Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 16 mei 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013203076
pub.
29/05/2013
prom.
16/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/16/2013203076/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 MEI 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie (bladen 30/5, 37/1, 37/2, 37/6, 37/7, 44/2, 44/3, 44/4, 45/1) en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden


De Waalse Regering, Gelet op Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;

Gelet op Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater;

Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, inzonderheid op de artikelen D.52 tot D.61 en D.79;

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.216 tot D.218 en de artikelen R.284 tot R.290;

Gelet op het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie dat op 25 maart 2004 is goedgekeurd door de Waalse Regering en dat op 2 december 2005 in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

WIJZIGING VAN HET SANERINGSPLAN PER ONDERSTROOMGEBIED Overwegende dat de "S.P.G.E." "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare Maatschappij voor Waterbeheer) alle aanvragen verzamelt die sinds de goedkeuring van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie in ontvangst zijn genomen, om overeenkomstig artikel R.288 van het Waterwetboek één enkel voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied op te stellen;

Overwegende dat de "S.P.G.E." 14 aanvragen van de erkende saneringsinstellingen en/of gemeenten heeft ontvangen, die onder 13 wijzigingsnummers worden verzameld (de wijziging nr. 04.03 omvat tegelijkertijd een overgang van het gemeenschappelijke saneringsstelsel naar het autonome saneringsstelsel en een overgang van het tijdelijke saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke saneringsstelsel);

Overwegende dat de aanvragen betrekking hebben op elke verandering van saneringsstelsel en meer bepaald op : - de overgang van het autonome saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke saneringsstelsel voor de "rue Pont de Wiers" in de gemeente Pérulwelz (wijziging nr. 04.01); - de overgang van het tijdelijke saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke saneringsstelsel voor het gebied "Beaufaux" in de gemeente Elzele (wijziging nr. 04.02); - de overgang van het tijdelijke en gemeenschappelijke saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke en autonome saneringsstelsel voor het gebied Doornik-Westen (Blandain) in de gemeente Doornik (wijziging nr. 04.03); - de overgang van het autonome saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke saneringsstelsel voor de "rue Saint-Léger" te Evregnies in de gemeente Estaimpuis (wijziging nr. 04.04); - de overgang van het autonome saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke saneringsstelsel voor het gebied "Chemin de l'Attre" in de gemeente Antoing (wijziging nr. 04.05); - de overgang van het autonome saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke saneringsstelsel voor het gebied "Trou des Poitiers" in de gemeente Antoing (wijziging nr. 04.06); - de overgang van het autonome saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke saneringsstelsel voor de "rue du Roncquoy" en de "rue de Maubray" in de gemeente Antoing (wijziging nr. 04.07); - de overgang van het autonoom saneringsstelsel naar het gemeenschappelijk saneringsstelsel voor sommige kadastrale percelen gelegen in de nabijheid van de steengroeve van Blaton in de gemeente Bernissart (wijziging nr. 04.08); - de overgang van het autonoom saneringsstelsel naar het gemeenschappelijk saneringsstelsel voor sommige woningen van de "rue St Maur" en van de "chaussée d'Antoing" in de gemeente Doornik (wijziging nr. 10.08); - de overgang van het autonome saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke saneringsstelsel voor het gebied "Awiches" in de gemeente Péruwelz (wijziging nr. 04.10); - de overgang van het tijdelijke saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke saneringsstelsel voor een gedeelte van de "chaussée de Montgomery" in de gemeente Rumes (wijziging nr. 04.11); - de overgang van het autonome saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke saneringsstelsel voor het noordoostelijke gebied van Brasmenil in de gemeente Péruwelz (wijziging nr. 04.12); - de overgang van het autonome saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke saneringsstelsel voor de "rue Saint-Léger" en de "rue Trieu Chantraine" in de gemeente Pecq (wijziging nr. 04.13);

Overwegende dat die aanvragen vergezeld gaan van een onderzoek dat door de betrokken erkende saneringsinrichting uitgevoerd is en dat een overzicht bevat van de bestaande leidingen, een raming van de dichtheid van de bebouwing en een analyse van de topografische toestand van het gebied om de aan te bevelen saneringswijze te objectiveren;

Overwegende dat de "S.P.G.E." een gunstig advies heeft uitgebracht over de veertien aanvragen die haar gericht zijn;

Overwegende dat de uitvoering van de periodieke wijzigingen ook de nodige aanpassingen van de plannen met zich meebrengt naar gelang van de ontwikkeling van de beschikbare feitelijke gegevens, met name inzake de uitvoering van de netwerken van collectoren en rioleringen binnen de omtrek van de saneringsplannen per onderstroomgebied; dat die aanpassingen worden omschreven in het verslag bedoeld in bijlage I. VRIJSTELLING VAN MILIEUEFFECTBEOORDELING Gelet op de aanvraag tot vrijstelling van de milieueffectbeoordeling voor het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie die door de "S.P.G.E." aan de Waalse Regering gericht is overeenkomstig artikel D.53 van het Milieuwetboek;

