Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 16 december 2021
gepubliceerd op 04 januari 2022

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 119quater van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021022861
pub.
04/01/2022
prom.
16/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 119quater van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode;

Gelet op het rapport van 16 maart 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek type decreet prom. 03/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de risicopreventie voor gezondheid op sportgebied type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type decreet prom. 03/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het stelsel van normen inzake creatie en behoud van opties in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten tot uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 februari 2017 en 10 december 2021;

Gelet op de instemming van de minister van Begroting, gegeven op 16 december 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 3 februari 2017;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr.720 van Sectorcomité nr. XVI, gesloten op 24 maart 2017;

Gelet op advies nr. 61.592/4 van de Raad van State, gegeven op 12 juli 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 119quater van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse ambtenarencode wordt aangevuld met een tweede paragraaf, luidend als volgt: Het voor onbepaalde duur in dienst genomen contractuele personeelslid wordt geworven als het de volgende voorwaarden vervult: 1° voldoen aan de algemene toelaatbaarheidsvoorwaarden bedoeld in artikel 19, 1° tot 5°, en 8° ;2° slagen voor de niveauproef van een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd door SELOR, op het niveau van de betrekking of hoger en bedoeld in artikel 114, § 1, eerste lid, ongeacht de federale, gewestelijke of communautaire administratieve entiteit waarvoor SELOR tussengekomen is;3° op de datum van de aanvraag, minder dan 3 jaar geleden zijn geslaagd voor de door SELOR georganiseerde niveauproef;4° niet het voorwerp uitmaken van een voorbehouden of ongunstige evaluatie".

Art. 2.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 december 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^