Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 04 juli 2002
gepubliceerd op 20 juli 2002

Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat zal toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet geëxploiteerd door de « Société de Transport en Commun du Brabant wallon"

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2002027645
pub.
20/07/2002
prom.
04/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2002. - Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat zal toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet geëxploiteerd door de « Société de Transport en Commun du Brabant wallon" (Openbare vervoermaatschappij van Waals-Brabant)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 36bis (ingevoegd bij het decreet van 4 februari 1999);

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, inzonderheid op artikel 62;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op artikel 3, 12°;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar, inzonderheid op titel II;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 september 1998 betreffende de personeelsleden van de exploitatiemaatschappijen die door de Regering aangewezen worden om overtredingen van het reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar op te sporen en vast te stellen;

Overwegende dat nieuwe personeelsleden moeten worden aangewezen als gevolg van wijzigingen binnen de personeelsformatie van de "Société de Transport en Commun du Brabant wallon";

Op de voordracht van de Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, Besluit :

Artikel 1.De heer Philippe Barras, aangewezen als agent van gerechtelijke politie, is belast met de opsporing en de vaststelling van overtredingen van het reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar en van artikel 25.1, 2° en 6°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 juli 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS

^