Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 13 juli 2017
gepubliceerd op 27 september 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten ten gevolge van de ontbinding van de "Office wallon des déchets"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204855
pub.
27/09/2017
prom.
13/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/13/2017204855/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JULI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten ten gevolge van de ontbinding van de "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, laatst gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Gelet op het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, artikel 3, gewijzigd bij het programmadecreet van 3 februari 2005 en bij het decreet van 22 november 2007, artikel 4, laatst gewijzigd bij het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, artikel 5, artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 22 november 2007, artikel 7bis, ingevoegd bij het decreet van 24 oktober 2013, artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 24 oktober 2013, artikel 9, artikel 17, laatst gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2012, artikel 55, § 1, gewijzigd bij de decreten van 19 september 2002 en van 18 december 2008 en artikel 83, gewijzigd bij het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen, artikel 2, gewijzigd bij het decreet van 17 januari 2008;

Gelet op het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, laatst gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Gelet op het decreet van 16 februari 2017 houdende ontbinding van de "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen) en tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, Boek I van het Milieuwetboek en het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte olie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende dierlijke afvallen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 betreffende de ziekenhuis- en gezondheidsafval;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 1994 waarbij de S.A. SPAQuE wordt belast met een specifieke deelnemingsopdracht i.v.m. de aanleg van een net van vaste centra voor de recyclage van inerte bouwafval in het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 1995 betreffende het beheer van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en de oevers van waterlopen en watervlakken verwijderd worden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 juli 1996 tot vaststelling van de regels voor het milieueffectenonderzoek en het openbaar onderzoek betreffende het plan voor centra voor technische ingraving;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 november 1998 betreffende de voorwaarden waaronder het Waalse Gewest vergoedingen verleent voor schade die door afvalstoffen wordt aangericht;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 maart 1999 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 1999 betreffende de opdracht van referentielaboratorium inzake water, lucht en afval van het "Institut scientifique de service public" (Openbaar wetenschappelijk instituut);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 betreffende de "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de tijdelijke inzameling van afgedankte voertuigen van een garage of die op de bedrijfssite gelegen zijn;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de inzameling en de sortering van recycleerbare metaalhoudende afvalstoffen, voor de installaties voor de inzameling, de sortering of de terugwinning van onderdelen van afgedankte voertuigen, de demontage- en reinigingscentra voor afgedankte voertuigen en de centra voor de vernietiging van afgedankte voertuigen en de behandeling van ferro- en niet-ferro-metalen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2003 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen die over meer dan drie werkkuilen of hefbruggen beschikken;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2003 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen die over 3 of minder dan 3 werkkuilen of hefbruggen beschikken;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2003 houdende sectorale voorwaarden inzake de exploitatie van bepaalde installaties voor de inzameling van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en van de oevers van waterlopen en -vlakken verwijderd worden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 houdende sectorale voorwaarden i.v.m. de werven voor de verwijdering van asbest in gebouwen en kunstwerken en op de werven voor de isolatie van asbest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 houdende integrale voorwaarden i.v.m. de containerparken voor huishoudelijke afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 betreffende de registratie van ophalers, makelaars, handelaars en vervoerders van andere dan gevaarlijke afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 houdende sectorale voorwaarden i.v.m. de containerparken voor huishoudelijke afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen in centra voor technische ingraving;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot bepaling van de integrale voorwaarden i.v.m. zeef- en breekmachines op werf bedoeld in rubriek 45.91.02;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot bepaling van de integrale exploitatievoorwaarden voor de tijdelijke opslag op bouw- of sloopwerven van niet-gesorteerde afvalstoffen bedoeld in rubriek 45.92.01;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 maart 2005 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de inzameling of sortering, voorbehandeling en behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2007 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afgewerkte oliën;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2007 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afgewerkte oliën;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007 tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de vaste installaties voor de productie van koude en warmte waarbij gebruik gemaakt wordt van een koelcyclus;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 november 2007 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen van klasse B2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2007 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de verdeelinstallaties van vloeibare koolwaterstoffen met een vlampunt dat hoger is dan 55 °C en gelijk aan 100 °C of minder, voor motorvoertuigen, met het oog op andere handelsdoeleinden dan verkoop aan het publiek, zoals de verdeling van koolwaterstoffen voor motorvoertuigen in eigen beheer of voor eigen gebruik, met maximum twee pistolen en voor zover de opslagcapaciteit van de opslagplaats voor koolwaterstoffen gelijk is aan 3 000 liter of meer en kleiner is dan 25 000 liter;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 betreffende de rehabilitatieplannen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 2008 betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2008 tot toekenning van subsidies voor afvalpreventie en -beheer aan de plaatselijke besturen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de inzameling of de sortering van afvalstoffen van klasse B1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de inzameling of de sortering van afvalstoffen van klasse B1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 tot erkenning en subsidiëring van de verenigingen zonder winstoogmerk en de vennootschappen met een sociaal oogmerk die actief zijn in de sector van het hergebruik en de voorbereiding op hergebruik;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de biomethaniseringsinstallaties bedoeld in rubriek 90.23.15 en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het uitblijven van advies van de Raad van State binnen de termijn, overeenkomstig artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het rapport opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de noodzaak om de hierboven vermelde besluiten in overeenstemming te brengen met de ontbinding van de "office wallon des déchets";

