aan een politieke partij Geachte heer burgemeester, Wij, ondergetekenden, . . . . . (4) . . . . . kiezers van de gemeente of het district, verbinden ons ertoe een kandidatenlijst voor te dragen voor de gemeenteraads- en/of provincieraadsverkiezingen (5) van 8 oktober 2006 voor te dragen in de kieskring (6) . . . . . en de democratische beginselen uitgevaardigd meer bepaald bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, bij de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden of op grond van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, waarbij die onverkiesbaarheid verstrijkt achttien jaar na de veroordeling, alsmede de bij de Grondwet gewaarborgde wetten en vrijheden na te leven. en vragen bijgevolg de afgifte van ... afschrift(en) of exemplaar (exemplaren) van het register van de gemeenteraads- en/of provincieraadskiezers (7) van uw gemeente.

Wij wensen de afschriften of exemplaren op papier of op een elektronische informatiedrager te krijgen (8) en verklaren de heer/mevr (9) . . . . . te machtigen die afschriften in onze naam in ontvangst te nemen.

Wij erkennen kennis te hebben genomen van de verbodsbepalingen in het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisering en efgedrukt op de achterkant van dit document en wij verbinden ons ertoe ze na te leven.

Te ........................................, op ................ 2006 Handtekening(en),

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.C5.O10.1 Uittreksels uit het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering Art. L4122-5. - § 1. Zodra het register bedoeld in vorig artikel is opgesteld, is het gemeentecollege, of de door dat college aangewezen gemeentelijke ambtenaar, ertoe gehouden exemplaren of afschriften ervan te verstrekken aan de personen die daartoe gemachtigd zijn door een politieke partij die zich schriftelijk en in een gemeenschappelijk document toe verbindt een kandidatenlijst voor te dragen bij de verkiezingen in de gemeente en de democratische beginselen uitgevaardigd meer bepaald bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, bij de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden of op grond van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, waarbij die onverkiesbaarheid verstrijkt achttien jaar na de veroordeling, alsmede de bij de Grondwet gewaarborgde wetten en vrijheden na te leven.

De aanvragen dienen bij aangetekend schrijven gericht aan de burgemeester gericht te worden.

De exemplaren worden verstrekt op papier en een bruikbare elektronische informatiedrager waarvan het formaat door de Regering wordt vastgesteld. § 2. Elke politieke partij bedoeld in § 1 kan kosteloos twee exemplaren of afschriften van dat register krijgen op papier dan wel op een elektronische informatiedrager bedoeld in § 1, naar keuze van de partij, voor zover zij in de gemeente een kandidatenlijst indient voor de verkiezingen.

Voor de afgifte van bijkomende exemplaren of afschriften wordt de door het gemeentecollege te bepalen kostprijs ervan aangerekend.

Indien de partij geen kandidatenlijst voordraagt, kan zij niet meer gebruik maken van het register van de kiezers, ook niet voor verkiezingsdoeleinden, op straffe van de in artikel L4122-34 van dit Wetboek vastgestelde strafsancties. (...) § 6. Het gemeentecollege mag geen exemplaren of afschriften van het register van de kiezers verstrekken aan andere personen dan die welke ze overeenkomstig § § 1, 3 en 4 aangevraagd hebben, op straffe van de sancties bepaald in artikel L4122-34. De personen die deze exemplaren of afschriften hebben ontvangen, mogen ze op hun beurt niet meedelen aan derden.

De exemplaren of afschriften van het register van de kiezers die worden verstrekt met toepassing van dit artikel, mogen enkel voor verkiezingsdoeleinden gebruikt worden, inbegrepen buiten de periode die tussen de datum van afgifte van het register en de datum van de verkiezing valt, op straffe van de in artikel L4122-34 van dit Wetboek vastgestelde strafsancties.

Art. L4122-34. - § 1. Met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met een geldboete van vijftig tot vijfhonderd euro of met slechts één van die straffen wordt gestraft degene die als dader, mededader of medeplichtige, met schending van artikel L4122-5, § 6, hetzij exemplaren of afschriften van het register van de kiezers heeft afgegeven aan personen die niet gemachtigd zijn om ze te ontvangen, hetzij die exemplaren heeft medegedeeld aan derden na ze regelmatig te hebben ontvangen, hetzij van de gegevens uit het register van de kiezers gebruik heeft gemaakt voor andere dan verkiezingsdoeleinden. § 2. De straffen die de medeplichtigen van de in lid 1 vermelde strafbare feiten oplopen, mogen niet meer bedragen dan twee derde van de straffen die hun zouden zijn opgelegd indien zij de dader van die strafbare feiten waren.

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.C1.O10.1 Provincie : Kiesdistrict Kieskanton : Gemeente : . . . . .

