Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 31 januari 2007

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Notre Maison" SC, te Charleroi

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200296
pub.
31/01/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Notre Maison" SC, te Charleroi


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 174 van dat Wetboek;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2005 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 16 september 2004 en bij het besluit van de Waalse Regering van 15 april 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 december 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 21 december 2006;

Gelet op de resultaten van de volledige audit van de maatschappij "Notre Maison" voorgelegd aan de Raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" d.d. 15 mei 2006;

Gelet op de elementen vermeld in het proces-verbaal van verhoor van de maatschappij "Notre Maison SC", te Charleroi, bedoeld in het rapport voorgelegd aan de raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" op 10 juli 2006;

Overwegende dat de raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" op 10 juli 2006 de directeur-generaal heeft opgedragen de maatschappij te gebieden, de feiten waarbij de wettelijkheid niet in acht wordt genomen voor uiterlijk 10 augustus te beëindigen.

Overwegende dat de maatschappij "Notre Maison" ernstige tekortkomingen in het beheer vertoont;

Overwegende dat de raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" niet in staat is om te vergaderen;

Gelet op de beslissing van het beperkt auditcomité van de "Société wallonne du Logement" d.d. 20 december 2006 die past in de procedure bedoeld in artikel 174 van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op het herstructureringsplan van de openbare huisvestingsmaatschappijen op 20 oktober 2005 goedgekeurd door de Regering;

Gelet op het maatschappelijke doel en de opdrachten van de openbare huisvestingsmaatschappij "Notre Maison" SC;

Gelet op artikel 174, § 1, 5°, en § 4 van de Waalse Huisvestingscode;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering wijst overeenkomstig artikel 174 van de Waalse Huisvestingscode de heer Bernard Fierens aan als bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Notre Maison", bouvelard Tirou 167, te 6000 Charleroi.

Art. 2.De bijzonder commissaris wordt ermee belast : - alle nodige maatregelen te nemen of te laten nemen om de tekortkomingen in het beheer te verhelpen die door de "Société wallonne du Logement" aan het licht gebracht zijn; - in een doeltreffend management aangepast aan de omvang van de maatschappij te voorzien; - een beheersplan op te maken en er het effect van de maatregelen van het herstructureringsplan voor de openbare huisvestingsmaatschappijen op de huurontvangsten, op de afbetalingsregeling van de schuld en op de vermindering van de beheers- en onderhoudkosten over een periode van vijf jaar in op te nemen; - onverminderd de uitoefening door de "Société wallonne du Logement" van haar controle- en toezichtsbevoegdheid, de plaats in te nemen van de organen van de maatschappij terwijl deze regelmatig bijeenkomen om de overgang te waarborgen aan het einde van de opdracht van de commissaris.

Art. 3.De opdracht van de bijzondere commissaris heeft, met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit, een oorspronkelijke duur van zes maanden, hernieuwbaar.

Art. 4.De bijzondere commissaris bezorgt de "Société wallonne du Logement" en de Minister van Huisvesting : 1° driemaandelijks een overzicht van de maatregelen die in het kader van zijn opdrachten zijn genomen;2° zesmaandelijks een verslag over zijn activiteiten en de stand van vordering van zijn opdracht.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 9 januari 2007.

Het houdt op uitwerking te hebben zestig dagen na afloop van de opdracht van de bijzondere commissaris.

Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^