Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 24 januari 2007

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200170
pub.
24/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007200170/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning


De Waalse Regering, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op de artikelen 26, § 1, 65, § 1, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006, 70 en 90;

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het advies 41.540/4 van de Raad van State, gegeven op 21 november 2006, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 11, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning worden de woorden "het decreet van 13 juni 1991 met betrekking tot de vrije toegang van de burgers tot de informatie betreffende het leefmilieu" vervangen door de woorden "de artikelen D.10 tot D.20.18 van Boek I van het Milieuwetboek".

Art. 2.In artikel 39, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het decreet van 13 juni 1991 met betrekking tot de vrije toegang van de burgers tot de informatie betreffende het leefmilieu" vervangen door de woorden "de artikelen D.10 tot D. 20.18 van Boek I van het Milieuwetboek".

Art. 3.In hoofdstuk II, afdeling 7, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van onderafdeling 2 vervangen door het volgende opschrift : « Onderafdeling 2. - Modaliteiten van de procedure bedoeld in de artikelen 65, § 1, en 68 van het decreet »

Art. 4.In hoofdstuk II, afdeling 7, van hetzelfde besluit wordt de nieuwe onderafdeling 2 aangevuld met de volgende artikelen : «

Art. 95bis.Het voorstel of het verzoek tot aanvulling of tot wijziging van de specifieke exploitatienormen wordt d.m.v. het formulier, waarvan het model in bijlage XXII bij dit besluit gaat, aan de bevoegde overheid gericht die de milieuvergunning in eerste instantie afgeeft.

Het voorstel of het verzoek tot aanvulling of tot wijziging van de specifieke exploitatienormen wordt ingediend in drie exemplaren.

Als de inrichting op het grondgebied van verschillende gemeenten gevestigd is, wordt het aantal exemplaren van het voorstel of het verzoek, zoals bedoeld in het tweede lid, verhoogd met het aantal overige gemeenten op het grondgebied waarvan de inrichting gevestigd is.

Art. 95ter.De technisch ambtenaar stuurt zijn advies m.b.t. de noodzaak tot organisatie van een openbaar onderzoek naar : 1° het gemeentecollege van de gemeente(n) op het grondgebied waarvan de inrichting gevestigd is;2° de aanvrager;3° de exploitant.

Art. 95quater.Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd in de volgende gemeenten : 1° de gemeente(n) op het grondgebied waarvan het project gelegen is;2° de gemeente(n) waarvan een gedeelte van het grondgebied binnen een straal van 500 meter ligt rondom de perimeter die het geheel van de inrichting afbakent, als het gaat om een inrichting van klasse 1. 95quinquies. § 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van het document bedoeld in artikel 95ter wordt het openbaar onderzoek vierentwintig uren vóór de opening ervan door het gemeentebestuur (de gemeentebesturen) aangekondigd door aanplakking van een bericht conform het model opgenomen in bijlage X bij dit besluit.

Dat bericht is in zwarte letters op gele achtergrond gedrukt en heeft een oppervlakte van minimum 35 dm2. Het wordt aangeplakt : 1° in het gemeentehuis;2° op de gebruikelijke aanplakplaatsen;3° op vier plekken dichtbij de plaats waar de inrichting gevestigd is, langs een berijdbare openbare weg of een doorgangsweg. Dat bericht bevat de personalia van de aanvrager en van de technisch ambtenaar opdat iedereen technische uitleg over het project kan krijgen. § 2. Op de dag van de aanplakking van het bericht stuurt het gemeentebestuur (sturen de gemeentebesturen) een afschrift ervan naar de aangrenzende gemeenten en de technisch ambtenaar en geven ze schriftelijk, individueel en aan huis kennis van de opening van het openbaar onderzoek aan : 1° de eigenaars en bezetters van de terreinen en onroerende goederen gelegen binnen een straal van 50 meter rondom de inrichting indien het gaat om een inrichting van klasse 1;2° de houders van rechten voortkomend uit erfdienstbaarheden door toedoen van de mens of uit in het verzoek of in het voorstel vermelde conventionele verplichtingen betreffende het gebruik van de grond, die zouden vervallen of gewijzigd worden ingevolge de wijziging van de specifieke normen.

Art. 95sexies.Het openbaar onderzoek duurt vijftien dagen.

De adviezen bedoeld in artikel 95quinquies, § 1, blijven op zichtbare en leesbare wijze aangeplakt tijdens de hele duur van het onderzoek.