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijziging in het koninklijk besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval

Artikel 1.In artikel 27bis, b), van het koninklijk besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992, worden de woorden "op de rekening van de "Office Régional des déchets" vervangen door de woorden "aan het "Fonds pour la gestion des déchets" (Fonds voor afvalbeheer) opgericht bij artikel 44 van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 10 mei 2012, wordt 11° vervangen als volgt: "11° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet;".

Art. 3.In de artikelen 32, 1°, e), 33, 34, § 2, 35, 36, § 1 1 tot 5, 38 §§ 1 en 2, 53, 56 § 1, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 71 § 2, 2°, en 82 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 4 juli 2002 en 10 mei 2012 wordt het woord "Office" telkens vervangen door het woord "Administratie".

Art. 4.§ 1. In de artikelen 34, § 1, 35 en 71, § 2, 8°, van hetzelfde besluit worden de woorden "de "Office"" en de woorden "de Dienst" respectievelijk vervangen door de woorden "Departement Bodem en Afvalstoffen van de Administratie". § 2. In artikel 71, § 2, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen".

Art. 5.In de artikelen 64 en 67 van hetzelfde besluit worden de woorden "de leidende ambtenaar van de " Office "" vervangen door de woorden "de Administratie". HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte olie

Art. 6.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte oliën wordt punt 10° vervangen als volgt: "10° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet;".

Art. 7.In de artikelen 14, 16, §§ 1 en 2, 20 en 21 van hetzelfde besluit wordt het woord ""Office"" telkens vervangen door het woord "Administratie".

Art. 8.In artikel 19 van hetzelfde besluit vervallen de woorden " Met toestemming van de ambtenaar die de "Office" leidt en ".

Art. 9.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de woorden "De ambtenaar die de "Office" leidt, " vervangen door de woorden "De Administratie". HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende dierlijke afvallen

Art. 10.In de artikelen 19 en 21 van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende dierlijke afvallen wordt het woord ""Office"" telkens vervangen door het woord "Administratie". HOOFDSTUK V. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 betreffende de ziekenhuis- en gezondheidsafval

Art. 11.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 betreffende de ziekenhuis- en gezondheidsafval wordt punt 9 vervangen als volgt: "9. Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet ".

Art. 12.§ 1. In artikel 2, punt d), van hetzelfde besluit worden de woorden "volgens een door de " Office " toegelaten procédé" opgeheven. § 2. In de artikelen 14, 15 en 16 wordt het woord ""Office"" telkens vervangen door het woord "Administratie".

Art. 13.In de bijlage bij hetzelfde besluit worden, in de punten 4., 2°, en 5., 4°, de woorden "van de "Office"" vervangen door de woorden "van het Departement Bodem en Afvalstoffen van de Administratie". HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 1994 waarbij de "S.A. SPAQuE" wordt belast met een specifieke deelnemingsopdracht i.v.m. de aanleg van een net van vaste centra voor de recyclage van inerte bouwafval in het Waalse Gewest

Art. 14.In artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 6 juli 7 waarbij de "S.A. SPAQuE" wordt belast met een specifieke deelnemingsopdracht i.v.m. de aanleg van een net van vaste centra voor de recyclage van inerte bouwafval in het Waalse Gewest worden de woorden "op artikel 81.01 - titel V van de begroting van de O.W.D.R. (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen)" vervangen door de woorden "op het "Fonds pour la gestion des déchets" (Fonds voor afvalbeheer) en vanaf 2017 op het algemene uitgavenbegroting, programma 15.15, basisallocatie 81.01". HOOFDSTUK VII. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 30 november 1995 betreffende het beheer van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en de oevers van waterlopen en watervlakken verwijderd worden

Art. 15.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 1995 betreffende het beheer van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en de oevers van waterlopen en watervlakken verwijderd worden, wordt punt 10° vervangen als volgt: "10° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet;".