Model 14. - Aanvraag om afgeven van exemplaren of afschriften van het register van de kiezers aan een kandidaat Geachte heer burgemeester;

Ik, ondergetekende (10) . . . . ., kandidaat bij de gemeenteraads- en/of provincieraadsverkiezing (11) in de kieskring (12) . . . . . verzoek om de afgifte van ... afschrift(en) of exemplaar (exemplaren) van het het register van de gemeenteraads- of provincieraadskiezers (13) van uw gemeente en verbind me ertoe de democratische beginselen uitgevaardigd meer bepaald bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, bij de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden of op grond van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, waarbij die onverkiesbaarheid verstrijkt achttien jaar na de veroordeling, alsmede de bij de Grondwet gewaarborgde wetten en vrijheden na te leven. Ik wens die afschriften of exemplaren op papier/op een elektronische informatiedrager te krijgen (14).

Ik erken kennis te hebben genomen van de verbodsbepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisering en afgedrukt op de achterkant van dit document en verbind me ertoe ze na te leven.

Te.................., op .....................................2006.

Handtekening..........................

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.C1.O10.1 Uittreksels van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie Art. L4122-5. - § 1. Zodra het register bedoeld in vorig artikel is opgesteld, is het gemeentecollege, of de door dat college aangewezen gemeentelijke ambtenaar, ertoe gehouden exemplaren of afschriften ervan te verstrekken aan de personen die daartoe gemachtigd zijn door een politieke partij die zich schriftelijk en in een gemeenschappelijk document toe verbindt een kandidatenlijst voor te dragen bij de verkiezingen in de gemeente en de democratische beginselen uitgevaardigd meer bepaald bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, bij de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden of op grond van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, waarbij die onverkiesbaarheid verstrijkt achttien jaar na de veroordeling, alsmede de bij de Grondwet gewaarborgde wetten en vrijheden na te leven.

De aanvragen dienen bij aangetekend schrijven gericht aan de burgemeester gericht te worden.

De exemplaren worden verstrekt op papier en een bruikbare elektronische informatiedrager waarvan het formaat door de Regering wordt vastgesteld. (...) § 3. Iedere persoon die als kandidaat voorkomt op een akte van voordracht ingediend met het oog op de verkiezing, kan tegen betaling van de kostprijs exemplaren of afschriften van het register van de kiezers krijgen, op papier dan wel op een elektronische informatiedrager bedoeld in § 1, voor zover hij ernaar gevraagd heeft bij aangetekend schrijven gericht aan de Burgemeester en dat hij zich ertoe verbindt de democratische beginselen uitgevaardigd meer bepaald bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, bij de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden of op grond van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, waarbij die onverkiesbaarheid verstrijkt achttien jaar na de veroordeling, alsmede de bij de Grondwet gewaarborgde wetten en vrijheden na te leven.Het gemeentecollege onderzoekt, op het ogenblik van de afgifte, of de belanghebbende als kandidaat bij de verkiezing is voorgedragen.

Indien de aanvrager later van de kandidatenlijst wordt geschrapt, mag hij van het register van de kiezers niet meer gebruik maken, op straffe van de in artikel L4122-34 van dit Wetboek vastgestelde strafsancties. (...) § 6. Het gemeentecollege mag geen exemplaren of afschriften van het register van de kiezers verstrekken aan andere personen dan die welke ze overeenkomstig § § 1, 3 en 4 aangevraagd hebben, op straffe van de sancties bepaald in artikel L4122-34. De personen die deze exemplaren of afschriften hebben ontvangen, mogen ze op hun beurt niet meedelen aan derden.

De exemplaren of afschriften van het register van de kiezers die worden verstrekt met toepassing van dit artikel, mogen enkel voor verkiezingsdoeleinden gebruikt worden, inbegrepen buiten de periode die tussen de datum van afgifte van het register en de datum van de verkiezing valt, op straffe van de in artikel L4122-34 van dit Wetboek vastgestelde strafsancties.

Art. L4122-34. - § 1. Met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met een geldboete van vijftig tot vijfhonderd euro of met slechts één van die straffen wordt gestraft degene die als dader, mededader of medeplichtige, met schending van artikel L4122-5, § 6, hetzij exemplaren of afschriften van het register van de kiezers heeft afgegeven aan personen die niet gemachtigd zijn om ze te ontvangen, hetzij die exemplaren heeft medegedeeld aan derden na ze regelmatig te hebben ontvangen, hetzij van de gegevens uit het register van de kiezers gebruik heeft gemaakt voor andere dan verkiezingsdoeleinden. § 2. De straffen die de medeplichtigen van de in lid 1 vermelde strafbare feiten oplopen, mogen niet meer bedragen dan twee derde van de straffen die hun zouden zijn opgelegd indien zij de dader van die strafbare feiten waren.

Gemeinde- und Provinzialwahlen vom 8. Oktober 2006 12.B13.E5.1 Model 15. - Stembiljet in de Franse taal Election . . . . .

Circonscription électorale de . . . . . 8 octobre 2006 Election de ............... conseillers.

Onderrichtingen voor het drukken van het stembiljet 1. Het stembiljet vermeldt in die volgorde volgende gegevens : 1° "Verkiezing", gevolgd door "van de gemeenteraad" of "van de provincieraad";2° "Kieskring" gevolgd door de naam van het district of de gemeente;3° "8 oktober 2006" 4° "Verkiezing van" gevolgd door het aantal te begeven mandaten, gevolgd door "raadsleden"; 5°. Een regel met het nummer van elke opkomende kandidatenlijst, met letters van hoogstens 10 mm, in de volgorde bepaald door de opeenvolgende lotingen waarbij het bureau indien nodig kan beslissen dat twee of meer onvolledige lijsten in éénzelfde kolom geplaatst worden. Indien daar aanleiding toe is, bepaalt het bij loting de plaats van de kolommen en de nummers van de lijsten die in die kolommen zijn opgenomen.

