Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 februari 1998
gepubliceerd op 11 april 1998

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een beheerder binnen de « Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027227
pub.
11/04/1998
prom.
12/02/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 1998. Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een beheerder binnen de « Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon » (Publiekrechtelijke Maatschappij voor het beheer van de schoolgebouwen van Waals Brabant)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 juli 1993 houdende oprichting van zes publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs;

Gelet op het decreet van de Waalse Gewestraad van 7 juli 1993 tot oprichting van vijf publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1993 houdende de statuten van de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Waals Brabant;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 1996 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 1996 tot benoeming van de leden van de raden van bestuur van de Publiekrechtelijke Maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Waalse Regering van 12 februari 1998;

Op de voordracht van de Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, Besluit :

Artikel 1.De heer Jean Pirsoul wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur van de « Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon », ter vervanging van de heer Jacques Otlet, aftredend.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking de dag van de ondertekening ervan.

Art. 3.De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 februari 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, J.-CL. VAN CAUWENBERGHE

^