In bijlage I bij hetzelfde besluit, tabel 5, vervallen de woorden "door de "Office wallon des Dechets" (Waalse Dienst voor Afvalstoffen)". HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen in et besluit van de Waalse Regering van 25 juli 1996 tot vaststelling van de regels voor het milieueffectenonderzoek en het openbaar onderzoek betreffende het plan voor centra voor technische ingraving

Art. 16.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 25 juli 1996 tot vaststelling van de regels voor het milieueffectenonderzoek en het openbaar onderzoek betreffende het plan voor centra voor technische ingraving wordt punt 3° vervangen als volgt: "3° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22° van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;".

Art. 17.In de artikelen 5, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007, en 6 van hetzelfde besluit wordt het woord ""Dienst"" telkens vervangen door het woord "Administratie". HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus

Art. 18.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus, gewijzigd bij het besluit van 24 januari 2002, wordt vervangen als volgt: "1° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet;".

Art. 19.In de artikelen 4, 5, 7, §§ 1 tot 4, 8, 10, eerste lid, 11/3, eerste lid, 11/4, eerste lid, 11/5, eerste lid, 11/5/1, eerste lid, 11/6, eerste lid, en 12, alsook in de bijlage III, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 juni 2016, wordt het woord "Dienst" telkens vervangen door het woord "Administratie".

Art. 20.In de artikelen 7, § 2, eerste lid, en § 3, en 8, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 10 mei 2012, wordt, in de Franse versie, het woord "il" telkens vervangend oor het woord "elle". HOOFDSTUK X. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 5 november 1998 betreffende de voorwaarden waaronder het Waalse Gewest vergoedingen verleent voor schade die door afvalstoffen wordt aangericht

Art. 21.In artikel 1 van besluit van de Waalse Regering van 5 november 1998 betreffende de voorwaarden waaronder het Waalse Gewest vergoedingen verleent voor schade die door afvalstoffen wordt aangericht, wordt punt 2° vervangen als volgt: "2° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet;".

Art. 22.In de artikelen 7, 8, 9 en 11 van hetzelfde besluit wordt het woord "Dienst" telkens vervangen door het woord "Administratie".

Art. 23.In artikel 8, § 1, vierde lid, § 5, eerste en tweede lid, wordt het woord "hij" telkens vervangen door het woord "elle". HOOFDSTUK XI. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 25 maart 1999 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen

Art. 24.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 25 maart 1999 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen wordt punt 10° vervangen als volgt: "10° Administratie : de administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet.".

Art. 25.In de artikelen 8, 9, 10 en 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Rgering van 13 december 2001, wordt het woord "Dienst" telkens vervangen door het woord "Administratie".

Art. 26.In artikel 8, § 3, van hetzelfde besluit wordt, in de Franse versie, het woord "il" vervangen door het woord "elle". HOOFDSTUK XII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 1999 betreffende de opdracht van referentielaboratorium inzake water, lucht en afval van het "Institut scientifique de service public" (Openbaar wetenschappelijk instituut);

Art. 27.In artikel 6, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 1999 betreffende de opdracht van referentielaboratorium inzake water, lucht en afval van het "Institut scientifique de service public", gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013, worden de woorden "van de begroting van het " Office wallon des Déchets " (Waalse dienst voor afvalstoffen)" vervangen door de woorden "van de algemene uitgavenbegroting, programma 15.03, basisallocatie 41.08 wat de afvalstoffen betreft". HOOFDSTUK XIII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 betreffende de "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen)

Art. 28.Het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 betreffende de "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen) wordt opgeheven. HOOFDSTUK XIV. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen

Art. 29.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 2009, worden de woorden "de "Office wallon des déchets" (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen), bedoeld bij het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen" vervangen door de woorden "een departement van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst".