De verenigde lijsten krijgen het gemeenschappelijk volgnummer vermeld in artikel L4142-26 tot en met 31 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisering, en geen andere lijst mag één van die nummers krijgen, zelfs niet indien in de gemeente geen verenigde lijst wordt voorgedragen. 6° Een regel met een hoogte van hoogstens 10 mm, waarin de letterwoorden of logo's van de kandidatenlijsten die aan de nummers beantwoorden, opgenomen worden;7° Een regel met de lijststem waar de kiezer kan instemmen met de lijstvolgorde of wanneer het om een alleenstaande kandidaat gaat, met de kandidaat wiens naam onderaan het vakje wordt vermeld;8° Voor elke lijst, het aantal noodzakelijke regels om alle kandidaten op te geven, in de volgorde waarin ze op de voordrachtsakte voorkomen, met vermelding van volgende gegevens : naam en voornaam, voorafgegaan door het volgnummer en gevolgd door het vak waarin de kiezer zijn keuze bekendmaakt.Het vak mag niet hoger dan drie tekstregels en 20 mm zijn. De stemvakken zijn zwart, met in het midden een stipje van dezelfde kleur als het papier en van 4mm mm diameter; 9° Een identificatienummer met de cijfermatige aanduiding van de datum van de verkiezing en, voor de gemeenteraadsverkiezing, de vermelding van het NIS-nummer van de gemeente en voor de provincieraadsverkiezing, het NIS-nummer van de provincie gevolgd door het volgnummer van het district.2. De gegevens vermeld op het stembiljet zijn in de Franse en de Duitse taal opgesteld, met voorrang voor het Frans.3. De afmetingen van de stembiljetten worden als volgt vastgesteld : 1° Voor een lijst is het stembiljet zes cm breed, vermeerderd met 4 cm per bijkomende lijst.2° Het stembiljet is voor negen mandaten 18 cm hoog, telkens vermeerderd met 2 cm als er twee mandaten bijkomen.4° De stembiljetten hebben een enkelvoudig blad.De regering stelt de hoeveelheid stempapier die voor de behoeften van de verkiezing nodig is ter beschikking van de voorzitter van elk kieskringbureau. 5° Voor de gemeenteraadsverkiezingen is het papier wit van kleur, voor de provincieraadsverkiezingen groen.6° Voor éénzelfde kiescollege mag niet gebruik worden gemaakt van stembiljetten van verschillend formaat.In ieder geval moeten de stembiljetten die voor een zelfde stemming gebezigd worden, volkomen gelijk zijn.

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.B13.E5.2 MODEL 16. - Tweetalige Stembiljetten Duits - Frans "Election . . . . . / Wahl von . . . . . " (Verkiezing van ..........) "Circonscription électorale/Wahlkreis von de . . . . . " (Kieskring............) "8 octobre 2006/8 Oktober 2006" (8 oktober 2006) "Election . . . . . / Wahl von . . . . . " (Verkiezing van ...... raadsleden) Wahl von.................... Mitgliedern Onderrichtingen voor het drukken van het stembiljet 1. Het stembiljet vermeldt in die volgorde volgende gegevens : 1° "Verkiezing", gevolgd door "van de gemeenteraad" of "van de provincieraad";2° "Kieskring" gevolgd door de naam van het district of de gemeente;3° "8 oktober 2006" 4° "Verkiezing van" gevolgd door het aantal te begeven mandaten, gevolgd door "raadsleden"; 5°. Een regel met het nummer van elke opkomende kandidatenlijst, met letters van hoogstens 10 mm, in de volgorde bepaald door de opeenvolgende lotingen waarbij het bureau indien nodig kan beslissen dat twee of meer onvolledige lijsten in éénzelfde kolom geplaatst worden. Indien daar aanleiding toe is, bepaalt het bij loting de plaats van de kolommen en de nummers van de lijsten die in die kolommen zijn opgenomen.

