Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 20 december 2001
gepubliceerd op 01 februari 2002

Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen om de site van Hensies te Hensies te saneren

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027099
pub.
01/02/2002
prom.
20/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen om de site van Hensies te Hensies te saneren


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 21 mei 1992 waarbij zij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" belast met een karakteriseringsopdracht op bepaalde door afval verontreinigde sites in het Waalse Gewest, meer bepaald de vroegere stortplaats van Hensies;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij ze de specifieke opdrachten van de "SPAQUE" bepaalt;

Gelet op het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 tussen de Waalse Regering en de « SPAQUE »;

Gelet op het aan de Minister overgemaakte karakteriseringsverslag betreffende dertien door afvalstoffen verontreinigde sites, meer bepaald de vroegere stortplaats van Hensies, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering gelast de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQUE S.A.)" om maatregelen te nemen voor de sanering van de site van de stortplaats van Hensies te Hensies, met name de terreinen kadastraal bekend als volgt : eerste afdeling, sectie A, nrs. 204c, 206g, 211a, 212c, 212/2, 213a, 225a, 229 a, 230a, 230b, 231b, 234a, 249b, 251a, 251b, 252, 253c, 253d, 254b, 254e, 255b, 257a2, 257e2, 339d, alsmede voor de sanering van het niet gekadastreerde perceel afgebakend door de "Haine" in het noorden, de "rue Saint-Elisabeth" in het westen, de " rue du Trainage" in het oosten en de gekadastreerde percelen met de nrs. 204 c, 206 g, 257 a 2, 257 e 2, 339 d in het zuiden en van het niet gekadastreerde perceel afgebakend door de nieuwe bedding van de beek " Grand Vivier" in het noorden en de autoweg in het zuiden.

Art. 2.De werken worden uitgevoerd in het kader van de vereiste saneringsmaatregelen, met inbegrip van de definitieve herinrichting van de site. Ze mogen worden uitgevoerd in al dan niet opeenvolgende fases en bestaan met name in : 1) de aanleg van werven, waarbij de bestaande omheiningen desnoods verwijderd mogen worden;2) de afbakening van de site ten opzichte van de naburige eigendommen;3) het boren van putten, de aanleg van een ontgassingsnetwerk en de aansluiting ervan op een systeem om gassen te branden en/of te valoriseren;4) de installatie van een systeem om grondwater te pompen en de behandeling ervan in een zuiveringsstation;5) de bouw van elke andere installatie die nodig is voor de sanering; de herprofilering en de bedekking van de site waarbij rekening moet worden gehouden met de gevolgen daarvan voor het landschap; 6) het plaatsen van een omheining om de installaties te beschermen;7) het beheer van de installaties gedurende de periode die nodig is om een einde te maken aan de potentiële hinder.

Art. 3.De "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" mag een beroep doen op de Rijkswacht om de met bovenvermelde maatregelen belaste derden en hun onderaannemers toegang te verlenen tot de site zolang hij niet volledig gesaneerd is en weer in zijn natuurlijke omgeving is geïntegreerd overeenkomstig het gewestplan.

Art. 4.Dit besluit geldt als machtiging tot afvalbeheer en als vergunning tot wijziging van het bodemreliëf, zoals bedoeld in artikel 84 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Namen, 20 december 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET

^