Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 03 juni 2010
gepubliceerd op 15 juni 2010

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Vielsalm

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010203176
pub.
15/06/2010
prom.
03/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/03/2010203176/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Vielsalm


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 1, § 3;

Gelet op het decreet van 6 juni 1991 betreffende de plattelandsontwikkeling;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Vielsalm van 10 juli 2001 waarbij wordt beslist een plattelandsontwikkelingsactie te voeren overeenkomstig het programma bepaald in de stukken die bij dit besluit gaan;

Gelet op het advies van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van 11 februari 2010;

Overwegende dat de gemeente Vielsalm de kosten van de nodige aankopen en werkzaamheden niet alleen kan dragen;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Besluit :

Artikel 1.Het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Vielsalm is goedgekeurd voor een periode van vijf jaar, die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit. Die termijn kan eventueel tot tien jaar (globale geldigheidsduur) verlengd worden op grond van de balans die de gemeente indient vooraleer hij afloopt.

Art. 2.Er kunnen toelagen aan de gemeente verleend worden voor de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma.

Art. 3.Deze toelagen worden verleend binnen de perken van de daartoe jaarlijks beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden vastgelegd bij overeenkomst door de Minister van Landelijke Aangelegenheden.

Art. 4.De toelagen bedragen hoogstens 80 % van de kosten van de aankopen en werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van het programma, bijkomende kosten inbegrepen.

Art. 5.De gemeente vraagt de toelagen aan overeenkomstig de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen.

Art. 6.De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 3 juni 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

^