Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 13 februari 2014
gepubliceerd op 07 maart 2014

Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden voor windmolenparken met een totaalvermogen van 0,5 MW of meer, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een effectonderzoek onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201510
pub.
07/03/2014
prom.
13/02/2014
ELI
eli/besluit/2014/02/13/2014201510/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden voor windmolenparken met een totaalvermogen van 0,5 MW of meer, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de lijst van de aan een effectonderzoek onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op de artikelen 3 tot 5, 7 tot 9, 17, 55, § 1, en 83;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten;

Gelet op het advies nr. 54.717/4 van de Raad van State, gegeven op 6 januari 2014, overeenkomstig artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen, waarbij België een verplichting wordt opgelegd tot vermindering van broeikasgassen tegen 2020 met 21 % voor de ETS-sector (zware industrie, energie...) en met 15 % voor de niet ETS-sector (residentieel, landbouw...) ten opzichte van de emissiecijfers van 2005;

Gelet op Richtlijn 2009/28/CE van het Europees Parlement en van de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, waarbij de lidstaten dwingende doelstellingen en maatregelen worden opgelegd betreffende het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, waarbij België zijn aandeel in de productie van energie uit hernieuwbare bronnen voor de eindconsumptie van energie in 2020 met 13 % moet optrekken;

Overwegende dat voornoemde verplichtingen tot vermindering van de emissies van broeikasgassen en verhoging van de productie van energie uit hernieuwbare bronnen verdeeld worden tussen de drie Gewesten en de federale overheid;

Overwegende dat de Waalse Regering zich er via haar Waalse Gewestbeleidsverklaring 2009-2014 toe verbonden heeft om tegen 2020 20 % van de eindconsumptie inzake energie uit hernieuwbare bronnen te halen;

Overwegende dat de Waalse Regering bijgevolg op 11 juli 2013 een referentiekader aangenomen heeft voor de vestiging van windturbines in Wallonië, waarin de algemene beleidslijnen in termen van aanleg van windenergieprojecten gekoppeld worden aan een algemene productiedoelstelling van 3 800 GWh elektriciteit tegen 2020;

Overwegende dat de aanleg van windmolenparken in Wallonië, gelet op voorgaande gegevens, een noodzaak is om te voldoen aan een verbintenis inzake productie van hernieuwbare energie en dat de windmolenparken om die reden projecten van openbaar belang zijn die ter ondersteuning of ter vervanging dienen van energiebronnen die een ergere aantasting van het leefmilieu vormen; dat dit openbaar belang overigens gekenmerkt wordt door de noodzaak om Wallonië te voorzien van een voldoende en onafhankelijke energievoorziening;

Overwegende dat op duurzame wijze tegemoetgekomen dient te worden zowel aan de energie-, economische, leefmilieubelangen van het Waalse Gewest als aan de belangen van diens inwoners;

Gelet op omzendbrief GDF-03 van 12 juli 2006 van het Directoraat-generaal Luchtvaart van FOD - Mobiliteit en Vervoer betreffende de bebakening van hindernissen voor de luchtvaart;

Gelet op de norm van de Internationale Elektrotechnische Commissie IEC 61400 betreffende windgeneratoren en afgeleide normen;

Gelet op de aanbeveling van de Raad van Europa van 12 juli 1999 betreffende de beperking van de blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden (van 0 Hz tot 300 Hz), bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 30 juli 1999;

Overwegende dat alle ingedeelde inrichtingen onderworpen zijn aan het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning, en meer bepaald aan hoofdstuk VII - Geluidshinder; dat dat hoofdstuk zo werd opgesteld dat het toegepast zou kunnen worden op de meerderheid van industriële inrichtingen; dat elke ingedeelde inrichting een geluidsemissiebeperking opgelegd krijgt van 40 dBA 's nachts wanneer de immissiemeting verricht wordt in een woongebied of in een woongebied met landelijk karakter;

Overwegende dat elke ingedeelde inrichting wegens zijn uitbating aan de doelstellingen inzake milieubescherming onderworpen is; dat het dus nodig is om de activiteiten en de installaties voor windenergieproductie te voorzien van aangepaste uitbatingsvoorwaarden; dat er bijgevolg sectorale voorwaarden vastgesteld moeten worden die voor windturbines maximumnormen inzake immissiegeluid opleggen;

Dat daar, hoewel het in dit opzicht oordeelkundig blijkt verder te werken in de trant van de algemene voorwaarden, op marginale wijze van afgeweken dient te worden om de uitbating van de inrichtingen waarvan sprake zo nauwkeurig mogelijk af te bakenen;

Overwegende dat de algemene voorwaarden metingsvoorwaarden bepalen voor de waarborg van de kwaliteit en de reproduceerbaarheid ervan; dat het bijvoorbeeld nodig is de akoestische storingen, toe te schrijven aan de wind, buiten beschouwing te laten, om de twee volgende redenen : - sterke wind verhoogt de geluidshinder op structuren in de leefomgeving (bomen, gebouwen) en die last beïnvloedt en verstoort de geluidsmeting; - de wind vervormt de geluidsgolven en dus het gepercipieerde geluidsniveau afhankelijk van de windrichting;

Overwegende dat de algemene voorwaarden, om te voorkomen dat de metingen bovenmatig verstoord worden door neveneffecten, bepalen dat geluidsmetingen enkel bij neerslag of met een windsnelheid van meer dan 5 m/s uitgevoerd mogen worden;

