Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 maart 2002
gepubliceerd op 12 april 2002

Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat « Tunnel de la Bête refaite » te Chapelle-lez-Herlaimont

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027340
pub.
12/04/2002
prom.
21/03/2002
ELI
eli/besluit/2002/03/21/2002027340/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 MAART 2002. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat « Tunnel de la Bête refaite » te Chapelle-lez-Herlaimont


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984, 16 juli 1985 en 7 september 1989, inzonderheid op artikelen 6, 9, 11, 33 en 52, en bij het decreet van 6 december 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juni 1998 houdende overdracht van een goed van het Waals Ministerie voor Uitrusting en Vervoer naar het Ministerie van het Waalse Gewest;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 19 juni 2001;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van provincieraad van Henegouwen, gegeven op 31 januari 2002;

Overwegend dat het noodzakelijk is gepaste maatregelen te treffen voor de bescherming en het beheer van deze site, meer bepaald om de fauna en de flora die er zich ontwikkeld hebben te beschermen en in stand te houden;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.De terreinen die bij het ministerieel besluit van 24 juni 1998 overgedragen zijn van het Waals Ministerie voor Uitrusting en Vervoer naar het Ministerie van het Waalse Gewest en die in het grijs aangeduid zijn op het hierbij gevoegde plan worden opgericht als domaniaal natuurreservaat "Tunnel de la Bête refaite".

Art. 2.Overeenkomstig het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 worden de toegangen tot en het ondergrondse gedeelte van het domaniaal natuurreservaat "Tunnel de la Bête refaite" in zone D gerangschikt. De toegang tot de site wordt enkel toegestaan om er beheershandelingen uit te voeren, voor wetenschappelijke voortgangscontrole en voor onderzoek mits machtiging van het hoofd van de houtvesterij van Bergen, na advies van de beheerscommissie van de domaniale natuurreservaten van Henegouwen, Brabant en Namen-Noord.

Art. 3.In afwijking van artikel 11, 2e lid, van de wet op het natuurbehoud en op voordracht van de aangestelde beheerder en na advies van de betrokkene raadgevende beheerscommissie van de domaniale natuurreservaten worden alle handelingen en werken toegelaten, die gunstig zijn voor de gekozen doelstellingen.

Art. 4.De beambte van het gewestelijk bestuur belast met het beheer van het begeleid domaniaal natuurreservaat is de ingenieur, hoofd van de houtvesterij van de afdeling Natuur en Bossen van het betrokkene ambtsgebied.

Art. 5.De Minister tot wiens bevoegdheden het Natuurbehoud behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 maart 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

^