Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 januari 2002
gepubliceerd op 01 februari 2002

Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro in de besluiten inzake economie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027098
pub.
01/02/2002
prom.
10/01/2002
ELI
eli/besluit/2002/01/10/2002027098/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2002. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro in de besluiten inzake economie


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 30 december 1970 op de economische expansie, inzonderheid op artikelen 2, 12, 16 en 38, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, artikelen 30 en 31 en artikelen 30bis en 31bis, ingevoegd bij het decreet van 15 maart 1990;

Gelet op de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, inzonderheid op artikelen 32.2, 32.4, 32.7, 32.10, 32.11, 32.13 en 32.14, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 19 december 1991 tot bepaling van de voorwaarden tot toekenning en de percentages der subsidies voor de aanleg en de uitrusting van terreinen en gebouwen bestemd voor de industrie, het ambachtswezen of diensten of andere infrastructuren tot aantrekking van de investeerders, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 juli 1992 tot uitvoering van artikel 32.10 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, zoals gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 juli 1992 tot uitvoering van artikel 32.11 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, zoals gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, inzonderheid op artikel 5, § 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 september 1993 tot inwerkingstelling van een bijzonder beleid inzake hernieuwbare energieën in het kader van artikel 32.13 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, zoals gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 mei 1999 tot uitvoering van artikelen 32.2, 32.4, 32.7 en 32.14 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, inzonderheid op artikelen 5, § 1, 10, § 3, 14, 22 en artikel 15, § 1 en § 2, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2000;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000 tot uitvoering van artikelen 2, 12, 16 en 38 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, inzonderheid op artikelen 5 en 10, § 4 en § 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000 betreffende de uitvoering van het ontwikkelingsplan medegefinancierd door het gewestelijke ontwikkelingsfonds. Doelstelling nr. 1, inzonderheid op artikelen 6, § 1 en 8;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur du Tourisme" (Hoge Raad voor Toerisme), gegeven op 7 november 2001;

Gelet op het advies van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest), gegeven op 9 oktober 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 september 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 21 september 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Waalse Regering betreffende de aanvraag om advies van de Raad van State binnen een maximumtermijn van één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 32653/4, gegeven op 17 december 2001, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de hierna vermelde bepaling van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 19 december 1991 tot bepaling van de voorwaarden tot toekenning en de percentages der subsidies voor de aanleg en de uitrusting van terreinen en gebouwen bestemd voor de industrie, het ambachtswezen of diensten of andere infrastructuren tot aantrekking van de investeerders worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In de hierna vermelde bepaling van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 juli 1992 tot uitvoering van artikel 32.10 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, zoals gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, wordt het in franken uitgedrukte bedrag uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.In de hierna vermelde bepaling van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 juli 1992 tot uitvoering van artikel 32.11 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, zoals gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.In de hierna vermelde bepaling van het besluit van de Waalse Regering van 16 september 1993 tot inwerkingstelling van een bijzonder beleid inzake hernieuwbare energieën in het kader van artikel 32.13 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, zoals gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, wordt het in franken uitgedrukte bedrag uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 mei 1999 tot uitvoering van artikelen 32.2, 32.4, 32.7 en 32.14 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2000, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000 tot uitvoering van artikelen 2, 12, 16 en 38 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000 betreffende de uitvoering van het ontwikkelingsplan medegefinancierd door het gewestelijke ontwikkelingsfonds. Doelstelling nr. 1, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 9.De Minister van Economie en K.M.O.'s is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 januari 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

^