Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 08 oktober 1998
gepubliceerd op 29 oktober 1998

Besluit van de Waalse regering betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027599
pub.
29/10/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/besluit/1998/10/08/1998027599/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 OKTOBER 1998. - Besluit van de Waalse regering betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht


De Waalse regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 58sexies, ingevoegd bij het decreet van 22 januari 1998;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor Natuurbehoud), gegeven op 26 mei 1997;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 12 maart 1998 over de aanvraag om verlening van advies binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 29 juni 1998, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° beschermde diersoorten : de Europese das (Meles meles), de visotter (Lutra lutra), de Europese bever (Castor fiber), de blauwe reiger (Ardea cinerea) en de grote aalscholver (Phalacrocorax carbo);2° schade : de schade waarvoor een vergoeding vereist kan worden krachtens artikel 58sexies van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;3° deskundige : de persoon van wie de bevoegdheid op het gebied van de door wilde diersoorten veroorzaakte schade erkend is;4° afgebakend bosbeheerdistrict : de Directie in de zin van artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 17 april 1997 betreffende de ambtenaren van het bosbeheer;5° landbouwkundig ingenieur : de landbouwkundig ingenieur van het district van het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest, dat overeenstemt met het afgebakend bosbeheerdistrict waarin het merendeel van de schade is vastgesteld;6° bosbouwkundig ingenieur : de Directeur van de Afdeling Natuur en Bossen van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van het Ministerie van het Waalse Gewest, die belast is met het afgebakend bosbeheerdistrict waarin de schade of het merendeel ervan is vastgesteld;7° Minister : de Minister van het Waalse Gewest tot wiens bevoegdheden het Natuurbehoud behoort.

Art. 2.§ 1. De administratieve commissie wordt door de bosbouwkundig ingenieur voorgezeten.

Behalve door buitengewone omstandigheden gewettigde uitzondering vergadert de administratieve commissie op de standplaats van de bosbouwkundig ingenieur. § 2. De leden van de administratieve commissies worden niet bezoldigd voor hun dienstverleningen, met uitzondering van de deskundigen, die recht hebben op : 1° een vaste bezoldiging van 4 000 BEF per zitting van drie uur;2° de terugbetaling van hun reiskosten onder de voorwaarden van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.Daartoe worden deze personen gelijkgesteld met ambtenaren van rang A3.

De bezoldiging en de terugbetaling worden maandelijks verricht op grond van een waar en oprecht verklaarde onkostennota die overgemaakt wordt aan de voorzitter van de administratieve commissie.

Art. 3.§ 1. De vergoedingsaanvraag wordt ingediend bij de voorzitter van de administratieve commissie van het grondgebied waar de schade werd aangericht. In voorkomend geval kan het dossier binnen tien dagen aangevuld worden. De aanvraag moet door de aanvrager ondertekend worden.

Als de beschadigde goederen onverdeeld zijn, kan de aanvraag ingediend worden door één van de mede-eigenaars in naam van de andere mede-eigenaars die hem daartoe gemachtigd hebben. § 2. Als de aanvrager schade geleden heeft op gronden die gelegen zijn op het grondgebied van verschillende administratieve commissies, moet hij zijn vergoedingsaanvraag voor de gezamenlijke schade indienen bij de administratieve commissie van het ambtsgebied waar de meeste schade is aangericht. § 3. De vergoedingsaanvraag gaat vergezeld van : 1° het aanvraagformulier betreffende de vergoeding voor de schade aangericht door één van de in dit besluit bedoelde beschermde diersoorten, waarvan het model bij dit besluit gaat;2° een uittreksel van de topografische kaart op schaal 1/10 000 of 1/25 000, waarop de betrokken percelen of gronden rood omringd zijn;3° een door het Sociale Verzekeringsfonds ingevuld formulier, waarmee bevestigd wordt dat het hoofdberoep van betrokkene land-, bos- of tuinbouwer of viskweker is;4° alle gegevens waarover de aanvrager beschikt en die hij nuttig acht.

