Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 07 mei 2020
gepubliceerd op 12 mei 2020

Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders in het kader van de sanitaire crisis

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020030902
pub.
12/05/2020
prom.
07/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/07/2020030902/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders sluiten betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders in het kader van de sanitaire crisis


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de sanitaire crisis COVID-19, artikel 2;

Gelet op het decreet van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders sluiten betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2020200046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders sluiten tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders sluiten betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het advies van de "CWAPE" van 20 april 2020 betreffende de impact van de crisis op de daadwerkelijke inwerkingtreding van het prosumertarief;

Gelet op de wetten op de Raad van State, artikel 3, § 1, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de termijn waarvan sprake in het besluit van tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders sluiten betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders enerzijds verstreken is en dat anderzijds aanstonds maatregelen dienen genomen voordat het prosumertarief wordt toegepast om tegelijk te zorgen voor een redelijke capaciteit voor de netbeheerders om op aanvraag dubbele debietmeters te plaatsen, terwijl deze plaatsing voorlopig nog onmogelijk is wegens de sanitaire crisis en pas weer geleidelijk aan weer op gang zal kunnen komen om de normale situatie pas op 1 oktober 2020 te bereiken;

Gelet op de tariefmethodologie 2019-2023, die bepaalt dat de door de CWaPE goedgekeurde "prosumer"-tarieven op 1 januari 2020 van kracht worden;

Gelet op de gewestelijke beleidsverklaring (2019-2024): Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Onafhankelijk van de door de CWaPE besloten inwerkingtreding van het "prosumer"-tarief op 1 januari 2020 treffen de distributienetbeheerders de nodige maatregelen om dit tarief niet in rekening te brengen voor 1 oktober 2020.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 mei 2020.

Namen 7 mei 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY

^