Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006000698 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Richtlijnen van het FANC voor het gebruik van röntgenstralen voor medische doeleinden : Patiëntendosimetrie Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van (...) type wet prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006009776 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en type wet prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006009783 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2006, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 28 september 2006, is machtiging verleend aan de heer **** **** ****(...) type wet prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten « Mobistar vaste en mobiele dienst » en « Mo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 werd met ingang van 1 juni 2006, de heer Moreau, Philippe, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Overheidsbegroting en Overheidsfinanci type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006000767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 werd met ingang van 1 juni 2006, Mevr. Robiette, Isabelle, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Juridische Normen en Geschillen bij de type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006000770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 1 september 2006 wordt de heer Pierre Vermeulen, als rijksambtenaar overgeplaats in de hoedanigheid van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnelandse Zaken, Centrale diensten, Franstal type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006002117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2005 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type koninklijk besluit prom. 29/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006002121 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de terbeschikkingstelling van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006009660 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk type koninklijk besluit prom. 29/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006002120 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in de diverse federale overheidsdiensten, in de departementen en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende een specifieke inspanning voor de tewerkstelling en de vorming van de nieuw aangeworvenen type koninklijk besluit prom. 26/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006014222 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land Examen voor het verkrijgen van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 1978, zal het Instituut voor Wegtransport Het schriftelijk gedeelte van het examen zal plaatsvinden op 27 oktober 2006. De aanvragen tot d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006022992 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Hernieuwing van de mandaten van de leden Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 : - worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 28 april 2006, de mandaten van de leden van de de heren : Baetens, Kris; Buteneers, Jean-Paul; Demaree, Serge; Stiénon, Philippe; V(...) type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006023011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 28, § 1, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006023012 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006023021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-44jketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006201977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006202503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006202711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2005 en 2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006202710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006202767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006202943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006202970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 30, 42 en 118 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006202973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 118, 133 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/10/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006002122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende samenstelling van de selectiecommissie belast met het voordragen van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006012450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006012451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 65 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 05/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006022983 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van geneesheren-experten bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 05/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006022985 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de speciale kamers van beroep voor politieke gevangenen bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 05/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006022984 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de kamers van beroep bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 05/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006022986 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van geneesheren-specialisten bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 27/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006031502 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding dat de kosten dekt die voortvloeien uit het gebruik van een eigen voertuig door een personeelslid van het ministerie of een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 16/06/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006036591 bron vlaamse overheid Decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006031500 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Lampiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/04/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bescherming van de personeelsleden van het ministerie en van sommige openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006203063 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 december 2005 is de beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt van leraar voor kunstlessen toegekend aan de heer Dan Van Bever voor de cursussen : Geluidsopname en -bewerking/Geluidscreatie. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2005 pub. 12/10/2006 numac 2006203067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor advies bedoeld in artikel 14 van het decreet van 26 april 1999 tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2003 pub. 12/10/2006 numac 2006203066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie voor Plaatselijke Projecten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006203064 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 mei 2006 is de beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt van leraar voor kunstlessen toegekend aan de heer Guy Danel voor de cursussen : Kamerm Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 mei 2006 is de beroepsbekendheid m(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/10/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006203286 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 1997 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 51 betreffende de behandeling van afgedankt politiematerieel. - Richtlijnen en aanbevelingen

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006003457 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 470 van 10 augustus 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006003460 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 287 van 15 september 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006003459 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 587 van 18 augustus 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006003462 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 603 van 18 augustus 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006003461 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 471 van 8 september 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006003463 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 588 van 20 september 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006012472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. 13/07/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006009795 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt Mevr. Stéphanie Bosly, met ingang van 1 januari 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. De va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006009803 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt Mevr. Greet De Croock, met ingang van 1 april 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. De Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006009811 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt de heer De Ceuster, Jan, benoemd voor een mandaat van twee jaar in de hoedanigheid van assistent in het Nederlandse taalkad Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt Mevr. Goedseels, Eef, benoemd voor een manda(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006029130 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 : - Wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II toegekend aan : De heer BAEVEGHEMS, Ranginneming, 8 april 2005. De heer VITSKENS, Arthur, Spelend lid van de « Société royale Les P(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006009817 bron federale overheidsdienst justitie Derde oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie, als houder van een leeropdracht of hoogleraar rechten, benoemd in een universiteit die afhangt van de Franse Gem Deze oproep is enkel gericht tot kandidaten voor de mandaten van gewoon of plaatsvervangend lid van(...)

document

type document prom. -- pub. 12/10/2006 numac 2006002118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Daklozen. - Bevoegd O.C.M.W. - Referentieadres Inschrijving en schrapping van een inschrijving Aan de Dames en Heren Burgemeesters; Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Ter informatie : Mevrouw, Mijnheer, De inschrijving op
^