Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 04 april 2019
gepubliceerd op 04 juni 2019

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/04 -

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202619
pub.
04/06/2019
prom.
04/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 APRIL 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/04 - (betrokken onderstroomgebieden: Schelde-Leie, Moesel, Ourthe en Semois-Chiers)


De Waalse Regering, Gelet op Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;

Gelet op Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater;

Gelet op de artikelen D.52 tot D.61 en D.79 van Boek I van het Milieuwetboek;

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.216 tot D.218 en de artikelen R.284 tot R.290;

Gelet op het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie, goedgekeurd door de Waalse Regering op 22 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 10 januari 2006), en gewijzigd bij de Waalse Regering van 20 maart 2014 (Belgisch Staatsblad van 3 april 2014) en van 20 september 2018 (Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2018) en 6 december 2018 (Belgisch Staatsblad van 4 januari 2019);

Gelet op het saneringsplan per onderstroomgebied van de Moesel, goedgekeurd door de Waalse Regering op 10 november 2005 (Belgisch Staatsblad van 2 december 2005), en gewijzigd door de Waalse Regering op 5 maart 2015 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2015);

Gelet op het saneringsplan per onderstroomgebied van de Ourthe, goedgekeurd door de Waalse Regering op 10 november 2005 (Belgisch Staatsblad van 2 december 2005), en gewijzigd bij de Waalse Regering van 19 april 2012 (Belgisch Staatsblad van 3 mei 2012) en van 20 september 2018 (Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2018);

Gelet op het saneringsplan per onderstroomgebied van de Semois-Chiers, goedgekeurd door de Waalse Regering op 22 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 10 januari 2006), en gewijzigd door de Waalse Regering op 6 oktober 2016 (Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2016) en 20 september 2018 (Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2018);

WIJZIGINGEN VAN HET SANERINGSPLAN PER ONDERSTROOMGEBIED Overwegende dat het ontwerp tot wijzigingen van het saneringsplan per onderstroomgebied 2018/04 9 aanvragen tot wijzigingen telt, die in het bijzonder betrekking hebben op: - de toewijzing van de gemeenschappelijke saneringsregeling voor de bedrijfsruimte Polaris op het gemeentelijke grondgebied van Péruwelz (wijziging nr. 04.23); - de toewijzing van de gemeenschappelijke saneringsregeling voor de uitbreiding van de bedrijfsruimte Bastenaken 1 op het gemeentelijke grondgebied van Bastenaken (wijziging nr. 09.22); - de overgang van het autonoom saneringsstelsel naar het gemeenschappelijk saneringsstelsel van een gedeelte van het dorp Ocquier op het gemeentelijke grondgebied van Clavier (wijziging nr. 10.42); - de overgang van het gemeenschappelijk saneringsstelsel naar het autonoom saneringsstelsel voor een gedeelte van de "route du Condroz" op het gemeentelijke grondgebied van Seraing (wijziging nr. 10.43); - de overgang van het autonoom saneringsstelsel naar het gemeenschappelijk saneringsstelsel voor de bedrijfsruimte van Baillonville Nord op het gemeentelijke grondgebied van Somme-Leuze (wijziging nr. 10.44); - de overgang van het autonoom saneringsstelsel naar het gemeenschappelijk saneringsstelsel voor de "rue Cobru" van het dorp Cobru op het gemeentelijke grondgebied van Bastenaken (wijziging nr. 10.45); - de overgang van het autonoom saneringsstelsel naar het gemeenschappelijk saneringsstelsel van het dorp Remagne op het gemeentelijke grondgebied van Libramont (wijziging nr. 10.46); - de toewijzing van het autonome saneringsstelsel voor de bedrijfsruimte Rue du Luxembourg op het gemeentelijke grondgebied van Léglise (wijziging nr. 12.69); - de overgang van het autonome saneringsstelsel naar het gemeenschappelijke saneringsstelsel voor de "Rue Saul Capron" op het gemeentelijke gebied van Péruwelz (wijziging nr. 12.70);

Overwegende dat overeenkomstig artikel R.288, § 4, van het Waterwetboek en de artikelen D.52 tot D.61 van het Milieuwetboek, een milieueffectbeoordeling is uitgevoerd in de vorm van een rapport, milieueffectrapport (RIE) genoemd, voor het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied 2018/04;

Overwegende dat overeenkomstig artikel R.289, § 1, van het Waterwetboek, de Regering de "SPGE" ermee heeft belast dit ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied alsook het milieueffectrapport (RIE) ervan, te onderwerpen aan de raadpleging van de betrokken gemeenten, van de betrokken houders van winningen van tot drinkwater verwerkbaar water en van de bevoegde Directoraten-generaal van de Waalse Overheidsdienst;

Overwegende dat de "SPGE" de Beleidsgroep "Leefmilieu" ter aanvulling heeft geraadpleegd;