Overwegende dat windturbines een geleidelijk sterker wordend geluid maken wanneer de wind hogere snelheden bereikt; dat de beperking van de geluidsnorm voor windturbines tot kleine windsnelheden geen gepaste weergave zou betekenen van de geluidsniveaus die ze bij normale werking bereiken, namelijk wanneer de wind sterk genoeg is; dat de algemene voorwaarden klaarblijkelijk niet vastgelegd werden rekening houdend met de specificiteit van de windturbines; dat daaruit voortvloeit dat de grenzen van de geluidsniveaus bepaald door voornoemd besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten niet aangepast zijn aan de regulering van de geluidslast van windturbines;

Overwegende dat, wanneer de wind zacht waait (< 5 m/s, windturbines draaien vanaf windsnelheden tussen 3 en 4 m/s), het geluid afkomstig van de machine onvoldoende is om boven omgevingsgeluid uit te steken; dat, wanneer de wind hard waait (> 10 m/s), omgevingsgeluid (het eigenlijke waaien van de wind of het waaien van de wind tegen [on]bebouwde obstakels) begint te overheersen ten opzichte van het machinegeluid, en dat het geluid van de machine alweer niet boven omgevingsgeluid uit kan steken;

Overwegende dat wanneer de wind dan weer een snelheid bereikt vervat tussen 7 en 9 m/s, windturbinegeluiden op hun maximaal niveau boven omgevingsgeluid uit steken;

Overwegende dat rekening gehouden werd met die bovengrens in het omgevingsgeluid, met het geluid afkomstig van windturbines in het in juli 2002 aangenomen referentiekader voor windturbines waarbij de Nederlandse normen als maatstaf voor geluidshinder werden genomen; dat de bevoegde overheid, door bijzondere voorwaarden te bepalen voor geluidshinder in vergunningen voor windturbines, gedurende meerdere jaren met de Nederlandse methodologie, bepaald in het referentiekader 2002, gewerkt heeft;

Overwegende dat de Raad van State evenwel in arrest nr. 222.592 van 21 februari 2013, Dumont en consorten, evenals in daarop volgende arresten met dezelfde uitspraak, aanstipt dat bovenwaarden, vastgelegd in bijzondere voorwaarden die zouden afwijken van bovenwaarden vastgelegd in voornoemde algemene voorwaarden, w.o. de nachtelijke 40 dBA-grens, onwettelijk zouden zijn; dat de afwijking van de algemene voorwaarden immers enkel in een besluit houdende sectorale voorwaarden vervat kan worden; dat het arrest van de Raad van State erop wijst dat een besluit dat sectorale voorwaarden zou vastleggen die zouden afwijken van de algemene voorwaarden dienovereenkomstig gemotiveerd zouden moeten worden;

Overwegende dat de Raad van State in zijn arresten nrs. 225.194 van 22 oktober 2013 en 225.439 van 12 november 2013 aanstipt dat « als de Regering acht dat de algemene voorwaarden, daar ze van toepassing zijn, niet zijn aangepast aan de uitbating van windturbines, zij dan de plicht heeft om sectorale voorwaarden vast te leggen voor de uitbating van die categorie inrichtingen geschikt om de doelstellingen bedoeld in voornoemd artikel 2 te bereiken »;

Overwegende dat de doelstellingen bedoeld in artikel 2 van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning er hoofdzakelijk toe strekken mens of leefmilieu in een optiek van geïntegreerde aanpak van preventie en vermindering van de milieuverontreiniging te beschermen tegen de gevaren, de hinder of de nadelen die een inrichting rechtstreeks of onrechtstreeks kan veroorzaken tijdens of na de uitbating; dat er in artikel 2, lid 2, bepaald wordt dat het decreet met name een bijdrage beoogt tot het o.a. rationele energiebeheer;

Overwegende dat de verhoging van het aantal Waalse windmolenparken een noodzaak is om te voldoen aan een verbintenis inzake productie van hernieuwbare energie en dat de windmolenparken daarom dus projecten van openbaar belang vormen; dat het beleid van de Gewestregering inzake de totstandkoming van windmolenparken aan deze parken een hoog belang hecht waarmee de milieunormen rekening moeten houden;

Overwegende dat het gelet op voornoemde gegevens noodzakelijk blijkt de immissiewaarden van de windturbines aan te passen;

Dat de voorwaarden voor de geluidsmetingen voor windturbines overigens eveneens vastgesteld zullen kunnen worden door de Minister van Leefmilieu;

Overwegende dat er, hoewel specifieke onderzoeken inzake geluidsoverlast van windturbines wijzen op een hogere hinder toe te schrijven aan de modulering van de amplitude van geluid, toch ook aangestipt moet worden dat de werking van windturbines verband houdt met het - niet ononderbroken - waaien van de wind; dat windturbines bijgevolg niet de hele tijd werken en minder dan 10 % van de tijd op hun nominaal vermogen werken; dat de geluidshinder van windturbines niet de hele nacht aanhoudt; dat de hinder minder sterk is dan van geluidsoverlast die elke nacht zou optreedt, het hele jaar door; dat die factor de bovenmatige hinder, toe te schrijven aan de modulering van het geluid van windturbines, afzwakt;

Overwegende dat het verslag van de Hoge Gezondheidsraad (2013) de inachtneming van de WHO-normen aanbeveelt, met o.a. een nachtwaarde van 40 dBA als jaargemiddelde buiten woningen zonder evenwel de parameter nader te bepalen waarop die norm van toepassing is;

