Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 19 december 2013
gepubliceerd op 22 januari 2014

Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van een overgangsregeling voor de investeringssteun in de landbouwsector en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014200397
pub.
22/01/2014
prom.
19/12/2013
ELI
eli/besluit/2013/12/19/2014200397/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van een overgangsregeling voor de investeringssteun in de landbouwsector en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten betreffende de investeringen in de landbouwsector


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Gelet op Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Gelet op de wet van 15 februari 1961 houdende oprichting van een Landbouwinvesteringsfonds, gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1971, 15 maart 1976, 3 augustus 1981 en 15 februari 1990;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten betreffende de investeringen in de landbouwsector;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke Regeringen en de federale overheid van 9 juni 2013;

Gelet op het akkoord van de Europese Commissie overeenkomstig artikel 9, § 6, van Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), gegeven op 5 september 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 september 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 21 november 2013;

Overwegende dat de verandering van programmering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de daarmee verband houdende aankondigingen een verhoging van de aanvragen zouden kunnen teweegbrengen en de uitvoering van het komende Waals plan voor landelijke ontwikkeling zouden kunnen verstoren;

Overwegende dat er maatregelen getroffen dienen te worden om de overgang te regelen tussen beide Europese programmeringsperiodes;

Overwegende dat de landbouwers binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen de mogelijkheid moeten krijgen om verder te investeren tijdens deze overgangsperiode;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ingegeven door de onzekerheid betreffende de invoering van de komende programmeringsperiode van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de onmogelijkheid om de datum te voorzien waarop het Waalse programma voor landelijke ontwikkeling aangenomen zal worden;

Gelet op de noodzaak om een overgangsregeling in te voeren voor de indiening van de aanvragen voor investerings- en vestigingssteun, en voor de toekenning van de steun zodat de landbouwers die willen of moeten investeren niet bestraft zouden worden;

Overwegende dat die overgangsregeling zo spoedig mogelijk in werking dient te treden om een verhoging van de aanvragen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de uitvoering van het Waalse plan voor landelijke ontwikkeling op één of andere wijze verstoord wordt;

Gelet op advies nr. 54.584/4 van de Raad van State, gegeven op 3 december 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° besluit van 19 december 2008 : het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten voor de investeringen in de landbouwsector;2° besluit van 17 januari 2013 : het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2013200422 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van het Waals betaalorgaan voor de Fondsen ELGF en ELFPO en tot instelling van een opvolgingscomité voor het Waals betaalorgaan sluiten tot aanwijzing van het Waals betaalorgaan voor de Fondsen ELGF en ELFPO en tot instelling van een opvolgingscomité voor het Waals betaalorgaan;3° leidend ambtenaar : de ambtenaar bedoeld in artikel 2 van het besluit van 17 januari 2013;4° T-model : een aanvraag beperkt tot één enkele investering bedoeld in artikel 5, § 1, van het besluit van 19 december 2008;5° Waals betaalorgaan : het organisme aangewezen bij besluit van 17 januari 2013.

Art. 2.§ 1. Een investeringsplan ingediend krachtens artikel 5, § 1, of opnieuw ingediend krachtens artikel 5, § 3bis, van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten na de inwerkingtreding van dit besluit is onontvankelijk.

De datum van elektronische verzending geldt als bewijs. § 2. Een investeringsplan ingediend krachtens artikel 43 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten na de inwerkingtreding van dit besluit is onontvankelijk.

De datum van elektronische verzending geldt als bewijs. § 3. Een aanvraag tot aanpassing van investeringsplannen, bedoeld in artikel 8, § 5, van het besluit van 19 december 2008 overeenkomstig artikel 80, ingediend na de inwerkingtreding van dit besluit is onontvankelijk, behalve als de aanvraag ertoe strekt, van het plan af te zien of de datum voor de verwezenlijking van een voorziene investering te vervroegen.

De datum van elektronische verzending geldt als bewijs.

