Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 oktober 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006003487 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2006 houdende de minimumvoorwaarden van contracten tot levering van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden door geregistreerde handelaren type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006012464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen ressorteren, gelegen in de arrondissementen Roeselare en Kortrijk van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006022939 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006022940 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de orthodontie wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de orthodontie type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van Belgocontrol en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van Belgacom en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het « Centre hospitalier universitaire de Liège » en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006203178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging, voor 2006, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de loonspanning in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006203212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de arbeidsduur in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 13/11/2006 numac 2006203282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2006, van het bedrag, de wijze van financiering en de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006003474 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036698 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zwarte koolvis in de i.c.e.s.-gebieden II, III, IV type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006036741 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2004 houdende toekenning van opdrachten aan IVB VZW betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006036742 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2003 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte volwassen runderen type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 17/11/2006 numac 2006036863 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op heek in de i.c.e.s.-gebieden II, IV type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203621 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203620 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 05/10/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006033108 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende opheffing van de rangschikking als monument van het huis gelegen Paveestrasse 16 te Eupen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/10/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006203286 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken type besluit van de waalse regering prom. 05/10/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006203287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Froidchapelle

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/10/2006 pub. 07/03/2007 numac 2007031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ganshoren tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Keizer Karel - Basiliek » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 januari 1987

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/10/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de subsidiaire beschermingsstatus type omzendbrief prom. 05/10/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006000988 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de subsidiaire beschermingsstatus Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 05/10/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006023330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van Belgacom en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening. - Erratum type erratum prom. 05/10/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006023331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het « Centre hospitalier universitaire de Liège » en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening. - Erratum
^