Overwegende dat de WHO overigens de inachtneming van een waarde van 45 dBA aanbeveelt als equivalent continu geluid buiten de gebouwen als gemiddelde in een 8-urige nacht; dat, gelet op het onderbroken karakter van de werking van windturbines, die waarde als jaargemiddelde en de 45 dBA-norm als equivalent continu geluid makkelijk nageleefd worden door de toepassing van de normen voorgesteld in huidige sectorale voorwaarden;

Overwegende dat het milieueffectenonderzoek van de positieve referentiekaart die als omzetting geldt van het bijgewerkt referentiekader van het windturbinebeleid voor Wallonië (juni 2013) de aanneming voorstelt van nachtelijke grenswaarden van 40 dBA als zomerwaarden en 43 dBA als buiten-zomerwaarden, die van toepassing zijn als geluidsclassificatieniveau van het specifiek windturbinegeluid;

Overwegende dat dit besluit dat voorstel overneemt, met nadere bepalingen; dat onder "zomerperiode" dient te worden verstaan, de periode wanneer de temperatuur om 22 uur 16 graden bedraagt in het dichtstbijzijnde weerstation; dat dit onderscheid uitgelegd wordt door het feit dat vensters van slaapkamers meestal dicht zijn in de koudste periodes van het jaar; dat de hoogste geluidsniveaus van windturbines worden vastgesteld voor periodes van strakke wind, die voorvallen tijdens de grootste weersstoringen, namelijk in een periode waarin de vensters meestal niet open blijven en waarin men zich meestal niet buiten wenst te bevinden; dat de zomerperiode de meest windstille periode is, waarin er dus minder windturbine-energie wordt geproduceerd; dat dit juist de periode is waarin omwonenden meestal met vensters open wensen te slapen; dat die periode dus een antwoord is op de bekommernis van omwonenden omtrent milieubescherming en op de bekommernis inzake het bereiken van de doelstellingen van productie van hernieuwbare energie vastgesteld door het Waalse Gewest;

Overwegende dat de respectievelijke grenzen van 40 en 43 dBA conform en zelfs strenger zijn dan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie van 1999 en 2009, zowel voor geluidsemissies aan de buitenkant van een kamer met open raam (45 dBA) als binnenskamers (30 dBA); dat de geluidsniveaus van 43 dBA aan de buitenkant van slaapkamers coherent zijn met een geluidsniveau van 30 dBA binnen slaapkamers rekening houdend met de vermindering van het geluidsniveau met 15 dBA door een op een kier staand venster; dat die aanbevelingen evenwel niet specifiek zijn voor geluidshinder van windturbines;

Overwegende dat bovenvermelde grenzen dus een goed evenwicht vormen tussen bekommernissen inzake volksgezondheid en inzake ontwikkeling van windenergiegeneratoren;

Overwegende dat er overigens afgeweken moet kunnen worden van de nieuwe grenswaarden wanneer een luid achtergrondgeluid, zoals bijvoorbeeld de hinder in de nabijheid van vervoersnetten, vastgesteld wordt als gevolg van een akoestisch onderzoek verricht door een erkend laboratorium of organisme; dat het geluidsniveau van windturbines inderdaad, daar het dan verzwolgen wordt in achtergrondgeluid, in dat geval het achtergrondgeluidsniveau gevoelig kan benaderen zonder evenwel een bijkomende bron van geluidshinder voor de buurt te betekenen; dat het bijgevolg buiten proportie zou zijn om de grenswaarden te behouden die voor windturbines minder streng zouden zijn dan achtergrondgeluiden;

Overwegende dat de geluidsgrens van 43 dBA voorgesteld voor nachtelijk geluid buiten de zomerperiode hoger is dan de grens voorgesteld in de algemene voorwaarden (40 dBA);

Overwegende dat de afwijking van 3 dBA evenwel marginaal is daar zij overeenstemt met de perceptiedrempel van de verhoging van het geluidsniveau voor het menselijk oor, terwijl de nieuwe voorwaarden inzake geluidshinder een beter aangepaste (d.w.z. op de weersomstandigheden afgestemde) bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid bieden; dat men er daarenboven op gewezen heeft dat het beschermingsniveau voor de mens en het milieu hoog blijft;

Overwegende dat het referentiekader van het windenergiebeleid aangenomen door de Waalse Regering in juli 2013 overigens in talrijke voorwaarden voorziet ter beperking van de geluidshinder door die installaties, met name wat betreft de afstanden van hun inplantingsplaats tot de bebouwing; dat het openbaar belang van een uitbreiding van het windmolenpark voor het Gewest eveneens in herinnering werd gebracht;

Overwegende dat het standstillbeginsel inzake leefmilieu gewaarborgd wordt door een evenwicht tussen een kleine versoepeling van de akoestische normen en de voordelen van een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen en de vermindering van CO2-emissies;

Overwegende dat het dus verantwoord is om die grenswaarden van geluidsniveaus te herzien rekening houdend met de specifieke kenmerken van geluidshinder door windturbines; dat er dus afgeweken dient te worden van de artikelen 24 en 30 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot vaststelling van de algemene voorwaarden voor de uitbating van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning en ze te vervangen door de bepalingen van dit besluit wat betreft de akoestische normen van toepassing op de windturbines;

Overwegende dat de normen, voor wat betreft de woningen gelegen in bedrijfsruimtes of in de nabijheid ervan, in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden; dat de ontwikkelaars er evenwel op zullen toezien dat de bijkomende geluidshinder die evenwel zou ontstaan uit de inplanting van windmolenprojecten zo gering mogelijk gehouden zal worden;

