Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 31 januari 2020
gepubliceerd op 10 maart 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

bron
vlaamse overheid
numac
2020040526
pub.
10/03/2020
prom.
31/01/2020
ELI
eli/besluit/2020/01/31/2020040526/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

31 JANUARI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013036030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit sluiten tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013035030 bron vlaamse overheid Decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit sluiten tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, artikel 5, tweede lid;

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - de Inspectie van Financiën heeft haar akkoord gegeven op 17 september 2019; - de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 11 december 2019; - de Raad van State heeft advies 66.865/3 (nummer) gegeven op 20 januari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013036030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit sluiten tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "De minister kan met het oog op de invoering van basisbereikbaarheid en na akkoord van de betrokken vervoerder de termijn van de openbaredienstverplichting, vermeld in het eerste lid, inperken of verlengen tot uiterlijk 31 december 2021."; 2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gemeenschappelijk vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 januari 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS

^