Art. 30.In de artikelen 3, eerste lid, 2°, 9, eerste lid, 4°, 22bis, § 2, 1°, en 23, eerste lid, derde streepje, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016, worden de woorden "van het "Office wallon des déchets"" en de woorden "van de "Office wallon des déchets" (Waalse Dienst afvalstoffen)" respectievelijk vervangen door de woorden "van het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst".

Art. 31.In de artikelen 5, eerste lid, 2°, 6, eerste lid, 4° en 8, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 6 december 2007 en 19 mei 2010, worden de woorden "het "Office wallon des déchets" (Waalse Dienst voor Afvalstoffen)", "het "Office wallon des déchets"" en "de " Office wallon des déchets"" respectievelijk vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst". HOOFDSTUK XV. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt

Art. 32.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt, wordt punt 3 vervangen als volgt: "3. Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet ".

Art. 33.In de artikelen 3, §§ 2, 3, 4, 5, § 2, 6, §§ 1 en 2, punten 1° en 2°, en 8, §§ 1 tot 5, 10, 12 en 13, §§ 2, 3, 5 en 6, van hetzelfde besluit worden de woorden "de dienst" telkens vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 34.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "de dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst".

Art. 35.In de bijlagen bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in bijlage II, deel 1., punt 2°, eerste lid, worden de woorden "volgens een aan de Dienst mede te delen procedure " opgeheven; 2° in bijlage II, deel 2., eerste lid, worden de woorden "volgens een aan de Dienst mede te delen procedure " opgeheven; 3° in bijlage II, deel 2., opmerking onder de tabel (4), en deel 3., opmerking onder de tabel (5), en in bijlage III, opmerking onder de tabel (4), wordt het woord "Dienst" vervangen door het woord "Administratie"; 4° in bijlage II, deel 3., laatste lijn van de tabel van punt A, worden de woorden "Andere parameters (4)" vervangen door de woorden "Andere parameters (5)"; 5° in bijlage IV, bijlage V en bijlage VI, worden, in het adres voor het opsturen van de documenten, de woorden "Office wallon des déchets" telkens vervangen door de woorden "Département du sol et des déchets";6° in bijlage V worden de woorden "Stempel dienst" opgeheven. HOOFDSTUK XVI. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

Art. 36.In aritkel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen wordt punt 13° opgeheven.

Art. 37.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2 worden de woorden "van de Waalse Dienst voor Afvalstoffen " vervangen door de woorden "van het Departement Bodem en Afvalstoffen";2° in § 5, tweede lid, worden de woorden "aan de Dienst" vervangen door de woorden "aan het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst". HOOFDSTUK XVII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving

Art. 38.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving wordt punt 2.16. vervangen als volgt: "2.16. Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22° van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen.".

Art. 39.In artikel 22, § 1, 3°, 24, §§ 3 en 4, en 26, en in bijlage 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 oktober 2010, wordt het woord "Dienst" telkens vervangen door het woord "Administratie". HOOFDSTUK XVIII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de tijdelijke inzameling van afgedankte voertuigen van een garage of die op de bedrijfssite gelegen zijn

Art. 40.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de tijdelijke inzameling van afgedankte voertuigen van een garage of die op de bedrijfssite gelegen zijn, wordt punt 1° vervangen als volgt: "1° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22° van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;".

Art. 41.In de artikelen 15, 25, 31 en 32 van hetzelfde besluit wordt het woord "Dienst" telkens vervangen door het woord "Administratie". HOOFDSTUK XIX. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de inzameling en de sortering van recycleerbare metaalhoudende afvalstoffen, voor de installaties voor de inzameling, de sortering of de terugwinning van onderdelen van afgedankte voertuigen, de demontage- en reinigingscentra voor afgedankte voertuigen en de centra voor de vernietiging van afgedankte voertuigen en de behandeling van ferro- en niet-ferro-metalen

Art. 42.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 20037 tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de inzameling en de sortering van recycleerbare metaalhoudende afvalstoffen, voor de installaties voor de inzameling, de sortering of de terugwinning van onderdelen van afgedankte voertuigen, de demontage- en reinigingscentra voor afgedankte voertuigen en de centra voor de vernietiging van afgedankte voertuigen en de behandeling van ferro- en niet-ferro-metalen wordt punt 1° vervangen als volgt: "1° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22° van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;".

