Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 08 november 2012
gepubliceerd op 28 november 2012

Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012206711
pub.
28/11/2012
prom.
08/11/2012
ELI
eli/besluit/2012/11/08/2012206711/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 2012. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals gewijzigd bij het decreet van 22 december 2010 tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud wat betreft de uitvoering van het stelsel Natura 2000, inzonderheid op de artikelen 31, 36 en 37;

Gelet op besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 juni 2012;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2012;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 28 augustus 2012;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces" (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies) uitgebracht op 12 september 2012;

Gelet op advies 51.875/2/V van de Raad van State, uitgebracht op 12 september 2012, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°,1/, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Gelet op Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006 en (EG) nr. 378/2007, en tot opheffing van Verordening (EG) nr. 1782/2003;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij deze Verordening bedoelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening ten gunste van landbouwers alsook uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector;

Gelet op Verordening (EU) nr. 65/2011 van de Commissie van 27 januari 2011 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling;

Gelet op de beslissing C(2007) 6083 van de Commissie van 30 november 2007 tot goedkeuring van het programma voor plattelandsontwikkeling van Wallonië (België) voor de periode 2007-2013;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011 de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-site afgebakend zouden kunnen worden, alsook de verbodsmaatregelen en de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zijn, bepaalt;

Overwegende dat de uitvoering van de preventieve maatregelen met het oog op het behoud van de natuurlijke omgeving en van de soorten bijzondere verplichtingen oplegt aan de eigenaars en landbouw- en bosbeheerders gevestigd in de Natura 2000-sites alsmede in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net;

Overwegende dat de jaarlijkse Natura 2000-vergoedingen bestemd zijn om de verplichtingen betreffende de uitvoering van het preventieve stelsel te vereffenen, die kosten en inkomensverliezen voor de eigenaars en beheerders van Natura 2000-sites alsmede voor de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net teweegbrengen;

Overwegende dat het actieve beheer van de Natura 2000-sites, van de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en van de sites die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur bevorderd moet worden door toelagen en vrijwillige acties die als doel hebben de natuurlijke, agrarische en bosomgeving te handhaven, te beheren of te herstellen om de soorten en de types natuurlijke habitats met een communautair belang waarvoor de sites zijn aangewezen, te handhaven of te herstellen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur en Bossen;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Bestuur : Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst;2° landbouwactiviteit : land- of tuinbouwproducten produceren, fokken of telen tot en met het oogsten, het melken, het fokken en het houden van dieren voor landbouwdoeleinden of de grond in goede landbouw- en milieuconditie houden zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening 73/2009 en in bijlage III bij deze Verordening;3° landbouwer : een natuurlijke of rechtspersoon of een groepering van natuurlijke of rechtspersonen waarvan het bedrijf minstens gedeeltelijk gevestigd is op het grondgebied van het Waalse Gewest en die een landbouwactiviteit in de zin van punt 2° uitoefent;4° aanwijzingsbesluit : besluit van de Waalse Regering genomen krachtens artikel 26 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;5° besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 : besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2011-sites, alsook op de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net;6° boom met een biologische waarde : een boom met een biologische waarde in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011;7° dode boom : een dode boom in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011;8° besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2001 : het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011 tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-site afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zijn;9° extensieve strook : een grasstrook gelegen in een beheerseenheid 4;10° bossen of wouden : de bossen en wouden in de zin van artikel 2, eerste en tweede lid, van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek;11° oppervlakteaangifte : de aangifte van de producent waarin : a) hij, voor de landbouwer, alle percelen die hij beheert en hun oppervlakten aangeeft, ongeacht de speculaties, overeenkomstig artikel 6, § 1, van verordening van de commissie van 30 november 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr.73/2009 van de Raad inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij deze Verordening bedoelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening ten gunste van landbouwers alsook uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector; b) hij, voor de boseigenaar, alle percelen van bossen en wouden, waarvan hij eigenaar is in een Natuur 2000-site of in een site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net en hun oppervlakten aangeeft;12° in aanmerking komend woud : bossen en wouden : a) gelegen binnen de perimeter van een Natura 2000-site, met uitzondering van exotische aanplantingen als dusdanig in kaart gebracht door het Bestuur in het aanwijzingsbesluit;b) gelegen binnen een site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net, behalve de percelen bestaande uit naaldbomen waarvan de oppervlakte groter is dan tien are aan één stuk;c) gelegen binnen een Natura 2000-site of in een site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-site en beschouwd als een in aanmerking komend woud volgens het gelijkvormigheidsattest van het Bestuur afgegeven overeenkomstig de bepalingen van artikel 45;13° beheerder : een natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het beheer, zoals landbouwer, boseigenaar of gebruiker, van een perceel in een Natura 2000-site of in een site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net of in de ecologische hoofdstructuur;14° instandhoudingseiland : een eiland dat de criteria bepaald in artikel 2, § 1, § 2 en § 4 van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 naleeft;15° werkdag : alle dagen van de week behalve de zaterdagen, zondagen en verlofdagen;16° Minister : de Minister bevoegd voor het Natuurbehoud;17° bij elk ander middel om aan het schrijven een vaste datum te verlenen : zending per fax, aangetekend schrijven of neerlegging tegen ontvangstbewijs;18° landbouwperceel : elk akker- of weideland bestaande uit één aaneengesloten deel dat homogeen beheerd wordt tijdens één teeltcyclus;19° permanent weiland in een Natura 2000-site of in een site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net : elk landbouwperceel gelegen in een omtrek van een Natura 2000-site of van een site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net en aangegeven bij het geïntegreerde beheers- en controlesysteem (GBCS), voor het lopende jaar als permanent weiland of wei met een bijzonder statuut;20° permanent weiland met zwakke druk : permanent weiland gelegen in een Natura 2000-site waarvoor het aanwijzingsbesluit geen bijzondere beperking wat betreft de bemesting oplegt;21° permanent weiland met grote druk : een ander permanent weiland gelegen in een Natura 2000-site dan de permanente weilanden met zwakke druk;22° openbare eigenaar : een publiekrechtelijk rechtspersoon eigenaar van gronden gelegen in het Waalse Gewest of houder van een zakelijk recht dat het gebruik van zulke goeden tot gevolg heeft;23° privé-eigenaar : een eigenaar van gronden gelegen in het Waalse Gewest die geen openbare eigenaar is, of de houder van een zakelijk recht dat het gebruik van zulke goeden tot gevolg heeft;24° Verordening nr.73/2009 : Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1209/2005, (EG) nr. 247/2006 en (EG) nr. 378/2007, en tot opheffing van Verordening (EG) nr. 1782/2003; 25° Verordening nr.65/2011 : Verordening (EU) nr. 65/2011 van de Commissie van 27 januari 2011 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling; 26° beheerseenheid : beheerseenheid in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011. HOOFDSTUK II. - Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling 1. - Algemeen