De verenigde lijsten krijgen het gemeenschappelijk volgnummer vermeld in artikel L4142-26 tot en met 31 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisering, en geen andere lijst mag één van die nummers krijgen, zelfs niet indien in de gemeente geen verenigde lijst wordt voorgedragen. 6° Een regel met een hoogte van hoogstens 10 mm, waarin de letterwoorden of logo's van de kandidatenlijsten die aan de nummers beantwoorden, opgenomen worden;7° Een regel met de lijststem waar de kiezer kan instemmen met de lijstvolgorde of wanneer het om een alleenstaande kandidaat gaat, met de kandidaat wiens naam onderaan het vakje wordt vermeld;8° Voor elke lijst, het aantal noodzakelijke regels om alle kandidaten op te geven, in de volgorde waarin ze op de voordrachtsakte voorkomen, met vermelding van volgende gegevens : naam en voornaam, voorafgegaan door het volgnummer en gevolgd door het vak waarin de kiezer zijn keuze bekendmaakt.Het vak mag niet hoger dan drie tekstregels en 20 mm zijn. De stemvakken zijn zwart, met in het midden een stipje van dezelfde kleur als het papier en van 4mm mm diameter; 9° Een identificatienummer met de cijfermatige aanduiding van de datum van de verkiezing en, voor de gemeenteraadsverkiezing, de vermelding van het NIS-nummer van de gemeente en voor de provincieraadsverkiezing, het NIS-nummer van de provincie gevolgd door het volgnummer van het district.2. De gegevens vermeld op het stembiljet zijn in de Franse en de Duitse taal opgesteld, met voorrang voor het Frans.3. De afmetingen van de stembiljetten worden als volgt vastgesteld : 1° Voor een lijst is het stembiljet zes cm breed, vermeerderd met 4 cm per bijkomende lijst.2° Het stembiljet is voor negen mandaten 18 cm hoog, telkens vermeerderd met 2 cm als er twee mandaten bijkomen.4° De stembiljetten hebben een enkelvoudig blad.De regering stelt de hoeveelheid stempapier die voor de behoeften van de verkiezing nodig is ter beschikking van de voorzitter van elk kieskringbureau. 5° Voor de gemeenteraadsverkiezingen is het papier wit van kleur, voor de provincieraadsverkiezingen groen.6° Voor éénzelfde kiescollege mag niet gebruik worden gemaakt van stembiljetten van verschillend formaat.In ieder geval moeten de stembiljetten die voor een zelfde stemming gebezigd worden, volkomen gelijk zijn.

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.B13.E5.4 MODEL 17. - Tweetalige Stembiljetten Duits - Frans "Wahl von . . . . . /Election . . . . . " (Verkiezing van...........) "Wahlkreis von/Circonscription électoralede . . . . . " (Kieskring........) "8 Oktober 2006/8 octobre 2006" (8 oktober 2006) "Wahl von . . . . . / Election de . . . . . " (Verkiezing van.............. raadsleden)/Election de ......... conseillers.

Onderrichtingen voor het drukken van het stembiljet 1. Het stembiljet vermeldt in die volgorde volgende gegevens : 1° "Verkiezing", gevolgd door "van de gemeenteraad" of "van de provincieraad";2° "Kieskring" gevolgd door de naam van het district of de gemeente;3° "8 oktober 2006" 4° "Verkiezing van" gevolgd door het aantal te begeven mandaten, gevolgd door "raadsleden"; 5°. Een regel met het nummer van elke opkomende kandidatenlijst, met letters van hoogstens 10 mm, in de volgorde bepaald door de opeenvolgende lotingen waarbij het bureau indien nodig kan beslissen dat twee of meer onvolledige lijsten in éénzelfde kolom geplaatst worden. Indien daar aanleiding toe is, bepaalt het bij loting de plaats van de kolommen en de nummers van de lijsten die in die kolommen zijn opgenomen.

De verenigde lijsten krijgen het gemeenschappelijk volgnummer vermeld in artikel L4142-26 tot en met 31 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisering, en geen andere lijst mag één van die nummers krijgen, zelfs niet indien in de gemeente geen verenigde lijst wordt voorgedragen. 6° Een regel met een hoogte van hoogstens 10 mm, waarin de letterwoorden of logo's van de kandidatenlijsten die aan de nummers beantwoorden, opgenomen worden;7° Een regel met de lijststem waar de kiezer kan instemmen met de lijstvolgorde of wanneer het om een alleenstaande kandidaat gaat, met de kandidaat wiens naam onderaan het vakje wordt vermeld;8° Voor elke lijst, het aantal noodzakelijke regels om alle kandidaten op te geven, in de volgorde waarin ze op de voordrachtsakte voorkomen, met vermelding van volgende gegevens : naam en voornaam, voorafgegaan door het volgnummer en gevolgd door het vak waarin de kiezer zijn keuze bekendmaakt.Het vak mag niet hoger dan drie tekstregels en 20 mm zijn. De stemvakken zijn zwart, met in het midden een stipje van dezelfde kleur als het papier en van 4mm mm diameter; 9° Een identificatienummer met de cijfermatige aanduiding van de datum van de verkiezing en, voor de gemeenteraadsverkiezing, de vermelding van het NIS-nummer van de gemeente en voor de provincieraadsverkiezing, het NIS-nummer van de provincie gevolgd door het volgnummer van het district.2. De gegevens vermeld op het stembiljet zijn in de Duitse en de Franse taal opgesteld, met voorrang voor het Duits.3. De afmetingen van de stembiljetten worden als volgt vastgesteld : 1° Voor een lijst is het stembiljet zes cm breed, vermeerderd met 4 cm per bijkomende lijst.2° Het stembiljet is voor negen mandaten 18 cm hoog, telkens vermeerderd met 2 cm als er twee mandaten bijkomen.4. De stembiljetten hebben een enkelvoudig blad.De regering stelt de hoeveelheid stempapier die voor de behoeften van de verkiezing nodig is ter beschikking van de voorzitter van elk kieskringbureau. 5. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is het papier wit van kleur, voor de provincieraadsverkiezingen groen.6. Voor éénzelfde kiescollege mag niet gebruik worden gemaakt van stembiljetten van verschillend formaat.In ieder geval moeten de stembiljetten die voor een zelfde stemming gebezigd worden, volkomen gelijk zijn.