Overwegende dat de analyse van de "S.P.G.E." besluit dat het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie het gebruik van kleine gebieden op plaatselijk niveau bepaalt en minder belangrijke wijzigingen inhoudt, met name ten opzichte van de bevolking en van de afvalwaterlozingen die het voorwerp zijn van het voorontwerp van wijziging zoals geanalyseerd in het verslag bedoeld in bijlage I;

Overwegende anderzijds dat de "S.P.G.E." acht dat dit voorontwerp wellicht geen aanzienlijke milieueffecten zal teweegbrengen; dat de aanvraag ervan gerechtvaardigd is ten opzichte van de in artikel D.54 van het Milieuwetboek bedoelde criteria op grond waarvan de vermoedelijke omvang van de effecten kan worden bepaald, zoals geanalyseerd in het verslag bedoeld in bijlage I;

Overwegende dat artikel R.288, § 4, van het Waterwetboek bepaalt dat de Regering, indien ze beslist de vrijstelling toe te staan, het voorontwerp van saneringsplan per onderstroomgebied gelijktijdig goedkeurt en de redenen vermeldt waarom er beslist werd dat plan van een milieueffectbeoordeling vrij te stellen;

Overwegende dat de "CWEDD" "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" (Waalse Milieuraad voor Duurzame Ontwikkeling) en de betrokken gemeenten in die context en vóór de aanneming van het voorontwerp van saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie geraadpleegd moeten worden over de aanvraag tot vrijstelling van de milieueffectbeoordeling;

Gelet op het verzoek om advies over de aanvraag tot vrijstelling van milieueffectbeoordeling voor het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie dat op 8 maart 2013 overeenkomstig artikel D.53 van het Milieuwetboek aan de "CWEDD" en aan de betrokken gemeenten is gericht;

Gelet op artikel D.53 van het Milieuwetboek waarin bepaald wordt dat de adviezen binnen dertig dagen na de aanvraag van de Regering toegezonden moeten worden, hetzij uiterlijk 7 april 2013; dat de adviezen na afloop van die termijn geacht worden gunstig te zijn;

Overwegende dat de CWEDD geen advies heeft uitgebracht, dat zijn advies bijgevolg gunstig geacht wordt;

Gelet op de gunstige adviezen over de aanvraag tot vrijstelling van de milieueffectbeoordeling, ingediend binnen de voorgeschreven termijnen door de gemeentelijke overheden van Elzele, Péruwelz, Rumes en Doornik;

Overwegende dat de gemeentelijke overheden van Antoing, Bernissart, Estaimpuis en Pecq geen advies binnen de voorgeschreven termijn hebben uitgebracht, dat hun advies bijgevolg gunstig geacht wordt;

Overwegende dat een vrijstelling van milieueffectbeoordeling bepaald bij de artikelen D. 52 tot D.61 van Boek I van het Milieuwetboek dan ook kan worden verleend voor de wijzigingen vermeld in het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie;

Gelet op het in bijlage I bedoelde verslag betreffende het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het in bijlage I opgenomen voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie is door de Regering goedgekeurd.

Art. 2.De Regering beslist een vrijstelling van milieueffectbeoordeling te verlenen voor de wijzigingen vermeld in het voorontwerp bedoeld in artikel 1 om de redenen opgegeven in het verslag bedoeld in bijlage I.

Art. 3.De Regering belast de "S.P.G.E." ermee het ontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie binnen dertig dagen te onderwerpen aan de raadpleging van de bij het in aanmerking genomen onderstroomgebied betrokken gemeenten, van de betrokken houders van grondwaterwinningen en van de bevoegde Directoraten-generaal van de Waalse Overheidsdienst en het haar vervolgens ter goedkeuring voor te leggen.

Art. 4.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 mei 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Bijlage I - Voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie Het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Amel bestaat uit een verslag over de wijzigingen van het "PASH" van de Schelde-Leie en uit de kaarten i.v.m. elke wijziging.

Dat verslag vermeldt de redenen waarom er beslist werd een vrijstelling van milieueffectbeoordeling te verlenen voor de wijzigingen van het voorontwerp. Het bevat ook de nodige aanpassingen van de plannen naar gelang van de ontwikkeling van de beschikbare feitelijke gegevens, met name inzake de aanleg van de netwerken van collectoren en rioleringen binnen de omtrek van de saneringsplannen per onderstroomgebied.

Deze gegevens liggen ter inzage bij de "Société publique de Gestion de l'Eau" avenue de Stassart14-16, 5000 Namur, alsook op de website van de "S.P.G.E." : http :www.spge.be (rubriek "Les PASH", onderrubriek "Modifications des PASH").

^