Art. 2.Alleen de oppervlakten gelegen op het grondgebied van het Waalse Gewest genieten de in dit besluit bedoelde vergoedingen en toelagen.

Art. 3.Het Bestuur is belast met de betaling van de vergoedingen en toelagen, met de terugvordering van de ten onrechte gestorte bedragen, met de toepassing van de straffen en met het beheer van de beroepen.

Art. 4.Elke begunstigde kan tijdens drie opeenvolgende boekhoudjaren de in de artikelen 26 en 33 bedoelde vergoedingen en toelagen ten belope van maximum 200.000 euro ontvangen, en dit, voor het geheel van zijn percelen opgenomen in Natura 2000-sites of in sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net.

Art. 5.De directeur-generaal van het Bestuur, of bij diens afwezigheid of verhindering, de ambtenaar die hem vervangt, wordt ertoe gemachtigd om de uitgaven betreffende de vergoedingen en toelagen vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren. Afdeling 2. - Ecologische hoofdstructuur

Art. 6.§ 1. De ecologische hoofdstructuur bestaat uit de Natura 2000-sites, de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en de sites met een grote biologische waarde. § 2. Een site met een hoge biologische waarde is een geografische eenheid die een geheel van habitat- of biotoopeenheden omvat, die homogeen en aangrenzend zijn of die op een afstand van minder dan 600 meter gelegen zijn. Die site herbergt minstens een zeldzaam, bedreigde of beschermde soort of minstens een zeldzaam, bedreigd of beschermd habitat zoals bedoeld in de artikelen 2, 2bis en 3, §§ 1 en 2, 3°, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud.

Art. 7.De Minister bepaalt de ecologische hoofdstructuur.

Art. 8.Die structuur wordt periodiek door hem bijgewerkt om rekening te houden met de nieuwe biologische informatie en met de beschermings- en herstelacties van de veldactoren en om er de perken van te bepalen. Afdeling 3. - Betaling en inning van de ten onrechte gestorte bedragen

Onderafdeling 1. - Betaling

Art. 9.§ 1. De in de artikelen 19 en 26 bedoelde vergoedingen en de in artikel 33 bedoelde toelage worden jaarlijks betaald op grond van een aanvraag ingediend bij het Bestuur binnen de door laatstgenoemde bepaalde termijnen overeenkomstig de reglementering die de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid invoert.

Het Bestuur gaat na of elke ingediende aanvraag volledig is en met de bepalingen van dit besluit overeenstemt.

De vergoeding of de toelage wordt slechts toegekend indien de aangever de reglementering en de overeenstemmende verplichtingen, met inbegrip van welke die naar gelang het gemeenschappelijk recht gewijzigd zouden worden, over de oppervlakte waarvoor de aanvraag is ingediend, heeft nageleefd. § 2. De laattijdige indiening van de aanvraag leidt tot een vermindering van het bedrag van de vergoeding of de toelage met 1 % per dag vertraging tegenover de einddatum die het Bestuur heeft bepaald voor de indiening van de formulieren van oppervlakteaangifte. § 3. Elke aanvraag ingediend met meer dan vijfentwintig dagen vertraging is niet-ontvankelijk.

In dit geval gaat het recht op de vergoeding of op de toelage voor het betrokken jaar verloren zonder dat de begunstigde van zijn verbintenissen ontheven wordt.

Art. 10.§ 1. De ingediende aanvragen die recht geven op een vergoeding of een toelage, worden ingewilligd zolang de beschikbare vastleggingsmachtiging strekt. § 2. De vergoeding of de toelage wordt op grond van de administratieve controles en, in voorkomend geval, op grond van de controles ter plaatse door het Bestuur vastgesteld op grond van alle relevante gegevens, met name die vermeld in de oppervlakteaangifte, in het aanwijzingsbesluit van de Natura 2000-site en in het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011. Afdeling 2. - Terugvordering van de ten onrechte gestorte bedragen

Art. 11.§ 1. Indien een vergoeding of toelage onrechtmatig gestort wordt, kan het Bestuur voorzien in een compensatie met elk ander bedrag dat aan de aanvrager verschuldigd is voor de steun bedoeld in Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) of in Verordening 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006 en (EG) nr. 378/2007, en tot opheffing van Verordening (EG) nr. 1782/2003.

De terugvordering van een ten onrechte gestort bedrag kan worden verricht door aftrek op de betalingen of op de voorschotten ten bate van de betrokken begunstigde na de beslissing tot inning.

Het vorige lid blijft van toepassing in geval van beslag, overdracht, samenloop of een insolvabiliteitsprocedure. § 2. In geval van terugvordering wordt de rentevoet berekend tegen de wettelijke rentevoet. De rente wordt berekend over de periode die verstrijkt tussen de kennisgeving van de terugbetalingsverplichting aan de begunstigde en de terugbetaling of aftrek van de verschuldigde bedragen. Als de onverschuldigde betaling terug wordt betaald binnen de eerste dertig dagen volgend op de datum van het verzoek tot inning of als de aftrek van de verschuldigde sommen binnen dezelfde termijn plaatsvindt, is er geen enkele intrest verschuldigd. Afdeling 4. - Controle

Art. 12.De ambtenaren en personeelsleden van het Bestuur worden ertoe gemachtigd om de naleving van de toekenningsvoorwaarden van de steun en toelagen alsmede de naleving van de verplichtingen te controleren.

