Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 14 juli 2005
gepubliceerd op 01 augustus 2005

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005201993
pub.
01/08/2005
prom.
14/07/2005
ELI
eli/besluit/2005/07/14/2005201993/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

14 JULI 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest, gewijzigd bij het besluit van 20 december 2001;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken en de Minister van Economie en Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 106, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest wordt gewijzigd als volgt : « In het kader van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, van het decreet van 25 juni 1992 tot wijziging van deze wet en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, wordt er aan de attachés en de eerste attachés van de Afdeling K.M.O.'s een delegatie toegekend om tewerkstellingspremies

toe te kennen of te weigeren. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 3.De Minister van Economie en de Minister van Ambtenarenzaken zijn, elk wat hem betreft, bevoegd voor de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 juli 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie en Tewerkstelling, J.-C. MARCOURT

^