Art. 43.In de artikelen 16, 28, 35, 37, 42, tweede lid, a), en derde lid, 46, 50, 55, § 4, 60, § 3, 61 en 84, van hetzelfde besluit, wordt het woord "Dienst" telkens vervangen door het woord "Administratie" . HOOFDSTUK XX. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2003 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen die over meer dan drie werkkuilen of hefbruggen beschikken

Art. 44.In de artikelen 37 en 38 van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2003 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen die over meer dan drie werkkuilen of hefbruggen beschikken, worden de woorden""Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen) en de woorden ""Office wallon des déchets"" respectievelijk vervangen door de woorden "Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen". HOOFDSTUK XXI. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2003 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen die over 3 of minder dan 3 werkkuilen of hefbruggen beschikken

Art. 45.In de artikelen 38, § 1, en 39, van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2003 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen die over meer dan drie werkkuilen of hefbruggen beschikken, worden de woorden"Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen) en de woorden "Office wallon des déchets" respectievelijk vervangen door de woorden "Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen". HOOFDSTUK XXII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2003 houdende sectorale voorwaarden inzake de exploitatie van bepaalde installaties voor de inzameling van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en van de oevers van waterlopen en -vlakken verwijderd worden

Art. 46.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2003 houdende sectorale voorwaarden inzake de exploitatie van bepaalde installaties voor de inzameling van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en van de oevers van waterlopen en -vlakken verwijderd worden, wordt punt 12° opgeheven. HOOFDSTUK XXIII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 houdende sectorale voorwaarden i.v.m. de werven voor de verwijdering van asbest in gebouwen en kunstwerken en op de werven voor de isolatie van asbest

Art. 47.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 houdende sectorale voorwaarden i.v.m. de werven voor de verwijdering van asbest in gebouwen en kunstwerken en op de werven voor de isolatie van asbest, wordt pun 12° opgeheven.;

Art. 48.In artikel 23, 2°, van hetzelfde besluit, wordt het woord "Dienst" vervangen door de woorden "Administratie in de zin van artikel 2, 22° van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen". HOOFDSTUK XXIV. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 houdende integrale voorwaarden i.v.m. de containerparken voor huishoudelijke afvalstoffen

Art. 49.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 houdende integrale voorwaarden i.v.m. de containerparken voor huishoudelijke afvalstoffen wordt het streepje " - Dienst : de leidend ambtenaar van de " Office wallon des déchets " (Waalse Afvalstoffendienst) of zijn afgevaardigde;" vervangen door het streepje " - Administratie : Administratie in de zin van artikel 2, 22° van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;".

Art. 50.In de artikelen 47, 50 en 54 van hetzelfde besluit wordt het woord "Dienst" telkens vervangen door het woord "Administratie". HOOFDSTUK XXV. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 houdende sectorale voorwaarden i.v.m. de containerparken voor huishoudelijke afvalstoffen

Art. 51.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 houdende sectorale voorwaarden i.v.m. de containerparken voor huishoudelijke afvalstoffen wordt het streepje " - Dienst : de leidend ambtenaar van de " Office wallon des déchets " (Waalse Afvalstoffendienst) of zijn afgevaardigde;" vervangen door het streepje " - Administratie : Administratie in de zin van artikel 2, 22° van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;".

Art. 52.In de artikelen 47, 50 en 54 van hetzelfde besluit wordt het woord "Dienst" telkens vervangen door het woord "Administratie". HOOFDSTUK XXVI. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 betreffende de registratie van ophalers, makelaars, handelaars en vervoerders van andere dan gevaarlijke afvalstoffen

Art. 53.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 betreffende de registratie van ophalers, makelaars, handelaars en vervoerders van andere dan gevaarlijke afvalstoffen wordt punt 6° vervangen als volgt: "Administratie: de Administratie in de zin van artikel 2, 22° van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen".

Art. 54.In de artikelen 4, § 1, 5, leden 1 tot 4, en 12, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Dienst" telkens vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 55.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "van de dienst" vervangen door de woorden "van het Departement Bodem en Afvalstoffen".

