Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 05 februari 2009
gepubliceerd op 03 maart 2009

Besluit van de Waalse Regering betreffende de vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten bedoeld in de pachtwetgeving

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009200842
pub.
03/03/2009
prom.
05/02/2009
ELI
eli/besluit/2009/02/05/2009200842/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2009. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten bedoeld in de pachtwetgeving


De Waalse Regering, Gelet op de Belgische Grondwet, zoals gecoördineerd op 17 februari 1994, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 13 juli 2001, inzonderheid op de artikelen 6, § 1, V, en 92bis, § 1, en artikel 10;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2001, inzonderheid op de artikelen 61, 75 en 77;

Gelet op de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, inzonderheid op artikel 12.7 van artikel 1, gewijzigd bij de wet van 7 november 1988;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij, goedgekeurd door de federale Regering op 10 december 2004, door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 27 januari 2005, door de Waalse Regering op 21 april 2005 en door de Vlaamse Regering op 10 maart 2006, gewijzigd op 27 oktober 2006;

Gelet op de voorstellen van de provinciale landbouwkamers overgemaakt per brief d.d. 6 september 2007, 11 september 2007, 13 september 2007 en 22 oktober 2007;

Gelet het overeenstemmend advies van de Nationale Landbouwraad van 18 december 2007;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 43.941/4/VR, gegeven op 22 januari 2008;

Gelet op het overleg in de voortdurende werkgroep van de Interministeriële Conferentie Landbouw voor het Landbouwbeleid d.d. 13 februari 2008, bevestigd op 30 april 2008 door de Interministeriële Conferentie;

Gelet op de bestaande juridische grondbeginselen en het nieuwe samenwerkingsakkoord van 2006;

Overwegende dat het Vlaams Gewest zijn eigen maximale oppervlakten heeft aangenomen, zonder rekening te houden met het advies van de Raad van State;

Overwegende dat de ICLB - waar de federale Staat vertegenwoordigd is - ingestemd heeft met de voorgestelde tekst van het besluit van de Waalse Regering;

Overwegende het rechtsvacuüm te wijten aan het gebrek aan officiële referentie voor de maximale rentabiliteitsoppervlakten gedempt moet worden;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De maximale rentabiliteitsoppervlakten bedoeld in artikel 12.7 van artikel 1 van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, gewijzigd bij de wet van 7 november 1988, worden vastgesteld als volgt : I. Waals Brabant 1. Zandleemstreek 100 ha 2.Leemstreek 105 ha II. Namen 1. Leemstreek 105 ha 2.Condroz 105 ha 3. Grasstreek 105 ha 4.Famenne 100 ha 5. Ardennen 100 ha III.Luxemburg 1. Ardennen 90 ha 2.Famenne 90 ha 3. Grasstreek 90 ha 4.Jurastreek 90 ha IV. Henegouwen 1. Zandleemstreek 100 ha 2.Leemstreek 105 ha 3. Henegouwse Kempen 100 ha 4.Condroz 105 ha 5. Grasstreek 70 ha 6.Famenne 70 ha 7. Ardennen 70 ha V.Luik 1. Leemstreek 120 ha 2.Grasstreek 70 ha 3. Condroz 105 ha 4.Hoge Ardennen 70 ha 5. Famenne 135 ha Art.2. De maximale rentabiliteitsoppervlakten zijn voor vijf jaar geldig.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 november 2007.

Art.4. De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 februari 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^