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 Elections commumnales et provinciales du 8 octobre 2006 Modèle 18 - 12.B13.E5.4 123.BE.B20.1 Provincie : Kieskanton : Gemeente : Stembureau/Stemopnemingsbureau nr. Manuele stemming [ ] geautomatiseerde stemming (Schrappen wat niet past) (gepaste vermelding aanstippen) Model 18° : Lijst van de leden van het kiesbureau met het oog op de uitbetaling van aanwezigheidsgeld Overgemaakt aan de voorzitter van het hoofdkantonbureau van...................................................., (Datum) ... : 2006.

VOOR EEN SPOEDIGE BETALING, UW ADRESGEGEVENS DUIDELIJK EN VOLLEDIG OPGEVEN UW REKENINGNUMMER NAKIJKEN De heer/mevrouw......... Voorzitter van het bureau, telnr of gsm-nr.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De voorzitter van dit kiesbureau bevestigt dat de personen wier naam op deze lijst opgenomen zijn, aanwezig zijn.

Oprecht en volledig verklaard.

De secretaris, De adjunct-secretaris (15) De Voorzitter, De Bijzitters,

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.BE.010.1 Annexe au procès-verbal du bureau électoral Provincie : Kieskanton : Gemeente : Stembureau/Stemopnemingsbureau nr. Manuele stemming [ ] geautomatiseerde stemming (Schrappen wat niet past) (gepaste vermelding aanstippen) Model 19. - Terugbetaling van de reiskosten van de leden van het kiesbureau Over te maken aan het provinciebestuur ... (Naam van de provincie). (Adres van de provincie).

VOOR EEN SPOEDIGE BETALING, UW ADRESGEGEVENS DUIDELIJK EN VOLLEDIG OPGEVEN UW REKENINGNUMMER NAKIJKEN Ondergetekende De heer/mevrouw......... Tel. of gsm-nr.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Terug te betalen __________ km x 0,15 euro, nl. euro Totaal De som moet op bovenvermelde rekening gestort worden.

Deze schuldvordering moet uiterlijk op 8 januari 2007 op bovenvermeld adres van het provinciebestuur toekomen.

Gedaan te ......................, op ................................... 2006.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.BE.010.1 Model 20. - Terugbetaling van reiskosten aan sommige kiezers Over te maken aan (adres provinciebestuur) VOOR EEN SPOEDIGE BETALING, UW ADRESGEGEVENS DUIDELIJK EN VOLLEDIG OPGEVEN UW REKENINGNUMMER NAKIJKEN Ondergetekende De heer/Mevrouw......... Tel. of gsm-nr.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld voor hemzelf en volgende personen, familie-/gezinsleden die eveneens kiezers zijn, _______ in aantal De heer/mevrouw......... De heer/mevrouw.........

De heer/mevrouw......... De heer/mevrouw.........

De heer/mevrouw......... De heer/mevrouw.........

Reden van de reis Wijziging verblijfplaats Bezoldigden/loontrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen, geldt ook voor familie-/gezinsleden Studenten die wegens hun studies in een andere gemeente verblijven dan waar ze moeten stemmen.

Opname in een ziekenhuisinrichting of in een gezondheidsinstelling in een andere gemeente dan waar de kiezer moet gaan stemmen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De som moet op bovenvermelde rekening gestort worden.

Deze schuldvordering moet uiterlijk op 8 januari 2007 op bovenvermeld adres van het provinciebestuur toekomen.

Gedaan te ......................, op ................................... 2006.

Handtekening van betrokkene

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 123.BE.O30.1 Provincie : Kieskanton : Gemeente : Gemeente-/ district-/kantonbureau Manuele stemming [ ] geautomatiseerde stemming (Schrappen wat niet past) (gepaste vermelding aanstippen) Model 21. - Schuldvordering betreffende vergoedingen voor bijzondere uitzonderlijke prestaties van de leden van de kieskring- en kantonbureaus Overgemaakt aan het provinciebestuur van het ambtsgebied van het kieskring- of kantonbureau op ... 2006.

VOOR EEN SPOEDIGE BETALING, UW ADRESGEGEVENS DUIDELIJK EN VOLLEDIG OPGEVEN UW REKENINGNUMMER NAKIJKEN Ik, ondergetekende, De heer/mevrouw......... Tel. of gsm-nr.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Verklaar volgende prestaties te hebben verricht : 1. Versturen van brieven, staten/overzichten en tabels zoals vereist bij het Wetboek van de plaatselijke democratie, met inbegrip van het versturen van de processen-verbaal ja/nee voor een duur van ___ uur 2.Aanwijzing van de bureauleden : ja/nee voor een duur van ___ uur 3. Onderzoekingen in verband met de verkiesbaarheid van de kandidaten : ja/nee voor een duur van ___ uur 4.Digitaal invoeren van de lijsten en overmaken ervan : ja/nee voor een duur van ___ uur 5. Corrigeren van dubbele kandidaatstellingen ten gevolge van nazicht door Regering : ja/nee voor een duur van ___ uur 6.Opstellen en versturen van het drukverslag (enkel in de kieskringbureaus met manuele stemming) : ja/nee voor een duur van ___ uur 7. Bijwerking van de stemschermen (enkel in de kieskringbureaus met een geautomatiseerde stemming) : ja/nee voor een duur van ___ uur 8.Meedelen van de officiële kandidatenlijst aan de kandidaten en de indieners die erom verzoeken : ja/nee voor een duur van ___ uur 9. Organisatie van de levering van de stembiljetten : ja/nee voor een duur van ___ uur 10.Andere (aard van de prestatie opgeven) : . . . . . . . . . .