Art. 13.Overeenkomstig artikel 4, § 6, van Verordening 65/2011 leidt elke controleweigering van rechtswege tot het verlies van de vergoeding of van de toelage. Afdeling 5. - Straf

Art. 14.§ 1. De niet-naleving van de bepalingen bedoeld in het aanwijzingsbesluit, in het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 en in het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011 leidt tot een verlaging van de steun.

Overeenkomstig artikel 18, § 2, van Verordening nr. 65/2011 wordt het bedrag van die verlaging bepaald naar gelang van de ernst, de omvang en het permanente karakter van de vastgestelde niet-naleving. § 2. Het stelsel voor de verlaging of de afschaffing van de steun en vergoedingen wordt ingedeeld in 6 niveaus vastgesteld als volgt : 1° Niveau 1 : waarschuwing;2° Niveau 2 : verlaging met 10 % van de jaarlijkse betaling voor het betrokken perceel of eigendom;3° Niveau 3 : verlaging met 50 % van de jaarlijkse betaling voor het betrokken perceel of eigendom;4° Niveau 4 : afschaffing van de jaarlijkse betaling voor het betrokken perceel of eigendom;5° Niveau 5 : afschaffing van de jaarlijkse betaling voor het betrokken perceel of eigendom en uitsluiting van het recht op de vergoeding of de toelage van het volgende jaar;6° Niveau 6 : afschaffing van de jaarlijkse betaling voor het betrokken perceel of eigendom en terugvordering van de over de laatste vijf jaar geïnde bedragen, in voorkomend geval. § 3. Overeenkomstig artikel 18, § 3, van Verordening 65/2011 is het in aanmerking genomen niveau van de steunverlaging minstens van niveau 5 indien de niet-naleving het gevolg is van opzettelijke onregelmatigheden. § 4. Wanneer de niet-naleving door het gebrek aan een voorafgaandelijke vergunning wordt veroorzaakt, wordt het verlagingsniveau minstens van niveau 2. § 5. De Minister wordt ertoe gemachtigd om een verlagingsrooster naar gelang van de niet-nalevingen op te maken.

Het uitgesproken verlagingsniveau kan hoger of kleiner dan het in het verlagingsrooster bepaalde niveau zijn naar gelang van de ernst, de omvang en het permanente karakter van de vastgestelde niet-naleving. § 6. Indien verschillende gevallen van niet-naleving van de voorwaarden voor eenzelfde beheerseenheid of voor eenzelfde perceel worden vastgesteld, stemt het in aanmerking genomen verlagingsniveau overeen met het hoogste niveau.

In geval van herhaling of van permanent karakter van de onregelmatigheid of van een tweede verlaging tijdens dezelfde periode van vijf jaar, wordt het niveau van de steunverlaging met twee niveaus verhoogd. Afdeling 6. - Beroepen

Art. 15.De begunstigde kan een beroep indienen tegen elke beslissing van het Bestuur betreffende de vergoedingen of toelagen bij de Inspecteur-generaal van het Departement Steun van het Bestuur voor de vergoedingen en toelagen bedoeld in de hoofdstukken 3 en 4 of bij de Inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen voor de in de hoofdstukken 5 en 6 bedoelde toelagen.

Art. 16.Om ontvankelijk te zijn moet dit schriftelijke beroep bij aangetekend schrijven of bij elk middel om aan het schrijven een vaste datum te verlenen gestuurd worden binnen een termijn van dertig dagen te rekenen van de kennisgeving van de beslissing of na afloop van de in artikel 41, tweede lid, bedoelde termijn en vergezeld worden van de argumenten en documenten ter staving van zijn beroep.

Indien de termijn op een zaterdag, een zondag of een verlofdag verstrijkt, wordt hij tot de volgende werkdag verlengd.

Elk beroep dat in een andere vorm of buiten de bepaalde termijn wordt gezonden, is niet-ontvankelijk.

Art. 17.De Inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen beschikt over zestig dagen om zijn beslissing mede te delen aan de aanvrager. Afdeling 7. - Overdracht

Art. 18.Wanneer de aanvrager of de begunstigde van een vergoeding of een toelage een oppervlakte gelegen in een Natura 2000-site of in een site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net tijdelijk of definitief aan een derde overdraagt, bepaalt de overdrager ten bate van het Waalse Gewest dat de overnemer de verplichtingen betreffende deze oppervlakte moet naleven. HOOFDSTUK III. - Agrarische vergoeding Afdeling 1. - Bedrag van de vergoeding

Art. 19.§ 1. Er wordt een jaarlijkse vergoeding van 100 euro per hectare toegekend aan de landbouwers die permanente weilanden in een site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net uitbaten, tot en met het jaar van de aanwijzing ervan, indien het aanwijzingsbesluit, wat dit laatste jaar betreft, na 31 maart in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is. § 2. Een jaarlijkse vergoeding wordt toegekend aan de landbouwers die landbouwpercelen opgenomen in de Natura 2000-sites vallend onder de aanwijzingsbesluiten van 30 april 2009 uitbaten.

Het bedrag van die vergoeding wordt als volgt bepaald : 1° honderd euro per hectare voor de oppervlakten permanente weilanden met zwakke druk;2° tweehonderd euro per hectare voor de oppervlakten permanente weilanden met grote druk;3° tweehonderd euro per hectare voor de oppervlakte van teelten voor de aanwezigheid van zware broom (bromus grossus). § 2. Een jaarlijkse vergoeding wordt toegekend aan de landbouwers die landbouwpercelen opgenomen in de Natura 2000-sites waarvan het aanwijzingsbesluit uiterlijk op 31 maart van het betrokken jaar aangenomen en bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad, uitbaten.

