Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 14 mei 2020
gepubliceerd op 05 juni 2020

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2017 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de locatie "Grands Prés" te Bergen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020041496
pub.
05/06/2020
prom.
14/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/14/2020041496/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017070070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie "Mons Grands Prés" te Bergen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de locatie "Grands Prés" te Bergen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, de artikelen 39 en 43;

Gelet op het decreet van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018070014 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering sluiten betreffende bodembeheer en bodemsanering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de Spaque zijn vastgelegd;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering en de SPAQuE op 22 mei 2019;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 21 mei 2015 tot goedkeuring van de selectie van het project "Sanering van de locatie Grands Prés, avenue des Bassins" in het kader van hoofdlijn 3 - Territoriale Intelligentie 2020 - Maatregel 3.1.2 - Zuivering die de herbestemming van de braakliggende industrie- en stadsgronden beoogt van het Operationeel Programma FEDER (2014-2020);

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 21 mei 2015 om de selectie van het project "Quartier Gare-Congres" goed te keuren in het kader van hoofdlijn 3 - Territoriale Intelligentie 2020 - Maatregel 3.1.1 - Grondgebied -Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen van het Operationeel Programma FEDER (2014-2020);

Gelet op de op 21 september 2017 tussen de SPAQuE en de NV GePART gesloten samenwerkingsovereenkomst betreffende openbare saneringsopdrachten van verontreinigde gebieden in het kader van de FEDER-fondsen;

Overwegende dat de omtrek bepaald bij het besluit van de Regering van 20 april 2017 waarbij de SPAQuE belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de locatie "Grands Prés" op het grondgebied van de Stad Bergen, het geheel van de percelen bedoeld bij het project "Quartier - Gare Congrès" niet omvat;

Overwegende dat de onderzoeken die op deze percelen worden gevoerd, op besmettingen wijzen waarvoor een sanering nodig is;

Overwegende dat deze percelen bijgevolg ernstig verontreinigd zijn en gevaar inhouden voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens en dat ze het voorwerp moeten uitmaken van een voorkeursbehandeling;

Overwegende dat het algemene voorzorgsbeginsel een spoedige tussenkomst vereist om te voorkomen dat de risico's voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens aanhouden;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1,van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval wel eens een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Overwegende dat artikel 79, § 2, 2°, de "SPAQuE" belast met de uitvoering van onderzoeken en saneringshandelingen en werkzaamheden wanneer er een ernstig gevaar bestaat voor de mens of het milieu;

Overwegende dat de Waalse Regering in dat perspectief dan ook van plan is de "SPAQuE" te belasten met een spoedige sanering van deze percelen;

Na beraadslaging, Besluit : Enig artikel. In het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017070070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie "Mons Grands Prés" te Bergen sluiten waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de locatie "Grands Prés" op het grondgebied van de Stad Bergen, wordt de bijlage vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Namen, 14 mei 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^