Overwegende dat huidige sectorale voorwaarden rekening houden met de best beschikbare technologieën voor zover de grenswaarden werden vastgesteld door enerzijds uit te gaan van de meest performante windturbines, heden beschikbaar op de markt (met name in termen van geluidsemissies en van mogelijkheden om de emissies te moduleren in functie van verscheidene parameters zoals bijv. het seizoen, de periode van de dag, de weersomstandigheden enz.) en anderzijds de meest geëvolueerde meettoestellen en -methodes te gebruiken voor de voorspelling en de controle van geluidsemissies en -immissies die bestaan op internationaal niveau (WHO-aanbevelingen, ISO-normen 1996-2 en IEC 61400-11, enz.);

Overwegende dat artikel 9 van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning hetvolgende bepaalt : "Wanneer de Regering algemene, sectorale en integrale normen vastlegt, wijzigt of aanvult, bepaalt ze binnen welke termijn de nieuwe normen van toepassing zijn op de bestaande inrichtingen. Als ze geen termijn opgeeft, zijn de nieuwe normen niet van toepassing op goedgekeurde inrichtingen of op inrichtingen die aangegeven worden na de inwerkingtreding ervan";

Overwegende dat huidige sectorale voorwaarden eveneens toegepast moeten worden op de bestaande windturbineparken zoals omschreven in dit besluit;

Overwegende dat het nodig is een bepaalde termijn toe te staan om de bestaande windturbineparken in overeenstemming te brengen met de nieuwe norm;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit;

Na erover beraadslaagd te hebben, Besluit : HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen

Artikel 1.Deze sectorale voorwaarden zijn van toepassing op windmolenparken met een totaal vermogen gelijk aan of hoger dan 0,5 elektrische MW, bedoeld in de rubrieken 40.10.01.04.02 en 40.10.01.04.03 van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de lijst van de aan een effectonderzoek onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° uitbreiding van een windmolenpark : elk windmolenpark ingeplant in de nabijheid van een bestaand park, zodanig dat de afstand tussen het middelpunt van de masten van de dichtst bij elkaar staande windturbines die respectievelijk behoren tot één van beide parken, lager is dan of gelijk is aan veertienmaal de diameter van de gemiddelde draaibeweging van de windturbines;2° inkoopstation : installatie die voor de aansluiting zorgt van de kabels die elektriciteit uit windturbines in middenspanning vervoeren op de aansluitkabel van het elektriciteitsnet;het (de) inkoopstation(s) maakt (maken) volledig deel uit van het windmolenpark; 3° straal van de draaibeweging : afstand berekend tussen de as van de rotornaaf en de tip van een blad;4° diameter van de draaibeweging : de dubbele straal van de draaibeweging;5° totale hoogte van de windturbine : afstand van de voet van de mast (grondhoogte) tot de tip van het blad wanneer dat blad zich op tiphoogte bevindt;6° nominale snelheid : draaisnelheid van de windturbine die overeenstemt met het maximale vermogen van de machine zoals voorzien door de bouwer;7° overbelastingssnelheid: maximale windsnelheid, vastgesteld door de bouwer, waarbij de windturbine, als die snelheid eenmaal overschreden is, om veiligheidsredenen automatisch stopt;8° overtoerental : draaisnelheid van de draaiende delen van het bovenste gedeelte van de machine die de maximale snelheid, opgegeven door de bouwer, overschrijdt;9° maximaal valbereik van de windturbine : trefgebied van een volledig afgebroken blad bij een overtoerental dat overeenstemt met de dubbele nominale draaisnelheid;10° LAeq,1h-niveau : gewogen akoestisch drukniveau A van een stabiel continu geluid dat over een periode van één uur dezelfde gemiddelde kwadratische akoestische druk zou hebben als bedoeld geluid waarvan het niveau in functie van de tijd varieert;11° achtergrondgeluidsniveau : de waarde van de klasse waarin LAeq,1h voorkomt, 90 % van de tijd overschreden voor de gezamenlijke meetperiode zonder aanwezigheid van windturbinegeluid; 12° ambtenaren belast met de bewaking : de personeelsleden bedoeld in artikel R.87 van Boek I van het Waalse Milieuwetboek; 13° inbedrijfname van de windturbine : injectie van de geproduceerde energie in het net;14° bestaand windmolenpark : behoorlijk vergund windmolenpark vóór de inwerkingtreding van dit besluit;15° woning : duurzaam bouwwerk voor permanente, secundaire of occasionele bewoning. HOOFDSTUK II. - Vestiging en bouw

Art. 2.De windturbines stemmen overeen met de norm van de internationale elektrotechnische commissie CEI 61400 betreffende windgeneratoren en afgeleide normen. De uitbater houdt elk stuk waaruit de conformiteit van de windturbines met voorvermelde norm blijkt ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar. HOOFDSTUK III. - Uitbating

Art. 3.De locatie beschikt permanent over een onderhouden berijdbare weg; de nabije omgeving, geplaatst onder de controle van de uitbater, wordt in een goede staat van reinheid gehouden.

Art. 4.Buiten de behoeften voor onderhoud om mag er 's nachts aan de voet van de windturbine of in de nabije omgeving ervan geen enkel lichtsysteem branden.

Art. 5.Enkel de personen, behoorlijk gemachtigd door de uitbater of één van diens afgevaardigden, heeft toegang tot de binnenkant van de windturbines.

Art. 6.De toegangen tot de binnenkant van elke windturbine, tot de eventuele aan de buitenkant gelegen transformatorstations of het inkoopstation worden op slot gehouden.

