Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 15 mei 2014
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Plombières" te Plombières

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014027207
pub.
04/08/2014
prom.
15/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Plombières" te Plombières


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het Natuurbehoud, inzonderheid op artikel 6 gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984, artikel 11 gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 12, artikel 13, artikel 18, artikel 19, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 37, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984 en 22 mei 2008 en artikel 41, gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door de privéverenigingen in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, inzonderheid op artikel 10 en 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 februari 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004200754 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 februari 2003 houdende oprichting van een Sociaal Waterfonds in het Waalse Gewest en tot bepaling van de desbetreffende modaliteiten sluiten houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Plombières";

Gelet op het gunstig advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor Natuurbehoud), gegeven op 27 april 2010;

Gelet op het gunstig advies van het provinciecollege van Luik, gegeven op 8 juli 2010;

Gelet op de erkenningsaanvraag ingediend door de VZW "Ardenne et Gaume" voor de site "Plombières";

Gelet op de fouten bij het tracé van de kaart bijgevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200890 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Plombières" sluiten houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Plombières";

Overwegende dat de gronden die het voorwerp uitmaken van dit besluit door de VZW "Ardenne et Gaume" worden gehuurd tot 31 december 2030;

Overwegende dat de site "Plombières" een prachtig en waardevol geheel aan zinkhoudende graslanden vertoont alsook vochtige verzakte gebieden die een zeer bijzondere vegetatie herbergen;

Overwegende dat het behoud en de verbetering van de biologische kwaliteit de controle van de vegetatie vereisen;

Overwegende dat het uitdiepen en het onderhoud van poelen ervoor zorgen dat de habitats van de locatie veelzijdiger worden; dat die diversifiëring hun kwaliteit verbetert;

Overwegende dat het plaatsen van didactische borden en bewegwijzering tot de milieuopvoeding bijdragen;

Overwegende dat de niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten beheerd moeten worden met het oog op de bescherming van de inlandse fauna en flora van de locatie;

Overwegende dat de wildpopulaties van de categorieën "grof wild" en "overig wild" bedoeld in artikel 1bis van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de Canadese ganzen beheerd moeten worden met het oog op de bescherming van de fauna en flora van de locatie;

Overwegende dat de visvangst moet worden behouden om de vispopulatie te beperken, de troebelheid van het water te verminderen en aldus de diversiteit van de fauna te herstellen;

Overeenkomstig het tracé van de buitengrenzen van de omtrek van het reservaat, overgebracht op het liggingsplan gevoegd bij dit besluit, waarvan het deel uitmaakt;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De gronden die kadastraal bekend zijn of waren als volgt, worden opgericht als uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Plombières" :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Nummer

Oppervlakte (ha)

Plombières

Gemmenich

B

1083 a 2

2,0690

Plombières

Montzen

A

24 n

0,2595

Plombières

Montzen

A

38 a 2

0,8037

Plombières

Montzen

A

40 t

2,6990

5,8312


gehuurd door de VZW "Ardenne et Gaume" aan de gemeente Plombières.

Die gronden staan op bijgaande plannen.

Art. 2.Een verlenging van de erkenning als erkend natuurreservaat "Plombières" wordt verleend voor de gronden die kadastraal bekend zijn of waren als volgt :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Nummer

Oppervlakte (ha)

Plombières

Gemmenich

B

998 c (pie)

0,6670

Plombières

Gemmenich

B

1002 a (pie)

0,2620

Plombières

Gemmenich

B

1004 d (pie)

0,0790

Plombières

Gemmenich

B

1077 k

0,8264

Plombières

Gemmenich

B

1079 c

0,5792

Plombières

Montzen

A

43 p (pie)

2,6836

Dode arm, niet gekadastreerd

0,3028

5,4000


gehuurd door de VZW "Ardenne et Gaume" aan de gemeente Plombières.

Die gronden staan op bijgaande plannen.

Art. 3.De ambtenaar van het Departement Natuur en Bossen belast met het toezicht op het erkende natuurreservaat "Plombières" is de houtvester belast met het grondgebied waarop het reservaat zich bevindt.

Art. 4.In afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om de volgende handelingen te verrichten daar ze absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan : 1° bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of beschadigen;2° omheiningen voor het vee plaatsen;3° huisdieren laten grazen;4° didactische borden plaatsen;5° poelen graven;6° plantaardig afval verbranden;7° maatregelen nemen ter beperking, en zelfs verwijdering van niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten;8° vissen, na advies van de ambtenaar aangewezen in artikel 3, in het kader van een globale aanpak die de verbetering van het visevenwicht beoogt;9° indien nodig, de wildpopulaties van de categorieën "grof wild" en "overig wild" bedoeld in artikel 1bis van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de Canadese ganzen reguleren, na advies van de ambtenaar aangewezen in artikel 2.

Art. 5.De in de artikel 4 bedoelde delegaties staan vermeld in een door de gebruiker en zijn afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven. Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de toezichthoudende ambtenaren getoond kunnen worden. Ze mogen niet langer duren dan één jaar. De gebruiker is gehouden binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken aan de in artikel 3 bedoelde ambtenaar.

Art. 6.De artikelen 3, 4 en 5 zijn van toepassing op het geheel van de percelen bedoeld in de artikelen 1 en 2. De artikelen 3, 4, 5 en 6, alsook de bijgaande kaart, van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200890 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Plombières" sluiten houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Plombières", worden opgeheven.

Art. 7.Die erkenning wordt toegekend tot 31 december 2030.

Art. 8.De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 mei 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^