Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 08 september 2022
gepubliceerd op 27 september 2022

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022033392
pub.
27/09/2022
prom.
08/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020204214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot omzetting van de graden van de federale ambtenaren die naar de diensten van de Waalse Regering overgeplaatst worden sluiten tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op de artikelen 10 en 11, ingevoegd bij het decreet van 3 december 2015;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020204214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot omzetting van de graden van de federale ambtenaren die naar de diensten van de Waalse Regering overgeplaatst worden sluiten tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen), zoals gewijzigd;

Gelet op de e-mail van 12 juli 2022 van de onafhankelijke ziekenfondsen, waarin zij om de vervanging van hun twee vertegenwoordigers verzoeken;

Gelet op de e-mail van 25 augustus 2022 gericht door de neutrale ziekenfondsen, waarin zij om de vervanging van een vertegenwoordiger verzoeken ;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020204214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot omzetting van de graden van de federale ambtenaren die naar de diensten van de Waalse Regering overgeplaatst worden sluiten tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen), zoals gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 25 maart 2021, 17 februari 2022, 21 april 2022 en 7 juli 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - in 2°, 8ste streepje, worden de woorden "Mevr. Ingrid Vanmechelen" vervangen door de woorden "de heer Mathieu De Backer"; - in 2°, b), 6de streepje, worden de woorden "Mevr. Amandine Prade" vervangen door de woorden "Mevr. Ingrid Vanmechelen"; - In 2°, b), 11de streepje, worden de woorden "Mevr. Katrien Mortelmans" vervangen door de woorden "Mevr. Elodie Bourdoux".

Art. 2.Overeenkomstig artikel 11, § 3, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, voleindigt het nieuwe lid het mandaat van zijn voorganger.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De Minister van Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 september 2022.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^