Het bedrag van die vergoeding wordt als volgt bepaald : 1° honderd euro per hectare voor de oppervlakten van verbindingsweiden die overeenstemmen met de beheerseenheid 5, of voor de oppervlakten van permanente weilanden in Natura 2000-site afkomstig van teelten die met de beheerseenheid 11 overeenstemmen;2° vijfentwintig euro en negentig centiemen per schijf van twintig meter "extensieve stroken", beheerseenheid 4;3° vierhonderd veertig euro per hectare voor de oppervlakten van permanente weilanden in Natura 2000-site gelegen in een andere beheerseenheid.

Art. 20.De periode gedekt door de in dit hoofdstuk vermelde vergoedingen begint op 1 januari van het jaar waarop ze betrekking heeft en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 21.§ 1. Behalve in behoorlijk gerechtvaardigd geval en onverminderd artikel 9 van Verordening 65/2011 wordt de vergoeding betaald binnen het jaar waarop ze betrekking heeft. § 2. Als de controles ter plaatse niet zijn kunnen worden uitgevoerd, wordt de vergoeding tegen 75 % betaald binnen het jaar waarop ze betrekking heeft voor zover de administratieve controles beëindigd zijn.

Art. 22.Een kennisgeving van de berekening van de toegekende vergoeding wordt na elke jaarlijkse periode gedekt door de vergoeding aan de begunstigde gezonden.

Art. 23.De in artikel 18 bedoelde overdracht heeft pas uitwerking op 1 januari van het jaar volgend op deze overdracht. Afdeling 2. - Voorwaarden voor de toelaatbaarheid en voor het in

aanmerking komen

Art. 24.Om de in artikel 19 bedoelde vergoeding te kunnen genieten, moet de landbouwer de volgende cumulatieve voorwaarden vervullen : 1° in het kader van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS) bij het Bestuur geïdentificeerd zijn overeenkomstig de bepalingen van Verordening nr.73/2009; 2° jaarlijks binnen de door het Bestuur bepaalde termijn een vergoedingsaanvraag bij aangetekend schrijven of tegen overhandiging van een ontvangstbewijs indienen bij de Directie Buitendiensten van het Departement Steun van het Bestuur aan de hand van het door het Bestuur vastgestelde formulier voor de oppervlakteaangifte;3° over het perceel beschikken op de door het Bestuur bepaalde datum overeenkomstig artikel 35, § 1, van Verordening (EG) nr.73/2009.

Om te voldoen aan het criterium bepaald in het eerste lid 2° geeft de landbouwer in de oppervlakteaangifte alle landbouwpercelen aan die hij uitbaat met inbegrip van degene waarvoor geen steun, toelage of vergoeding, ongeacht het steunstelsel, wordt aangevraagd. De behoorlijk ingevulde, gedateerde en getekende aanvraag wordt vergezeld van een afschrift van de door het Bestuur verstrekte fotoplannen waarop de aangegeven percelen met nauwkeurigheid worden gelokaliseerd.

Art. 25.Om in aanmerking te komen voor de in artikel 19 bedoelde vergoeding beschikt de landbouwer over een gecumuleerde oppervlakte die minstens een vergoeding van honderd euro teweegbrengt. HOOFDSTUK IV. - Niet-agrarische bijkomende vergoeding en toelage Afdeling 1. - Niet-agrarische vergoeding

Onderafdeling 1. - Bedrag van de vergoeding

Art. 26.§ 1. Er wordt een jaarlijkse vergoeding van veertig euro per hectare in aanmerking komend woud toegekend aan de privé-eigenaars voor de percelen van in aanmerking komend woud, in de zin van artikel 1, 12°, a) en 12°, c), voor zonder het aanwijzingsbesluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt uiterlijk op de datum bepaald door het Bestuur voor het indienen van de oppervlakteaangiften. § 2. Er wordt een jaarlijkse vergoeding van twintig euro per hectare in aanmerking komend woud toegekend aan de privé-eigenaars voor de percelen van in aanmerking komen woud, in de zin van artikel 1, 12°, b), tot en met het jaar van aanwijzing van de Natura 2000-site, indien het aanwijzingsbesluit, wat betreft dit laatste jaar, in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt na de datum bepaald door het Bestuur voor het indienen van de oppervlakteaangiften.

Art. 27.De periode gedekt door de in dit hoofdstuk vermelde vergoedingen begint op 1 januari van het jaar waarop ze betrekking heeft en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 28.§ 1. Behalve in behoorlijk gerechtvaardigd geval en onverminderd artikel 9 van Verordening 65/2011 wordt de vergoeding betaald binnen het jaar waarop ze betrekking heeft. § 2. Als de controles ter plaatse niet zijn kunnen worden uitgevoerd, wordt de vergoeding tegen 75 % betaald binnen het jaar waarop ze betrekking heeft voor zover de administratieve controles beëindigd zijn.

Art. 29.Een kennisgeving van de berekening van de toegekende vergoeding wordt na elke jaarlijkse periode gedekt door de vergoeding aan de begunstigde gezonden.

Art. 30.De in artikel 18 bedoelde overdracht heeft pas uitwerking op 1 januari van het jaar volgend op deze overdracht.

Onderafdeling 2. - Voorwaarden voor de toelaatbaarheid en voor het in aanmerking komen

Art. 31.Om de in artikel 26 bedoelde vergoeding te kunnen genieten, moet de privé-eigenaar de volgende cumulatieve toelaatbaarheidsvoorwaarden vervullen : 1° in het kader van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS) bij het Bestuur geïdentificeerd zijn overeenkomstig de bepalingen van Verordening nr.73/2009; 2° jaarlijks binnen de door het Bestuur bepaalde termijn een vergoedingsaanvraag bij aangetekend schrijven of tegen overhandiging van een ontvangstbewijs indienen bij de Directie Buitendiensten van het Departement Steun van het Bestuur aan de hand van het door het Bestuur vastgestelde formulier voor de oppervlakteaangifte;3° over het perceel beschikken op de door het Bestuur bepaalde datum overeenkomstig artikel 35 van Verordening (EG) nr.73/2009.

