Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 19 juli 2021

Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Vinalmont

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203504
pub.
19/07/2021
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Vinalmont (nr. 170)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet op de mijnen van de Waalse Gewestraad van 7 juli 1988, artikel 71;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 april 1992 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden betreffende de intrekking van een mijnvergunning, artikel 29;

Gelet op het verslag, plannen en bijlagen inbegrepen, van 10 maart 2020, van de Directie Industriële, Geologische en Mijnrisico's (hierna DRIGM genoemd), Departement Leefmilieu en Water, Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu (SPW-ARNE);

Overwegende dat de huidige concessie van Vinalmont tot stand kwam krachtens het koninklijk besluit tot toekenning van de mijnconcessie van Vinalmont over 266 ha op het grondgebied van de gemeente Vinalmont aan de heer Georges de Faudeur;

Overwegende dat de huidige eigenaren van de concessie aldus nog altijd, zonder enige andere nadere bepaling, erven zijn van de heer Georges de Faudeur;

Overwegende dat de concessie van Vinalmont afgebakend is als opgenomen op plattegrond als bijlage; dat zij zich uitstrekt over een areaal van 266 hectare op de voormalige gemeente Vinalmont en huidige gemeente Wanze;

Overwegende dat de concessie van Vinalmont gelegen is : - benoorden de concessie Antheit (steenkoolconcessie nr. 172); - ten westen van de concessie Villers-le-Bouillet (steenkoolconcessie nr. 175); - ten oosten van de concessie Espérance en Envoz (nr. 165, niet aangrenzende steenkoolconcessie);

Overwegende dat huidige mijnconcessie niet onderworpen is aan een verklaring van afstand en zich dus in een toestand bevindt waarin een intrekking van ambtswege door de Waalse Regering mogelijk is;

Overwegende dat er geen mijnbouwwerken beveiligd dienen te worden;

Overwegende dat de Directie Risico's inzake Industrie Geologie Mijnbouw een gunstig advies uitbrengt over de intrekking van de mijnconcessie Vinalmont;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De steenkoolmijnconcessie Vinalmont (nr 170) wordt ingetrokken.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 10 juni 2021.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^