Art. 95septies.Tijdens de duur van het onderzoek kan de inhoud van het verzoek of van het voorstel m.b.t. de specifieke normen in het gemeentehuis ingekeken worden op kantooruren, alsook één dag per week tot twintig uur of op zaterdagochtend, met uitzondering van de gegevens die overeenkomstig het tweede lid bij beslissing van de technisch ambtenaar aan het openbaar onderzoek zijn onttrokken.

De technisch ambtenaar beslist op grond van de beoordelingscriteria bedoeld in artikel 6 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en in de artikelen D.10 tot D.20.18 van Boek I van het Milieuwetboek of bepaalde gegevens aan het openbaar onderzoek onttrokken moeten worden.

Het dossier van vergunningsaanvraag dat het voorwerp uitmaakt van het openbaar onderzoek vermeldt het feit dat de technisch ambtenaar besloten heeft bepaalde gegevens aan het onderzoek te onttrekken.

Art. 95octies.Tijdens de duur van het onderzoek kan iedereen zijn bezwaren en opmerkingen schriftelijk of mondeling aan het gemeentebestuur richten, met opgave van naam en adres.

In geval van mondelinge opmerkingen of bezwaren wordt door het gemeentebestuur een proces-verbaal opgemaakt, dat door belanghebbende getekend moet worden.

Art. 95nonies.§ 1. Als het gemeentecollege na de verwittiging bedoeld artikel 29 van het decreet zijn verplichting tot organisatie van een openbaar onderzoek niet nakomt, kan de technisch ambtenaar in zijn plaats treden om de formaliteiten bedoeld in de artikelen 95quinquies tot 95octies te vervullen. § 2. De technisch ambtenaar vervult de formaliteiten bedoeld in artikel 95quinquies door beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder van zijn keuze om het bericht aan te plakken. § 3. De kosten i.v.m. het vervullen van de formaliteiten van het openbaar onderzoek worden gedragen door het in gebreke gebleven gemeentecollege.

Art. 95decies.Op basis van de ingewonnen adviezen stuurt de technisch ambtenaar, indien hij de bevoegde overheid niet is, zijn advies naar de bevoegde overheid : 1° binnen vijftig dagen na ontvangst van het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek;2° als er geen openbaar onderzoek is georganiseerd, binnen vijftig dagen na verzending naar de technisch ambtenaar van het voorstel of het verzoek tot aanvulling of tot wijziging van de specifieke exploitatienormen. De technisch ambtenaar verwittigt de aanvrager en de exploitant de dag waarop hij zijn advies verstuurt.

Art. 96bis.§ 1. De bevoegde overheid stuurt haar beslissing naar de aanvrager, de technisch ambtenaar, de exploitant en naar elke geraadpleegde overheid of administratie binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de datum waarop zij het advies van de technisch ambtenaar ontvangt of, bij gebreke daarvan, op de dag na afloop van de termijnen bedoeld in het eerste lid van artikel 95decies. § 2. Als de technisch ambtenaar de bevoegde overheid is, stuurt hij zijn beslissing naar de aanvrager, de exploitant, het gemeentecollege, alsook naar elke geraadpleegde overheid of administratie : 1° binnen tachtig dagen na ontvangst van het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek;2° als er geen openbaar onderzoek is georganiseerd, binnen tachtig dagen na verzending naar de technisch ambtenaar van het voorstel of het verzoek tot aanvulling of tot wijziging van de specifieke exploitatienormen. § 3. Bij gebrek aan beslissing van de bevoegde overheid binnen die termijn : 1° als de technisch ambtenaar de bevoegde overheid niet is, wordt de beslissing van de bevoegde overheid geacht te zijn vastgelegd op grond van de conclusies van het advies van de technisch ambtenaar;2° Bij gebrek aan advies binnen de termijn bedoeld in artikel 95decies wordt het verzoek geacht verworpen te zijn; als de technisch ambtenaar de bevoegde overheid is, wordt de aanvraag geacht verworpen te zijn. »