Gelet op de adviesaanvraag gezonden op 22 november 2018 door de "SPGE" aan de betrokken gemeenten, aan de bevoegde Directoraten-generaal van de Waalse Overheidsdienst en aan de Beleidsgroep Leefmilieu;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel R.289, § 2, van het Waterwetboek, de adviezen binnen vijfenzeventig dagen na de aanvraag van de "SPGE" (negen bijkomende dagen wegens de schorsing van het openbare onderzoek tijdens de wintervakantie) worden overgemaakt; na afloop van die termijn, worden de adviezen geacht gunstig te zijn;

Gelet op het ongunstige advies van de "SPGE" over de wijziging 12.70 en het gunstige advies over de andere wijzigingen van het project 2018/04, uitgebracht op 5 februari 2019;

Gelet op de gunstige of gunstig geachte adviezen (gebrek aan advies) van de gemeenten geraadpleegd voor het geheel van de voorgelegde wijzigingen;

Gelet op het ongunstige advies van de gemeente Léglise over de wijziging 12.69 wegens een gebrek aan rechtvaardigingen;

Overwegende dat bewijsstukken door de "AIVE" zijn verstrekt en dat ze in het rapport bedoeld bij bijlage I zijn opgenomen;

Gelet op het schrijven van de "AIVE" om de omtrek van de aanvraag tot wijziging 10.45 - Dorp Cobru te Bastenaken aan te passen om een bijkomend perceel in aanmerking te nemen;

Overwegende dat de openbare onderzoeken georganiseerd door de betrokken gemeenten tot opmerkingen van de omwonenden van de gemeente Clavier (wijziging nr. 10.42 - Dorp Ocquier) hebben geleid;

Gelet op het gunstig advies van de beleidsgroep "Leefmilieu", uitgebracht op 7 februari 2019;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de Waalse Overheidsdienst - DGO3 betreffende het ontwerp tot wijzigingen, uitgebracht op 12 februari 2019;

Overwegende dat de opmerkingen in het bijzonder betrekking hebben op de wijzigingen 10.46 en 12.70, en dat zij betrekking hebben op verplichtingen en aanbevelingen die moeten worden nageleefd bij de sanerings- en afwateringswerkzaamheden bedoeld in de omtrek van de wijzigingen;

Gelet op het gunstig geacht advies van de SPW-DGO4 (gebrek aan advies);

Gelet op het gunstige advies van het "AviQ" (gemachtigd door de Waalse Overheidsdienst - DGO5) op het geheel van de wijzigingen, uitgebracht op 11 januari 2019;

Gelet op de opmerkingen vanuit "SPGE" vermeld in het ontwerpverslag opgenomen in bijlage I van het besluit;

Overwegende dat ten aanzien van bovenstaande elementen: - de omtrek van de wijziging 10.45 wordt aangepast om een bijkomend perceel in aanmerking te nemen; - de wijziging 12.70 uit het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied wordt geschrapt; - de andere wijzigingen worden gehandhaafd in het ontwerp tot wijzigingen van het saneringsplan per onderstroomgebied 2018/04.

Gelet op het rapport betreffende het ontwerp tot wijzigingen van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/04, bedoeld in bijlage I;

Gelet op de milieuverklaring betreffende het ontwerp tot wijzigingen van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/04 uitgewerkt overeenkomstig de artikelen D.60 van het Milieuwetboek en R.289, § 2, van het Waterwetboek, bedoeld in bijlage II;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het ontwerp van wijzigingen van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/04 bedoeld in bijlage I en de milieuverklaring bedoeld in bijlage II worden door de Regering goedgekeurd.

Art. 2.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 april 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

Bijlage I Ontwerp van wijzigingen van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/04 Het rapport van het ontwerp tot wijzigingen van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/04 bestaat uit een rapport met betrekking tot de wijzigingen van het saneringsplan per onderstroomgebied en de bij elke wijziging horende kaarten, alsook het milieueffectrapport (RIE).

De adviezen van de geraadpleegde instellingen en burgers worden in dit rapport van ontwerp samengevat en uitgelegd. Het bevat ook de nodige aanpassingen van de plannen naar gelang van de ontwikkeling van de beschikbare feitelijke gegevens, met name in termen van uitvoering van de verzamelaar- en rioleringsnetten binnen de omtrek van de saneringsplannen per onderstroomgebied.

Deze bestanddelen, alsook de milieuverklaring, liggen ter inzage bij de "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare Maatschappij voor Waterbeheer), 14-16, avenue de Stassart, te 5000 NAMEN, en kunnen ook op de website van de "SPGE" ingekeken worden: http://www.spge.be (Rubriek "PASH"; Onderrubriek "Modifications ponctuelles").

Bijlage II Milieuaangifte met betrekking tot het ontwerp tot wijzigingen van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/04 De milieuaangifte is opgesteld overeenkomstig artikel D.60 van Boek I van het Milieuwetboek. Ze is een samenvatting van de manier waarop de milieuoverwegingen werden opgenomen in de ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied 2018/04, en waarop het milieueffectenrapport en opmerkingen in overweging werden genomen.

^