Art. 7.De uitbater stelt de richtlijnen vast voor de uitbating van de gezamenlijke installaties met inbegrip van met name : 1° de uit te voeren controles voor normaal functionerende installaties en ten gevolge van een stopzetting voor verbouwings-, herstel- of onderhoudswerken om in iedere omstandigheid de uitbatingsvoorwaarden na te leven;2° de werkingswijzen;3° de frequentie voor de controle van de veiligheidsinstallaties en de installaties voor de behandeling van de ontstane vervuiling en hinder;4° de richtlijnen voor het onderhoud en de reiniging;5° de frequentie voor de controle van de waterdichtheid van de gondel. Die uitbatingsrichtlijnen worden bij het register bedoeld in artikel 30 gevoegd.

Art. 8.Binnen in het windmolenpark, maar aan de buitenkant van de windturbines, mag het magnetisch veld inherent aan de activiteit en gemeten op 1,5 meter van de grond de grenswaarde van 100 microteslas niet overschrijden.

Art. 9.§ 1. De effecten van de slagschaduw ontstaan ten gevolge van de werking van de windturbines worden beperkt tot 30 uur per jaar en 30 minuten per dag voor elke gebouwde en met een stedenbouwkundige vergunning behoorlijk vergunde woning die er de invloed van zou kunnen ondervinden. De slagschaduw wordt berekend volgens de "worst case"-methode met volgende kernmerken : 1. de zon schijnt van 's morgens tot 's avonds (continu klare hemel);2. de windturbines werken permanent (windsnelheid steeds in het werkingsspectrum van windturbines en bij volle 100 % beschikbaarheid ervan);3. de rotor van de windturbines staat steeds loodrecht op de zonnestralen. De uitbater gebruikt alle beschikbare middelen om de blootstelling aan de slagschaduw te verminderen en die grenzen na te leven. § 2. Die grenzen zijn niet van toepassing als de schaduw die ontstaat wegens de werking van de installatie geen invloed heeft op de bewoners in hun woning. In dat geval levert de uitbater het bewijs bij elk rechtsmiddel. HOOFDSTUK IV. - Ongevallen- en brandpreventie

Art. 10.De werking van de windmolenparken wordt gewaarborgd door bevoegd personeel met een gepaste opleiding met betrekking tot met name : 1° de specifieke risico's van windturbines;2° de ingezette middelen om ze te voorkomen;3° de te volgen noodprocedures;4° de veiligheidsmaatregelen bedoeld in artikel 12;5° de trainingsoefeningen, in voorkomend geval, in samenwerking met de hulpdiensten. De uitbater houdt het bewijs dat elk personeelslid wel degelijk de basisopleiding heeft gevolgd ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar.

Art. 11.Er worden door de uitbater veiligheidsvoorschriften uitgewerkt en ter kennis gebracht van het personeel belast met de uitbating en het onderhoud. Die voorschriften bevatten : 1° de procedures voor noodstops en omschakeling naar veiligheidsstand van de windturbine;2° de grenzen van de veilige werking en de stopzetting;3° de modaliteiten voor de uitvoering van de elektrische isolatieregeling van de windturbine ten opzichte van het elektriciteitsnet;4° de alarmprocedure met de telefoonnummers;a) de verantwoordelijke voor de interventies van de inrichting;b) de hulpdiensten;c) de ambtenaar belast met de bewaking;d) de gemeentelijke overheid van het ambtsgebied. Een afschrift van de veiligheidsvoorschriften wordt bij het register bedoeld in artikel 27 gevoegd.

Art. 12.De uitbater plakt de voorschriften aan die derden moeten naleven als ze de site van de inrichting betreden. Die aanplakking wordt rechstreeks in leesbare letters verricht, ofwel met pictogrammen, op een bord dat uitgehangen wordt langs de toegangswegen van het windmolenpark.

Die voorschriften betreffen met name : 1. de veiligheidsvoorschriften die gevolgd moeten worden bij een abnormale toestand;2. het verbod om de windturbine te betreden;3. de waarschuwing in verband met het elektrocutierisico;4. de waarschuwing in verband met vallend ijs. Een afschrift van de voorschriften in vette letters en hun herzieningen worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

Art 13. De bevestigingsklemmen, de mastklemmen en de vestiging van de bladen worden nagekeken voor inbedrijfname van het park en deze procedure wordt systematisch om de drie jaar herhaald. Het organisme dat de windturbine nakijkt stelt daar een controleverslag van op.

De uitbater voegt een afschrift van alle verslagen bij het register bedoeld in artikel 27.

Art. 14.Elke windturbine is uitgerust met : 1° een positief veiligheidssysteem waarbij de windturbine stopgezet wordt bij falen van het lokaal controlesysteem;2° een detectiesysteem dat de uitbater of een door laatstgenoemde aangewezen operator bij brand of overtoerental van de windturbine kan waarschuwen;3° een beschermingssysteem tegen blikseminslag en met detectie van ijsvorming. Die systemen worden voor inbedrijfname en minstens één maal per jaar getest door een externe dienst voor technische controles op de werkplaats. Voor elke keuring wordt door die dienst een keuringsverslag opgesteld.

De verslagen worden bij het register gevoegd bedoeld in artikel 30.

Art. 14.De windturbine wordt stopgezet zodra de windsnelheid de overbelastingssnelheid overschrijdt of wanneer er ijsvorming gedetecteerd wordt.

Art. 17.De uitbater treft de nodige maatregelen om derden te verwittigen bij gevaar gevormd door de continuë aanwezigheid van de mens wegens zijn activiteit of zijn woonst in het wiekoverdraaigebied.

