Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 29 juli 2021

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203707
pub.
29/07/2021
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek


De Waalse Regering, Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, artikel D.20-3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016203632 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van boek I van het Milieuwetboek en betreffende het recht op toegang tot milieuinformatie voor het publiek sluiten tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieu-informatie voor het publiek;

Overwegende dat de mandaten van de leden na een periode van 5 jaar vanaf de datum van hun benoeming aflopen;

Dat de periode van 5 jaar op 30 juni 2021 eindigt;

Dat er een nieuwe aanwijzing van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie verricht dient te worden overeenkomstig Boek I van bovenvermeld Milieuwetboek, hetzij door nieuwe leden aan te wijzen, hetzij door het mandaat van reeds eerder aangewezen leden te verlengen;

Gelet op de brief van 5 maart 2021 van de heer Benoît Jadot, eerste auditeur bij de Raad van State en sinds 2011 voorzitter van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, aan Mevrouw de Minister van Leefmilieu, waarin hij bevestigt dat hij zich binnenkort uit zijn functie bij de Raad van State zal terugtrekken;

Overwegende dat de heer Benoît Jadot het mandaat van gewone voorzitter van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie niet langer wenst uit te oefenen;

Dat wordt voorgesteld om de heer Benoit Jadot als plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen;

Gelet op de brief van 8 maart 2021 van Mevr. Anne Vagman aan Mevrouw de Minister van Leefmilieu, waarin zij voorstelt de opvolging van de heer B. Jadot als gewone voorzitster van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie te verzekeren;

Overwegende dat Mevr. Anne Vagman, eerste auditeur bij de Raad van State, voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel D.20.3, § 1, 1°, van Boek I van het Milieuwetboek;

Overwegende dat Mevr. Anne Vagman, bij lezing van haar sollicitatiebrief en haar curriculum vitae, zowel door haar functies bij de Raad van State als door haar wetenschappelijke publicaties, over een uitstekende kennis en ervaring beschikt op het gebied van publiek- en bestuursrecht, in het bijzonder milieurecht;

Dat zij derhalve over alle vereiste kwaliteiten beschikt om de functie van gewone voorzitster van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie te bekleden;

Overwegende dat voor de eerste lijn m.b.t. de vertegenwoordigers van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, thans mevrouw B. Heindrichs (gewoon lid), directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu en de heer F. Fillee (plaatsvervanger en huidig gewone secretaris), jurist bij het Departement Leefmilieu en Water, aan de Minister van Leefmilieu is voorgesteld deze vertegenwoordiging te handhaven;

Overwegende dat voor de tweede lijn m.b.t. de vertegenwoordigers van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, momenteel bezet door de heer Frédéric Materne (gewoon lid) en de heer Sylvain Portetelle (plaatsvervangend lid), is voorgesteld een oproep tot kandidaten te doen, enerzijds wegens het vertrek van de heer S. Portetelle uit de Waalse Overheidsdienst, en anderzijds wegens de wens van de heer F. Materne om plaats te maken voor nieuwe energie;

Gelet op de oproep tot kandidaten binnen de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van 16 november 2020;

Gelet op de blijk van belangstelling van Mevr. Catherine Sohier, jurist, van 14 december 2020 voor het mandaat van lid van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie en om zich in te zetten voor de functie van plaatsvervangend secretaris;

Gelet op de blijk van belangstelling van Mevr. Jamila Lahmar, chemisch ingenieur, van 11 december 2020 voor het mandaat van lid van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie;

Overwegende dat Mevr. C. Sohier en Mevr. J. Lahmar voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel D.20.3, § 1, 1°, van Boek I van het Milieuwetboek;

Dat derhalve wordt voorgesteld Mevr. Catherine Sohier tot gewoon lid en Mevr. Jamila Lahmar tot plaatsvervangend lid te benoemen;

Gelet op de wens van de Minister van Ruimtelijke Ordening om Mevr.

Claudine Collard tot gewoon lid en de heer Luc Lhoir tot plaatsvervangend lid te benoemen;

Gelet op de brief van 23 oktober 2020 van de beleidsgroep "Leefmilieu" van de "Conseil économique et social de la Wallonie" ((Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië) aan Mevrouw de Minister van Leefmilieu, waarin de wens wordt geuit om de leden die momenteel voor de twee mandaten binnen de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie zijn aangewezen, te vernieuwen;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De hierna vermelde personen worden benoemd tot lid van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek:

Gewone leden -

Plaatsvervangende leden -

Mevr. Anne Vagman, voorzitster

De heer Benoît Jadot

Mevr. Bénédicte Heindrichs Mevr. Catherine Sohier

De heer Frédéric Fillee Mevr. Jamila Lahmar

Mevr. Claudine Collard

De heer Luc Lhoir

Mevr. Carine Lambert De heer Jean-François Putz

De heer Bernard Decock Mevr. Gaëlle Warnant


Art. 2.Het besluit van de Waalse Regering van de Waalse Regering van 30 juni 2016 tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieu-informatie voor het publiek, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020203592 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep « Leefmilieu » en van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2016 tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieuinformatie voor het publiek sluiten, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.

Art. 4.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 juni 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^