Art. 5.Artikel 97 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De bevoegde overheid stuurt haar beslissing tot tijdelijke opschorting of tot intrekking van de vergunning naar de exploitant en de aanvrager binnen dertig dagen, met ingang van de verzenddatum van het aangetekend schrijven bedoeld in artikel 96, § 1. Ze informeert gelijktijdig de technisch ambtenaar die overeenkomstig artikel 65, § 2, van het decreet advies heeft uitgebracht, de gemeentelijke overheid van elke gemeente waar een openbaar onderzoek is georganiseerd in het kader van de procedure tot aflevering van de milieuvergunning en de toezichthoudend ambtenaar. In voorkomend geval brengt ze de afgevaardigde ambtenaar op de hoogte daarvan. § 2. Gelijktijdig met de verzending van de beslissing tot aanvulling of tot wijziging van de specifieke exploitatienormen naar de aanvrager, stuurt de bevoegde overheid een afschrift van de beslissing naar de toezichthoudend ambtenaar. In voorkomend geval brengt ze de afgevaardigde ambtenaar op de hoogte daarvan. »

Art. 6.In bijlage X bij hetzelfde besluit worden de woorden "of unieke vergunning" vervangen door de woorden "unieke vergunning of tot wijziging van de specifieke exploitatienormen".

Art. 7.Er wordt een bijlage XXII toegevoegd : Ministère de la Région wallonne Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning Besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning Bijlage XXII Formulier voor de indiening van een voorstel of een verzoek tot aanvulling of tot wijziging van de specifieke exploitatienormen van een vergunning Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Aanvrager : 1. Identificering van de aanvrager. Vak A. - Natuurlijke persoon.

Natuurlijke persoon Naam : Voornaam : Hoedanigheid : Adres : Straat : nr. bus : Postcode : Gemeente : Telefoon : Fax : E-mail : @ BTW-nr. : Vak B. - Rechtspersoon.

Rechtspersoon.

Handelsnaam : Rechtsvorm : Adres van de maatschappelijke zetel Straat : nr. bus : Postcode : Gemeente : Telefoon : Fax : E-mail : @ BTW-nr. : Nr. BCE : Persoon die behoorlijk gemachtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Naam : Voornaam : Hoedanigheid : Afgevaardigd bestuurder Directeur Andere (nader bepalen) 2. Gegevens betreffende de vestigingsplaats van de inrichting waarvoor de aanvulling of de wijziging van de specifieke exploitatienormen wordt aangevraagd. Benaming Adres Straat : nr. bus : Postcode : Gemeente : Telefoon : Fax : E-mail : @ Naam, voornaam en hoedanigheid van de persoon met wie de administratie contact kan opnemen : Algemene Lambert-coördinaten (indien gekend) : X = meter; Y = meter; Y = 3. Voorwerp en referenties van de oorspronkelijke vergunning. Vergunning//afgegeven door Aard van de inrichting : Voorwerp van de oorspronkelijke vergunning : 4. Voorwerp van de aanvraag tot aanvulling of tot wijziging van de specifieke exploitatienormen.5. Rechtvaardiging van de aanvraag tot aanvulling of tot wijziging van de specifieke exploitatienormen.6. Milieueffecten van de aanvulling of de wijziging van de specifieke exploitatienormen.7. Niet-technische samenvatting van de gegevens bedoeld onder de punten 4, 5 en 6.8. Handtekening. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, dienen de gegevens waarmee u dit formulier invult voor de opvolging van uw dossier bij het Ministerie van het Waalse Gewest. Behoudens andersluidende melding in dit formulier mogen ze slechts aan de volgende diensten van de Waalse Regering overgemaakt worden : aan het "Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine" en aan het "Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement". U kunt uw gegevens inkijken of ze desgevallend laten bijsturen. Dat recht (op inzage of bijsturing) kan slechts uitgeoefend worden bij het "Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine" en bij het "Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement".

Bemiddelaar van het Waalse Gewest Elke natuurlijke of rechtspersoon die, in een zaak die hem betreft, acht dat een administratieve overheid van het Waalse Gewest niet gehandeld heeft overeenkomstig de publieke taak die ze moet vervullen, kan, schriftelijk of ter plaatse, een persoonlijke klacht indienen bij de bemiddelaar van het Waalse Gewest : Frédéric Bovesse, médiateur de la Région wallonne, avenue Gouverneur Bovesse 74, 5100 Namur (Jambes).

E-mail : courrier@mediateur.wallonie.be Site : http://mediateur.wallonie.be Numéro vert : 0800-11901

Art. 8.Het decreet van 7 juli 2006 tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning treedt in werking op de tiende dag na de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad .

Art. 9.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^