Art. 18.Bij branddetectie wordt de machine onmiddellijk stopgezet en de regionale brandweerdienst wordt zo spoedig mogelijk verwittigd om de omtrek te beveiligen die overeenstemt met het cirkelvormig gebied waarvan de mast het middelpunt vormt en waarvan de straal overeenstemt met het maximaal valbereik van de windturbine.

Art. 19.Binnen in de windturbine staan permanent absorberende vodden ter beschikking met een totaalvolume van een halve kubieke meter, evenals 50 kilo absorberende granulaten voor het geval dat olie zich accidenteel op de vloer zou verspreiden. HOOFDSTUK II. - Geluidshinder Afdeling 1 - Normen voor geluidsniveaus

Art. 15.In afwijking van afdeling II van hoofdstuk VII van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning worden de grenzen van de niveaus voor de geluidsemissies van een windmolenpark in dit hoofdstuk vastgelegd.

Art. 21.De grenswaarden van het geluidsclassificatieniveau van het afzonderlijk geluid (LAr, part, 1h) worden berekend in functie van het immissiegebied waarin de metingen worden uitgevoerd, als volgt opgenomen in onderstaande tabel :

Immissiegebied waarin de metingen worden uitgevoerd

Grenswaarden (dBA)

Dag 7 u.-19 u.

Overgang 6 u.-7 u. 19 u.-22 u.

Nacht 22 u.-6 u. zomerperiode nacht

Nacht 22 u.-6 u. buiten zomerperiode nacht

I

Woongebieden en woongebieden met een landelijk karakter

45

45

40

43

II

Landbouwgebieden, bosgebieden, groengebieden, natuur- en parkgebieden

45

45

43

43

III

Alle gebieden, met inbegrip van de gebieden bedoeld in I en II, wanneer het metingspunt gelegen is in of op minder dan 500m van het ontginningsgebied, de industriële bedrijfsruimte of de specifieke bedrijfsruimte, of in of op minder dan 200m van de gemengde bedrijfsruimte waarin het windmolenpark gelegen is

55

50

45

45

IV

Recreatiegebied, gebied voor openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen

55

50

45

45


De nachtelijke omstandigheden worden als zomers beschouwd voor de komende nacht wanneer de temperatuur 16 graden bereikt om 22 uur in het weerstation van het KMI dat het dichtst bij het windmolenpark gelegen is.

Art. 22.De Minister van Leefmilieu kan specifieke meetvoorwaarden en -methodes bepalen voor de geluidshinder van windmolenparken ter aanvulling van de meetvoorwaarden voor geluidshinder omschreven in afdeling 3 van hoofdstuk VII van voornoemd besluit.

Art. 23.In afwijking van artikel 30 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 2002 betreffende de milieuvergunning mogen de metingen uitgevoerd worden wanneer de windsnelheid 5 m/s overschrijdt. Afdeling 1 - Afwijkingen

Art. 24.Er kan wegens luide achtergrondgeluiden van artikel 24 afgeweken worden wanneer de er geluidsafschermingswaarborgen voor de betrokken reeds opgetrokken gebouwen in het dossier van de vergunningsaanvraag worden opgenomen. In dat geval zijn de grenswaarden van het geluidsclassificatieniveau van het specifiek geluid gelijk aan het achtergrondgeluid van het windmolenpark.

De Minister van Leefmilieu kan de methodes en de voorwaarden voor de classificatie van het achtergrondgeluid van het windmolenpark bepalen. Afdeling 2 - Mededeling van de parameters en machtiging

Art. 25.De uitbater meet permanent de volgende gegevens op de hoogte van de gondel van elke windturbine van het windmolenpark per periode van 10 minuten : 1° de gemiddelde en de maximale windsnelheid (uitgedrukt in m/s of km/u.); 2° de windrichting uitgedrukt in graden;3° het geproduceerde elektrisch vermogen (uitgedrukt in kW); 4° de gemiddelde en de maximale draaisnelheid van de rotor (uitgedrukt in m/s of km/u.).

De uitbater maakt de gegevens bedoeld in vorig lid, met betrekking tot de gehele periode waarin de akoestische metingen werden uitgevoerd, over aan de toezichthoudende ambtenaar of aan het organisme of aan het laboratorium erkend voor en belast met de controle van de geluidsniveaus van het windmolenpark overeenkomstig artikel 29, § 1.

Art. 26.Het laboratorium of het organisme erkend voor geluidshinder en belast met de bijzondere geluidshinder van het windmolenpark kan de tijdelijke stopzetting van de windturbines eisen om de residuele geluidshinder te meten.

De toezichthoudende ambtenaar kan dit eveneens in de uitoefening van zijn opdrachten vragen. HOOFDSTUK VI. - Controle, autocontrole, zelftoezicht Afdeling 1 - Autocontroles door de uitbater uitgevoerd

Art. 27.De exploitant houdt een register ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar, die de volgende gegevens bevat : 1° de datum van de uitgevoerde onderhoudsverrichtingen;2° de aard van bedoelde verrichtingen;3° de naam en de functie van de personen die die verrichtingen hebben uitgevoerd;4° de richtlijnen bedoeld in de artikelen 8 en 13;5° de verslagen van de keuringen en de tests bedoeld in de artikelen 16, 18 en 29.

Art. 28.Voor inbedrijfname van het windmolenpark voert de uitbater tests uit die uitsluitsel geven over de correcte werking van de gezamenlijke uitrustingen. Onder die tests worden verstaan : 1° een stopzetting;2° een noodstop;3° een stopzetting na een overtoerental of een simulatie van die toestand;4° een visuele controle van de mast, de rotorbladen en de bestanddelen waarop een blikseminslag mogelijk zou zijn. Jaarlijks worden die controles herhaald. Afdeling 2 - Controle van de geluidsniveaus

Art. 29.§ 1. In het jaar volgend op de eerste inbedrijfname van een inrichting of van de uitbreiding ervan laat de uitbater op eigen kosten een akoestisch opvolgingsonderzoek van de inrichting uitvoeren.