Art. 56.In artikel 14bis van hetzelfde besluit worden de woorden "de "Office wallon des déchets" (Waalse Dienst voor Afvalstoffen)" vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 57.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit worden de woorden "door de "Office wallon des déchets"" opgeheven. HOOFDSTUK XXVII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen in centra voor technische ingraving

Art. 58.In artikel 5, zesde en zevende lid, van het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen in centra voor technische ingraving worden de woorden ""Office wallon des déchets " (Waalse dienst voor afvalstoffen) " en de woorden ""Office wallon des déchets"" respectievelijk vervangen door de woorden "Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen". HOOFDSTUK XXVIII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot bepaling van de integrale voorwaarden i.v.m. zeef- en breekmachines op werf bedoeld in rubriek 4 5.91.02

Art. 59.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot bepaling van de integrale voorwaarden i.v.m. zeef- en breekmachines op werf bedoeld in rubriek 45.91.02 wordt punt 1° opgeheven. HOOFDSTUK XXIX. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot bepaling van de integrale exploitatievoorwaarden voor de tijdelijke opslag op bouw- of sloopwerven van niet-gesorteerde afvalstoffen bedoeld in rubriek 4 5.92.01

Art. 60.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot bepaling van de integrale exploitatievoorwaarden voor de tijdelijke opslag op bouw- of sloopwerven van niet-gesorteerde afvalstoffen bedoeld in rubriek 45.92.01 wordt punt 1° vervangen als volgt: "1° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22° van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;".

Art. 61.In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt het woord "Dienst" vervangen door het woord "Administratie". HOOFDSTUK XXX. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 10 maart 2005 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de inzameling of sortering, voorbehandeling en behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Art. 62.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 10 maart 2005 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de inzameling of sortering, voorbehandeling en behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), wordt punt 3° vervangen als volgt: "3° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;".

Art. 63.In de artikelen 14, §§ 2 tot 4, en 30, § 3, van hetzelfde besluit wordt het woord "Office" telkens vervangen door het woord "Administratie".

Art. 64.In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de woorden "de dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst". HOOFDSTUK XXXI. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2007 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afgewerkte oliën

Art. 65.In de artikelen 36, 57 en 59 van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2007 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afgewerkte oliën worden de woorden ""de Office wallon des déchets" (Waalse Afvaldienst)" en de woorden "de "Office wallon des déchets"" respectievelijk vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst". HOOFDSTUK XXXII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2007 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afgewerkte oliën

Art. 66.In de artikelen 35, 56 en 58 van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2007 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afgewerkte oliën worden de woorden "de "Office wallon des déchets" (Waalse Afvaldienst)" en de woorden "de Office wallon des déchets" respectievelijk vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst". HOOFDSTUK XXXIII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007 tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de vaste installaties voor de productie van koude en warmte waarbij gebruik gemaakt wordt van een koelcyclus

Art. 67.In artikel 20 van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007 tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de vaste installaties voor de productie van koude en warmte waarbij gebruik gemaakt wordt van een koelcyclus worden de woorden "van de "Office wallon des déchets" (Waalse afvaldienst)" vervangen door de woorden "van het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst". HOOFDSTUK XXXIV. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 14 november 2007 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen van klasse B2

Art. 68.In artikel 15 van het besluit van de Waalse Regering van 14 november 2007 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen van klasse B2 worden de woorden "de "Office wallon des déchets"" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst". HOOFDSTUK XXXV. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2007 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de verdeelinstallaties van vloeibare koolwaterstoffen met een vlampunt dat hoger is dan 55 °C en gelijk aan 100 °C of minder, voor motorvoertuigen, met het oog op andere handelsdoeleinden dan verkoop aan het publiek, zoals de verdeling van koolwaterstoffen voor motorvoertuigen in eigen beheer of voor eigen gebruik, met maximum twee pistolen en voor zover de opslagcapaciteit van de opslagplaats voor koolwaterstoffen gelijk is aan 3 000 liter of meer en kleiner is dan 25 000 liter

Art. 69.In de artikelen 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58 en 59 van het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2007 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de verdeelinstallaties van vloeibare koolwaterstoffen met een vlampunt dat hoger is dan 55 °C en gelijk aan 100 °C of minder, voor motorvoertuigen, met het oog op andere handelsdoeleinden dan verkoop aan het publiek, zoals de verdeling van koolwaterstoffen voor motorvoertuigen in eigen beheer of voor eigen gebruik, met maximum twee pistolen en voor zover de opslagcapaciteit van de opslagplaats voor koolwaterstoffen gelijk is aan 3 000 liter of meer en kleiner is dan 25 000 liter worden de woorden de ""Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen)" en de woorden "de Office wallon des déchets" respectievelijk vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst". HOOFDSTUK XXXVI. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 betreffende de rehabilitatieplannen

Art. 70.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 betreffende de rehabilitatieplannen wordt punt 5° vervangen als volgt: "5° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22° van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;".