Art. 32.Om de in artikel 26 bedoelde vergoeding te kunnen genieten, moet de privé-eigenaar de volgende cumulatieve voorwaarden voor het in aanmerking komen vervullen : 1° over een gecumuleerde oppervlakte bedoeld in artikel 26 beschikken, die minstens een vergoeding van honderd euro teweegbrengt;2° de instandhoudingseilanden op het fotoplan identificeren en op het terrein fysisch markeren volgens de door de Minister bepaalde modaliteiten;3° volgens de door de Minister bepaalde modaliteiten de volgende bomen op het terrein fysisch markeren : a) minstens twee dode bomen per hectare bossen en wouden buiten het instandhoudingseiland;b) minimum één boom met een biologische waarde per 2 hectaren van in aanmerking komend woud buiten het instandhoudingseiland. Om aan het in het eerste lid, 3°, bedoelde criterium te voldoen, geeft de eigenaar in de oppervlakteaangifte alle woudpercelen aan die hij in de Natura 2000-sites of in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net, bezit. De behoorlijk ingevulde, gedateerde en getekende aanvraag wordt vergezeld van een afschrift van de door het Bestuur verstrekte fotoplannen waarop de aangegeven percelen met nauwkeurigheid worden gelokaliseerd. Afdeling 2. - Bijkomende niet-agrarische toelage

Art. 33.§ 1. De privé-eigenaar die de in artikel 26 bedoelde niet-agrarische vergoedingen geniet, krijgt een bijkomende toelage als hij erom verzoekt in zijn vergoedingsaanvraag bedoeld in artikel 31, eerste lid, 2°.

Die bijkomende toelage wordt toegekend voor de oppervlakten : 1° aan de rand die bestaat uit een strook van 20 meter breed boven de 10 meter;2° van een instandhoudingseiland dat boven de eerste 3 % oppervlakte van instandhoudingseilandje ligt. § 2. Om die bijkomende toelage te genieten moet de privé-eigenaar : 1° de randen op het fotoplan identificeren;2° de instandhoudingseilanden op het fotoplan identificeren en op het terrein fysisch markeren volgens de modaliteiten bepaald door de Minister. § 3. De in § 1 bedoelde toelage kan ook aan de openbare eigenaars, die geen gewestelijke of federale eigenaars zijn, toegekend worden, ongeacht de oppervlakte van de bossen en wouden waarvan ze eigenaar zijn, onder dezelfde voorwaarden als die bedoeld in § 1, voor oppervlakten groter dan het minimum bepaald bij artikel 71, eerste lid, 4°, en bij artikel 71, tweede lid, van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek. § 4. Het bedrag van de bijkomende toelage is vastgelegd op 100 euro voor elke hectare bedoeld in § 1. § 5. De gecumuleerde minimale oppervlakte om de bijkomende toelage te krijgen is vastgelegd op 1 ha. Ze mag bestaan uit meerdere delen voor zover ze een individuele oppervlakte van 10 aren bestrijken.

De voor instandhoudingseilanden in aanmerking komende oppervlakte moet betrekking hebben op gebieden van grof hout of in voorkomend geval van andere beboste gebieden. In geen geval mogen de bijkomende instandhoudingseilanden in de open omgevingen aangewezen worden. Hun oppervlakte mag niet groter zijn dan tien percent van de totaaloppervlakte van de eigendom in Natura-2000. § 6. De randen en instandhoudingseilanden die voor deze bijkomende toelage in aanmerking komen, worden gedurende minimum dertig jaar in stand gehouden.

Art. 34.De periode gedekt door de in dit hoofdstuk vermelde bijkomende toelagen begint op 1 januari van het jaar waarop ze betrekking heeft en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 35.§ 1. Behalve in behoorlijk gerechtvaardigd geval en onverminderd artikel 9 van Verordening 65/2011 wordt de vergoeding betaald binnen het jaar waarop ze betrekking heeft. § 2. Als de controles ter plaatse niet zijn kunnen worden uitgevoerd, wordt de vergoeding tegen 75 % betaald binnen het jaar waarop ze betrekking heeft voor zover de administratieve controles beëindigd zijn.

Art. 36.Een kennisgeving van de berekening van de toegekende bijkomende toelage wordt na elke jaarlijkse periode gedekt door de toelage.

Art. 37.De in artikel 18 bedoelde overdracht heeft pas uitwerking op 1 januari van het jaar volgend op deze overdracht. HOOFDSTUK V. - Toelagen aan het herstel en aan het beheer van de open omgevingen Afdeling 1. - Algemeen

Art. 38.§ 1. Er kan een toelage toegekend worden voor werken tot herstel van natuurlijke habitats en habitats van soorten met een gemeenschappelijke waarde, alsook voor beheerswerken van open omgevingen onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 46, 47, 48, 49, 50 en 51.

Het Bestuur onderzoekt of elke ingediende aanvraag volledig en conform is. § 2. Het Bestuur beoordeelt de opportuniteit van de toelagenaanvraag t.a.v. het biologische potentieel en op basis van een vergelijking van de identificeerbare kosten en winsten van de verrichting voor biodiversiteit.

De Minister kan de modaliteiten voor die vergelijking bepalen. § 3. De toelage wordt toegekend aan de beheerders of aan de openbare of privé-eigenaars van terreinen gelegen in het Waalse Gewest. § 4. Indien de uitvoering van handelingen of werken een stedenbouwkundige of globale vergunning vereist of indien die handelingen of werken aan een stedenbouwkundige verklaring onderworpen worden, kunnen de toelagen pas toegekend worden als de aanvrager die vergunning heeft verkregen of zijn verklaring heeft medegedeeld.

Art. 39.§ 1. Elke toelageaanvraag wordt ingediend aan de hand van het formulier dat door het Bestuur afgeleverd wordt en gericht aan de directeur van de Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen waar het eigendom of het perceel of, in voorkomend geval, het merendeel daarvan zich bevindt. § 2. Het formulier gaat vergezeld van : 1° een kostenraming van de overwogen werken of bedrijfsbestekken;2° een uittreksel uit het kadastraal plan waarop de exacte perimeter waarop de toelageaanvraag betrekking heeft met een fijne rode streep afgebakend is;3° een uittreksel uit de NGI-kaart (1/10 000e) waar betrokken gebied in het rood geïdentificeerd wordt;4° een afschrift van betrokken kadastrale legger of van elk ander stuk waaruit het eigendom van betrokken perceel (percelen) afgeleid kan worden;5° desgevallend, een mandaat behoorlijk getekend door betrokken eigenaar(s). § 3. Binnen tien werkdagen wordt een bericht van ontvangst aan de aanvrager gericht.

