Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 18 januari 2007

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de « SA SOFIPOLE »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200112
pub.
18/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007200112/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de « SA SOFIPOLE »


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 6 en 9;

Gelet op het decreet van 6 mei 1999 tot wijziging van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van gewestelijke investeringsmaatschappijen, enig artikel;

Gelet op de statuten van de « Société régionale d'Investissement de Wallonie », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 december 1978, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 oktober 1979, 8 februari 1980, 14 maart 1980, 18 september 1980, 24 juni 1981, bij de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 19 september 1984, 6 maart 1986, 19 september en 19 november 1987, 15 september 1988 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 12 oktober 1995, 23 mei 1996, 7 maart 2001, 24 juli 2003, 12 februari 2004 en 2 december 2004;

Gelet op artikel 20 van de statuten van de « SA SOFIPOLE »;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 juli 2005 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering stemt in met het gemaakte voorstel tot aanpassing van artikel 3 van de statuten van SOFIPOLE.

Art. 2.De Waalse Regering stemt in met de tekst van artikel 3 van de statuten, betreffende het doel van de maatschappij, luidend als volgt : « De Maatschappij heeft als doel : 1° de verwezenlijking en de terbeschikkingstelling in de vorm van een huurcontract, leasing, verkoop of op andere wijze van infrastructuren, gebouwen of uitrustingen voor projecten van concurrentiepolen op volgende vakgebieden : a) levenswetenschappen b) agrovoeding;c) machinebouw en aanverwante sectoren;d) transport en logistiek;e) lucht- en ruimtevaart, of elke andere pool die vervolgens bij decreet of besluit van de Waalse Regering aangemerkt zou worden als deel uitmakend van de hoofdsectoren voor de toekomstige groei en de economische en sociale ontwikkeling van het Waalse Gewest. Enkel de projecten die onder die activiteitengebieden vallen, door het Waalse Gewest geselecteerd zijn en op middellange en lange termijn leefbaar blijken te zijn op grond van een financieel plan en de financiële draagkracht hebben om hun verbintenissen na te komen ten opzichte van de Maatschappij, komen in aanmerking; 2° het verlenen van leningen en/of het nemen van participaties in maatschappijen wier maatschappelijk doel bestaat in de aankoop of de bouw van gebouwen of uitrustingen om ze ter beschikking te stellen van projecten van concurrentiepolen in de vorm van een huurcontract, leasing, verkoop of op andere wijze;3° de verwezenlijking en de terbeschikkingstelling in de vorm van een huurcontract, leasing, verkoop of op andere wijze van gebouwen of uitrustingen voor ondernemingen of groeperingen van ondernemingen die onder diezelfde activiteitengebieden vallen;4° het verlenen van leningen en/of het nemen van participaties in maatschappijen wier maatschappelijk doel bestaat in de aankoop of de bouw van gebouwen of uitrustingen om ze ter beschikking te stellen van ondernemingen of groepen van ondernemingen die werkzaam zijn in een gebied dat als een concurrentiepool wordt beschouwd, in de vorm van een huurcontract, leasing, verkoop of op andere wijze; 4°bis de interventie in de vorm van kapitaal, quasi-kapitaal of leningen in ondernemingen of het verlenen van leningen aan handelsvennootschappen, economische samenwerkingsverbanden of tijdelijke verenigingen die opgericht zijn om er de infrastructuren/uitrustingen in onder te brengen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van een project dat in het kader van de concurrentiepolen in aanmerking is gekomen; 4°ter het verlenen van leningen aan incubatoren voor hoogtechnologie tegenover wie haar een opdracht is toegekend bij een decreet of een besluit van de Waalse Regering overeenkomstig punt 5 hiernavermeld; 5° de uitvoering van opdrachten die haar toegekend zouden worden bij decreet of bij besluit van de Waalse Regering met het oog op het beheer van de participaties en financiële belangen van het Gewest in incubatoren die bij voorrang bijdragen tot de ontwikkeling van hoogtechnologische bedrijven, ongeacht hun activiteitengebied. Met het oog op de verwezenlijking van haar doel kan de Maatschappij alle handels-, industriële, financiële of beheers-, onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en, meer bepaald, die bedoeld in artikel 27 van de wet van twee april negentienhonderd tweeënzestig tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van gewestelijke investeringsmaatschappijen.

De Maatschappij mag op alle manieren belang stellen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, een soortgelijk of een verwant doel hebben of die bevorderlijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van haar onderneming. »

Art. 3.De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT

^