Art. 4.§ 1. Zodra de voorzitter van de administratieve commissie de vergoedingsaanvraag in ontvangst heeft genomen, wijst hij één of meer deskundigen aan die zich, samen met de aanvrager, binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvraag naar de plaats van de schade begeven.

De deskundige(n) maakt/maken een verslag op met o.a. een raming van de financiële schade. Het verslag wordt binnen vijf werkdagen na de vaststelling ter plaatse overgemaakt aan de voorzitter van de administratieve commissie. § 2. Als een lid van de administratieve commissie niet genoeg garanties kan bieden omtrent zijn onpartijdigheid i.v.m. de vergoedingsaanvraag, moet hij zich vóór de behandeling van het dossier onbevoegd verklaren. § 3. Binnen een termijn van dertig werkdagen na ontvangst van de aanvraag spreekt de administratieve commissie zich bij consensus uit en stelt ze de aanvrager bij ter post aangetekend schrijven in kennis van de beslissing waarbij het bedrag van de schade eventueel wordt vastgesteld.

De administratieve commissie kan de aanvrager een aanvullende vergoeding toestaan en eisen dat dat bedrag gebruikt wordt voor de aanschaffing van middelen om nieuwe schade te voorkomen. Deze extravergoeding wordt bovenop de vergoedingssommen voor de aangerichte schade gestort.

Art. 5.De schade die minder dan 5 000 BEF per aanvraag bedraagt, wordt niet vergoed, evenmin als die boven 500 000 BEF per aanvrager en per kalenderjaar.

Onverminderd de in het vorige lid bedoelde bedragen wordt de door reigers of aalscholvers veroorzaakte schade vergoed tot maximum 15 000 BEF per hectare visteeltvrij water.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De Minister tot wiens bevoegdheden het Natuurbehoud behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 oktober 1998.

De Minister-President van de Waalse regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN

Bijlage AANVRAAG OM VERGOEDING VOOR SCHADE AANGERICHT DOOR SOMMIGE BESCHERMDE DIERSOORTEN Dit formulier moet behoorlijk ingevuld en ondertekend worden overgemaakt aan de voorzitter van de administratieve commissie van uw district. HOOFDLETTERS gebruiken a.u.b. 1°Personalia Bedrijfsnummer (1) : Totale grondoppervlakte : ... ha... a... ca Naam : Voornaam (of naam (2)) : Geboortedatum van de aanvrager (2) : Straat en nummer : Postcode en woonplaats : Provincie : Telefoon :.../......... Fax :.../.........

Rekeningnr. :...-.....-... 2° Verklaring Ik verklaar landbouwer/viskweker/bosbouwer/tuinbouwer (3) te zijn en kennis te hebben genomen van de voorwaarden opgelegd bij het besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht, met het oog op een vergoeding voor de schade die is aangericht door de volgende beschermde diersoort :...............

Onderstaande tabel bevat de lijst van al de percelen van mijn bedrijf die geleden hebben onder de door een beschermd diersoort aangerichte schade, waarvoor ik een vergoeding vraag. Ik voeg tevens een uittreksel bij van een topografische kaart op schaal 1/10 000 of 1/25 000 waarop de betrokken percelen of gronden rood omringd zijn.

Bij deze aanvraag voeg ik/ik verstuur binnen tien dagen (3) een door het Sociaal Verzekeringsfonds ingevuld formulier waarmee bevestigd wordt dat mijn hoofdberoep landbouwer/ viskweker/bosbouwer/tuinbouwer is, alsmede alle gegevens die ik nuttig acht.

Ik bevestig dat deze verklaringen oprecht en volledig zijn. (datum en handtekening van de aanvrager) LIJST VAN DE PERCELEN WAAR DE SCHADE IS AANGERICHT Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (1) Zoals vermeld op de identificatiekaart van uw bedrijf (alleen voor landbouwers).(2) In geval van rechtspersoonlijkheid : de naam en de leeftijd van de zaakvoerder(s) van het bedrijf vermelden.(3) Schrappen wat niet past. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 1998 betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht.

Namen, 8 oktober 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN

^