Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/02/2009 pub. 22/12/2011 numac 2009015015 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan over samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand inzake de douane, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009003061 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009003063 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009003064 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009011067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009022060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2008 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009200496 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de werking en het secretariaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 03/03/2009 numac 2009024056 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving », voor de periode van 15 december 2008 tot 14 december 2009, in het kader van een project voor de registratie van de activiteit van de huisartsgeneeskunde tijdens de wachtperiodes en de analyse van de haalbaarheid van de organisatie van een dispatching van de huisartsgeneeskunde onder de coördinatie van een groepering van huisartsenkringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009003071 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2009 uit te keren intresten voor de bij de deposito- en consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 05/02/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009009103 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten type ministerieel besluit prom. 05/02/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009021006 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing, in de Nationale Plantentuin van België, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van schorsing in het belang van de dienst uit te brengen type ministerieel besluit prom. 05/02/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009021007 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 05/02/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer en de Franstalige kamer van de Erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie type ministerieel besluit prom. 05/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200811 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 tot erkenning van verenigingen voor de paardenfokkerij en het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen, wat betreft de erkenning van de fokkersvereniging Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen VZW

decreet

type decreet prom. 05/02/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep en van het decreet van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren type decreet prom. 05/02/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bepalingen inzake het gespecialiseerd onderwijs en de opvang van kinderen en adolescenten met specifieke behoeften in het leerplichtonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van artikel 17 van het programmadecreet van 12 december 2008 houdende verscheidene maatregelen betreffende de radio-omroep, de oprichting van een begrotingsfonds voor de financiering van programma's voor het opsporen van kankers, de onderwijsinrichtingen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra en de schoolgebouwen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009031107 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/338bis van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 23 maart 2006 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juni 2005 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de maatschappelijke actie en het gezin type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009031109 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/338 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 december 2007 tot wijziging van het decreet van 13 mei 2004 met betrekking tot de toelagen voor de aankoop, de constructie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van bepaalde centra, diensten, huizen, organisaties of initiatieven voor beschut wonen die deel uitmaken van het beleid inzake Sociale actie, Gezin en Gezondheid en het decreet van 16 juni 2005 met betrekking tot de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de Sociale actie en het Gezin

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009200676 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009200675 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2009 pub. 03/03/2009 numac 2009200842 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten bedoeld in de pachtwetgeving type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202357 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "SA Sofipole"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/02/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Rondzendbrief betreffende de opname van ecologische criteria en duurzame ontwikkelingscriteria in de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en tot wijziging van de ministeriële rondzendbrief van 8 juli 1993 betreffende het milieuvriendelijke verbruik en het afvalstoffenbeheer in de gewestelijke openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^