Dat onderzoek heeft betrekking op de geluidsemissies van de inrichting.

De controlemetingen moeten worden uitgevoerd door een laboratorium of een instelling erkend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2010 betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria of instellingen inzake geluidshinder, categorie 1 en 2. § 2. De meetcampagne wordt op minstens drie representatieve immissiepunten van de verschillende, aan de geluidshinder van inrichting blootgestelde locaties uitgevoerd.

Om de bewaking vlotter te laten verlopen of rekening te houden met de plaatselijke kenmerken, kunnen de bijzondere voorwaarden bepaalde specifieke punten bepalen waar metingen dienen te worden uitgevoerd. § 3. Het technisch verslag van de akoestische opvolgingscampagne wordt uiterlijk twaalf maanden na inbedrijfname van het windmolenpark aan de toezichthoudend ambtenaar overgemaakt. HOOFDSTUK VI. - Herstel in oorspronkelijke staat

Art. 30.Bij definitieve stopzetting van de uitbating van de windturbines worden de installaties ontmanteld en de funderingen tot minstens twee meter diep vernietigd.

Art. 31.§ 1. De funderingsput wordt opgevuld met aarde afkomstig van de afgravingswerken waarbij erover gewaakt wordt dat de oppervlakte bedekt wordt met een laag teeltaarde die even dik is als de gewone laag teeltaarde ter plaatse of, bij aanvoer van aarde op de werf, met potentieel niet-verontreinigde aarde die geen gevaarlijke afvalstoffen bevat en die afkomstig is van een plaats met identiek bodemgebruik als de op te vullen plaats. § 2. Noch in massa, noch in volume mag de aarde bedoeld in § 1 het volgende bevatten : 1° meer dan 1 % niet-steenachtige materialen zoals plaaster, rubber, isolatiematerialen, dakbedekkingsmaterialen of andere niet-inerte stoffen;2° meer dan 5 % organieke stoffen zoals hout of plantenresten;3° meer dan 5 % steenachtige materialen zoals natuursteen of bouwgruis.Voor wat betreft natuursteen, wordt het percentage begrepen met voorbehoud van natuurstenen die om geologische of historische redenen aanwezig zijn in de aarde van de betrokken locatie. HOOFDSTUK VI. - Zekerheid

Art. 32.Er wordt een zekerheid gesteld voor elke uitbating van een windmolenpark.

Om het bedrag van de zekerheid te bepalen, voegt de uitbater bij zijn vergunningsaanvraag een raming van de kostprijs voor ontmanteling per machine, rekening houdend met de verplichtingen inzake herstel van de plaats in oorspronkelijke toestand en opvulling van de funderingsputten bedoeld in de artikelen 30 en 31.

Deze raming doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de bevoegde overheid om het bedrag van de borgstelling te herzien op grond van het voorafgaandelijk advies van het Departement Bodems en Afvalstoffen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. HOOFDSTUK IX. - Wijzigings-, overgangs- en slotbepalingen

Art. 33.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning, wordt aangevuld als volgt : "Indien de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een windturbine bedoeld in de rubrieken 40.10.01.04.02 en 40.10.01.04.03 van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de lijst van de aan een effectonderzoek onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, bevat ze, naast de gegevens van het formulier bedoeld in het eerste lid, de gegevens opgenomen in bijlage XXIX van dit besluit.".

Art. 34.In artikel 30 van hetzelfde besluit wordt een laatste lid gewijzigd als volgt : "Indien de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een windturbine of een windmolenpark bedoeld in de rubrieken 40.10.01.04.02 en 40.10.01.04.03 van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de lijst van de aan een effectonderzoek onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, bevat ze, naast de gegevens van het formulier bedoeld in het eerste lid, de gegevens opgenomen in bijlage XXIX van dit besluit.".

Art. 35.In het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning wordt een bij dit besluit gevoegde bijlage XXIX toegevoegd.

Art. 36.In bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten wordt rubriek 40.10.01.01.04. vervangen als volgt :

Nummér - Installatie of activitéit

Klasse

EIE

Te raadplegen organen

DEELFACTOREN

WG

LWG

BR

40.10.01.04. Windmolenpark : windturbine : Elektromechanisch geheel bestaande uit een mast, afgetopt door een gondel die zelf uitgerust is met een elektriciteitsopwekker waarvan de rotor aangedreven wordt door één of meerdere rotorbladen en die cinetische windenergie ofwel rechtstreeks omzet in elektrische energie ofwel in mechanische energie, waarbij deze laatste energie vervolgens zelf omgezet wordt in elektrische energie. windmolenpark : geheel van één of meerdere windturbines, afgebakend door een omtrek die overeenstemt met de kleinste vlakke veelhoek waarin cirkels ingeschreven zijn waarvan het middelpunt gevormd wordt door de masten waarvan de straal gelijk is aan de draaibeweging van het type ingeplante windturbine, waarbij elke zijde van die veelhoek een tangens vormt met twee cirkels. Een park met twee windturbines is opgenomen in een rechthoek. Een windmolenpark is volledig opgenomen in een cirkel die overeenkomt met de draaibeweging waarvan het middelpunt uit de as van de mast bestaat. 40.10.01.04.01. met een totaalvermogen dat gelijk is aan of hoger is dan 0,1 elektrische MW en lager is dan 0,5 elektrische MW

3


40.10.01.04.02. met een totaalvermogen dat gelijk is aan of hoger is dan 0,5 elektrische MW en lager is dan 3 elektrische MW

2

DNF, DEBD


40.10.01.04.03. met een gelijk totaalvermogen dat gelijk is aan of hoger is dan 3 elektrische MW

1

X

DNF, DEBD


Art. 37.§ 1. Dit besluit is van toepassing op de bestaande inrichtingen binnen de drie jaar van inwerkingtreding van dit besluit.