Art. 3.§ 1. Enkel de T-modellen zijn ontvankelijk na de datum van inwerkingtreding van dit besluit. Ze mogen ingediend worden zonder voorafgaand investeringsplan of ter aanvulling van een voorafgaand investeringsplan, al naar gelang.

Een T-model kan enkel aanleiding geven tot een investeringssteun indien het beantwoordt aan volgende voorwaarden : 1° het T-model wordt ingediend via de portaalsite landbouw in Wallonië;2° de investering waarvoor een T-model wordt gebruikt wordt uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het jaar van indiening van het T-model uitgevoerd; 3° de investering bedraagt minstens 5.000 euro. § 2. De steungerechtigden zoals bedoeld in artikel 7, § 1, van het besluit van 19 december 2008 mogen hoogstens twee T-modellen indienen tussen de datum van inwerkingtreding van dit besluit en de inwerkingtreding van de Waalse normen genomen ter uitvoering van de eerstvolgende Europese verordening voor investeringsteun in de landbouwsector. § 3. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten bedraagt de steun 20 p.c. van de investering met een maximumbedrag van 20.000 euro per T-model. § 4. De leidend ambtenaar moet de vorm van het T-model vaststellen.

Art. 4.Artikel 15, 1° tot en met 5°, van het besluit van 19 december 2008 is niet van toepassing op het T-model.

Art. 5.De verplichting voor de steunaanvrager om het grondgebondenheidscijfer zoals bedoeld in artikel 66 van het besluit van 19 december 2008 in acht te nemen wordt naar het T-model uitgebreid.

Art. 6.Bij uitputting van de Europese begrotingsbedragen voor investeringssteun toegekend aan het Waalse Gewest voor de periode 2007-2013 geldt de aanvaarding van de T-modellen als beginselakkoord.

Het beginselakkoord wordt in vaste toezegging omgevormd bij de inwerkingtreding van de Waalse normen genomen ter uitvoering van het van de eerstvolgende Europese verordening voor investeringsteun in de landbouwsector. Omvorming tot vaste toezegging geldt enkel als de bepalingen van de eerstvolgende programmering dat toelaten. In het tegenovergestelde geval wordt het beginselakkoord nietig verklaard.

Art. 7.De aanvragen voor vestigingssteun zoals bedoeld in artikel 22 van het besluit van 19 december 2008 of de ontwikkelingsplannen zoals omschreven in artikel 1, 26°, van het besluit van 19 december 2008 zijn na 31 december 2013 ontvankelijk tot uitputting van de Europese begrotingsbedragen voor vestigingsteun toegekend aan het Waalse Gewest voor de periode 2007-2013. De aanvaarding van een aanvraag voor vestigingssteun of een ontwikkelingsplan geldt als toekenning.

Bij uitputting van de Europese begrotingsbedragen voor vestigingssteun toegekend aan het Waalse Gewest voor de periode 2007-2013 geldt de aanvaarding van de aanvragen voor vestigingssteun of ontwikkelingsplannen als beginselakkoord.

Het beginselakkoord wordt in vaste toezegging omgevormd bij de inwerkingtreding van de Waalse normen genomen ter uitvoering van het van de eerstvolgende Europese verordening voor investeringsteun in de landbouwsector. Omvorming tot vaste toezegging geldt enkel als de bepalingen van de eerstvolgende programmeringsperiode dat toelaten. De omvorming is geheel of gedeeltelijk.

Art. 8.Bij uitputting van de bedragen van de Europese begroting voor investeringssteun of voor vestigingssteun voor de periode 2007-2013 licht het Waalse betaalorgaan de steungerechtigden in via de pers of via e-mail.

Art. 9.Artikel 1, 2°, van het besluit van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector wordt vervangen als volgt : « bestuur » : Waals betaalorgaan.".

Art. 10.In de artikelen 1, 7°bis, 5, § § 4 en 5, 22, § 2bis, 44, 56 en 99 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 september 2011 worden de woorden "Directeur-generaal" telkenmale vervangen door de woorden "leidend ambtenaar".

Art. 11.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 12.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 december 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

^