Art. 71.In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen als volgt : "1° de inspecteur-generaal van het Departement Bodem en Afvalstoffen;".

Art. 72.In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt het woord "Dienst" vervangen door het woord "Administratie". HOOFDSTUK XXXVII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 2008 betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten

Art. 73.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 2008 betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten wordt punt 6° vervangen als volgt: "6 Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet;".

Art. 74.In de artikelen 11, § 1, gewijzigd bij het besluit van de Waalse regering van 7 april 2011, en § 3, 12, § 2, 13 en 14, tweede lid, alsook in de bijlage 1, punt 8., van hetzelfde besluit wordt het woord "Dienst" telkens vervangen door het woord "Administratie". HOOFDSTUK XXXVIII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2008 tot toekenning van subsidies voor afvalpreventie en -beheer aan de plaatselijke besturen

Art. 75.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2008 tot toekenning van subsidies voor afvalpreventie en -beheer aan de plaatselijke besturen wordt punt 9° vervangen als volgt: "9° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet;".

Art. 76.In de artikelen 3, eerste lid, 4, eerste lid, 5, §§ 1 en 2, 8, 11, 12, 13, tweede lid, en 20, §§ 1 en 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 juni 2016, wordt het woord "Dienst" telkens vervangen door het woord "Administratie". HOOFDSTUK XXXIX. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de inzameling of de sortering van afvalstoffen van klasse B1

Art. 77.In artikel 14 van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen van klasse B1 worden de woorden "de "Office wallon des déchets" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst". HOOFDSTUK XL. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de inzameling of de sortering van afvalstoffen van klasse B1

Art. 78.In artikel 16 van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen van klasse B1 worden de woorden ""Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen)" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst". HOOFDSTUK XLI. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen

Art. 79.In artikel 1 vanhet besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen, wordt punt 42° vervangen als volgt: "42° Administratie : de Administratie in de zin van artikel 2, 22°, van het decreet;".

Art. 80.In de artikelen 3, §§ 1 en 5, 4, § 3, 5, § 2, 6, § 1, 8, 3°, h), 9, § 1 tot § 3, § 5, 12, § 1 tot § 4, 14, §§ 1 en 2, 15, §§ 1 en 3, 19, §§ 1 en 2, 21, 22, § 2 tot § 4, 23, § 1 tot § 3, 26, 27, 36, 37, 38, 41, §§ 1 en 2, 48, 51, 53, § 1, 56, 57, § 3, 58, 3°, 61, § 1, 63, § 2, 64, eerste lid, 66, § 1, 68, § 1, 71, 77, 82, § 2, 82bis, 87, 89, §§ 1 en 2, 91, § 1, 94, 96, § 2, 97, §§ 2 en 3, 101, § 1, en 102, § 1 van hetzelfde besluit wordt het woord "Dienst" telkens vervangen door het woord "Administratie".

Art. 81.In artikel 9, § 2, tweede en derde lid, § 3, eerste en tweede lid van hetzelfde besluit, wordt het woord "hij" telkens vervangen door het woord "ze".

Art. 82.In artikel 12, § 3, tweede en derde lid, § 3, eerste en tweede lid, wordt het woord "hij" telkens vervangen door het woord "ze".

Art. 83.In artikel 22, § 3, wordt het woord "Hij" vervangen door het woord "Ze".

