Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 04 oktober 2007
gepubliceerd op 18 oktober 2007

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 2004 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203155
pub.
18/10/2007
prom.
04/10/2007
ELI
eli/besluit/2007/10/04/2007203155/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 2004 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, laatst gewijzigd bij de wet van 22 februari 2001;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, laatst gewijzigd bij de wet van 13 juli 2001;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4045/89 van de Raad van 21 december 1989 inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en houdende intrekking van Richtlijn 77/435/EEG;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten, laatst gewijzigd, wat betreft de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen, bij Verordening (EG) nr. 1787/2003 van de Raad van 29 september 2003;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2707/2000 van de Commissie van 11 december 2000 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 704/2007 van 21 juni 2007;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 18 juni 2003 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het vlak van landbouw en visserij;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 30 maart 2004 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het vlak van landbouw en visserij;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 2004 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2007 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en met de federale overheid op 6 september 2007;

Gelet op de dringendheid gemotiveerd door de noodzaak om de prijsverhoging van de zuivelproducten op de toegelaten maximale verkoopprijs aan de leerlingen door te rekenen om de doelstelling van deze maatregel inzake bevordering van zuivelproducten voort te zetten, moet deze verhoging van de maximumprijzen vanaf 1 september 2007 worden toegepast : eerste dag van het schooljaar 2007-2008;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 2004 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit;

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007.

Art. 3.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 oktober 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

BIJLAGE Maximumprijzen die aan de leerlingen mogen worden gevraagd vanaf 1 september 2007 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 oktober 2007 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen.

Namen, 4 oktober 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^