Hierbij voeg ik voor elke bovenbedoelde prestatie de eventuele verantwoordingsstukken.

Overigens voeg ik hierbij het verantwoordingsstuk model 22 waarbij de noodzaak van taak nr. 9° verzekerd wordt.

De voorzitter van dit kiesbureau verzekert dat deze aangifte juist is.

Oprecht en volledig verklaard.

De voorzitter, De indiener,

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 123.BE.O30.2 Provincie : Kieskanton : Gemeente : Gemeente-/ district-/kantonbureau Manuele stemming [ ] geautomatiseerde stemming (Schrappen wat niet past) (gepaste vermelding aanstippen) Model 22. - Attest ter verantwoording van de noodzaak van een specifieke uitzonderlijke taak (bij te voegen bij model 21) Ik, ondergetekende, de heer/Mevr.

Verklaar volgende prestaties te hebben verricht : . . . . .

Deze taak was verantwoord om volgende redenen : . . . . .

Het was voor me onmogelijk om die taak tijdens mijn normale werkuren te verrichten om volgende redenen : . . . . .

Oprecht en volledig verklaard.

Te.................., op .................2006.

De indiener,

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 123.BE.O30.3 Provincie : Kieskanton : Gemeente : Gemeente-/ district-/kantonbureau Manuele stemming [ ] geautomatiseerde stemming (Schrappen wat niet past) (gepaste vermelding aanstippen) Model 23. - Schuldvordering betreffende de werkelijke kosten van de leden van de kieskring- en kantonbureaus Overgemaakt aan het provinciebestuur van het ambtsgebied van het kieskring- of kantonbureau op ... 2006.

VOOR EEN SPOEDIGE BETALING, UW ADRESGEGEVENS DUIDELIJK EN VOLLEDIG OPGEVEN UW REKENINGNUMMER NAKIJKEN Ik, ondergetekende, De heer/mevrouw......... Voorzitter / Secretaris / Bijzitter (schrappen wat niet pas) van het bureau, tel- of gsm-nr.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Verklaar dat de terugbetaling van werkelijke kosten voor het hieronder opgegeven globale bedrag i.v.m. volgende taken mij verschuldigd is : 1. Vermenigvuldiging van documenten : ja/nee, voor een bedrag van ___ euro;2. Gefaxte documenten : ja/nee, voor een bedrag van ___ euro;3. Telefoonoproepen : ja/nee, voor een bedrag van ___ euro;4. Papierwaren : ja/nee, voor een bedrag van ___ euro;5. Vervoer van benodigdheden : ja/nee, voor een bedrag van ___ euro;6. Andere gelijkaardige kosten : ja/nee, voor een bedrag van ___ euro; Oorsprong en verantwoording van die kosten : . . . . . . . . . .

Hierbij voeg ik voor elke bovenbedoelde uitgavenpost de eventuele verantwoordingsstukken.

De voorzitter van dit kiesbureau verzekert dat deze aangifte juist is.

Oprecht en volledig verklaard.

De voorzitter, De indiener,

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 20.B20P.BE.1 7Provincie : Kiesdistrict Kieskanton : Gemeente : . . . . .

Manuele stemming [ ] geautomatiseerde stemming Model 24a. - Samenstellingstabel van het kantonbureau en van de pronvinciale stemopnemingsbureaus De Voorzitter van het Kantonbureau verzekert dat het Kantonbureau et de provinciale stemopnemingsbureaus als volgt (16) zijn samengesteld : Kantonbureau Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Te.................., op .........................................2006. 2006, De voorzitter van het kantonbureau,

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 20.B20P.BE.1 Uittreksels van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie Art. L4125-7. - § 1. Het kantonbureau is gevestigd in de hoofdplaats van het kanton en bestaat uit een voorzitter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters gekozen door diens voorzitter uit de kiezers van de gemeente die hoofdplaats van het kanton is en uit een secretaris benoemd overeenkomstig de bepalingen van artikel L4125-15. § 2. Het wordt voorgezeten : 1° door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of diens plaatsvervanger in de hoofdplaats van het kieskanton die samenvalt met de hoofdplaats van het gerechtelijk arrondissement;2° door de vrederechter in de hoofdplaats van het kieskanton die samenvalt met de hoofdplaats van een gerechtelijk kanton;3° door de vrederechter of diens plaatsvervanger van het gerechtelijk kanton waarin de hoofdplaats van het kieskanton gelegen is in alle andere gevallen. In het geval waarin het voorzitterschap van het kantonbureau niet waargenomen kan worden door een magistraat, wijst de voorzitter van het districtbureau de voorzitter van dat bureau aan onder de kiezers van het district met inachtneming van de volgorde bepaald in artikel L4125-3, § 2.

