Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 15 juli 2010
gepubliceerd op 03 augustus 2010

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 76ter en 76quater van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010204071
pub.
03/08/2010
prom.
15/07/2010
ELI
eli/besluit/2010/07/15/2010204071/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JULI 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 76ter en 76quater van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten betreffende de investeringen in de landbouwsector


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, V, zoals gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 13 juli 2001;

Gelet op de wet van 15 februari 1961 houdende oprichting van een Landbouwinvesteringsfonds, gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1971, 15 maart 1976, 3 augustus 1981 en 15 februari 1990;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw-, en zeevisserijproducten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten betreffende de investeringen in de landbouwsector;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juli 2010;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 15 juli 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op de artikelen 4, tweede lid, en 84, § 1, 2°;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de huidige crisis in de melksector, veroorzaakt door de buitengewone daling van de melkprijzen in 2009, eist dat sommige bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009204369 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009204370 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende toepassing van artikel 76bis van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten betreffende de investeringen in de landbouwsector zo spoedig mogelijk aangepast worden;

Overwegende dat sommige aspecten van de-minimissteunregeling, zoals ingevoerd bij het besluit van de Waalse Regering bedoeld in de vorige considerans, onverwijld aangepast moeten worden ten gunste van de melkproducenten;

Overwegende dat enkel een onverwijlde aanneming van de vereiste aanpassingen ertoe zal bijdragen de schade die door de gezamenlijke melksector geleden wordt zoveel mogelijk te beperken;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 76ter, § 2, 5°, van het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009204369 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009204370 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende toepassing van artikel 76bis van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten betreffende de investeringen in de landbouwsector wordt opgeheven en vervangen als volgt : "5° de aankoop door een landbouwer van aandelen die het maatschappelijk kapitaal van een coöperatieve vennootschap vertegenwoordigen waarvan de exploitatiezetel in Wallonië gevestigd is en waarvan de hoofdactiviteit erin bestaat landbouwproducten op te halen, te promoten, te verwerken of af te zetten, of verschillende van die activiteiten te verrichten."

Art. 2.In artikel 76quater, eerste lid, eerste zin, van hetzelfde besluit worden de woorden "verwerking en afzet" vervangen door de woorden "ophaal, promoting, verwerking of afzet, of verschillende van die activiteiten".

In artikel 76quater, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde besluit worden de woorden "verwerking of afzet" vervangen door de woorden "waarvan de exploitatiezetel in Wallonië gevestigd is".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 15 juli 2010.

De Minister-President, R DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

^