Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 31 mei 2002
gepubliceerd op 18 juli 2002

Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van subsidies voor projecten in het kader van de bijzondere jeugdbijstand

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035899
pub.
18/07/2002
prom.
31/05/2002
ELI
eli/besluit/2002/05/31/2002035899/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MEI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van subsidies voor projecten in het kader van de bijzondere jeugdbijstand


De Vlaamse regering, Gelet op de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1990, 25 juni 1992 en 15 juli 1997 en de besluiten van de Vlaamse regering van 19 januari 1994 en 20 juli 1994;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, inzonderheid op artikel 56, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 16 mei 2002;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan de volgende verenigingen worden voor het uitvoeren van projecten in het kader van de bijzondere jeugdbijstand de volgende subsidies toegekend : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De voorwaarden en uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van de subsidies, genoemd in artikel 1 van dit besluit, worden vastgesteld met toepassing van artikel 56 van het besluit van de Vlaamse regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 mei 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS

^