Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 03 oktober 2002
gepubliceerd op 10 oktober 2002

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 46, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2002

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027947
pub.
10/10/2002
prom.
03/10/2002
ELI
eli/besluit/2002/10/03/2002027947/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 46, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2002


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 18 juli 2002 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, inzonderheid op artikel 79;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de hoogdringende noodzakelijkheid gegrond is op de noodzakelijke onmiddellijke tenuitvoerlegging van het prioritair plan voor de bestemming van ruimten voor bedrijfsactiviteit waarvan de beginselen op 20 juli door de Waalse Regering zijn aangenomen en dat het voorzien in de behoeften van de economische operatoren voor het lopende decennium nastreeft;

Overwegende dat bijgevolg dringend beslist moet worden dat gewestplannen herzien moeten worden met het oog op de opneming van nieuwe bedrijfsgebieden en op de gunning van de opdrachten voor de uitvoering van effectenonderzoeken;

Overwegende dat de nodige besluiten niet aangenomen kunnen worden zolang de wijzigingen van artikel 46, § 1, aangebracht bij het decreet van 18 juli 2002 niet in werking zijn getreden, aangezien enerzijds de opneming van een nieuw bijzonder bedrijfsgebied met de overdruk "A.E." of "R.M." dat aan een niet voor bebouwing bestemd gebied aangrenst, niet mogelijk is overeenkomstig artikel 46, § 1, tweede lid, 1°, in de huidige versie, en aangezien anderzijds in artikel 46, § 1, tweede lid, 3°, in diens huidige versie bepaald wordt dat de opneming van nieuwe bedrijfsgebieden verplicht gecompenseerd moet worden door de herbestemming van afgedankte bedrijfsruimten, een voorwaarde waaraan heden ten dage in de praktijk onmogelijk kan worden voldaan rekening houdende met de omvang van het bovenvermeld prioritair plan;

Overwegende dat deze maatregelenreeks bovendien als antwoord geldt op de argumentatie die de Raad van State in diens advies 31.683/4 van 10 december 2001 ontwikkeld heeft over het ontwerp-decreet tot wijziging van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium in die zin dat artikel 46, § 1, tweede lid, 3° nieuwe versie de Regering de verplichting oplegt om indien hij bij de herziening van een gewestplan in de oprichting voorziet van een nieuw economische bedrijfsruimte de mogelijkheden te onderzoeken om de oprichting van bedoeld nieuw gebied te compenseren door de goedkeuring van maatregelen die de milieubescherming in de hand werken;

Overwegende dat bedoelde verplichting voor het overige ofwel een alternatief voor de compensatie bij wijze van herbestemming van afgedankte bedrijfsruimten ofwel een combinatie van beide voorvermelde maatregelen vormt;

Overwegende dat de noodzaak om het prioritair plan onmiddellijk uit te voeren bovendien inhoudt dat de nodige kredieten uitgetrokken moeten worden voor het verrichten van effectenonderzoeken vóór het einde van dit begrotingsjaar : dat de beslissing omtrent de gunning van de opdrachten, gezien de administratieve termijnen nodig voor het voorzien in een budgetair visum op een uitgavenprogramma, onverwijld aangenomen moet worden;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 46, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, gewijzigd bij artikel 25 van het decreet van 18 juli 2002, treedt in werking de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 2.De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 3 oktober 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET

^