Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 13 december 2001
gepubliceerd op 16 januari 2002

13 DECEMBER 2001 - Besluit van de Waalse Regering inzake de invoering van de euro in de besluiten over huisvestingsaangelegenheden

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027004
pub.
16/01/2002
prom.
13/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/13/2002027004/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2001 - Besluit van de Waalse Regering inzake de invoering van de euro in de besluiten over huisvestingsaangelegenheden


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, zoals gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2000, 14 december 2000 en 31 mei 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000, en op de artikelen 6 en 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000, en op de artikelen 3, 7 en 8;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000, en op de artikelen 2, 7 en 9;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een tegemoetkoming voor de sloping van onverbeterbare woningen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de inrichting door natuurlijke personen van woningen, waarvoor een overeenkomst is afgesloten tegen een bescheiden huur, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000, op artikel 2, op artikel 5, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2001, en op de artikelen 7 en 8;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid, inzonderheid op artikel 1, op artikel 3, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 en op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de bouw van een in een woonkern gelegen woning en de wederopbouw van een onverbeterbare woning, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000, en op de artikelen 3 en 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de aankoop van een woning, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000, en op de artikelen 3 en 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen aan gezinnen die in een precaire toestand verkeren en aan daklozen, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000, en op de artikelen 4 en 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij de gezondheidsnormen, de verbeterbaarheid van de woningen alsmede de minimumnormen voor de toekenning van subsidies worden bepaald, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Waals Gewest een tegemoetkoming toegekend wordt aan rechtspersonen met het oog op de aankoop, de renovatie, de herstructurering of de aanpassing van een verbeterbare woning om er één of meer sociale woningen van te maken, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de aankoop, de renovatie, de herstructurering of de aanpassing van een verbeterbare woning om er één of meer sociale woningen van te maken, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij het Gewest een tegemoetkoming verleent aan rechtspersonen voor de oprichting van middelgrote woningen, inzonderheid op de artikelen 4 en 9;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op het optrekken van middelgrote woningen, inzonderheid op de artikelen 4 en 9;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan rechtspersonen met het oog op de oprichting van integratiewoningen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op het optrekken van integratiewoningen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan rechtspersonen met het oog op de oprichting van transitwoningen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de oprichting van transitwoningen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 inzake de adviescomités van huurders en eigenaars, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 betreffende de sociale buurtregieën, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 inzake de verhuur van de sociale woningen die beheerd worden door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) of door de openbare huisvestingsmaatschappijen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald waaronder de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) hypotheekleningen toestaat, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij bijzondere voorschriften worden bepaald voor gemeenschappelijke woningen en kleine eengezinswoningen die als hoofdverblijf worden verhuurd of te huur geboden, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » (Woningsfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië), inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 tot bevordering van de projecten van « AVJ »-cellen ten gunste van gehandicapte personen die op een zelfstandige manier in sociale woonwijken wensen te leven, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot invoering van een premie voor de aanpassing van woningen ten behoeve van gehandicapte personen, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000, en op de artikelen 2, 3 en 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen ter bevordering van de huisvesting, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het advies van de « Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne » (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 14 november 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 oktober 2001;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, verleend op 11 oktober 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Waalse Regering over het verzoek om adviesverlening door de Raad van State binnen een termijn van minder dan één maand;

Gelet op het advies 32.493/4 van de Raad van State, gegeven op 28 november 2001, in toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd

Artikel 1.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 7 september 2000 en 27 maart 2001, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract

Art. 2.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 7 september 2000 en 27 maart 2001, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK III - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen

Art. 3.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 7 september 2000 en 27 maart 2001, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK IV. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een tegemoetkoming voor de sloping van onverbeterbare woningen

Art. 4.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een tegemoetkoming voor de sloping van onverbeterbare woningen, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2001, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK V. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de inrichting door natuurlijke personen van woningen, waarvoor een overeenkomst is afgesloten tegen een bescheiden huur

Art. 5.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de inrichting door natuurlijke personen van woningen, waarvoor een overeenkomst is afgesloten tegen een bescheiden huur, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000 en van 27 maart 2001, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK VI. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid

Art. 6.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000 en van 27 maart 2001, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK VII. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de bouw van een in een woonkern gelegen woning en de wederopbouw van een onverbeterbare woning

Art. 7.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de bouw van een in een woonkern gelegen woning en de wederopbouw van een onverbeterbare woning, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000 en van 27 maart 2001, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK VIII. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de aankoop van een woning

Art. 8.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de bouw van een in een woonkern gelegen woning en de wederopbouw van een onverbeterbare woning, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000 en van 27 maart 2001, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK IX. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen aan gezinnen die in een precaire toestand verkeren en aan daklozen

Art. 9.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen aan gezinnen die in een precaire toestand verkeren en aan daklozen, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000 en van 27 maart 2001, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 10.In artikel 4, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « worden op een heel duizendtal naar boven of naar beneden afgerond, al naar gelang de honderdtallen, de tientallen en de eenheden al dan niet vijfhonderd frank bereiken » vervangen door de woorden « worden op een heel tiental euro naar boven of naar beneden afgerond, al naar gelang het cijfer van de eenheden al dan niet vijf bereikt ».