Art. 84.In artikel 23, § 3, tweede lid, wordt het woord "Hij" telkens vervangen door het woord "Ze". HOOFDSTUK XLII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 tot erkenning en subsidiëring van de verenigingen zonder winstoogmerk en de vennootschappen met een sociaal oogmerk die actief zijn in de sector van het hergebruik en de voorbereiding op hergebruik

Art. 85.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 tot erkenning en subsidiëring van de verenigingen zonder winstoogmerk en de vennootschappen met een sociaal oogmerk die actief zijn in de sector van het hergebruik en de voorbereiding op hergebruik worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) punt 5° wordt vervangen als volgt: "5° het Departement Bodem en Afvalstoffen: het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst; "; b) in punt 13° worden de woorden "van de Dienst" vervangen door de woorden "van het Departement Bodem en Afvalstoffen".

Art. 86.In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in punt 9° worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen";b) in punt 11° worden de woorden "van de Dienst" vervangen door de woorden "van het Departement Bodem en Afvalstoffen".

Art. 87.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen";2° in het derde lid worden de woorden "De Dienst" vervangen door de woorden "Het Departement Bodem en Afvalstoffen".

Art. 88.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen";2° in het derde lid worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen".

Art. 89.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "De Dienst" vervangen door de woorden "Het Departement Bodem en Afvalstoffen";2° in § 1, tweede lid, worden de woorden "aan de Dienst" vervangen door de woorden "aan het Departement Bodem en Afvalstoffen";3° in § 1, derde lid, eerste en vijfde zinnen, worden de woorden "de Dienst" en de woorden "De Dienst" respectievelijk vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen";4° in § 1, derde lid, derde en vierde zinnen, worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen";5° in § 1,vierde lid, worden de woorden "De Dienst" vervangen door de woorden "Het Departement Bodem en Afvalstoffen";6° in § 2, tweede lid, worden de woorden "De Dienst" vervangen door de woorden "Het Departement Bodem en Afvalstoffen";7° in § 3, eerste zin, worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen";8° in § 3, tweede zin, worden de woorden "De Dienst" vervangen door de woorden "Het Departement Bodem en Afvalstoffen";9° in § 4, tweede lid, worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen";10° in § 4, vierde lid, worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen";11° in § 4, vierde lid, tweede zin, worden de woorden "aan de Dienst" vervangen door de woorden "aan het Departement Bodem en Afvalstoffen";12° in § 4, vijfde lid, worden de woorden "De Dienst" vervangen door de woorden "Het Departement Bodem en Afvalstoffen".

Art. 90.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, vierde lid, worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen";2° in § 1, vijfde lid, worden de woorden "aan de Dienst" vervangen door de woorden "aan het Departement Bodem en Afvalstoffen";3° in § 3, eerste lid, worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen";4° in § 3, tweede lid, worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen".

Art. 91.In de artikelen 8, derde lid, en 10, § 1, eerste lid, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen".

Art. 92.In artikel 10, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen".

Art. 93.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, eerste zin, worden de woorden "De Dienst" vervangen door de woorden "Het Departement Bodem en Afvalstoffen".2° in het eerste lid, tweede zin, worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen";3° in het vierde lid worden de woorden "van de Dienst" vervangen door de woorden "van het Departement Bodem en Afvalstoffen". HOOFDSTUK XLIII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de biomethaniseringsinstallaties bedoeld in rubriek 9 0.23.15 en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

Art. 94.In de artikelen 24, § 2, tweede lid, en 28, § 1, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de biomethaniseringsinstallaties bedoeld in rubriek 90.23.15 en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning worden de woorden "de " Office wallon des Déchets " (Waalse dienst voor afvalstoffen)" en "de "Office wallon des Déchets" respectievelijk vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 95.In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "de "Office wallon des déchets"" vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen";2° in § 1, derde lid, worden de woorden "naar de "Office wallon des déchets" vervangen door de woorden "naar het Departement Bodem en Afvalstoffen";3° in § 2 worden de woorden "de "Office wallon des déchets" vervangen door de woorden " het Departement Bodem en Afvalstoffen".

Art. 96.In artikel 57, §§ 1 en 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "van de "Office wallon des déchets" telkens vervangen door de woorden "van het Departement Bodem en Afvalstoffen".

Art. 97.In artikel 58 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 worden de woorden "aan de "Office wallon des déchets"" vervangen door de woorden "aan het Departement Bodem en Afvalstoffen";2° in § 2 worden de woorden "de "Office wallon des déchets" " vervangen door de woorden "het Departement Bodem en Afvalstoffen". HOOFDSTUK XLIV. - Slotbepaling

Art. 98.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 juli 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

^