Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 15 mei 2014
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Les Prés de Latour" te Virton

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014027208
pub.
04/08/2014
prom.
15/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/15/2014027208/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Les Prés de Latour" te Virton


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984, artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 12, artikel 13, artikel 18, artikel 19, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 37, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984 en van 22 mei 2008, en artikel 41, gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door private verenigingen in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, artikelen 10 en 11;

Gelet op het gunstig advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor Natuurbehoud), gegeven op 28 februari 2012;

Gelet op het gunstig advies van het Provinciecollege van Luxemburg, gegeven op 13 juni 2012;

Gelet op de erkende biologische waarde van de locatie;

Overwegende dat de instandhouding en de verbetering van de biologische kwaliteit van de locatie controle op de plantengroei vorderen;

Overwegende dat het uitdiepen en het onderhoud van poelen ervoor zorgen dat de habitats van de locatie veelzijdiger worden; dat die diversifiëring hun kwaliteit verbetert;

Overwegende dat het plaatsen van didactische borden en bewegwijzering tot de milieuopvoeding bijdragen;

Overwegende dat de niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten beheerd moeten worden met het oog op de bescherming van de inlandse fauna en flora van de locatie;

Overwegende dat de wildpopulaties van de categorieën "grof wild" en "overig wild" bedoeld in artikel 1bis van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de Canadese ganzen beheerd moeten worden met het oog op de bescherming van de fauna en flora van de locatie;

Overeenkomstig het tracé van de buitengrenzen van de omtrek van het reservaat, overgebracht op het liggingsplan gevoegd bij dit besluit, waarvan het deel uitmaakt;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het erkende natuureservaat "Les Prés de Latour" beslaat de terreinen die kadastraal bekend zijn of waren als volgt :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Nummer

Oppervlakte (ha)

Virton

4_Latour

A

1095

0,6000

Virton

4_Latour

A

1101

0,1030

Virton

4_Latour

A

1111b

0,2960

Virton

4_Latour

A

1114c

0,0590

Virton

4_Latour

A

1114e

0,9166

Virton

4_Latour

A

1126b

0,4390

Virton

4_Latour

A

1331b

2,9303

Virton

4_Latour

A

1136

0,1960

Virton

4_Latour

A

1137

0,1880

Virton

4_Latour

A

1342a

0,6530

Virton

4_Latour

A

1143a

0,3720

Virton

4_Latour

A

1144a

0,3540

Virton

4_Latour

A

1349a

0,3020

Virton

4_Latour

A

1151

0,1450

Virton

4_Latour

A

1152

0,5910

Virton

4_Latour

A

1164

0,3170

Virton

4_Latour

A

1161a

0,4460

Virton

4_Latour

A

1165a

0,1490

Virton

4_Latour

A

1165b

0,1680

Virton

4_Latour

A

1338

0,2150

Virton

4_Latour

A

1339

0,3780

Virton

4_Latour

A

1340

0,3180

Virton

4_Latour

A

1345

0,3360

Virton

4_Latour

A

1351

0,2360

Virton

4_Latour

A

1353

0,1570

Virton

4_Latour

A

1354

0,2450

Virton

4_Latour

A

1355b

0,4730

Virton

4_Latour

B

726a

0,0250

Virton

4_Latour

B

892

0,1510

Virton

4_Latour

B

894a

1,0230

Virton

4_Latour

B

895a

1,0975

Virton

4_Latour

B

896a

0,1590

Virton

4_Latour

B

896b

0,1530

Virton

4_Latour

B

896c

0,1550

Virton

4_Latour

B

896d

0,1510

Virton

4_Latour

B

897

0,7450

Virton

4_Latour

B

901c

0,9630

Virton

4_Latour

B

995c

0,2150

Virton

4_Latour

B

997b

0,3520

Virton

4_Latour

B

1000

0,3290

Virton

4_Latour

B

1001a

0,3500

Virton

4_Latour

B

1001b

0,3370

Virton

4_Latour

B

1001c

0,3460

TOTAAL

18,1344


waarvan de vereniging "Réserves naturelles - RNOB" eigenaar en enige gebruiker is.

Die gronden staan op bijgaand plan vermeld.

Art. 2.De ambtenaar van het Departement Natuur en Bossen belast met het toezicht op het erkende natuurreservaat "Les Prés de Latour" is de houtvester belast met het grondgebied waarop het reservaat zich bevindt.

Art. 3.In afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten hebben de gebruiker of zijn afgevaardigden toestemming om de volgende handelingen te verrichten daar ze absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan : 1° bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of beschadigen;2° omheiningen voor het vee plaatsen;3° huisdieren laten grazen;4° poelen graven en onderhouden;5° didactische borden plaatsen;6° plantaardig afval verbranden;7° stenen uitgraven of verplaatsen;8° maatregelen nemen ter beperking, en zelfs verwijdering van niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten;9° indien nodig, de wildpopulaties van de categorieën "grof wild" en "overig wild" bedoeld in artikel 1bis van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de Canadese ganzen reguleren, na advies van de ambtenaar aangewezen in artikel 2.

Art. 4.De delegaties bedoeld in artikel 3 staan vermeld in een door de gebruiker en zijn afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de toezichthoudende ambtenaren getoond kunnen worden. Ze mogen niet langer duren dan één jaar. De gebruiker is gehouden binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken aan de toezichthoudend ambtenaar bedoeld in artikel 2.

Art. 5.De erkenning wordt verleend tot 31 december 2042.

Art. 6.De Minister bevoegd voor het Natuurbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 mei 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^