Art. 40.Binnen een Natura 2000-site of binnen een site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net of binnen de ecologische hoofdstructuur mag slechts één toelagedossier per eigenaar of beheerder en per kalenderjaar aanvaard worden. In dat dossier mogen verschillende percelen en/of verschillende soorten toelagen opgenomen worden.

Art. 41.De directeur van de Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen waarbij de aanvraag om toelage wordt ingediend, deelt zijn beslissing aan de aanvrager mee binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het volledige dossier en bepaalt de beheerseenheid waartoe het (de) perceel/percelen na herstel behoort/behoren. De werkzaamheden beginnen pas na ontvangst van de instemming van de directeur en, in voorkomend geval, van de machtigingen en vergunningen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de werkzaamheden.

Bij gebrek aan beslissing binnen de termijn bedoeld in het eerste lid, wordt de aanvraag geacht geweigerd te zijn.

Art. 42.De toelage wordt in één keer uitbetaald na een administratieve controle ter plaatse door het Bestuur op basis van de bedoelde forfaitaire bedragen, of op voorlegging van de afschriften van de door de aanvrager betaalde facturen, of op voorlegging van een schuldvorderingsverklaring.

Art. 43.De voorgelegde facturen worden goedgekeurd door het Bestuur en moeten overeenkomen met de marktprijzen. De schuldvorderingsverklaringen worden goedgekeurd door het Bestuur op basis van de vergelijking met minstens twee bestekken opgemaakt door bedrijven, en verstrekt door de aanvrager.

Art. 44.De aanvraag tot betaling moet bij de Directeur van de Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen toekomen uiterlijk tweeëntwintig maanden na de beslissingsdatum over de aanvraag om toelage.

Art. 45.Na uitvoering van de herstelwerken, verstrekt het Bestuur de eigenaar of de beheerder een conformiteitsattest waarbij de beheerseenheid waartoe het (de) perceel/percelen na herstel behoort (behoren), wordt bepaald.

Dit conformiteitsattest biedt de eigenaar of de beheerder de mogelijkheid om, als hij dat wenst, de vergoedingen bedoeld in de artikelen 19 en 26 aan te vragen. Afdeling 2. - Toelage voor het herstel van grasperken en heiden

Art. 46.De voor de toelage in aanmerking komende werken en bedragen bestaan uit : 1° de ontbossing op basis van betaalde facturen of van schuldvorderingsaangiftes;2° de verwijdering van het struikgewas op basis van betaalde facturen of van schuldvorderingsaangiftes;3° het plaatsen van omheiningen op basis van betaalde facturen of van schuldvorderingsaangiftes; 4° de installatie van schuilplaatsen voor schapen naar rato van 40 % van het bedrag van de werken, laatstgenoemde worden beperkt tot 3.000 euro, per schuilplaats en met een maximum van één schuilplaats per 5 ha herstelde omgevingen.

Art. 47.De in artikel 46 bedoelde toelage wordt verleend onder de volgende voorwaarden : 1° het perceel dat het voorwerp uitmaakt van de aanvraag om toelage ligt in een Natura 2000-locatie of een gebied dat in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk of in de ecologische hoofdstructuur;2° het perceel moet een biologisch potentieel bezitten om er een grasland of heide te herstellen;3° de eigenaar of de beheerder moet het open karakter van het grasland of de heide behouden gedurende een periode van vijftien jaar te rekenen vanaf de toekenning van de toelage, door de verwijdering van het struikgewas of het maaien of door de vaststelling van een programma van extensieve begrazing dat op basis van een wetenschappelijk verslag van de directeur van de Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen wordt goedgekeurd. In het geval vermeld in het eerste lid, 3°, kan de eigenaar of de beheerder om de toelage bedoeld in artikel 51 verzoeken om het karakter van het grasperk of de heide te behouden. Afdeling 3. - Toelage voor de exploitatie van naaldbomen

Art. 48.§ 1. De toelage wordt toegekend voor de percelen : 1° die zich in een Natura 2000-locatie bevinden of in een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net, of in een ecologische hoofdstructuur;2° die een biologisch potentieel bezitten om er een type natuurlijk habitat of een habitat van een soort van communautair belang te herstellen;3° waarvan het eventueel actief draineringsnetwerk niet-operationeel wordt gemaakt;4° die in gebieden gelegen zijn, waar de aanplanting van naaldbomen tijdens de aanplanting wettelijk toegelaten was. § 2. Na de exploitatie moet de begunstigde van de toelage gedurende een minimale periode van dertig jaar : 1° hetzij het open karakter vrijwaren door de verwijdering van het struikgewas, de begrazing of het regelmatig maaien;2° hetzij de natuurlijke regeneratie van inheemse loofboomsoorten valoriseren of ze in stations herplanten.

