Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 30 januari 2007

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1. van de Waalse Huisvestingscode

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200249
pub.
30/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007200249/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1. van de Waalse Huisvestingscode


De Waalse Regering, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op de artikelen 176.2 en 178.1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1. van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juli 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 13 juli 2006;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, § 1, 9°, a, van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1 van de Waalse Huisvestingscode wordt het cijfer "honderd" vervangen door "vijftig".

Art. 2.Artikel 3, § 1, 9°, a, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende bepaling : "Wanneer alleen één loket in een provincie een definitieve erkenning heeft gekregen, is dit criterium niet van toepassing".

Art. 3.In artikel 3, § 1, 9°, c, van hetzelfde besluit worden de woorden "en dit na de vorming van een zekerheidsvoorziening gelijk aan minstens 0,20 % van het netto hypothecair uitstaand bedrag opgenomen in de activa" geschrapt.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 21 december 2006.

Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^