Art. L4125-5. - § 1. Uiterlijk 15 september wijst de voorzitter van het gemeentelijk bureau de voorzitters van de stem- en de gemeentelijke stemopnemingsbureaus, alsmee de bijzitters en de plaatsvervangende bijzitters van de gemeentelijke stemopneming aan onder de jongste kiezers van de gemeente die de dag van de verkiezing minstens achttien jaar oud zijn, in de volgorde bepaald bij artikel L4125-3, § 2. § 2. Op dezelfde datum wijst hij de bijzitters van de stembureaus aan onder de jongste kiezers van de gemeente die de dag van de verkiezing minstens achttien jaar oud zijn en de voorwaarden vervullen bedoeld in artikel L4125-3, § 2, waarbij de personen gevoegd dienen te worden die houder zijn van een ambt van niveau C dat onder het Waalse Gewest ressorteert of dat daarmee overeenstemt in de besturen en instellingen bepaald onder 6° van dezelfde paragraaf of die elders een overeenstemmende functie uitoefenen. § 3. De voorzitters, bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stem- en de stemopnemingsbureaus worden aangewezen onder de kiezers opgenomen op de lijsten bepaald in artikel L4122-7, § 1, 1° en 2°.. (...) § 7. Hij zendt onmiddellijk de tabel met de samenstelling van het gemeentelijk bureau, de stembureaus en de gemeentelijke stemoproepingsbureaus door naar de voorzitters van de gemeentelijke stem- en stemopnemingsbureaus, de voorzitter van het district- en kantonbureau en het gemeentecollege.

Die tabel wordt opgesteld overeenkomstig het door de Regering vastgestelde model.

Het gemeentecollege voorziet bij aanplakking in de raadpleging van het publiek over de tabel die het gekregen heeft.

Daarvan wordt onverwijld een exemplaar aan de Regering of aan diens afgevaardigde gericht. § 8. De voorzitter van het gemeentelijk bureau verstrekt afschriften van de tabel van de leden van de bureaus van de gemeente aan elke persoon die daarom verzocht zal hebben, minstens vijftien dagen vóór de verkiezing; de prijs van één exemplaar van die tabel wordt bij regeringsbesluit bepaald. Hij mag niet meer bedragen dan 2,48 euro.

Art. L4125-8. - Op 25 september wijst de voorzitter van het kantonbureau onder de kiezers van het district de voorzitters en bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de provinciale stemopnemingsbureaus aan volgens dezelfde nadere regels als die bepaald in artikel L4125-2 voor de gemeentelijke stemopneming.

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.B30P.BE.1 Provincie : Kiesdistrict Kieskanton : Gemeente : . . . . .

Manuele stemming [ ] geautomatiseerde stemming Model 24b. - Samenstellingstabel van het gemeentelijk bureau, de stembureaus en de gemeentelijke stemopnemingsbureaus De Voorzitter van het Kantonbureau verzekert dat het gemeentelijk bureau, de stembureaus en de gemeentelijke stemopnemingsbureaus als volgt zijn samengesteld (19) : Gemeentelijk bureau Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Stembureau nr. ... (20) zetelend te ...( 21) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Te.................., op .........................................2006. 2006, De voorzitter van het gemeentelijke bureau,

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.B30P.BE.1 Uittreksels van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie Artikel L4125-1. § 4. Geen enkele kandidaat mag van een kiesbureau deel uitmaken. De kandidaten en de lijsten van kandidaten kunnen getuigen aanwijzen om de verrichtingen van de bureaus te overzien volgens de nadere regels bedoeld in artikel L4134-1.

De functie van provinciegriffier, provincieontvanger, gemeentesecretaris en gemeenteontvanger is onverenigbaar met het ambt van voorzitter, bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een kiesbureau of de rol van lid van een kieskringbureau.

Hetzelfde geldt voor het bezit van een politiek mandaat of de opdracht van getuige.

Art. L4125-3. (...) § 2. Om het gemeentelijk bureau voor te zitten, wijst de voorzitter van het districtbureau in de hierna opgegeven volgorde aan : 1° de rechters of plaatsvervangende rechters, naar dienstouderdom, in de rechtbank van eerste aanleg, in de arbeidsrechtbank en in de rechtbank van koophandel;2° de vrederechters of plaatsvervangende vrederechters naar dienstouderdom;3° de rechters in de politierechtbanken of hun plaatsvervangers naar dienstouderdom;4° de advocaten en de advocaten-stagiairs naar de orde van hun inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs;5° de notarissen;6° de bekleders van een ambt van niveau A of B die onder het Waalse Gewest ressorteren en de bekleders van een gelijkwaardige graad die ressorteren onder de federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de provincies, de gemeenten, de openbare centra van maatschappelijk welzijn of onder enige instelling van openbaar nut al dan niet bedoeld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut of de zelfstandige openbare ondernemingen bedoeld bij de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;7° het onderwijzend personeel;8° de stagiairs van het parket;9° zo nodig de personen aangewezen uit de kiezers van de gemeente die elders functies bekleden die overeenstemmen met de functies bedoeld onder punt 6°. Behalve de rechters, die aangewezen kunnen worden om het gemeentelijk bureau van hun zetel voor te zitten, los van de gemeente waar ze kiezers zijn, zijn de personen bedoeld in deze paragraaf kiezers van de gemeente waar ze het ambt van voorzitter van het gemeentelijk bureau uitoefenen.