Art. 49.§ 1. De bedragen van de werkzaamheden bedoeld in artikel 48 worden bepaald als volgt : 1° het bedrag van de toelagen voor ontbossing wordt jaarlijks door het Bestuur aangenomen en op zijn internetsite bekendgemaakt aan de hand van de beproefde methodologie inzake raming van de kosten van de specifieke beheersmaatregelen voor de boshabitats Natura 2000.Die methodologie is goedgekeurd door het Bestuur en voorziet in schadetabels naar gelang van de soort, de leeftijd, de vruchtbaarheidsklasse, de exploiteerbaarheidstermijn en de handelswaarde. 2° in een eerste fase wordt de kostprijs van een opstand bepaald op grond van de leeftijd die hij op de datum van de ontbossing bereikt heeft.Die kostprijs is de som van de uitgaven die sinds de installatie geactualiseerd zijn, na aftrek van de ontvangsten die sinds de installatie geactualiseerd zijn. De actualisatievoet is de interne rendabiliteitsvoet, met name de werkingsvoet van de investering, voor de investeringsduur die de maximale rendabiliteit waarborgt; 3° de ontbossingstoelage wordt vervolgens berekend als het verschil tussen de kostprijs op de leeftijd van de ontbossing en de handelswaarde van de producten, waaraan desgevallend bijzondere onkosten toegevoegd worden die voortvloeien uit specifieke exploitatieverplichtingen of, desgevallend, onkosten voor de vernietiging van het houtmateriaal wanneer het geen handelswaarde heeft. De administratie raamt die bedragen op basis van het mobiele gemiddelde van de marktprijzen, berekend over de laatste vijf jaren.

Dat rooster wordt opnieuw geëvalueerd in geval van afwijking hoger dan drie percent van het mobiele gemiddelde van de houtprijzen.

De toelage wordt beperkt tot zevenduizend euro per hectare, ongeacht de productiviteitsklasse.

De toegekende toelagen worden op basis van een door de administratie verrichte raming t.o.v. die maximumbedragen verminderd op grond van de volgende criteria : a) wildschade;b) de oppervlakte ingenomen door (levende en dode) bomen aangetast door de spintkever;c) de oppervlakte ingenomen door omgewaaide opstanden.4° het Bestuur raamt die bedragen op basis van het mobiele gemiddelde van de marktprijzen, berekend over de laatste vijf jaren.Dat rooster wordt opnieuw geëvalueerd in geval van afwijking hoger dan drie percent van het mobiele gemiddelde van de houtprijzen; 5° de toelage wordt beperkt tot zevenduizend euro per hectare, ongeacht de productiviteitsklasse; 6° de toegekende toelagen worden op basis van een door het Bestuur verrichte raming t.o.v. die maximumbedragen verminderd op grond van de volgende criteria : a) wildschade;b) de oppervlakte ingenomen door bomen aangetast door de spintkever;c) de oppervlakte ingenomen door omgewaaide opstanden. § 2. In klasse 6 van de sparopstanden, stemmen de exploitatiekosten, als de ontbossing met behulp van rupswerktuigen plaatsvindt, overeen met een forfaitair bedrag van 3.000 euro per ha. In dit geval wordt de toelage bedoeld in § 1 niet toegekend. 3° De opvulling van de draineerbuizen wordt gesubsidieerd op basis van een bedrag dat door facturen of schuldvorderingsaangiftes wordt gerechtvaardigd, voor een herstel van de waterhuishouding over het geheel van de oppervlakte. § 4. Als de bosbouwbestemming volledig en helemaal wordt opgegeven na de exploitatie van de naaldbomen door de toekenning van een beheerseenheid met het afzien van die bestemming tot gevolg, wordt een bijkomende toelage van een forfaitair en eenmalig bedrag van tweeduizend euro per hectare toegekend. § 5. Als de bosbouwbestemming na de exploitatie van de naaldbomen gedurende een periode van dertig jaar wordt opgegeven, wordt een bijkomende toelage van een forfaitair en éénmalig bedrag van tweeduizend euro per hectare toegekend. § 6. Met het oog op het behoud van het open karakter bedoeld in artikel 48, § 2, 1°, kan de eigenaar of de beheerder om de toelage bedoeld in artikel 51 verzoeken. Afdeling 4. - Toelage voor andere herstelwerken

Art. 50.§ 1. Voor de herstelwerken die niet bedoeld zijn bij de tweede en de derde afdeling, wordt een toelage toegekend onder de volgende voorwaarden : 1° het perceel dat het voorwerp uitmaakt van de aanvraag om toelage ligt in een Natura 2000-locatie of een gebied dat in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk of in de ecologische hoofdstructuur;2° het perceel moet een biologisch potentieel bezitten om er een habitat of een habitat van een soort met een gemeenschappelijk belang te herstellen;3° de aanvrager verbindt zich ertoe de inrichtingen die zijn opgericht voor de soorten en de habitats met een gemeenschappelijk belang gedurende minstens vijftien jaar te behouden en te onderhouden;4° de aanvrager verbindt zich ertoe de inrichtingen die zijn opgericht voor de soorten en de habitats met een gemeenschappelijk belang gedurende minstens dertig jaar te behouden en te onderhouden. § 2. De toelage wordt toegekend ten belope van de betaalde facturen of van de schuldvorderingsaangiftes. Afdeling 5. - Toelage voor het beheer van open omgevingen

Art. 51.§ 1. Een toelage wordt toegekend voor het beheer van de open omgevingen ten gunste van de habitats en soorten met een gemeenschappelijk belang onder de volgende voorwaarden : 1° het perceel dat het voorwerp uitmaakt van de aanvraag om toelage ligt in een Natura 2000-locatie of een gebied dat in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk of in de ecologische hoofdstructuur;2° het perceel moet een biologisch potentieel bezitten om er een habitat of een natuurlijk habitat of een habitat van een soort met een gemeenschappelijk belang te herstellen;3° de aanvrager verbindt zich ertoe de inrichtingen die zijn opgericht voor de soorten en de habitats met een gemeenschappelijk belang gedurende minstens vijf jaar te behouden en te onderhouden. § 2. De toelage wordt toegekend ten belope van de betaalde facturen of van de schuldvorderingsaangiftes. § 3. Wanneer een eigenaar of een beheerder om deze toelage verzoekt overeenkomstig artikel 47, tweede lid of overeenkomstig artikel 49, § 6, dat hij aan de voorwaarden voldoet om ervoor in aanmerking te komen, maar de toelage toch niet kan verkrijgen wegens begrotingstekort, is hij niet meer verplicht de verplichtingen bedoeld in artikel 47, eerste lid, 3°, en in artikel 48, § 2, 1°, na te leven voor het betrokken begrotingsjaar. HOOFDSTUK VI. - Toelage voor de aankoop van gronden