Artikel 5, zesde lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgend lid : « De in artikel 4 bedoelde bedragen worden verbonden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van september 1998 en worden op 1 januari van elk jaar aangepast naar gelang van de index van de maand september van het vorige jaar; de aldus verkregen bedragen worden op een heel tiental cent naar boven of naar beneden afgerond, al naar gelang hun laatste cijfer al dan niet vijf eenheden bereiken. » HOOFDSTUK X. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij de gezondheidsnormen, de verbeterbaarheid van de woningen alsmede de minimumnormen voor de toekenning van subsidies worden bepaald

Art. 11.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 waarbij de gezondheidsnormen, de verbeterbaarheid van de woningen alsmede de minimumnormen voor de toekenning van subsidies worden bepaald, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XI. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Waals Gewest een tegemoetkoming toegekend wordt aan rechtspersonen met het oog op de aankoop, de renovatie, de herstructurering of de aanpassing van een verbeterbare woning om er één of meer sociale woningen van te maken

Art. 12.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 waarbij door het Waals Gewest een tegemoetkoming toegekend wordt aan rechtspersonen met het oog op de aankoop, de renovatie, de herstructurering of de aanpassing van een verbeterbare woning om er één of meer sociale woningen van te maken, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XII. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de aankoop, de renovatie, de herstructurering of de aanpassing van een verbeterbare woning om er één of meer sociale woningen van te maken

Art. 13.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de aankoop, de renovatie, de herstructurering of de aanpassing van een verbeterbare woning om er één of meer sociale woningen van te maken, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XIII. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij het Gewest een tegemoetkoming verleent aan rechtspersonen voor de oprichting van middelgrote woningen

Art. 14.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij het Gewest een tegemoetkoming verleent aan rechtspersonen voor de oprichting van middelgrote woningen, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 15.In artikel 9, zesde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « op duizend frank » vervangen door de volgende woorden : « op het tiental euro's naar beneden ». HOOFDSTUK XIV. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op het optrekken van middelgrote woningen

Art. 16.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op het optrekken van middelgrote woningen, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 17.In artikel 9, vijfde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « op duizend frank » vervangen door de volgende woorden : « op het tiental euro's naar beneden ». HOOFDSTUK XV. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan rechtspersonen met het oog op de oprichting van integratiewoningen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999

Art. 18.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan rechtspersonen met het oog op de oprichting van integratiewoningen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XVI. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op het optrekken van integratiewoningen

Art. 19.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op het optrekken van integratiewoningen, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XVII. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan rechtspersonen met het oog op de oprichting van transitwoningen

Art. 20.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan rechtspersonen met het oog op de oprichting van transitwoningen, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XVIII. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de oprichting van transitwoningen

Art. 21.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de oprichting van transitwoningen, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XIX. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 inzake de adviescomités van huurders en eigenaars

Art. 22.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 inzake de adviescomités van huurders en eigenaars, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XX. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 betreffende de sociale buurtregieën

Art. 23.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 betreffende de sociale buurtregieën, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XXI. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 inzake de verhuur van de sociale woningen die beheerd worden door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) of door de openbare huisvestingsmaatschappijen

Art. 24.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 inzake de verhuur van de sociale woningen die beheerd worden door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) of door de openbare huisvestingsmaatschappijen, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 25.In artikel 24, § 1, vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « naar de tientallen frank » vervangen door de volgende woorden : « naar de tientallen cent naar beneden ». HOOFDSTUK XXII. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij bijzondere voorschriften worden bepaald voor gemeenschappelijke woningen en kleine eengezinswoningen die als hoofdverblijf worden verhuurd of te huur geboden

Art. 26.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij bijzondere voorschriften worden bepaald voor gemeenschappelijke woningen en kleine eengezinswoningen die als hoofdverblijf worden verhuurd of te huur geboden, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 27.In artikel 2, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « naar duizend frank » vervangen door de volgende woorden : « naar de tientallen cent naar beneden ». HOOFDSTUK XXIII. - Aanpassing van het het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald waaronder de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) hypotheekleningen toestaat

Art. 28.In de hierna vermelde bepalingen van het het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald waaronder de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) hypotheekleningen toestaat, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XXIV. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij bijzondere voorschriften worden bepaald voor gemeenschappelijke woningen en kleine eengezinswoningen die als hoofdverblijf worden verhuurd of te huur geboden

Art. 29.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij bijzondere voorschriften worden bepaald voor gemeenschappelijke woningen en kleine eengezinswoningen die als hoofdverblijf worden verhuurd of te huur geboden, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XXV. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode

Art. 30.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XXVI. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » (Woningsfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië)

Art. 31.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » (Woningsfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië), worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XXVII. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting

Art. 32.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XXVIII. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 tot bevordering van de projecten van « AVJ »-cellen ten gunste van gehandicapte personen die op een zelfstandige manier in sociale woonwijken wensen te leven

Art. 33.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XXIX. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot invoering van een premie voor de aanpassing van woningen ten behoeve van gehandicapte personen

Art. 34.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot invoering van een premie voor de aanpassing van woningen ten behoeve van gehandicapte personen, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK XXX. - Aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen ter bevordering van de huisvesting

Art. 35.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen ter bevordering van de huisvesting, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Slotbepalingen

Art. 36.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 37.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 december 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN

^