Indien de voorzitter van het gemeentelijk bureau ertoe gehouden is zich naar een andere gemeente te begeven om te stemmen, wijst hij een plaatsvervanger aan om hem de dag van de stemming te vervangen tijdens de duur die noodzakelijk is om zijn kiesplicht na te komen.

De overheden die personen bedoeld in vorig lid onder 6° en 7° tewerkstellen delen de naam, voornamen, adres en beroep mee van die personen aan de gemeentebesturen waar ze hun hoofdverblijfplaats hebben. (...) Art. L4125-5. - § 1. Uiterlijk 15 september wijst de voorzitter van het gemeentelijk bureau de voorzitters van de stem- en de gemeentelijke stemopnemingsbureaus, alsmee de bijzitters en de plaatsvervangende bijzitters van de gemeentelijke stemopneming aan onder de jongste kiezers van de gemeente die de dag van de verkiezing minstens achttien jaar oud zijn, in de volgorde bepaald bij artikel L4125-3, § 2. § 2. Op dezelfde datum wijst hij de bijzitters van de stembureaus aan onder de jongste kiezers van de gemeente die de dag van de verkiezing minstens achttien jaar oud zijn en de voorwaarden vervullen bedoeld in artikel L4125-3, § 2, waarbij de personen gevoegd dienen te worden die houder zijn van een ambt van niveau C dat onder het Waalse Gewest ressorteert of dat daarmee overeenstemt in de besturen en instellingen bepaald onder 6° van dezelfde paragraaf of die elders een overeenstemmende functie uitoefenen. § 3. De voorzitters, bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stem- en de stemopnemingsbureaus worden aangewezen onder de kiezers opgenomen op de lijsten bepaald in artikel L4122-7, § 1, 1° en 2°. § 7. Hij zendt onmiddellijk de tabel met de samenstelling van het gemeentelijk bureau, de stembureaus en de gemeentelijke stemoproepingsbureaus door naar de voorzitters van de gemeentelijke stem- en stemopnemingsbureaus, de voorzitter van het district- en kantonbureau en het gemeentecollege.

Die tabel wordt opgesteld overeenkomstig het door de Regering vastgestelde model.

Het gemeentecollege voorziet bij aanplakking in de raadpleging van het publiek over de tabel die het gekregen heeft.

Daarvan wordt onverwijld een exemplaar aan de Regering of aan diens afgevaardigde gericht. § 8. De voorzitter van het gemeentelijk bureau verstrekt afschriften van de tabel van de leden van de bureaus van de gemeente aan elke persoon die daarom verzocht zal hebben, minstens vijftien dagen vóór de verkiezing; de prijs van één exemplaar van die tabel wordt bij regeringsbesluit bepaald. Hij mag niet meer bedragen dan 2,48 euro. 1 Naam en voornamen vooraf laten gaan door aanspreektitel : Mevrouw (mevr.) of de heer (M.). 2 Naam van het land vermelden. 3 Datum van de vijftiende dag voor de verkiezing aangeven. 41 Naam en voornaam laten voorafgaan door aanspreektitel Mevrouw (mevr.) of de Heer (M.).. 52 Schrappen wat niet past. 63 Naam van de gemeente voor de gemeenteraadsverkiezingen aangeven, en van het district voor de provincieraadsverkiezingen. 74 Schrappen wat niet past. 8 9 10 Naam en voornaam laten voorafgaan door aanspreektitel Mevrouw (mevr.) of de Heer (M.) 11 Schrappen wat niet past. 12 Naam van de gemeente voor de gemeenteraadsverkiezingen aangeven, en van het district voor de provincieraadsverkiezingen. 13 Schrappen wat niet past. 14 Schrappen wat niet past. 15 Bij geautomatiseerde stemming. 16 Deze tabel invullen in functie van het daadwerkelijk aantal stemopnemingsbureaus. 17 Getal opgeven als toegewezen door de voorzitter van het kantonbureau. 18 Volledig adres opgeven. 19 Deze tabel invullen in functie van het daadwerkelijk aantal stem- en stemopnemingsbureaus. 20 Elk stembureau krijgt een kiezersafdeling toegewezen.

Overeenstemmend nummer van die afdeling opgeven zoals toegewezen door de Regering overeenkomstig artikel L4123-1, § 2, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering. 21 Volledig adres opgeven. 22 Enkel bij geautomatiseerde stemming opgeven. 23 Nummer opgeven als toegewezen door de Voorzitter van het gemeentelijk bureau. 24 Volledig adres opgeven. 53 .

^