Art. 52.§ 1. Een toelage voor de aankoop van een grond wordt toegekend aan natuurlijke personen of aan privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen onder de volgende voorwaarden : 1° het perceel dat het voorwerp uitmaakt van de aanvraag om toelage ligt in een Natura 2000-gebied of een gebied dat in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk of in de ecologische hoofdstructuur;2° de koper dient zijn aanvraag in overeenkomstig de bepalingen van dit besluit of van de besluiten die krachtens dit besluit worden genomen;3° de koper blijft eigenaar van de grond en leeft zijn beheersplan gedurende minstens dertig jaar na;4° de koper dient een aanvraag in om onder een beschermingsstatuut te staan in de zin van de wet van 12 juli 1973 of aanvaardt de integratie van de grond in een beheerseenheid 1, 2, 3, 4, 6, 7 of 8. In het geval vermeld onder het eerste lid, 3°, onder voorbehoud van een recht van voorkoop, als de koper de grond vóór het verlopen van de termijn van dertig jaar verkoopt, geeft hij eerst het Waalse Gewest de mogelijkheid om de grond te kopen tegen de marktprijs, na aftrek van het geïndexeerd bedrag van de toegekende toelage.

Als het Waalse Gewest de grond koopt, zorgt het voor de uitvoering van het beheersplan.

Als het Waalse Gewest de grond niet koopt, moet de eigenaar het geïndexeerd bedrag van de toegekende toelage terugbetalen.

De in het derde en in het vierde lid bedoelde indexering wordt uitgevoerd op basis van de gezondheidsindex. § 2. Voor het Waalse Gewest, dekt de tegemoetkoming de Europese medefinanciering 50 % van de werkelijke kosten voor de aankoop van gronden, exclusief btw en registratierechten.

Voor de anderen openbare eigenaars alsook voor de natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen, dekt de openbare tegemoetkoming 50 % van de werkelijke kosten voor de aankoop van gronden, exclusief btw voor degenen die eraan onderworpen zijn, en exclusief registratierechten.

De in § 1 bedoelde toelage is niet cumuleerbaar met de toelage bedoeld in het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door privéverenigingen in erkende natuurreservaten op te richten terreinen of van elke andere overheidssteun voor de aankoop van een grond.

De waarde van de grond dient te worden geschat door een notaris of door het Comité voor de aankoop van gebouwen ten opzichte van de plaatselijke prijzen voor de verkoop van vergelijkbare goederen. Het Bestuur behoudt zich het recht om de waarde van de gronden die te koop worden aangeboden, te laten herschatten. § 3. De ingediende aanvragen die recht geven op de subsidie worden ingewilligd zolang de beschikbare vastleggingsmachtiging strekt. § 4. Elke aanvraag om toelage wordt ingediend aan de hand van het formulier dat door de administratie afgeleverd wordt en gericht aan de directeur van de Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen waar het eigendom of in voorkomend geval het merendeel daarvan zich bevindt.

Het formulier gaat vergezeld van : 1° een afschrift van de ondertekende voorlopige koopakte, met vermelding van de gegevens van de verkoper, van de aankoper en van de notaris van de verkoper;2° een schatting van de grond, verricht door een notaris of door het Comité voor de aankoop van gebouwen ten opzichte van de plaatselijke prijzen voor de verkoop van vergelijkbare goederen;3° een uittreksel uit het kadastraal plan waarop de exacte perimeter waarop de toelageaanvraag betrekking heeft met een fijne rode streep afgebakend is;4° een uittreksel uit de NGI-kaart (1/10 000e) waar betrokken gebied in het rood geïdentificeerd wordt;4° een afschrift van betrokken kadastrale legger of van elk ander stuk waaruit het eigendom en de oppervlakte(n) van betrokken perceel (percelen) afgeleid kan worden;6° een ontwerp van beheer van het perceel. Het Bestuur onderzoekt of elke ingediende aanvraag volledig en conform is.

Binnen tien werkdagen wordt een bericht van ontvangst aan de aanvrager gericht. § 5. De directeur van de Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen beoordeelt de opportuniteit van de aanvraag t.a.v. het biologische potentieel alsook het belang om onder een beschermingsstatuut te staan in de zin van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud of de integratie van de grond in een beheerseenheid 1, 2, 3, 4, 6, 7 of 8.

De directeur van de directie waarbij de aanvraag om toelage wordt ingediend, spreekt zich uit over de aanvraag binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het volledige dossier.

De aankoop wordt enkel verricht na het uitdrukkelijk akkoord van de directeur te hebben ontvangen.

De aanvrager kan een beroep indienen bij aangetekend schrijven of door elk middel dat vaste datum verleent aan de verzending, aan de Inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen tegen de beslissing tot weigering van de toelage of indien de directeur van de Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen geen beslissing genomen heeft binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van genoemde beslissing. De Inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen beschikt over zestig dagen om de aanvrager kennis te geven van de beslissing, bij een ter post aangetekende brief. § 6. De aanvraag tot betaling moet bij de directeur van de Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen toekomen uiterlijk tweeëntwintig maanden na de beslissingsdatum over de aanvraag om toelage.

Op verzoek van de meest gerede partij, richt de notaris van de verkoper binnen drie maanden vóór het verlijden van de notariële koopakte, een schrijven aan de directeur van de Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen waarin de geplande datum voor dat verlijden wordt bevestigd De toelage wordt in één keer uitbetaald op de rekening van de notaris, bij het verlijden van de notariële koopakte. § 7. In geval van annulering van de verkoop, wordt het betaalde bedrag volledig terugbetaald aan het Waalse Gewest. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 53.Dit besluit is van toepassing op alle lopende aanvragen om vergoeding en toelage, met inbegrip van de aanvragen die het voorwerp uitmaken van een beroep.

In afwijking van het eerste lid, zijn de artikelen 21, 25 en 28 van toepassing op alle aanvragen om vergoeding en toelage ingediend vanaf 1 januari 2011.

Art. 54.Het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties en in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk wordt opgeheven.

Art. 55.De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 november 2012.

De Minister-President, R DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

^