Onder bestaande inrichting wordt de vergunde inrichting verstaan op datum van inwerkingtreding van dit besluit. § 2. Dit besluit treedt in werking tien dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. § 3. De uitbaters van bestaande windmolenparken laten op eigen kosten een akoestisch opvolgingsonderzoek van de inrichting uitvoeren. Dat onderzoek heeft betrekking op de geluidsemissies van het gezamenlijke windmolenpark.

De controlemetingen moeten worden uitgevoerd door een laboratorium of een instelling erkend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2010 betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria of instellingen inzake geluidshinder, categorie 1 en 2. De meetcampagne wordt op minstens drie representatieve immissiepunten van de verschillende, aan de geluidshinder van inrichting blootgestelde locaties uitgevoerd.

Het technisch verslag van de akoestische opvolgingscampagne wordt uiterlijk vijf jaar na inbedrijfname van het windmolenpark aan de toezichthoudend ambtenaar overgemaakt.

Art. 38.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 februari 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Bijlage Bijlage XXIX Informatie betreffende de windmolenparken bedoeld in de rubrieken 40.10.01.04.02 en 40.10.01.04.03 1° behoudens indien het akoestisch onderzoek reeds werd uitgevoerd in het milieueffectenonderzoek krachtens artikel R.57 van Boek I van het Milieuwetboek, wordt er een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd door een laboratorium of een instelling erkend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2010 betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria of instellingen inzake geluidshinder en volgens de previsionele methodes en geluidsmetingsmethodes die bepaald kunnen worden door de Minister bevoegd voor Leefmilieu; 2° de voorafgaandelijke adviezen van respectievelijk de militaire overheid, Belgocontrol, het BIPT, de RTBF mocht de inplanting van het windmolenpark zodanig zijn dat de werking van de radars en de luchtvaartbijstand in het kader van de veiligheidsopdrachten van de luchtvaart en de meteorlogische veiligheid van de personen en goederen of de werking van de militaire, civiel of wetenschappelijke uitrustingen, de telecommunicatiemedia er significante hinder van kunnen ondervinden, als bedoelde instituten een dergelijk voorafgaandelijk advies hebben verstrekt; 3° volgende informatie voor elke windturbine : 3.1. coördinaten ° ' '' N ° ' '' O X = Y = Z = 3.2. hoogte van het obstakel ten opzichte van de bodem : m hoogte van de bodem : m hoogte op de tip van de windturbine : m 4° een risico-onderzoek, mocht de inplanting gebeuren in de nabijheid van of binnen in een bestaande bedrijfsruimte, een bestaande industriële bedrijfsruimte of in de nabijheid van elke plaats waar zulke activiteiten, bewaarhuizen of installaties zou kunnen gevestigd zouden kunnen worden en enkel in het geval waarin de aanwezigheid van de windturbines de gevaarlijkheid of het ongevalrisico zou kunnen verhogen;5° het voorafgaandelijk advies van het departement Natuur en Bossen over de impact van het project op flora, fauna, avifauna en vleermuizenfauna als een dergelijk voorafgaandelijk advies is verstrekt.Mochten er leefmilieucompensaties voorzien zijn voor het project als inoverwegingname van de biodiversiteit, een afschrift van de contracten gesloten met de landeigenaars van de betrokken percelen om bedoelde compensatiemaatregelen geldig ten uitvoer te brengen; 6° een bouwfiche met het massapercentage van de verschillende materialen gebruikt voor de vervaardiging van de windturbine (epoxy, glasvezel, beton, staal, edelmetalen, oliën, plastic...) en een raming van de kostprijs van de ontmanteling; 7° indien een windturbine of meerdere windturbines in de nabijheid van woningen staan, een slagschaduwonderzoek behalve als dit onderzoek reeds werd uitgevoerd voor het milieueffectenonderzoek krachtens artikel R.57 van Boek I van het Milieuwetboek; 8° bij inplanting van een windturbine in de nabijheid van leidingen voor gas of koolwaterstof houdende stoffen, de nauwkeurige lokalisering ervan op de plaats van inplanting gevoegd bij de vergunningsaanvraag.In voorkomend geval, het voorafgaandelijk advies van de beheerder van de vervoersinfrastructuur, indien een dergelijk voorafgaandelijk advies werd verstrekt, evenals in voorkomend geval een risico-onderzoek waaruit blijkt dat de frequentie van falen toe te schrijven aan een windturbine kleiner blijft dan 10 % van de frequentie van eigen falen van leidingen voor gas of koolwaterstofhoudende stoffen; 9° bij inplanting van een windturbine in de nabijheid van een middel- of een hoogspanningslijn, het voorafgaandelijk advies van de elektrisch vervoersnetbeheerder als een dergelijk voorafgaandelijk advies werd verstrekt. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 houdende sectorale voorwaarden voor windmolenparken met een totaalvermogen van 0,5 MW of meer, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de lijst van de aan een effectonderzoek onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten.

Namen, 13 februari 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

^