Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 05 oktober 2006
gepubliceerd op 12 oktober 2006

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006203286
pub.
12/10/2006
prom.
05/10/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 OKTOBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 13 maart 2003 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 13 maart 2003 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken;

Gelet op de kandidaturen voorgedragen door de « EWCM-UCM », op 16 mei 2006;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, 2°, vierde streepje, van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken wordt de tekst vervangen als volgt : « - Mevr. Françoise Voisin ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 oktober 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT

^