Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 14 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

14 DECEMBER 2017 - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een commissaris die de « SRWT » vertegenwoordigt binnen de Raad van bestuur van TEC Waals-Brabant

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206833
pub.
05/01/2018
prom.
14/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2017 - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een commissaris die de « SRWT » (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) vertegenwoordigt binnen de Raad van bestuur van TEC Waals-Brabant


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 met betrekking tot de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 mei 1991 ter goedkeuring van de statuten van de "Société de transport en commun de TEC Brabant wallon" (Openbaarvervoermaatschappij Waals Brabant);

Overwegende dat het mandaat van afgevaardigde commissaris van de « SRWT » bij TEC Waals Brabant ten gevolge van het in ruste stellen van de heer Jean-Pierre Istace vacant geworden is;

Overwegende dat de Raad van bestuur, tijdens haar zitting van 14 juni 2017, beslist heeft de aanstelling van Mevr. Vanessa Siemianow voor te stellen om het mandaat van commissaris van de « SRWT » bij de Raad van bestuur van TEC Waals Brabant uit te oefenen.

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en Vervoer, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering stelt Mevr. Vanessa Siemianow aan als commissaris van de « SRWT » bij de Raad van bestuur van TEC Waals Brabant, ter vervanging van de heer Jean-Pierre Istace.

Art. 2.Dit besluit wordt aan betrokkene medegedeeld.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 december 2017.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

^